Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 36 (35) ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA.
Ps36(35),1 1 1 In finem. Servo Domini ipsi David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director, 3588
τω
to the 3816
παιδί
servant 2962
κυρίου
of the lord, 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 36:1 5346
φησίν
[3speaks 3588
ο
1The 3892.1
παράνομος
2lawbreaker 3588
του
264
αμαρτάνειν
6 so as to sin 1722
εν
4in 1438
εαυτώ
5himself]; 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 5401
φόβος
fear 2316
θεού
of God 561
απέναντι
before 3588
των
3788-1473
οφθαλμών αυτού
his eyes.
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego. (36:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi Pańskiego. (36:1) Na koniec, słudze Pańskiemu, samemu Dawidowi. W koniec, otroku Gospodniu Dawidu. Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду. В конец, слуги Господа Давида, 35
Ps36(35),2 2 2 Dixit injustus ut delinquat in semetipso:
non est timor Dei ante oculos ejus.
36:2 3754
ότι
For 1389
εδόλωσεν
he acted treacherously 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him, 3588
του
so as 2147
ευρείν
to find out 3588
την
458-1473
ανομίαν αυτού
his lawlessness 2532
και
and 3404
μισήσαι
detest.
(36:2) Przewrotność niepobożnego świadczy w sercu mojem: Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma jego. (36:2) Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, (36:2) Rzekł niesprawiedliwy, aby grzeszył, sam w sobie: niemasz bojaźni Bożéj przed oczyma jego. Głagoliet priebiezzakonnyj sogrieszati w siebie: niest' stracha Bożyja pried oczima jego: Глаг0летъ пребеззак0нный согрэшaти въ себЁ: нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма є3гw2: Глаго́летъ пребеззако́н­ный согрѣша́ти въ себѣ́: нѣ́сть стра́ха Бо́жiя предъ очи́ма его́: Говорит беззаконный в душе своей о грехах своих, нет страха Божия в сердце его.
Ps36(35),3 3 3 Quoniam dolose egit in conspectu ejus,
ut inveniatur iniquitas ejus ad odium.
36:3 3588
τα
The 4487
ρήματα
sayings 3588
του
4750-1473
στόματος αυτού
of his mouth 458
ανομία
are lawlessness 2532
και
and 1388
δόλος
treachery; 3756-1014
ουκ ηβουλήθη
he wanted not 4920
συνιέναι
to perceive 3588
του
18.2
αγαθύναι
how to do good.
(36:3) Bo sobie pobłaża w oczach swoich, aby wykonał nieprawość swoję aż do obmierzenia. (36:3) Bo schlebia sam sobie w oczach swoich, Że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. (36:3) Albowiem zdradliwie czynił przed oblicznością jego, aby się nalazła nieprawość jego do nienawidzenia. jako ul'sti pried nim obriesti biezzakonije swoje, i woznienawidieti. ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ њбрэсти2 беззак0ніе своE, и3 возненави1дэти. я́ко ульсти́ предъ ни́мъ обрѣсти́ беззако́нiе свое́, и воз­ненави́дѣти. Ибо слукавил он пред собою, сказав, что познал беззаконие свое и возненавидел.
Ps36(35),4 4 4 Verba oris ejus iniquitas, et dolus;
noluit intelligere ut bene ageret.
36:4 458
ανομίαν
[2lawlessness 1260
διελογίσατο
1He reasons] 1909
επί
upon 3588
της
2845-1473
κοίτης αυτού
his bed; 3936
παρέστη
he renders 3956
πάση
to every 3598
οδώ
way 3756
ουκ
not 18
αγαθή
good; 2549-1161
κακία δε
and evil 3756
ου
he did not 4360
προσώχθισε
loath.
(36:4) Słowa ust jego są nieprawość i zdrada; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił. (36:4) Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. (36:4) Słowa ust jego nieprawość i zdrada: nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił. Głagoły ust jego biezzakonije i liest': nie woschotie razumieti jeże ubłażyti. Глаг0лы ќстъ є3гw2 беззак0ніе и3 лeсть: не восхотЁ разумёти є4же ўблажи1ти. Глаго́лы у́стъ его́ беззако́нiе и ле́сть: не восхотѣ́ разумѣ́ти е́же ублажи́ти. Слова уст его беззаконие и ложь; не захотел он вразумиться и творить добро.
Ps36(35),5 5 5 Iniquitatem meditatus est in cubili suo;
astitit omni viæ non bonæ:
malitiam autem non odivit.
36:5 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
[2 is in 3588
τω
3the 3772
ουρανώ
4heaven 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy], 2532
και
and 3588
η
225-1473
αλήθειά σου
your truth 2193
έως
unto 3588
των
the 3507
νεφελών
clouds.
