Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 31 (30) UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA.
↓WIELKA KOMPLETA cd. 
Ps31(30),1 1 1 In finem. Psalmus David, pro extasi. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1611
εκστάσεως
a change of state. 31:1 1909
επί
Upon 1473
σοι
you, 2962
κύριε
O lord, 1679
ήλπισα
I hoped. 3361
μη
May I not 2617
καταισχυνθείην
be disgraced 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon. 1722
εν
In 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me, 2532
και
and 1807-1473
εξελού με
take me out!
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (31:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (31:1) Na koniec, Psalm Dawidowi na zachwycenie. W koniec, psałom Dawidu, izstuplienija. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, изступле́нiя. В конец, псалом Давида, в исступлении, 30
Ps31(30),2 2 2 In te, Domine, speravi;
non confundar in æternum:
in justitia tua libera me.
31:2 2827
κλίνον
Lean 4314
προς
[2to 1473
με
3me 3588
το
3775-1473
ους σου
1your ear]! 5035.1
τάχυνον
Hasten 3588
του
1807
εξελέσθαι
to take 1473
με
me out! 1096
γενού
Become 1473
μοι
to me 1519
εις
as 2316-5231.5
θεόν υπερασπιστήν
a defending God! 2532
και
and 1519
εις
for 3624
οίκον
a house 2707.1
καταφυγής
of refuge 3588
του
4982
σώσαί
to deliver 1473
με
me.
(31:2) W tobie, Panie! nadzieję mam, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię. (31:2) W tobie, Panie, szukałem schronienia, Obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie! (31:2) W tobiem, Panie, nadzieję miał, niech nie będę zawstydzon na wieki: w sprawiedliwości twojéj wybaw mię. Na tia, Gospodi, upowach ... uskori iziati mia:, da nie postyżusia wo wiek: prawdoju twojeiu izbawi mia i izmi mia. На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ: прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz. На тя́, Го́споди, упова́хъ ... ускори́ изъя́ти мя́:, да не постыжу́ся во вѣ́къ: пра́вдою тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня!
Ps31(30),3 3 3 Inclina ad me aurem tuam;
accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii, ut salvum me facias:
31:3 3754
ότι
For 2901.1-1473
κραταίωμά μου
[2my fortification 2532
και
3and 2707.1-1473
καταφυγή μου
4my refuge 1510.2.2-1473
ει συ
1you are]; 2532
και
and 1752
ένεκεν
because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name 3594
οδηγήσεις
you shall guide 1473
με
me 2532
και
and 1303.5
διαθρέψεις
nourish 1473
με
me.
(31:3) Nakłoń ku mnie ucha twego, co rychlej wybaw mię; bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mię zachował. (31:3) Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić! (31:3) Nakłoń ku mnie ucha twego: pośpiesz się, abyś mię wyrwał: bądź mi Bogiem obrońcą, i domem ucieczki, abyś mię zbawił. Prikłoni ko mnie ucho twoje, uskori iziati mia: budi mi w Boga zaszczytitielia i w dom pribieżyszcza, jeże spasti mia. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS: бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спcти1 мz. Приклони́ ко мнѣ́ у́хо твое́, ускори́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ до́мъ при­­бѣ́жища, е́же спасти́ мя. Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня; будь мне Защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое!
Ps31(30),4 4 4 quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu;
et propter nomen tuum deduces me et enutries me.
31:4 1806
εξάξεις
You shall lead 1473
με
me 1537
εκ
out of 3803
παγίδος
the snare 3778-3739
ταύτης ης
which these 2928
έκρυψάν
hid 1473
μοι
for me; 3754
ότι
for 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are 3588
ο
5231.5-1473
υπερασπιστής μου
my defender, 2962
κύριε
O lord.
(31:4) Boś ty jest skałą moją, i obroną moją; przetoż dla imienia twego prowadź mię, i zaprowadź mię. (31:4) Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł! (31:4) Albowiem moc moja, i ucieczka moja jesteś ty: a dla imienia twego poprowadzisz mię i wychowasz mię. Jako dierżawa moja i pribieżyszcze moje jesi ty: i imienie twojego radi nastawiszy mia i priepitajeszy mia. Ћкw держaва моS и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS и3 препитaеши мS. Я́ко держа́ва моя́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ ты́: и и́мене тво­его́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Ибо Ты держава моя и оплот мой! Наставь меня и напитай благами во имя Твое!
