Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 37 (36) SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY
Ps37(36),1 1 1 Psalmus ipsi David. Noli æmulari in malignantibus,
neque zelaveris facientes iniquitatem:
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 37:1 3361
μη
Be not 3863
παραζήλου
provoked to jealousy 1722
εν
with 4188.2
πονηρευομένοις
ones acting wickedly, 3366
μηδέ
nor 2206
ζήλου
be jealous 3588
τους
of the 4160
ποιούντας
ones doing 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness!
Pieśń Dawidowa. Nie obruszaj się dla złośników, ani zajrzyj czyniącym nieprawość. Dawidowy, Nie gniewaj się na niegodziwych Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Psalm samemu Dawidowi. Nie obruszaj się dla złośliwych: ani zajrzyj czyniącym nieprawość. Nie riewnuj łukawnujuszczym, niże zawidi tworiaszczym biezzakonije. Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе. Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе. Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие!
Ps37(36),2 2 2 quoniam tamquam fœnum velociter arescent,
et quemadmodum olera herbarum cito decident.
37:2 3754
ότι
For 5616
ωσεί
[3as 5528
χόρτος
4grass 5036
ταχύ
2quickly 633.3
αποξηρανθήσονται
1they shall be dried up], 2532
και
and 5616
ωσεί
as 3001
λάχανα
vegetation 5514
χλόης
of tender shoots 5036
ταχύ
they shall quickly 634
αποπεσούνται
fall away.
Bo jako trawa prędko podcięci będą, a jako liście zielone opadną. Bo uschną szybko jak trawaI zwiędną jak zielona murawa. Albowiem jako trawa prędko uwiędną: a jako liście ziela wnet opadną. Zanie jako trawa skoro izsszut, i jako zielije złaka skoro otpadut. ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ. Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ. Ибо, как трава, скоро иссохнут они и, как зеленый злак, скоро увянут.
Ps37(36),3 3 3 Spera in Domino, et fac bonitatem;
et inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus.
37:3 1679
έλπισον
Hope 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord, 2532
και
and 4160
ποίει
execute 5544
χρηστότητα
graciousness! 2532
και
And 2681
κατασκήνου
encamp 3588
την
in the 1093
γην
land! 2532
και
and 4165
ποιμανθήση
you shall be tended 1909
επί
by 3588
τω
4149-1473
πλούτω αυτής
its riches.
Ufaj w Panu, a czyń dobrze; mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie. Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Miéj nadzieję w Panu, a czyń dobrze: i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jéj bogactwy. Upowaj na Gospoda i twori błagostyniu: i nasieli ziemliu, i upasieszysia w bogatstwie jeia. Ўповaй на гDа и3 твори2 бlгостhню: и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaтствэ є3S. Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́. Уповай на Господа и твори добро; водворись на земле, и ты пожнешь богатства ее.
Ps37(36),4 4 4 Delectare in Domino,
et dabit tibi petitiones cordis tui.
37:4 2701.2
κατατρύφησον
Revel 3588
του
in the 2962
κυρίου
lord! 2532
και
that 1325
δωή
he should give 1473
σοι
to you 3588
τα
the 155
αιτήματα
requests 3588
της
2588-1473
καρδίας σου
of your heart.
Kochaj się w Panu, a dać prośby serca twego, Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Kochaj się w Panu, i da tobie prośby serca twego. Nasładisia Gospodiewi, i dast ti proszenija sierdca twojego. Наслади1сz гDеви, и3 дaстъ ти2 прошє1ніz сeрдца твоегw2. Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́. Услаждайся Господом, и Он исполнит прошения сердца твоего.
Ps37(36),5 5 5 Revela Domino viam tuam,
et spera in eo, et ipse faciet.
37:5 601
αποκάλυψον
Reveal 4314
προς
to 2962
κύριον
the lord 3588
την
3598-1473
οδόν σου
your way, 2532
και
and 1679
έλπισον
hope 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him! 2532
και
and 1473
αυτός
he 4160
ποιήσει
will act.
Spuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni; Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Objaw Panu drogę twoję, a miéj nadzieję w nim: a on uczyni. Otkryj ko Gospodu put' twoj i upowaj na niego, i toj sotworit. Tкрhй ко гDу пyть тв0й и3 ўповaй на него2, и3 т0й сотвори1тъ. Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ. Поведай Господу путь свой и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо.
Ps37(36),6 6 6 Et educet quasi lumen justitiam tuam,
et judicium tuum tamquam meridiem.
37:6 2532
και
And 1627
εξοίσει
he shall bring forth 5613
ως
[2as 5457
φως
3light 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
1your righteousness], 2532
και
and 3588
το
2917-1473
κρίμά σου
your practice 5613
ως
as 3314
μεσημβρίαν
at midday.
I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję, a sąd twój jako południe. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe. I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję: a sąd twój jako południe. I izwiediet jako swiet prawdu twoju i sud'bu twoju jako południe. И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2 и3 судьбY твою2 ћкw полyдне. И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне. И соделает ясной, как свет, правду твою и судьбу твою – как полдень.
Ps37(36),7 7 7 Subditus esto Domino, et ora eum.
Noli æmulari in eo qui prosperatur in via sua;
in homine faciente injustitias.
37:7 5293
υποτάγηθι
Submit 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 2532
και
and 2427.2
ικέτευσον
entreat 1473
αυτόν
him! 3361
μη
Be not 3863
παραζήλου
provoked to jealousy 1722
εν
in 3588
τω
the 2720.1
κατευοδουμένω
prospering 1722
εν
[5in 3588
τη
3598-1473
οδώ αυτού
6his way 1722
εν
1by 444
ανθρώπω
2a man 4160
ποιούντι
3doing 3892
παρανομίαν
4unlawfulness]!
Poddaj się Panu, a oczekuj go; nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary! Bądź poddany Panu, a módl się mu: nie obruszaj się dla tego, któremu się szczęści na drodze jego: dla człowieka czyniącego niesprawiedliwości. Powinisia Gospodiewi i umoli jego. Nie riewnuj spiejuszczemu w puti swojem, cziełowieku tworiaszczemu zakonopriestuplienije. Повини1сz гDеви и3 ўмоли2 є3го2. Не ревнyй спёющему въ пути2 своeмъ, человёку творsщему законопреступлeніе. Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе. Повинись пред Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем, человеку, творящему беззакония.
Ps37(36),8 8 8 Desine ab ira, et derelinque furorem;
noli æmulari ut maligneris.
37:8 3973
παύσαι
Cease 575
από
from 3709
οργής
anger, 2532
και
and 1459
εγκατάλιπε
abandon 2372
θυμόν
rage! 3361
μη
Be not 3863
παραζήλου
provoked to jealousy 5620
ώστε
so as to 4188.2
πονηρεύεσθαι
do wicked!
Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego... Przestań gniewu a opuść zapalczywość: nie obruszaj się, abyś miał źle czynić. Priestani ot gniewa i ostawi jarost': nie riewnuj, jeże łukawnowati, Престaни t гнёва и3 њстaви ћрость: не ревнyй, є4же лукaвновати, Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати, Отложи гнев и оставь ярость. Не подражай делам лукавых!
Ps37(36),9 9 9 Quoniam qui malignantur exterminabuntur;
sustinentes autem Dominum, ipsi hæreditabunt terram.
37:9 3754
ότι
For 3588
οι
the ones 4188.2
πονηρευόμενοι
doing wicked 1842
εξολοθρευθήσονται
shall be utterly destroyed; 3588-1161
οι δε
but the ones 5278
υπομένοντες
waiting on 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 1473
αυτοί
they 2816
κληρονομήσουσι
shall inherit 3588
την
the 1093
γην
land.
