Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 34 (33) BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH.
↓NIESZPORY na koniec ↓BOSKA LITURGIA na koniec 
Ps34(33),1 1 1 Davidi, cum immutavit vultum suum coram Achimelech, et dimisit eum, et abiit. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David, 3753
ότε
when 241.2
ηλλοίωσε
he changed 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his countenance 1726
εναντίον
before *
Αβιμέλεχ
Abimelech, 2532
και
and 630
απέλυσεν
he loosened 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 565
απήλθεν
he went forth. 34:1 2127
ευλογήσω
I will bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 1722
εν
at 3956
παντί
all 2540
καιρώ
time; 1275
διαπαντός
always 3588
η
133-1473
αίνεσις αυτού
his praise 1722
εν
is in 3588
τω
4750-1473
στόματί μου
my mouth.
Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł. (34:1) Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przedAbimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł. (34:1) Dawidowi, kiedy odmienił twarz swoję przed Abimelechem, i opuścił go, i odszedł. Psałom Dawidu, wniegda izmieni lice swoje pried Awimieliechom: i otpusti jego, i otidie. Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2, и3 tи1де Псало́мъ Дави́ду, внегда́ измѣни́ лице́ свое́ предъ Авимеле́хомъ: и от­пусти́ его́, и отъи́де. Псалом Давида, воспетый им, когда притворился он безумным перед Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел, 33
Ps34(33),2 2 2 Benedicam Dominum in omni tempore;
semper laus ejus in ore meo.
34:2 1722
εν
[3in 3588
τω
4the 2962
κυρίω
5 lord 1867
επαινεθήσεται
2shall applaud 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul]. 191
ακουσάτωσαν
Let [2hear 4239
πραείς
1 the gentle] 2532
και
and 2165
ευφρανθήτωσαν
be glad!
(34:2) Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich. (34:2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! (34:2) Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich. Błagosłowliu Gospoda na wsiakoje wriemia, wynu chwała jego wo ustiech moich. Благословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ его́ во устѣ́хъ мо­и́хъ. Благословлю Господа во всякое время, не умолкнет хвала Ему в устах моих.
Ps34(33),3 3 3 In Domino laudabitur anima mea:
audiant mansueti, et lætentur.
34:3 3170
μεγαλύνατε
Magnify 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 4862
συν
with 1473
εμοί
me! 2532
και
for 5312
υψώσωμεν
we should raise up high 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name 2009.1
επιτοαυτό
together.
(34:3) W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się. (34:3) Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! (34:3) W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą. O Gospodie pochwalitsia dusza moja: da usłyszat krotcyi i wozwiesieliatsia. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. О Го́сподѣ похва́лит­ся душа́ моя́: да услы́шатъ кро́тцыи и воз­веселя́т­ся. Восхвалит Господа душа моя; да услышат меня кроткие и возвеселятся.
Ps34(33),4 4 4 Magnificate Dominum mecum,
et exaltemus nomen ejus in idipsum.
34:4 1567
εξεζήτησα
I sought after 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 1873
επήκουσέ
he heeded 1473
μου
me; 2532
και
and 1537
εκ
out of 3956
πασών
all 3588
των
2347-1473
θλίψεων μου
my afflictions 4506
ερρύσατό
he rescued 1473
με
me.
(34:4) Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię jego społecznie. (34:4) Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! (34:4) Wielbcie Pana zemną: a wywyższajmy imię jego spółecznie. Wozwieliczitie Gospoda so mnoju, i wozniesiem imia jego wkupie. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и воз­несе́мъ и́мя его́ вку́пѣ. Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя Его!
Ps34(33),5 5 5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me;
et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.
34:5 4334
προσέλθατε
Come forward 4314
προς
to 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 5461
φωτίσθητε
be enlightened! 2532
και
and 3588
τα
4383-1473
πρόσωπα υμών
your faces 3766.2
ου μη
in no way 2617
καταισχυνθή
shall be disgraced.
(34:5) Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię. (34:5) Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. (34:5) Szukałem Pana i wysłuchał mię, i ze wszech utrapień moich wyrwał mię. Wzyskach Gospoda, i usłysza mia i ot wsiech skorbiej moich izbawi mia. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и от­ всѣ́хъ скорбе́й мо­и́хъ изба́ви мя́. Искал я Господа, и услышал Он меня, и от всех скорбей моих избавил меня.
Ps34(33),6 6 6 Accedite ad eum, et illuminamini;
et facies vestræ non confundentur.