Ps31(30),5 5 5 Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.
31:5 1519
εις
Into 5495-1473
χείρας σου
your hands 3908
παραθήσομαι
I shall place 3588
το
4151-1473
πνεύμά μου
my spirit. 3084
ελυτρώσω
You ransomed 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316
θεός
God 3588
της
225
αληθείας
of truth.
(31:5) Wywiedź mię z sieci, którą zastawili na mię; boś ty jest mocą moją. (31:5) Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, Boś ty schronieniem moim. (31:5) Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli; boś ty jest obrońca mój. Izwiedieszy mia ot sieti sieja, juże skrysza mi: jako ty jesi zaszczytitiel' moj, Gospodi. И#зведeши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й, гDи. Изведе́ши мя́ от­ сѣ́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты Защитник мой, Господи!
Ps31(30),6 6 6 In manus tuas commendo spiritum meum;
redemisti me, Domine Deus veritatis.
31:6 3404
εμίσησας
You detested 3588
τους
the 1314
διαφυλάσσοντας
ones guarding 3153
ματαιότητας
[2follies 1246.1
διακενής
1ineffectual]. 1473-1161
εγώ δε
But I 1909
επί
[2upon 3588
τω
3the 2962
κυρίω
4 lord 1679
ήλπισα
1hoped].
(31:6) W ręce twoje poruczam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdziwy! (31:6) W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. (31:6) W ręce twe polecam ducha mego: odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy. W ruce twoi priedłożu duch moj: izbawił mia jesi, Gospodi Boże istiny. Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2, гDи б9е и4стины. Въ ру́цѣ тво­и́ предложу́ ду́хъ мо́й: изба́вилъ мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи, Боже истины!
Ps31(30),7 7 7 Odisti observantes vanitates supervacue;
ego autem in Domino speravi.
31:7 21
αγαλλιάσομαι
I will exult 2532
και
and 2165
ευφρανθήσομαι
be glad 1909
επί
over 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
your mercy, 3754
ότι
for 1896
επείδες
you looked 1909
επί
upon 3588
την
5014-1473
ταπείνωσίν μου
my humiliation. 4982
έσωσας
You delivered 1537
εκ
[2from 3588
των
3the wants 318
αναγκών
4of necessities 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul];
(31:7) Mam w nienawiści tych, którzy przestrzegają próżnych marności; bo ja w Panu nadzieję pokładam. (31:7) Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu. (31:7) Miałeś w nienawiści przestrzegające marności nadaremno: a jam w Panu nadzieję miał. Woznienawidieł jesi chraniaszczyja sujety wotszcze: az że na Gospoda upowach. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суєты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. Возненави́дѣлъ еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: а́зъ же на Го́спода упова́хъ. Возненавидел Ты преданных напрасной суете; я же на Господа уповал.
Ps31(30),8 8 8 Exsultabo, et lætabor in misericordia tua,
quoniam respexisti humilitatem meam;
salvasti de necessitatibus animam meam.
31:8 2532
και
and 3756
ου
you did not 4788
συνέκλεισάς
close 1473
με
me up 1519
εις
by 5495
χείρας
hands 2190
εχθρών
of enemies. 2476
έστησας
You set 1722
εν
[2in 2149
ευρυχώρω
3a broad space 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
1my feet].
(31:8) Będę się radował i weselił w miłosierdziu twojem, żeś wejrzał na utrapienie moje, a poznałeś uciśnienie duszy mojej. (31:8) Raduję się i weselę łaską twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, Poznałeś utrapienie duszy mojej. (31:8) Będę się weselił i radował w miłosierdziu twojem; albowiemeś wejrzał na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeb duszę moję. Wozradujusia i wozwiesieliusia o miłosti twojej, jako prizrieł jesi na smirienije moje, Spasł jesi ot nużd duszu moju Возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, сп7слъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2 Возра́дуюся и воз­веселю́ся о ми́лости тво­е́й, я́ко при­­зрѣ́лъ еси́ на смире́нiе мое́, Спа́слъ еси́ от­ ну́ждъ ду́шу мою́ Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою,
Ps31(30),9 9 9 Nec conclusisti me in manibus inimici:
statuisti in loco spatioso pedes meos.
