Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma V
K5Ps 33 (32) BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU.
Ps33(32),1 1 1 Psalmus David. Exsultate, justi, in Domino;
rectos decet collaudatio.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 33:1 21
αγαλλιάσθε
Exult, 1342
δίκαιοι
O just ones, 1722
εν
in 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord! 3588
τοις
To the 2117
ευθέσι
upright 4241
πρέπει
[2 is becoming 133
αίνεσις
1praise].
Weselcie się w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwalić Pana. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Psalm Dawidowi. Weselcie się sprawiedliwi w Panu: prawym przystoi chwała. Radujtiesia, prawiednii, o Gospodie: prawym podobajet pochwała. Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA. Ра́дуйтеся, пра́веднiи, о Го́сподѣ: пра́вымъ подоба́етъ похвала́. Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым подобает восхвалять Его.
Ps33(32),2 2 2 Confitemini Domino in cithara;
in psalterio decem chordarum psallite illi.
33:2 1843
εξομολογείσθε
Make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
with 2788
κιθάρα
the harp! 1722
εν
With 5568.1
ψαλτηρίω
[2psaltery 1183.2
δεκαχόρδω
1 the ten-stringed] 5567
ψάλατε
strum 1473
αυτώ
to him!
Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Wyznawajcie Panu na cytrze, grajcie mu na instrumencie o dziesiąci stronach. Ispowiedajtiesia Gospodiewi w gusliech, wo psałtiri diesiatostrunniem pojtie jemu: И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ, во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте є3мY: Исповѣ́дайтеся Го́сподеви въ гу́слехъ, во псалти́ри десятостру́н­нѣмъ по́йте ему́: Прославляйте Господа на гуслях, на псалтири десятиструнной пойте Ему!
Ps33(32),3 3 3 Cantate ei canticum novum;
bene psallite ei in vociferatione.
33:3 103
άσατε
Sing 1473
αυτώ
to him 779.1
άσμα
[2song 2537
καινόν
1a new]! 2573
καλώς
[3well 5567
ψάλατε
1Strum 1473
αυτώ
2to him] 1722
εν
with 213.2
αλαλαγμώ
shouts!
Śpiewajcież mu piosnkę nową; dobrze mu i głośno grajcie. Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym! Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie w krzyczeniu. wospojtie jemu piesn' nowu, dobrie pojtie jemu so wosklicanijem: восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ: воспо́йте ему́ пѣ́снь но́ву, до́брѣ по́йте ему́ со восклица́нiемъ: Воспойте Ему песнь новую, стройно пойте Ему с ликованием!
Ps33(32),4 4 4 Quia rectum est verbum Domini,
et omnia opera ejus in fide.
33:4 3754
ότι
For 2112.3
ευθής
[5 is upright 3588
ο
1the 3056
λόγος
2word 3588
του
3of the 2962
κυρίου
4 lord]; 2532
και
and 3956
πάντα
all 3588
τα
2041-1473
έργα αυτού
his works 1722
εν
in 4102
πίστει
trust.
Albowiem szczere jest słowo Pańskie, i wszystkie sprawy jego wierne. Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności. Albowiem prawe jest słowo Pańskie: i wszystkie sprawy jego w wierności. jako prawo słowo Gospodnie, i wsia dieła jego w wierie. ћкw прaво сл0во гDне, и3 вс‰ дэлA є3гw2 въ вёрэ. я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся́ дѣла́ его́ въ вѣ́рѣ. Ибо истинно слово Господне, и всем делам Его должно верить.
Ps33(32),5 5 5 Diligit misericordiam et judicium;
misericordia Domini plena est terra.
33:5 25
αγαπά
[3loves 1654
ελεημοσύνην
4charity 2532
και
5and 2920
κρίσιν
6equity 3588
ο
1The 2962
κύριος
2 lord]; 3588
του
[4of the 1656
ελέους
5mercy 2962
κυρίου
6 of the lord 4134
πλήρης
3 is full 3588
η
1the 1093
γη
2earth].
Miłuje sąd i sprawiedliwość; pełna jest ziemia miłosierdzia Pańskiego. On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana. Miłuje miłosierdzie i sąd: miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. Ljubit miłostyniu i sud Gospod', miłosti Gospodni ispołn' ziemlia. Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDни и3сп0лнь землS. Лю́битъ ми́лостыню и су́дъ Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. Любит милостивый суд Господь, милости Господней исполнена земля.