34:6 3778
ούτος
This 3588
ο
4434
πτωχός
poor man 2896
εκέκραξε
cried out, 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1522
εισήκουσεν
heard 1473
αυτού
him; 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3956
πασών
all 3588
των
2347-1473
θλίψεων αυτού
his afflictions 4982
έσωσεν
he delivered 1473
αυτόν
him.
(34:6) Którzy nań spoglądają, a zbiegają się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone. (34:6) Spójrzcie na niego, a zajaśniejecieI oblicza wasze nie okryją się wstydem! (34:6) Przystąpcie do niego a oświecajcie się: a oblicza wasze nie będą zawstydzone. Pristupitie k niemu i proswietitiesia, i lica wasza nie postydiatsia. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. Приступи́те къ нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́т­ся. Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите стыда.
Ps34(33),7 7 7 Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum,
et de omnibus tribulationibus ejus salvavit eum.
34:7 3924.2
παρεμβαλεί
[3will encamp 32
άγγελος
1 The angel 2962
κυρίου
2 of the lord] 2945
κύκλω
round about 3588
των
the 5399
φοβουμένων
ones fearing 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 4506
ρύσεται
he will rescue 1473
αυτούς
them.
(34:7) Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go. (34:7) Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego. (34:7) Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go. Siej niszczyj wozzwa, i Gospod' usłysza i, i ot wsiech skorbiej jego spasie i. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Се́й ни́щiй воз­зва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от­ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́. Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей спас его.
Ps34(33),8 8 8 Immittet angelus Domini in circuitu timentium eum,
et eripiet eos.
34:8 1089
γεύσασθε
Taste 2532
και
and 1492
ίδετε
see 3754
ότι
that 5543
χρηστός
[3 is gracious 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord]! 3107
μακάριος
Blessed is 435
ανήρ
the man 3739
ος
who 1679
ελπίζει
hopes 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him.
(34:8) Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. (34:8) Anioł Pański zakłada obózWokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. (34:8) Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je. Opołczitsia angieł Gospodien' okriest bojaszczychsia jego i izbawit ich. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. Ополчи́т­ся а́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся его́ и изба́витъ и́хъ. Оградит Ангел Господень боящихся Его и избавит их.
Ps34(33),9 9 9 Gustate et videte quoniam suavis est Dominus;
beatus vir qui sperat in eo.
34:9 5399
φοβήθητε
Let [3fear 3588
τον
4the 2962
κύριον
5 lord 3956
πάντες
1all 3588
οι
39-1473
άγιοι αυτού
2his holy ones]! 3754
ότι
for 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 5303
υστέρημα
deficiency 3588
τοις
to the 5399
φοβουμένοις
ones fearing 1473
αυτόν
him.
(34:9) Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa. (34:9) Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (34:9) Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję. Wkusitie i widitie, jako błag Gospod': błażen muż, iże upowajet nan'. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь: блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ на́нь. Вкусите и увидите, сколь благ Господь; блажен муж, уповающий на Него!
Ps34(33),10 10 10 Timete Dominum, omnes sancti ejus,
quoniam non est inopia timentibus eum.
34:10 4145
πλούσιοι
The rich 4433
επτώχευσαν
became poor, 2532
και
and 3983
επείνασαν
they hunger; 3588-1161
οι δε
but the 1567
εκζητούντες
ones seeking after 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3756
ουκ
shall not 1639.2
ελαττωθήσονται
lack 3956
παντός
any 18
αγαθού
good thing.
(34:10) Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go. (34:10) Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (34:10) Bójcie się Pana wszyscy święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go. Bojtiesia Gospoda, wsi swiatii jego, jako niest' liszenija bojaszczymsia jego. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Бо́йтеся Го́спода, вси́ святі́и его́, я́ко нѣ́сть лише́нiя боя́щымся его́. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его.
Ps34(33),11 11 11 Divites eguerunt, et esurierunt;
inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono.
34:11 1205
δεύτε
Come 5043
τέκνα
children, 191
ακούσατέ
hear 1473
μου
me! 5401
φόβον
[3a fear 2962
κυρίου
4 of the lord 1321
διδάξω
1I will teach 1473
υμάς
2you].
(34:11) Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem. (34:11) Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. (34:11) Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. Bogatii obniszczasza i wzałkasza: wzyskajuszczyi że Gospoda nie liszatsia wsiakago błaga. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга. Бога́тiи обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющiи же Го́спода не лиша́т­ся вся́каго бла́га. Богатые обнищали и взалкали; а ищущие Господа не лишатся всякого блага.