(36:5) Nieprawość rozmyśla na łożu swojem, stoi na drodze nie dobrej, a złego się nie waruje. (36:5) O niegodziwości myśli na łożu swoim, Staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. (36:5) Nieprawość rozmyślał na łożu swojem: stał przy wszelkiéj drodze niedobréj, a złości nie miał w nienawiści. Biezzakonije pomysli na łoży swojem: priedsta wsiakomu puti niebłagu, o złobie że nie niegodowa. Беззак0ніе помhсли на л0жи своeмъ: предстA всsкому пути2 неблaгу, њ ѕл0бэ же не негодовA. Беззако́нiе помы́сли на ло́жи сво­е́мъ: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бѣ же не негодова́. Беззаконие замышлял он на ложе своем; вступал на всяк путь недобрый, и не возненавидел зло.
Ps36(35),6 6 6 Domine, in cælo misericordia tua,
et veritas tua usque ad nubes.
36:6 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη σου
Your righteousness 5613
ως
is as 3735
όρη
the mountains 2316
θεού
of God; 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
your judgments 12
άβυσσος
[2abyss 4183
πολλή
1a vast]. 444
ανθρώπους
[2men 2532
και
3and 2934
κτήνη
4cattle 4982
σώσεις
1You shall preserve], 2962
κύριε
O lord.
(36:6) Panie! miłosierdzie twoje niebios sięga, prawda twoja aż pod obłoki, (36:6) Panie! Łaska twoja do niebios sięga, Wierność twoja aż do obłoków. (36:6) Panie, w niebie miłosierdzie twoje: a prawda twoja aż do obłoków. Gospodi, na niebiesi miłost' twoja, i istina twoja do obłak: ГDи, на нб7си2 млcть твоS, и3 и4стина твоS до w4блакъ: Го́споди, на небеси́ ми́лость твоя́, и и́стина твоя́ до о́блакъ: Господи, на Небесах милость Твоя, и истина Твоя – выше облаков;
Ps36(35),7 7 7 Justitia tua sicut montes Dei;
judicia tua abyssus multa.
Homines et jumenta salvabis, Domine,
36:7 5613
ως
How 4129
επλήθυνας
you multiplied 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy, 3588
ο
O 2316
θεός
God; 3588-1161
οι δε
and the 5207
υιοί
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men 1722
εν
[2in 4629.2
σκέπη
3 the protection 3588
των
4420-1473
πτερύγων σου
4of your wings 1679
ελπιούσι
1shall hope].
(36:7) Sprawiedliwość twoja, jako góry najwyższe; sądy twoje, jako przepaść wielka; ludzie i zwierzęta zachowuje, Panie! (36:7) Sprawiedliwość twoja – jak góry Boże, Prawo twoje – jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. (36:7) Sprawiedliwość twoja jako góry Boże: sądy twoje przepaść wielka: ludzie i bydlęta zbawisz, Panie. prawda twoja jako gory Bożyja, sud'by twoja biezdna mnoga: cziełowieki i skoty spasieszy, Gospodi. прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судьбы6 тво‰ бeздна мн0га: человёки и3 скоты2 сп7сeши, гDи. пра́вда твоя́ я́ко го́ры Бо́жiя, судьбы́ твоя́ бе́здна мно́га: человѣ́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. Правда Твоя, будто горы Божии, суды Твои бездна великая; людей и скот спасаешь Ты, Господи!
Ps36(35),8 8 8 quemadmodum multiplicasti misericordiam tuam, Deus.
Filii autem hominum in tegmine alarum tuarum sperabunt.
36:8 3184
μεθυσθήσονται
They shall be intoxicated 575
από
from 4096
πιότητος
the fatness 3624-1473
οίκου σου
of your house; 2532
και
and 3588
τον
[3of the 5493
χειμάρρουν
4rushing stream 3588
της
5172-1473
τρυφής σου
5of your delicacy 4222
ποτιείς
1you shall water 1473
αυτούς
2them].
(36:8) Jakoż drogie jest miłosierdzie twoje, Boże! przetoż synowie ludzcy w cieniu skrzydeł twoich ufają. (36:8) Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich. (36:8) Jakoś rozmnożył miłosierdzie twoje, Boże! a synowie człowieczy w zasłonie skrzydeł twoich nadzieję mieć będą. Jako umnożył jesi miłost' twoju, Boże: synowie że cziełowiecziestii w krowie kriłu twojeiu nadiejatisia imut. Ћкw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2, б9е: сhнове же человёчестіи въ кр0вэ крил{ твоє1ю надёzтисz и4мутъ. Я́ко умно́жилъ еси́ ми́лость твою́, Бо́же: сы́нове же человѣ́честiи въ кро́вѣ крилу́ твое́ю надѣ́ятися и́мутъ. Сколь умножил Ты милость Твою, Боже! Сыны человеческие под сенью крыл Твоих безопасны будут.