Ps33(32),6 6 6 Verbo Domini cæli firmati sunt,
et spiritu oris ejus omnis virtus eorum.
33:6 3588
τω
By the 3056
λόγω
word 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 3588
οι
the 3772
ουρανοί
heavens 4732
εστερεώθησαν
were solidified, 2532
και
and 3588
τω
by the 4151
πνεύματι
breath 3588
του
4750-1473
στόματος αυτού
of his mouth 3956
πάσα
all 3588
η
1411-1473
δύναμις αυτών
their force;
Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Słowem Pańskiem niebiosa utwierdzone są: a Duchem ust jego wszystka moc ich: owom Gospodnim niebiesa utwierdiszasia, i Duchom ust jego wsia siła ich: Сл0вомъ гDнимъ небесA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ: Сло́вомъ Госпо́днимъ небеса́ утверди́шася, и Ду́хомъ у́стъ его́ вся́ си́ла и́хъ: Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст Его вся сила их.
Ps33(32),7 7 7 Congregans sicut in utre aquas maris;
ponens in thesauris abyssos.
33:7 4863
συνάγων
bringing together 5616
ωσεί
as 779
ασκόν
in a leather water bag 5204
ύδατα
the waters 2281
θαλάσσης
of the sea; 5087
τιθείς
putting 1722
εν
in 2344
θησαυροίς
treasuries 12
αβύσσους
of the deeps.
Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Zgromadzając jako w skórzanym worze wody morskie, kładąc w skarby przepaści. sobirajaj jako miech wody morskija, połagajaj w sokrowiszczych biezdny. собирazй ћкw мёхъ в0ды морск‡z, полагazй въ сокр0вищихъ бeздны. собира́яй я́ко мѣ́хъ во́ды морскі́я, полага́яй въ сокро́вищихъ бе́здны. Собирает Он, точно в мехи, воды морские, заключает в хранилищах бездны вод.
Ps33(32),8 8 8 Timeat Dominum omnis terra;
ab eo autem commoveantur omnes inhabitantes orbem.
33:8 5399
φοβηθήτω
Fear 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3956
πάσα
all 3588
η
the 1093
γη
earth! 575
απ'
[2because of 1473
αυτού
3him 1161
δε
1and] 4531
σαλευθήτωσαν
let [6be shaken 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 2730
κατοικούντες
3ones dwelling 3588
την
4in the 3611
οικουμένην
5inhabitable world]!
Niech się boi Pana wszystka ziemia; niech się go lękają wszyscy obywatele okręgu ziemi. Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata! Niech się boi Pana wszystka ziemia: a przed nim niech się wzruszą wszyscy mieszkający na świecie. Da uboitsia Gospoda wsia ziemlia, ot niegoże da podwiżutsia wsi żywuszczyi po wsielienniej: Да ўбои1тсz гDа всS землS, t негHже да подви1жутсz вси2 живyщіи по вселeннэй: Да убо­и́т­ся Го́спода вся́ земля́, от­ него́же да подви́жут­ся вси́ живу́щiи по вселе́н­нѣй: Да убоится Господа вся земля, и да трепещут пред Ним все живущие во вселенной!
Ps33(32),9 9 9 Quoniam ipse dixit, et facta sunt;
ipse mandavit et creata sunt.
33:9 3754
ότι
For 1473
αυτός
he 2036
είπε
spoke, 2532
και
and 1096
εγενήθησαν
they came to pass; 1473
αυτός
he 1781
ενετείλατο
gave charge, 2532
και
and 2936
εκτίσθησαν
they were created.
Albowiem on rzekł, i stało się; on rozkazał, a stanęło. Bo on rzekł – i stało się, On rozkazał – i stanęło. Albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, a stworzone są. jako toj rieczie, i bysza: toj powielie, i sozdaszasia. ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. я́ко то́й рече́, и бы́ша: то́й повелѣ́, и созда́шася. Ибо Он сказал, и возникли; Он повелел, и создались.
Ps33(32),10 10 10 Dominus dissipat consilia gentium;
reprobat autem cogitationes populorum,
et reprobat consilia principum.