Ps34(33),12 12 12 Venite, filii; audite me:
timorem Domini docebo vos.
34:12 5100
τις
Who 1510.2.3
εστιν
is 444
άνθρωπος
the man 3588
ο
2309
θέλων
wanting 2222
ζωήν
life, 25
αγαπών
loving 2250
ημέρας
[3days 1492
ιδείν
1to behold 18
αγαθάς
2good]?
(34:12) Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Pańskiej was nauczę. (34:12) Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej! (34:12) Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: bojaźni Pańskiéj nauczę was. Priiditie, czada, posłuszajtie mienie, strachu Gospodniu nauczu was. Пріиди1те, ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ. Прiиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас.
Ps34(33),13 13 13 Quis est homo qui vult vitam;
diligit dies videre bonos?
34:13 3973
παύσον
Cease 3588
την
1100-1473
γλώσσάν σου
your tongue 575
από
from 2556
κακού
evil! 2532
και
and 5491-1473
χείλη σου
your lips, 3588
του
so as 3361
μη
to not 2980
λαλήσαι
speak 1388
δόλον
treachery.
(34:13) Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra? (34:13) Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni? (34:13) Który jest człowiek, który chce żywota, pragnie dni dobrych widzieć? Kto jest' cziełowiek chotiaj żywot, liubiaj dni widieti błagi? Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги; Кто́ есть человѣ́къ хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги? Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет увидеть дни благие?
Ps34(33),14 14 14 Prohibe linguam tuam a malo,
et labia tua ne loquantur dolum.
34:14 1578
έκκλινον
Turn aside 575
από
from 2556
κακού
the bad, 2532
και
and 4160
ποίησον
do 18
αγαθόν
good! 2212
ζήτησον
Seek 1515
ειρήνην
peace, 2532
και
and 1377
δίωξον
pursue 1473
αυτήν
it!
(34:14) Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady. (34:14) Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych! (34:14) Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdrady. Udierży jazyk twoj ot zła i ustnie twoi, jeże nie głagołati l'sti. Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. Удержи́ язы́къ тво́й от­ зла́ и устнѣ́ тво­и́, е́же не глаго́лати льсти́. Удержи язык твой от зла и уста твои – от речей лукавых!
Ps34(33),15 15 15 Diverte a malo, et fac bonum;
inquire pacem, et persequere eam.
34:15 3588
οι
The 3788
οφθαλμοί
eyes 2962
κυρίου
of the lord 1909
επί
are upon 1342
δικαίους
the just, 2532
και
and 3775-1473
ώτα αυτού
his ears 1519
εις
are unto 1162-1473
δέησιν αυτών
their supplication.
(34:15) Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go. (34:15) Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń! (34:15) Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju, a ścigaj go. Ukłonisia ot zła i sotworiago: wzyszczy mira i pożeni i. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ бла́го: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. Уклонись от зла и сотвори благо; возжелай мира и устремись к нему.
Ps34(33),16 16 16 Oculi Domini super justos,
et aures ejus in preces eorum.
34:16 4383-1161
πρόσωπον δε
But the face 2962
κυρίου
of the lord 1909
επί
is against 4160
ποιούντας
the ones committing 2556
κακά
evils, 3588
του
1842
εξολοθρεύσαι
to utterly destroy 1537
εκ
[2from 1093
γης
3 the earth 3588
το
3422-1473
μνημόσυνον αυτών
1their memorial].
(34:16) Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich; (34:16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk. (34:16) Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich: Oczi Gospodni na prawiednyja, i uszy jego w molitwu ich. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши его́ въ моли́тву и́хъ. Очи Господни обращены к праведным, и слух Его – к молитве их.
Ps34(33),17 17 17 Vultus autem Domini super facientes mala,
ut perdat de terra memoriam eorum.
34:17 2896
εκέκραξαν
[3cried out 3588
οι
1The 1342
δίκαιοι
2just], 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1522
εισήκουσεν
heard 1473
αυτών
them; 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3956
πασών
all 3588
των
2347-1473
θλίψεων αυτών
their afflictions 4506
ερρύσατο
he rescued 1473
αυτούς
them.
(34:17) Ale oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy broją złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich. (34:17) Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich (34:17) A twarz Pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemie pamiątkę ich. Lice że Gospodnie na tworiaszczyja złaja, jeże potriebiti ot ziemli pamiat' ich. Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от­ земли́ па́мять и́хъ. А делающим зло Господь являет гнев Свой, да истребится на земле память о них.
Ps34(33),18 18 18 Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos;
et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.
