Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 32 (31) SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ!
Ps32(31),1 1 1 Ipsi David intellectus. Beati quorum remissæ sunt iniquitates,
et quorum tecta sunt peccata.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 4907
συνέσεως
for understanding. 32:1 3107
μακάριοι
Blessed be 3739
ων
whose 863
αφέθησαν
[2were forgiven 3588
αι
458
ανομίαι
1lawless deeds], 2532
και
and 3739
ων
whose 1943
επεκαλύφθησαν
[2were covered over 3588
αι
266
αμαρτίαι
1sins].
Pieśń Dawidowa nauczająca. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Samemu Dawidowi wyrozumienia. Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości: i których zakryte są grzechy. Błażeni, ichże ostawiszasia biezzakonija, i ichże prikryszasia griesi. Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́нiя, и и́хже при­­кры́шася грѣси́. Блаженны те, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены.
Ps32(31),2 2 2 Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum,
nec est in spiritu ejus dolus.
32:2 3107
μακάριος
Blessed be 435
ανήρ
the man 3739
ω
to whom 3766.2
ου μη
in no way 3049-2962
λογίσηται κύριος
the lord should impute 266
αμαρτίαν
sin, 3761
ουδέ
nor 1510.2.3
έστιν
is 1722
εν
[2in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτού
3his mouth 1388
δόλος
1treachery].
Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, ani jest w duchu jego zdrada. Błażen muż, jemuże nie wmienit Gospod' griecha, niże jest' wo ustiech jego liest'. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. Блаже́нъ му́жъ, ему́же не вмѣни́тъ Госпо́дь грѣха́, ниже́ е́сть во устѣ́хъ его́ ле́сть. Блажен муж, которому Господь не вменит греха и в чьих устах нет лжи.
Ps32(31),3 3 3 Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea,
dum clamarem tota die.
32:3 3754
ότι
For 4601
εσίγησα
I kept quiet; 3822
επαλαιώθη
[2were grown old 3588
τα
3747-1473
οστά μου
1my bones] 575
από
from 3588
του
2896-1473
κράζειν με
my crying out 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day.
Gdym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu mojem na każdy dzień. Gdy milczałem, schły kości mojeOd błagalnego wołania przez cały dzień. Iżem milczał, zastarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień. Jako umołczach, obietszasza kosti moja, ot jeże zwati mi wies' dien', Ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, Я́ко умолча́хъ, обетша́ша ко́сти моя́, от­ е́же зва́ти ми́ ве́сь де́нь, Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день.
Ps32(31),4 4 4 Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua,
conversus sum in ærumna mea, dum configitur spina.
32:4 3754
ότι
For 2250
ημέρας
day 2532
και
and 3571
νυκτός
night 925
εβαρύνθη
[2presses 1909
επ'
3upon 1473
εμέ
4me 3588
η
5495-1473
χειρ σου
1your hand]. 4762
εστράφην
I was turned 1519
εις
to 5004
ταλαιπωρίαν
misery 1722
εν
by 3588
τω
the 1704.1
εμπαγήναί
[2sticking 1473
μοι
3me 173
άκανθαν
1thorn].
Ponieważ we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Sela. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Bo we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja: nawróciłem się w nędzy mojéj, gdy tkwi ciernie. jako dien' i noszcz' otiagotie na mnie ruka twoja: wozwratichsia na strast', jegda unzie mi tiern. ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. я́ко де́нь и но́щь отяготѣ́ на мнѣ́ рука́ твоя́: воз­врати́хся на стра́сть, егда́ унзе́ ми те́рнъ. Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; и вновь изведал я муки, когда совесть уязвила меня, как терн.
Ps32(31),5 5 5 Delictum meum cognitum tibi feci,
et injustitiam meam non abscondi.
Dixi: Confitebor adversum me injustitiam meam Domino;
et tu remisisti impietatem peccati mei.