31:9 1653
ελέησόν
Show mercy 1473
με
on me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 2346
θλίβομαι
I am afflicted. 5015
εταράχθη
[5are disturbed 1722
εν
6in 2372
θυμώ
7rage 3588
ο
3788-1473
οφθαλμός μου
1My eye 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
2my soul 2532
και
3and 3588
η
1064-1473
γαστήρ μου
4my belly];
(31:9) Aniś mię zawarł w ręce nieprzyjaciela; aleś postawił na przestrzeństwie nogi moje. (31:9) Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. (31:9) Aniś mię zamknął w rękach nieprzyjacielskich: postawiłeś na miejscu przestronnem nogi moje. i niesi mienie zatworił w rukach wrażyich, postawił jesi na prostrannie nozie moi. и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. и нѣ́си мене́ затвори́лъ въ рука́хъ вра́жiихъ, поста́вилъ еси́ на простра́н­нѣ но́зѣ мо­и́. и не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор.
Ps31(30),10 10 10 Miserere mei, Domine, quoniam tribulor;
conturbatus est in ira oculus meus, anima mea, et venter meus.
31:10 3754
ότι
for 1587
εξέλιπεν
[2failed 1722
εν
3in 3601
οδύνη
4grief 3588
η
2222-1473
ζωή μου
1my life], 2532
και
and 3588
τα
2094-1473
έτη μου
my years 1722
εν
in 4726
στεναγμοίς
moanings. 770
ησθένησεν
[2weakened 1722
εν
3in 4432
πτωχεία
4poorness 3588
η
2479-1473
ισχύς μου
1My strength], 2532
και
and 3588
τα
3747-1473
οστά μου
my bones 5015
εταράχθησαν
are disturbed.
(31:10) Zmiłuj się nademną, Panie! bom jest uciśniony; wywiędła od żałości twarz moja; także i dusza moja i żywot mój. (31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje. (31:10) Zmiłuj się nademną, Panie; bom jest utrapiony: zatrwożyło się w gniewie oko moje, dusza moja, i wnętrze moje. Pomiłuj mia, Gospodi, jako skorbliu: smiatiesia jarostiju oko moje, dusza moja i utroba moja. Поми1луй мS, гDи, ћкw скорблю2: смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростiю о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю; от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя.
Ps31(30),11 11 11 Quoniam defecit in dolore vita mea,
et anni mei in gemitibus.
Infirmata est in paupertate virtus mea,
et ossa mea conturbata sunt.
31:11 3844
παρά
By 3956
πάντας
all 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies 1096
εγενήθην
I became 3681
όνειδος
a scorn, 2532
και
even 3588
τοις
to 1069-1473
γείτοσί μου
my neighbors 4970
σφόδρα
exceedingly so, 2532
και
and 5401
φόβος
a fear 3588
τοις
to 1110-1473
γνωστοίς μου
my acquaintances. 3588
οι
The 2334
θεωρούντές
ones viewing 1473
με
me 1854
έξω
outside 5343
έφυγον
fled 575
απ'
from 1473
εμού
me.
(31:11) Albowiem zwątlało od boleści zdrowie moje, a lata moje od wzdychania; zemdlała dla utrapianie mego siła moja, a kości moje wyschły. (31:11) Bo życie moje upływa w boleści, A lata moje w westchnieniach, Siła moja słabnie z powodu winy mojej, A kości moje usychają. (31:11) Albowiem ustał w boleści żywot mój i lata moje w wzdychaniu: zemdlała w ubóstwie siła moja, i kości moje strwożone są. Jako izcziezie w boliezni żywot moj, i lieta moja w wozdychaniich: izniemoże niszczetoju kriepost' moja, i kosti moja smiatoszasia. Ћкw и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz. Я́ко изчезе́ въ болѣ́зни живо́тъ мо́й, и лѣ́та моя́ въ воз­дыха́нiихъ: изнемо́же нището́ю крѣ́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. Ибо в недугах тает жизнь моя, и годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись.
Ps31(30),12 12 12 Super omnes inimicos meos factus sum opprobrium,
et vicinis meis valde, et timor notis meis;
qui videbant me foras fugerunt a me.
31:12 1950
επελήσθην
I was forgotten 5616
ωσεί
as 3498
νεκρός
one dead 575
από
from 2588
καρδίας
the heart; 1096
εγενήθην
I am become 5616
ωσεί
as 4632
σκεύος
a vessel 622
απολωλός
being destroyed.