33:10 2962
κύριος
The lord 1286.1
διασκεδάζει
effaces 1012
βουλάς
plans 1484
εθνών
of nations, 114-1161
αθετεί δε
and he annuls 3053
λογισμούς
devices 2992
λαών
of peoples, 2532
και
and 114
άθετει
he annuls 1012
βουλάς
plans 758
αρχόντων
of rulers.
Pan rozprasza rady narodów, a wniwecz obraca zamysły ludzkie; Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów. Pan rozprasza rady narodów: a wniwecz obraca myśli ludzkie, i odmiata rady książęce. Gospod' razoriajet sowiety jazykow, otmietajet że mysli liudij i otmietajet sowiety kniaziej. ГDь разорsетъ совёты kзhкwвъ, tметaетъ же мы6сли людjй и3 tметaетъ совёты кнzзeй. Госпо́дь разоря́етъ совѣ́ты язы́ковъ, от­мета́етъ же мы́сли люді́й и от­мета́етъ совѣ́ты князе́й. Господь отвергает намерения народов, отметает замыслы людей и отметает намерения князей.
Ps33(32),11 11 11 Consilium autem Domini in æternum manet;
cogitationes cordis ejus in generatione et generationem.
33:11 3588-1161
η δε
But the 1012
βουλή
counsel 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3306
μένει
1abides]; 3053
λογισμοί
the devices 3588
της
2588-1473
καρδίας αυτού
of his heart 1519
εις
from 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation.
Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serca jego od narodu do narodu. Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. A rada Pańska trwa na wieki: myśli serca jego od narodu do narodu. Sowiet że Gospodien' wo wiek priebywajet, pomyszlienija sierdca jego w rod i rod. Совётъ же гDень во вёкъ пребывaетъ, помышлє1ніz срdца є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ. Совѣ́тъ же Госпо́день во вѣ́къ пребыва́етъ, помышле́нiя се́рдца его́ въ ро́дъ и ро́дъ. Совет же Господень пребывает вовеки, помышления сердца Его из рода в род.
Ps33(32),12 12 12 Beata gens cujus est Dominus Deus ejus;
populus quem elegit in hæreditatem sibi.
33:12 3107
μακάριον
Blessed is 3588
το
the 1484
έθνος
nation 3739
ου
of which 1510.2.3-2962
εστι κύριος
the lord is 3588
ο
2316-1473
θεός αυτού
its God; 2992
λαός
a people 3739
ον
whom 1586
εξελέξατο
he chose 1519
εις
for 2817-1438
κληρονομίαν εαυτώ
his own inheritance.
Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Błogosławiony naród, którego jest Pan Bóg jego: lud, który obrał za dziedzictwo sobie. Błażen jazyk, jemuże jest' Gospod' Bog jego, liudije, jaże izbra w nasliedije siebie. Бlжeнъ kзhкъ, є3мyже є4сть гDь бGъ є3гw2, лю1діе, ±же и3збрA въ наслёдіе себЁ. Блаже́нъ язы́къ, ему́же е́сть Госпо́дь Бо́гъ его́, лю́дiе, я́же избра́ въ наслѣ́дiе себѣ́. Блажен народ, почитающий Господа Богом своим, люди, которых избрал Он в достояние Себе.
Ps33(32),13 13 13 De cælo respexit Dominus;
vidit omnes filios hominum.
33:13 1537
εξ
From out of 3772
ουρανού
heaven 1914
επέβλεψεν
[3looks 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord]; 1492
είδε
he beholds 3956
πάντας
all 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
Pan patrzy z nieba, i widzi wszystkich synów ludzkich. Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi. Pojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkie syny ludzkie. S niebiesie prizrie Gospod', widie wsia syny cziełowieczieskija: Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ вс‰ сhны человёчєскіz: Съ небесе́ при­­зрѣ́ Госпо́дь, ви́дѣ вся́ сы́ны человѣ́ческiя: С Небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих;
Ps33(32),14 14 14 De præparato habitaculo suo
respexit super omnes qui habitant terram:
33:14 1909
εφ'
From 2092
ετοίμου
[2prepared 2732
κατοικητηρίου
3home 1473
αυτού
1his] 1914
επέβλεψεν
he looked 1909
επί
upon 3956
πάντας
all 3588
τους
the 2730
κατοικούντας
ones dwelling 3588
την
on the 1093
γην
earth.