32:5 3588
την
458-1473
ανομίαν μου
My lawlessness 1107
εγνώρισα
I made known, 2532
και
and 3588
την
266-1473
αμαρτίαν μου
my sin 3756
ουκ
I did not 2572
εκάλυψα
cover. 2036
είπα
I said, 1805.1
εξαγορεύσω
I will declare openly 2596
κατ'
against 1473
εμού
myself 3588
την
458-1473
ανομίαν μου
my lawlessness 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord. 2532
και
And 1473
συ
you 863
αφήκας
forgave 3588
την
the 763
ασέβειαν
impiety 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
of my heart. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
przetoż grzech mój oznajmiłem tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem: Wyznam na się przestępstwa moje Panu, a tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Sela. Grzech mój wyznałem tobieI winy mojej nie ukryłem, Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. Grzech mój oznajmiłem tobie: a niesprawiedliwości mojéj nie kryłem. Rzekłem: Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moję Panu: a tyś odpuścił niezbożność grzechu mego. Biezzakonije moje poznach i griecha mojego nie pokrych, riech: ispowiem na mia biezzakonije moje Gospodiewi: i ty ostawił jesi niecziestije sierdca mojego. Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. Беззако́нiе мое́ позна́хъ и грѣха́ мо­его́ не покры́хъ, рѣ́хъ: исповѣ́мъ на мя́ беззако́нiе мое́ Го́сподеви: и ты́ оста́вилъ еси́ нече́стiе се́рдца мо­его́. Но беззаконие мое познал я и греха моего я не сокрыл; сказал я: "Исповедую беззаконие мое Господу", и Ты простил нечестие сердца моего.
Ps32(31),6 6 6 Pro hac orabit ad te omnis sanctus
in tempore opportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum multarum,
ad eum non approximabunt.
32:6 5228
υπέρ
For 3778
ταύτης
this 4336
προσεύξεται
[3shall pray 4314
προς
4to 1473
σε
5you 3956
πας
1every 3741
όσιος
2sacred one] 1722
εν
in 2540
καιρώ
[2time 2111
ευθέτω
1a fit]; 4133
πλην
only 1722
εν
in 2627
κατακλυσμώ
a flood 5204
υδάτων
of waters 4183
πολλών
many 4314
προς
[3to 1473
αυτόν
4him 3756
ουκ
1shall not 1448
εγγιούσι
2approach].
Oto się tobie będzie modlił każdy święty, czasu, którego możesz być znaleziony, a choć wzbiorą powodzi wód wielkich, przecież go nie dosięgną. Niech modli się do ciebie każdy pobożnyW czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu pogodnego: wszakże w potopie wód mnogich, do niego się nie przybliżą. Za to pomolitsia k tiebie wsiak priepodobnyj wo wriemia błagopotriebno: obaczie w potopie wod mnogich k niemu nie pribliżatsia. За то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz благопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. За то́ помо́лит­ся къ тебѣ́ вся́къ преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че въ пото́пѣ во́дъ мно́гихъ къ нему́ не при­­бли́жат­ся. Посему помолится Тебе всяк праведный во время благоприятное, и воды многие не потопят его.
Ps32(31),7 7 7 Tu es refugium meum a tribulatione quæ circumdedit me;
exsultatio mea, erue me a circumdantibus me.
32:7 1473
συ
You 1473-1510.2.2
μου ει
are my 2707.1
καταφυγή
refuge 575
από
from 2347
θλίψεως
affliction 3588
της
4023
περιεχούσης
encompassing 1473
με
me; 3588
το
19.1-1473
αγαλλίαμά μου
my leap for joy 3084
λύτρωσαί
to ransom 1473
με
me 575
από
from 3588
των
the 2944
κυκλωσάντων
ones encircling 1473
με
me. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Tyś jest ucieczką moją; od uciśnienia zachowasz mię, i piosnkami radosnego wybawienia uraczysz mię. Sela. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela. Tyś jest ucieczka moja od utrapienia, które mię ogarnęło: radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mię oblegli. Ty jesi pribieżyszcze moje ot skorbi obdierżaszczyja mia: radostie moja, izbawi mia ot obyszedszych mia. Ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. Ты́ еси́ при­­бѣ́жище мое́ от­ ско́рби обдержа́щiя мя́: ра́досте моя́, изба́ви мя́ от­ обыше́дшихъ мя́. Ты прибежище мое в скорби, объявшей меня! Радость моя, избавь меня от обступивших меня.
Ps32(31),8 8 8 Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac qua gradieris;
firmabo super te oculos meos.