(31:12) U wszystkich nieprzyjaciół moich jestem w pohańbieniu wielkiem, a najwięcej u sąsiadów moich; stałem się na postrach znajomym moim; którzy mię widzą na dworze, uciekają przedemną. (31:12) Stałem się pośmiewiskiemDla wszystkich wrogów moich, Zwłaszcza dla sąsiadów moich, I postrachem dla znajomych moich; Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. (31:12) Nad wszystkie nieprzyjacioły moje stałem się pośmiewiskiem i sąsiadom moim bardzo, i strachem znajomym moim: którzy mię widzieli, precz odemnie uciekli. Ot wsiech wrag moich bych ponoszenije, i sosiedom moim zieło, i strach znajemym moim: widiaszczyi mia won bieżasza ot mienie. T всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менє2. От всѣ́хъ вра́гъ мо­и́хъ бы́хъ поноше́нiе, и сосѣ́домъ мо­и́мъ зѣло́, и стра́хъ зна́емымъ мо­и́мъ: ви́дящiи мя́ во́нъ бѣжа́ша от­ мене́. От врагов моих терпел я поношение, а более всего – от соседей моих; внушал страх всем, кто знал меня; завидев меня, бежали они прочь.
Ps31(30),13 13 13 Oblivioni datus sum, tamquam mortuus a corde;
factus sum tamquam vas perditum:
31:13 3754
ότι
For 191
ήκουσα
I heard 5589.2
ψόγον
the fault 4183
πολλών
of many 3939
παροικούντων
sojourning 2943
κυκλόθεν
round about. 1722
εν
In 3588
τω
4863-1473
συναχθήναι αυτούς
their gathering 260
άμα
together 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 3588
του
2983
λαβείν
[2to take 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
3my soul 1011
εβουλεύσαντο
1they consulted].
(31:13) Wypadłem z pamięci jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone. (31:13) Wymazany jestem z pamięci jak umarły, Jestem jak rozbite naczynie. (31:13) Jestem zapomniony z serca jako umarły: stałem się jako naczynie stracone. Zabwien bych jako miertw ot sierdca: bych jako sosud pogublien. Забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца: бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ. Забве́нъ бы́хъ я́ко ме́ртвъ от­ се́рдца: бы́хъ я́ко сосу́дъ погубле́нъ. Забыт я был и словно умер в сердце их; был как сосуд разбитый.
Ps31(30),14 14 14 quoniam audivi vituperationem multorum commorantium in circuitu.
In eo dum convenirent simul adversum me,
accipere animam meam consiliati sunt.
31:14 1473-1161
εγώ δε
But I 1909
επί
[2upon 1473
σοι
3you 2962
κύριε
4O lord 1679
ήλπισα
1hoped]. 2036
είπα
I said, 1473
συ
You 1510.2.2
ει
are 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
(31:14) Albowiem nasłucham się uszczypków od wielu; strachu dość zewsząd, gdy się naradzają wespół przeciwko mnie, chytrze przemyśliwając, aby odjęli duszę moję. (31:14) Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia, Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, Spiskują, aby odebrać mi życie. (31:14) Bom słyszał łajanie mnogich, mieszkających w okolicy: wtem, gdy się schodzili społem przeciwko mnie, odjąć duszę moje namawiali się. Jako słyszach gażdienije mnogich żywuszczych okriest: wniegda sobratisia im wkupie na mia, prijati duszu moju sowieszczasza. Ћкw слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ w4крестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша. Я́ко слы́шахъ гажде́нiе мно́гихъ живу́щихъ о́крестъ: внегда́ собра́тися и́мъ вку́пѣ на мя́, прiя́ти ду́шу мою́ совѣща́ша. Ибо слышал я злословие многих, живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою.
Ps31(30),15 15 15 Ego autem in te speravi, Domine;
dixi: Deus meus es tu;
31:15 1722
εν
[2 are in 3588
ταις
5495-1473
χερσί σου
3your hands 3588
οι
2819-1473
κλήροί μου
1My lots]. 4506
ρύσαί
Rescue 1473
με
me 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 2190-1473
εχθρών μου
of my enemies, 2532
και
and 1537
εκ
from 3588
των
the 2614
καταδιωκόντων
ones pursuing 1473
με
me!