Z miejsca mieszkania swego spogląda na wszystkich obywateli ziemi. Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, Z nagotowanego mieszkania swego pojrzał na wszystkie, którzy mieszkają na ziemi. ot gotowago żyliszcza swojego prizrie na wsia żywuszczyja na ziemli: t гот0вагw жили1ща своегw2 призрЁ на вс‰ живyщыz на земли2: от­ гото́ваго жили́ща сво­его́ при­­зрѣ́ на вся́ живу́щыя на земли́: из Своей обители вечной воззрел Он на всех живущих на земле;
Ps33(32),15 15 15 qui finxit sigillatim corda eorum;
qui intelligit omnia opera eorum.
33:15 3588
ο
He is the one 4111
πλάσας
shaping 2651
κατάμόνος
[2alone 3588
τας
2588-1473
καρδίας αυτών
1their hearts]; 3588
ο
the 4920
συνιείς
one perceiving 1519
εις
in 3956
πάντα
all 3588
τα
2041-1473
έργα αυτών
their works.
Który stworzył serce każdego z nich, upatruje wszystkie sprawy ich. On, który ukształtował serce każdego z nich, On który uważa na wszystkie czyny ich. Który uformował każde z osobna serca ich: który rozumie wszystkie ich sprawy. sozdawyj na jedinie sierdca ich, razumiewajaj na wsia dieła ich. создaвый на є3ди1нэ сердцA и4хъ, разумэвazй на вс‰ дэлA и4хъ. созда́вый на еди́нѣ сердца́ и́хъ, разумѣва́яй на вся́ дѣла́ и́хъ. Создавший единственными в мире сердца их разумеет все дела их.
Ps33(32),16 16 16 Non salvatur rex per multam virtutem,
et gigas non salvabitur in multitudine virtutis suæ.
33:16 3756
ου
[2 is not 4982
σώζεται
3delivered 935
βασιλεύς
1A king] 1223
διά
because of 4183
πολλήν
much 1411
δύναμιν
force; 2532
και
and 1095.2
γίγας
a giant 3756
ου
shall not 4982
σωθήσεται
be delivered 1722
εν
by 4128
πλήθει
the magnitude 2479-1473
ισχύος αυτού
of his strength.
Nie bywa król wybawiony przez wielkość wojska, ani mocarz nie ujdzie przez wielką moc swoję. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Nie bywa wybawion król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawion wielkością siły swojéj. Nie spasajetsia car' mnogoju siłoju, i ispolin nie spasietsia mnożestwom krieposti swojeja. Не спасaетсz цaрь мн0гою си1лою, и3 и3споли1нъ не спасeтсz мн0жествомъ крёпости своеS. Не спаса́ет­ся ца́рь мно́гою си́лою, и исполи́нъ не спасе́т­ся мно́же­с­т­вомъ крѣ́пости сво­ея́. Не спасет царя великое войско его, а исполина не спасет великая сила его.
Ps33(32),17 17 17 Fallax equus ad salutem;
in abundantia autem virtutis suæ non salvabitur.
33:17 5571
ψευδής
[2 is a false hope 2462
ίππος
1A horse] 1519
εις
for 4991
σωτηρίαν
deliverance, 1722-1161
εν δε
and in 4128
πλήθει
the magnitude 1411-1473
δυνάμεως αυτού
of its power 3756-4982
ου σωθήσεται
one shall not be delivered.
Omylnyć jest koń ku wybawieniu, a nie wyrywa wielkością mocy swojej. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Omylny koń ku wybawieniu: a w obfitości mocy swojéj nie będzie wybawion. Łoż' kon' wo spasienije, wo mnożestwie że siły swojeja nie spasietsia. Л0жь к0нь во спасeніе, во мн0жествэ же си1лы своеS не спасeтсz. Ло́жь ко́нь во спасе́нiе, во мно́же­ст­вѣ же си́лы сво­ея́ не спасе́т­ся. Ненадежен конь для спасения; великая сила его не спасет царя.