34:18 1451-2962
εγγύς κύριος
The lord is near 3588
τοις
to the ones 4937
συντετριμμένοις
being broken 3588
την
2588
καρδίαν
in heart; 2532
και
and 3588
τους
the 5011
ταπεινούς
humble 3588
τω
4151
πνεύματι
in spirit 4982
σώσει
he shall deliver.
(34:18) Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich. (34:18) Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk. (34:18) Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: i ze wszech ucisków ich wyswobodził je. Wozzwasza prawiednii, i Gospod' usłysza ich i ot wsiech skorbiej ich izbawi ich. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. Воззва́ша пра́веднiи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и от­ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их.
Ps34(33),19 19 19 Juxta est Dominus iis qui tribulato sunt corde,
et humiles spiritu salvabit.
34:19 4183
πολλαί
Many 3588
αι
are the 2347
θλίψεις
afflictions 3588
των
of the 1342
δικαίων
just; 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3956
πασών
all 1473
αυτών
of them 4506
ρύσεται
[3shall rescue 1473
αυτούς
4them 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord].
(34:19) Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje. (34:19) Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu. (34:19) Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: i zbawi pokorne w duchu. Bliz Gospod' sokruszennych sierdcem, i smiriennyja duchom spasiet. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. Бли́зъ Госпо́дь сокруше́н­ныхъ се́рдцемъ, и смире́н­ныя ду́хомъ спасе́тъ. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом спасет.
Ps34(33),20 20 20 Multæ tribulationes justorum;
et de omnibus his liberabit eos Dominus.
34:20 5442-2962
φυλάσσει κύριος
The lord guards 3956
πάντα
all 3588
τα
3747-1473
οστα αυτών
their bones; 1520
εν
[2one 1537
εξ
3of 1473
αυτών
4them 3756
ου
1not] 4937
συντριβήσεται
shall be broken.
(34:20) Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. (34:20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (34:20) Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi. Mnogi skorbi prawiednym, i ot wsiech ich izbawit ja Gospod'. МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и от­ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь.
Ps34(33),21 21 21 Custodit Dominus omnia ossa eorum:
unum ex his non conteretur.
34:21 2288
θάνατος
The death 268
αμαρτωλών
of sinners 4190
πονηρός
is a sorry state; 2532
και
and 3588
οι
the 3404
μισούντες
ones detesting 3588
το
the 1342
δίκαιον
just 4131.2
πλημμελήσουσι
shall offend.
(34:21) On strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się. (34:21) Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie. (34:21) Strzeże Pan wszystkich kości ich: jedna z nich się nie skruszy. Chranit Gospod' wsia kosti ich, ni jedina ot nich sokruszytsia. Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на от­ ни́хъ сокруши́т­ся. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится.
Ps34(33),22 22 22 Mors peccatorum pessima;
et qui oderunt justum delinquent.
34:22 3084-2962
λυτρώσεται κύριος
The lord shall ransom 5590
ψυχάς
the souls 1401-1473
δούλων αυτού
of his servants; 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 4131.2
πλημμελήσουσι
shall [6offend 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 1679
ελπίζοντες
3ones hoping 1909
επ'
4upon 1473
αυτόν
5him].
(34:22) Zabije złość niepobożnego, a którzy w nienawiści mają sprawiedliwego, będą spustoszeni; (34:22) Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. (34:22) Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą. Smiert' griesznikow liuta, i nienawidiaszczyi prawiednago priegrieszat. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ. Сме́рть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящiи пра́веднаго прегрѣша́тъ. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат.
Ps34(33),23 23 23 Redimet Dominus animas servorum suorum,
et non delinquent omnes qui sperant in eo.
(34:23) Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni wszyscy, którzy w nim ufają. (34:23) Pan wyzwala duszę sług swoichI nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. (34:23) Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają. Izbawit Gospod' duszy rab swoich, i nie priegrieszat wsi upowajuszczyi na niego. И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2. Изба́витъ Госпо́дь ду́шы ра́бъ сво­и́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́ упова́ющiи на него́. Избавит Господь души рабов Своих, и не согрешат все уповающие на Него.
← po NIESZPORACH: WIELKA KOMPLETA Ps 70(69)  ← lub po NIESZPORACH: MAŁA KOMPLETA Ps 51(50)  ← lub po NIESZPORACH: O PÓŁNOCY Ps 51(50)  ← lub po NIESZPORACH: JUTRZNIA Ps 20(19)  ← po BOSKIEJ LITURGII: ew. GODZINA IX Ps 84(83) 
Chwała