(31:15) Ale ja w tobie mam nadzieję, Panie! Rzekłem: Tyś jest Bogiem moim. (31:15) Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim. (31:15) A jam w tobie nadzieję miał, Panie! rzekłem: Tyś jest Bogiem moim. Az że na tia, Gospodi, upowach, riech: ty jesi Bog moj. Ѓзъ же на тS, гDи, ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. А́зъ же на тя́, Го́споди, упова́хъ, рѣ́хъ: ты́ еси́ Бо́гъ мо́й. А я, уповая на Тебя, Господи, сказал: "Ты Бог мой!
Ps31(30),16 16 16 in manibus tuis sortes meæ:
eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me.
31:16 2014
επίφανον
Let [2appear 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
1your face] 1909
επί
unto 3588
τον
1401-1473
δούλόν σου
your servant! 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me 1722
εν
in 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
your mercy!
(31:16) W rękach twoich są czasy moje; wyrwijże mię z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mię prześladują. (31:16) W ręku twoim są losy moje, Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich! (31:16) W ręku twoich losy moje: wyrwij mię z ręki nieprzyjaciół moich, i od prześladujących mię. W ruku twojeiu żriebii moi: izbawi mia iz ruki wrag moich i ot goniaszczych mia. Въ рукY твоє1ю жрє1біи мои2: и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ и3 t гонsщихъ мS. Въ руку́ твое́ю жре́бiи мо­и́: изба́ви мя́ изъ руки́ вра́гъ мо­и́хъ и от­ гоня́щихъ мя́. В руке Твоей жребий мой. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
Ps31(30),17 17 17 Illustra faciem tuam super servum tuum;
salvum me fac in misericordia tua.
31:17 2962
κύριε
O lord, 3361
μη
may I not 2617
καταισχυνθείην
be disgraced, 3754
ότι
for 1941
επεκαλεσάμην
I called upon 1473
σε
you. 153
αισχυνθείησαν
May [3be ashamed 3588
οι
1the 765
ασεβείς
2impious], 2532
και
and 2609
καταχθείησαν
led down 1519
εις
into 86
άδου
Hades.
(31:17) Oświeć oblicze twoje nad sługą twoim; wybaw mię przez miłosierdzie twoje. (31:17) Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, Wybaw mnie w łasce swojej! (31:17) Oświeć twarz twoję nad sługą twoim: zbaw mię w miłosierdziu twojem. Proswieti lice twoje na raba twojego: spasi mia miłostiju twojeiu. Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2: сп7си1 мz млcтію твоeю. Просвѣти́ лице́ твое́ на раба́ тво­его́: спаси́ мя ми́лостiю тво­е́ю. Яви сияние лица Твоего рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею!"
Ps31(30),18 18 18 Domine, non confundar, quoniam invocavi te.
Erubescant impii, et deducantur in infernum;
31:18 216
άλαλα
[7speechless 1096
γενηθήτω
1Let 6become 3588
τα
2the 5491
χείλη
3lips 3588
τα
4of the 1386
δόλια
5deceitful]! 3588
τα
even the 2980
λαλούντα
ones speaking 2596
κατά
against 3588
του
the 1342
δικαίου
just 458
ανομίαν
in lawlessness 1722
εν
with 5243
υπερηφανία
pride 2532
και
and 1847.2
εξουδενώσει
contempt.
(31:18) Panie! niech nie będę pohańbiony, ponieważ cię wzywam; niech się zawstydzą niezbożni, i zamilkną w grobie. (31:18) Panie! Niech nie doznam wstydu dlatego, że ciebie wzywałem, Niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani. (31:18) Panie, niech nie będę zawstydzon; albowiem wzywałem cię: niech się zawstydzą niezbożnicy, i niech będą prowadzeni do piekła. Gospodi, da nie postyżusia, jako prizwach tia: da postydiatsia niecziestiwii, i snidut wo ad. ГDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS: да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко при­­зва́хъ тя́: да постыдя́т­ся нечести́вiи, и сни́дутъ во а́дъ. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя! Да постыдятся нечестивые и сойдут во ад!
Ps31(30),19 19 19 muta fiant labia dolosa,
quæ loquuntur adversus justum iniquitatem,
in superbia, et in abusione.