Ps33(32),18 18 18 Ecce oculi Domini super metuentes eum,
et in eis qui sperant super misericordia ejus:
33:18 2400
ιδού
Behold, 3588
οι
the 3788
οφθαλμοί
eyes 2962
κυρίου
of the lord 1909
επί
are upon 3588
τους
the ones 5399
φοβουμένους
fearing 1473
αυτόν
him; 3588
τους
the 1679
ελπίζοντας
ones hoping 1909
επί
upon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
his mercy;
Oto oko Pańskie nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają w miłosierdziu jego; Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go: i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego: Sie, oczi Gospodni na bojaszczyjasia jego, upowajuszczyja na miłost' jego: СE, џчи гDни на боsщыzсz є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2: Се́, о́чи Госпо́дни на боя́щыяся его́, упова́ющыя на ми́лость его́: Устремлен взор Господень на боящихся Его, уповающих на милость Его,
Ps33(32),19 19 19 ut eruat a morte animas eorum,
et alat eos in fame.
33:19 4506
ρύσασθαι
to rescue 1537
εκ
[2from 2288
θανάτου
3death 3588
τας
5590-1473
ψυχάς αυτών
1their souls], 2532
και
and 1303.5
διαθρέψαι
to nourish 1473
αυτούς
them 1722
εν
during 3042
λιμώ
famine.
Aby wyrwał od śmierci duszę ich, a pożywił ich w głodzie. Aby ocalić od śmierci dusze ichI podczas głodu zachować przy życiu. Aby wyrwał od śmierci dusze ich, i żywił je w głodzie. izbawiti ot smierti duszy ich, i priepitati ja w gład. и3збaвити t смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ. изба́вити от­ сме́рти ду́шы и́хъ, и препита́ти я́ въ гла́дъ. да избавит Он от смерти души их и напитает их во дни голода.
Ps33(32),20 20 20 Anima nostra sustinet Dominum,
quoniam adjutor et protector noster est.
33:20 3588
η
1161
δε
And 5590-1473
ψυχή ημών
our soul 5278
υπομενεί
waits 3588
τω
on the 2962
κυρίω
lord, 3754
ότι
for 998
βοηθός
[2helper 2532
και
3and 5231.5
υπερασπιστής
4defender 1473-1510.2.3
ημών εστιν
1he is our].
Dusza nasza oczekuje Pana; on ratunek nasz i tarcza nasza. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. Dusza nasza znosi Pana; bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym. Dusza że nasza czajet Gospoda, jako pomoszcznik i zaszczytitiel' nasz jest': Душa же нaша чaетъ гDа, ћкw пом0щникъ и3 защи1титель нaшъ є4сть: Душа́ же на́ша ча́етъ Го́спода, я́ко помо́щникъ и защи́титель на́шъ е́сть: Душа же наша надеется на Господа, ибо Он Податель помощи и Защитник наш.
Ps33(32),21 21 21 Quia in eo lætabitur cor nostrum,
et in nomine sancto ejus speravimus.
33:21 3754
ότι
For 1722
εν
in 1473
αυτώ
him 2165
ευφρανθήσεται
[2shall be glad 3588
η
2588-1473
καρδία ημών
1our heart]; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3686
ονόματι
[2name 3588
τω
39-1473
αγίω αυτού
1his holy] 1679
ηλπίσαμεν
we hope.
W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy. W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. Albowiem w nim się rozweseli serce nasze: a w imieniu świętem jego mieliśmy nadzieję. jako o niem wozwiesielitsia sierdce nasze, i wo imia swiatoje jego upowachom. ћкw њ нeмъ возвесели1тсz сeрдце нaше, и3 во и4мz с™0е є3гw2 ўповaхомъ. я́ко о не́мъ воз­весели́т­ся се́рдце на́­ше, и во и́мя свято́е его́ упова́хомъ. О Нем возвеселится сердце наше, уповаем на имя святое Его.
Ps33(32),22 22 22 Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
33:22 1096
γένοιτο
May [2come 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy], 2962
κύριε
O lord, 1909
εφ'
upon 1473
ημάς
us, 2509
καθάπερ
just as 1679
ηλπίσαμεν
we hoped 1909
επί
upon 1473
σε
you.
Niechże będzie miłosierdzie twoje, Panie! nad nami, jakośmy nadzieję w tobie mieli. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję! Niechaj będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję mieli w tobie. Budi, Gospodi, miłost' twoja na nas, jakoże upowachom na tia. Бyди, гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. Бу́ди, Го́споди, ми́лость твоя́ на на́съ, я́коже упова́хомъ на тя́. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы уповаем на Тебя!