32:8 4907.3
συνετίω
I will bring understanding to 1473
σε
you, 2532
και
and 4822
συμβιβώ
I will instruct 1473
σε
you 1722
εν
in 3598-3778
οδώ ταύτη
this way 3739
η
which 4198
πορεύση
you shall go. 1991
επιστηριώ
I will stay 1909
επί
[2upon 1473
σε
3you 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
1my eyes].
Dam ci rozum, i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; dam ci radę, obróciwszy na cię oko moje. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Dam tobie rozum, i nauczę cię na drodze téj, którą pójdziesz: umocnię nad tobą oczy moje. Wrazumliu tia, i nastawliu tia na put' siej, w on'że pojdieszy: utwierżu na tia oczi moi. Вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. Вразумлю́ тя, и наста́влю тя́ на пу́ть се́й, въ о́ньже по́йдеши: утвержу́ на тя́ о́чи мо­и́. "Я, Господь, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, и пойдешь по нему; устремлю на тебя очи Мои".
Ps32(31),9 9 9 Nolite fieri sicut equus et mulus,
quibus non est intellectus.
In camo et freno maxillas eorum constringe,
qui non approximant ad te.
32:9 3361
μη
Do not 1096
γίνεσθε
become 5613
ως
as 2462
ίππος
a horse 2532
και
and 2254.2
ημίονος
mule 3739
οις
in which 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 4907
σύνεσις
understanding; 1722
εν
but with 2777.4
κημώ
muzzle 2532
και
and 5469
χαλινώ
bridle 3588
τας
4600-1473
σιαγόνας αυτών
[2their jaws 70.5
άγξαις
1may you squeeze] 3588
των
of the ones 3361
μη
not 1448
εγγιζόντων
approaching 4314
προς
to 1473
σε
you.
Nie bądźcież jako koń, albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby uzdą i wędzidłem kiełznać musisz, aby się na cię nie porywały. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, Które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Nie bądźcież jako koń i muł, którzy nie mają rozumu. Uzdą i wędzidłem ściśnij czeluści tych, którzy się nie przybliżają do ciebie. Nie buditie jako kon' i miesk, imże niest' razuma: brozdami i uzdoju czieliusti ich wostiagnieszy, nie pribliżajuszczychsia k tiebie. Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ. Не бу́дите я́ко ко́нь и ме́скъ, и́мже нѣ́сть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти и́хъ востя́гнеши, не при­­ближа́ющихся къ тебѣ́. Не будьте непокорны, словно конь и мул, лишенные разума! Удилами и уздою ведет их человек, чтобы шли они за ним.
Ps32(31),10 10 10 Multa flagella peccatoris;
sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.
32:10 4183
πολλαί
Many 3588
αι
are the 3148
μάστιγες
whips 3588
του
for the 268
αμαρτωλού
sinner; 3588
τον
[4the one 1161
δε
1but 1679
ελπίζοντα
5hoping 1909
επί
6upon 2962
κύριον
7 the lord 1656
έλεος
2mercy 2944
κυκλώσει
3shall encircle].
Wiele boleści przypada na złośnika; ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Siła biczów na grzesznika: a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie. Mnogi rany griesznomu: upowajuszczago że na Gospoda miłost' obydiet. МнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ. Мно́ги ра́ны грѣ́шному: упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́детъ. Тяжело наказан будет грешник, а того, кто уповает на Господа, милость объемлет.
Ps32(31),11 11 11 Lætamini in Domino, et exsultate, justi;
et gloriamini, omnes recti corde.
32:11 2165
ευφράνθητε
Be glad 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord, 2532
και
and 21
αγαλλιάσθε
exult, 1342
δίκαιοι
O just ones! 2532
και
and 2744
καυχάσθε
let [6boast 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2117
ευθείς
3straight 3588
τη
4in the 2588
καρδία
5heart]!
Weselcie się w Panu, i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca! Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a chlubcie się wszyscy prawego serca. Wiesielitiesia o Gospodie i radujtiesia prawiednii, i chwalitiesia, wsi prawii sierdcem. Весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи срdцемъ. Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся пра́веднiи, и хвали́теся, вси́ пра́вiи се́рдцемъ. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, и торжествуйте в правоте сердца!
Chwała