31:19 5613
ως
How 4183
πολύ
abundant 3588
το
is the 4128
πλήθος
multitude 3588
της
5544-1473
χρηστότητός σου
of your graciousness, 2962
κύριε
O lord, 3739
ης
of which 2928
έκρυψας
you hid 3588
τοις
to the 5399
φοβουμένοις
ones fearing 1473
σε
you. 1829.1
εξειργάσω
You brought it to completion 3588
τοις
to the 1679
ελπίζουσιν
ones hoping 1909
επί
upon 1473
σε
you, 1726
εναντίον
before 3588
των
the 5207
υιών
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
(31:19) Niech zaniemieją wargi kłamliwe, które mówią przeciwko sprawiedliwemu rzeczy przykre z hardością i ze wzgardą. (31:19) Niech oniemieją kłamliwe wargi, Co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie! (31:19) Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu w pysze i w powieraniu. Niemy da budut ustny l'stiwyja, głagoliuszczyja na prawiednago biezzakonije, gordynieju i unicziżenijem. НBмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на првdнаго беззак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ. Нѣ́мы да бу́дутъ устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́нiе, горды́нею и уничиже́нiемъ. Да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведника в беззаконии!
Ps31(30),20 20 20 Quam magna multitudo dulcedinis tuæ, Domine,
quam abscondisti timentibus te;
perfecisti eis qui sperant in te in conspectu filiorum hominum!
31:20 2633.1
κατακρύψεις
You shall hide 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 614
αποκρύφω
the concealment 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
of your face 575
από
from 5016
ταραχής
the disturbance 444
ανθρώπων
of men. 4628.1
σκεπάσεις
You shall shelter 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 4633
σκηνή
a tent 575
από
from 485
αντιλογίας
the dispute 1100
γλωσσών
of tongues.
(31:20) O jakoż jest wielka dobroć twoja, którąś zachował bojącym się ciebie, którąś pokazywał tym, którzy ufają w tobie przed synami ludzkimi. (31:20) Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! (31:20) Jakóż wielkie mnóstwo słodkości twéj, Panie, którąś zakrył bojącym się ciebie: sprawiłeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed oblicznością synów ludzkich. Kol' mnogoje mnożestwo błagosti twojeja, Gospodi, juże skrył jesi bojaszczymsia tiebie, sodiełał jesi upowajuszczym na tia, pried syny cziełowieczieskimi: К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS, гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебє2, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сы6ны человёческими: Ко́ль мно́гое мно́же­с­т­во бла́гости тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́лъ еси́ боя́щымся тебе́, содѣ́лалъ еси́ упова́ющымъ на тя́, предъ сы́ны человѣ́ческими: Как много благости хранишь Ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих!
Ps31(30),21 21 21 Abscondes eos in abscondito faciei tuæ a conturbatione hominum;
proteges eos in tabernaculo tuo, a contradictione linguarum.
31:21 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord, 3754
ότι
for 2298.1
εθαυμάστωσε
[2caused wonders 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
1his mercy] 1722
εν
in 4172
πόλει
the city 4042
περιοχής
encompassed about.
(31:21) Ukrywasz ich w skrytości oblicza twego, przed hardością człowieczą ukrywasz ich, jako w namiocie, przed swarliwemi językami. (31:21) Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. (31:21) Zakryjesz je w zakryciu oblicza twego od zamięszania ludzkiego: zasłonisz je w namiecie twoim od przeciwieństwa języków. skryjeszy ich w tajnie lica twojego ot miatieża cziełowieczieska, pokryjeszy ich w krowie ot prieriekanija jazyk. скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа, покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz љзы6къ. скры́еши и́хъ въ та́йнѣ лица́ тво­его́ от­ мяте́жа человѣ́ческа, покры́еши и́хъ въ кро́вѣ от­ прерѣка́нiя язы́къ. Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распрей людских.
Ps31(30),22 22 22 Benedictus Dominus,
quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita.
31:22 1473-1161
εγώ δε
But I 2036
είπα
said 1722
εν
in 3588
τη
1611-1473
εκστάσει μου
my change of state, 641
απέρριμμαι
I am thrown away 575
από
from 4383
προσώπου
in front 3588
των
3788-1473
οφθαλμών σου
of your eyes. 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 1522
εισήκουσας
you heard 3588
της
of the 5456
φωνής
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication 1722
εν
in 3588
τω
2896-1473
κεκραγέναι με
my crying out 4314
προς
to 1473
σε
you.