Ps36(35),9 9 9 Inebriabuntur ab ubertate domus tuæ,
et torrente voluptatis tuæ potabis eos:
36:9 3754
ότι
For 3844
παρά
from 1473
σοι
you 4077
πηγή
is the spring 2222
ζωής
of life. 1722
εν
In 3588
τω
5457-1473
φωτί σου
your light 3708
οψόμεθα
we shall see 5457
φως
light.
(36:9) Będą upojeni hojnością domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich. (36:9) Nasycają się tłustością domu twego, A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. (36:9) Będą upojeni hojnością domu twego: i strumieniem rozkoszy twojéj napoisz je. Upijutsia ot tuka domu twojego, i potokom sładosti twojeja napoiszy ja. Ўпію1тсz t тyка д0му твоегw2, и3 пот0комъ слaдости твоеS напои1ши |. Упiю́т­ся от­ ту́ка до́му тво­его́, и пото́комъ сла́дости тво­ея́ напо­и́ши я́. Насытятся от изобилия дома Твоего, из потока блаженства напоишь их.
Ps36(35),10 10 10 quoniam apud te est fons vitæ,
et in lumine tuo videbimus lumen.
36:10 3905
παράτεινον
Extend 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 3588
τοις
to the 1097
γινώσκουσί
ones knowing 1473
σε
you, 2532
και
and 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness 3588
τοις
to the 2117
ευθέσι
ones straight 3588
τη
2588
καρδία
in heart!
(36:10) Albowiem u ciebie jest źródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość. (36:10) Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość. (36:10) Albowiem u ciebie jest zdrój żywota: a w światłości twojéj oglądamy światłość. Jako u tiebie istocznik żywota, wo swietie twojem uzrim swiet. Ћкw ў тебє2 и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Я́ко у тебе́ исто́чникъ живота́, во свѣ́тѣ тво­е́мъ у́зримъ свѣ́тъ. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем узрим свет!
Ps36(35),11 11 11 Prætende misericordiam tuam scientibus te,
et justitiam tuam his qui recto sunt corde.
36:11 3361
μη
Let not 2064
ελθέτω
[3come 1473
μοι
4against me 4228
πους
1 the foot 5243
υπερηφανίας
2of pride]! 2532
και
nor 5495
χειρ
the hand 268
αμαρτωλού
of the sinner 3361-4531
μη σαλεύσαι
to shake 1473
με
me.
(36:11) Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoję nad uprzejmymi sercem. (36:11) Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają, A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca! (36:11) Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają: i sprawiedliwość twoję nad tymi, którzy są prawego serca. Probawi miłost' twoju wieduszczym tia i prawdu twoju prawym sierdcem. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS и3 прaвду твою2 пр†вымъ сeрдцемъ. Проба́ви ми́лость твою́ вѣ́дущымъ тя́ и пра́вду твою́ пра́вымъ се́рдцемъ. И впредь являй милость Твою познавшим Тебя и правду Твою тем, кто праведен сердцем.
Ps36(35),12 12 12 Non veniat mihi pes superbiæ,
et manus peccatoris non moveat me.
36:12 1563
εκεί
There 4098
έπεσον
they fell — 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 2038
εργαζόμενοι
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness. 1856
εξώσθησαν
They were pushed out, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 1410
δύνωνται
shall they be able 2476
στήναι
to stand.
(36:12) Niech nie następuje na mię noga pysznych, a ręka niepobożnych niech mię nie uwodzi. (36:12) Niech nie depcze mnie noga pyszałkówI niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych! (36:12) Niech mię nie nadchodzi noga pychy: a ręka grzesznego niech mię nie porusza. Da nie priidiet mnie noga gordyni, i ruka griesznicza da nie podwiżyt mienie. Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1житъ менE. Да не прiи́детъ мнѣ́ нога́ горды́ни, и рука́ грѣ́шнича да не подви́житъ мене́. Да не приблизится ко мне стопа гордеца и рука грешника да не поколеблет меня!
Ps36(35),13 13 13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem;
expulsi sunt, nec potuerunt stare.
(36:13) Tam, gdzie upadli, którzy czynili nieprawość, porażeni są, i nie mogli powstać. (36:13) Oto tam upadli złoczyńcy, Zostali powaleni i nie mogą powstać. (36:13) Tam upadli, którzy czynią nieprawość: wygnani są, ani się mogli ostać. Tamo padosza wsi diełajuszczyi biezzakonije: izrinowieni bysza, i nie wozmogut stati. Тaмw пад0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе: и3зриновeни бhша, и3 не возм0гутъ стaти. Та́мо падо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе: изринове́ни бы́ша, и не воз­мо́гутъ ста́ти. Пали творящие беззакония; низринуты были они, и не встанут.
Chwała