(31:22) Błogosławiony Pan! bo dziwnie okazał miłosierdzie swoje przeciwko mnie, jakoby w mieście obronnem. (31:22) Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. (31:22) Błogosławiony Pan, że dziwnie okazał miłosierdzie swe nademną w mieście obronnem. Błagosłowien Gospod', jako udiwi miłost' swoju wo gradie ograżdienija. Блгcвeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость свою́ во гра́дѣ огражде́нiя. Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному.
Ps31(30),23 23 23 Ego autem dixi in excessu mentis meæ:
Projectus sum a facie oculorum tuorum:
ideo exaudisti vocem orationis meæ, dum clamarem ad te.
31:23 25
αγαπήσατε
Let [3love 3588
τον
4the 2962
κύριον
5 lord 3956
πάντες
1all 3588
οι
3741-1473
όσιοι αυτού
2his sacred ones]! 3754
ότι
For 225
αληθείας
[3truth 1567
εκζητεί
2requires 2962
κύριος
1 the lord]; 2532
και
and 467
ανταποδίδωσι
he recompenses 3588
τοις
[2to the ones 4057
περισσώς
1extremely] 4160
ποιούσιν
having 5243
υπερηφανίαν
pride.
(31:23) Jam rzekł w uciekaniu mojem: Odrzuconym jest od oczów twych; aleś ty wysłuchał głos modlitw moich, gdym wołał do ciebie. (31:23) A ja rzekłem w niepokoju swoim:Zostałem odtrącony sprzed oczu twoich. Zaiste, wysłuchałeś głosu błagania mego, Kiedy wołałem do ciebie. (31:23) A jam mówił w zdumieniu umysłu mego: Jestem odrzucon od obliczności oczu twoich: przetoś wysłuchał głos modlitwy mojéj, gdym wołał do ciebie. Az że riech wo izstuplienii mojem: otwierżen jesm' ot lica ocziju twojeiu: siego radi usłyszał jesias molitwy mojeja, wniegda wozzwach k tiebie. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоє1ю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ моли1твы моеS, внегдA воззвaхъ къ тебЁ. А́зъ же рѣ́хъ во изступле́нiи мо­е́мъ: от­ве́рженъ е́смь от­ лица́ о́чiю твое́ю: сего́ ра́ди услы́шалъ еси́ гла́съ моли́твы мо­ея́, внегда́ воз­зва́хъ къ тебѣ́. Я же сказал в исступлении: "Отвержен я от очей Твоих!" И вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе.
Ps31(30),24 24 24 Diligite Dominum, omnes sancti ejus,
quoniam veritatem requiret Dominus,
et retribuet abundanter facientibus superbiam.
31:24 407
ανδρίζεσθε
Let [6be manly 2532
και
7and 2901
κραταιούσθω
8be fortified 3588
η
9 in 2588-1473
καρδία υμών
10your heart 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 1679
ελπίζοντες
3hoping 1909
επί
4upon 2962
κύριον
5 the lord]!
(31:24) Miłujcież Pana wszyscy święci jego; boć Pan wiernych strzeże, oddaje sowicie hardzie postępującemu. (31:24) Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje. (31:24) Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, i odda obficie czyniącym pychę. Wozliubitie Gospoda, wsi priepodobnii jego: jako istiny wzyskajet Gospod' i wozdajet izlisze tworiaszczym gordyniu. Возлюби1те гDа, вси2 прпdбніи є3гw2: ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнiи его́: я́ко и́стины взыска́етъ Госпо́дь и воз­дае́тъ изли́ше творя́щымъ горды́ню. Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь и грозно карает являющих гордыню!
Ps31(30),25 25 25 Viriliter agite, et confortetur cor vestrum,
omnes qui speratis in Domino.
(31:25) Zmacniajcie się (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. (31:25) Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. (31:25) Mężnie czyńcie, a niech się posili serce wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Mużajtiesia, i da kriepitsia sierdce wasze, wsi upowajuszczyi na Gospoda. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа. Мужа́йтеся, и да крѣпи́т­ся се́рдце ва́­ше, вси́ упова́ющiи на Го́спода. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа!
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 91(90)