Albowiem złośnicy będą wykorzenieni: lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię. Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Albowiem którzy źle czynią, będą wykorzenieni: lecz znoszący Pana, ci odziedziczą ziemię. zanie łukawnujuszczyi potriebiatsia, tierpiaszczyi że Gospoda, tii nasliediat ziemliu. занE лукaвнующіи потребsтсz, терпsщіи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю. зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю. Ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю.
Ps37(36),10 10 10 Et adhuc pusillum, et non erit peccator;
et quæres locum ejus, et non invenies.
37:10 2532
και
And 2089
έτι
yet 3641
ολίγον
in a short time, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 5224
υπάρξη
shall [2exist 268
αμαρτωλός
1 the sinner]; 2532
και
and if 2212
ζητήσεις
shall you seek 3588
τον
5117-1473
τόπον αυτού
his place, 2532
και
then 3766.2
ου μη
in no way 2147
εύρης
shall you find it.
Po małej chwili alić niemasz niezbożnika; spojrzyszli na miejsce jego, alić go już niemasz. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. I jeszcze mało, ażci nie będzie złośnika: i będziesz szukał miejsca jego, a nie najdziesz. I jeszcze mało, i nie budiet griesznika: i wzyszczeszy miesto jego i nie obriaszczeszy. И# є3щE мaлw, и3 не бyдетъ грёшника: и3 взhщеши мёсто є3гw2 и3 не њбрsщеши. И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши. Еще немного, и не станет грешника; искать будешь место, где был он, и не найдешь.
Ps37(36),11 11 11 Mansueti autem hæreditabunt terram,
et delectabuntur in multitudine pacis.
37:11 3588-1161
οι δε
But the 4239
πραείς
gentle 2816
κληρονομήσουσι
shall inherit 1093
γην
the earth, 2532
και
and 2701.2
κατατρυφήσουσιν
they shall revel 1909
επί
over 4128
πλήθει
an abundance 1515
ειρήνης
of peace.
Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju. Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem. Ale ciszy odziedziczą ziemię, i kochać się będą w wielkości pokoju. Krotcyi że nasliediat ziemliu i nasładiatsia o mnożestwie mira. Кр0тцыи же наслёдzтъ зeмлю и3 насладsтсz њ мн0жествэ ми1ра. Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра. А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим.
Ps37(36),12 12 12 Observabit peccator justum,
et stridebit super eum dentibus suis.
37:12 3906
παρατηρήσεται
[3shall closely watch 3588
ο
1The 268
αμαρτωλός
2sinner] 3588
τον
the 1342
δίκαιον
just, 2532
και
and 1031
βρύξει
shall gnash 1909
επ'
[2over 1473
αυτόν
3him 3588
τους
3599-1473
οδόντας αυτού
1his teeth].
Zle myśli niepobożny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swemi. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwymI zgrzyta na niego zębami. Będzie podstrzegał złośnik sprawiedliwego: i będzie nań zgrzytał zęboma swemi. Nazirajet griesznyj prawiednago i poskrieżeszczet nan' zuby swoimi: Назирaетъ грёшный првdнаго и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми: Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми: Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими.
Ps37(36),13 13 13 Dominus autem irridebit eum,
quoniam prospicit quod veniet dies ejus.
37:13 3588-1161
ο δε
But the 2962
κύριος
lord 1548.1
εκγελάσεται
shall laugh out loud at 1473
αυτόν
him, 3754
ότι
for 4265
προβλέπει
he foresees 3754
ότι
that 2240
ήξει
[2will come 3588
η
2250-1473
ημέρα αυτού
1his day].
Ale się Pan śmieje z niego; bo widzi, że przychodzi dzień jego. Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Ale Pan będzie się śmiał z niego; albowiem upatruje, że przyjdzie dzień jego. Gospod' że posmiejetsia jemu, zanie prozirajet, jako priidiet dien' jego. гDь же посмэeтсz є3мY, занE прозирaетъ, ћкw пріи1детъ дeнь є3гw2. Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́. Но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его.
Ps37(36),14 14 14 Gladium evaginaverunt peccatores;
intenderunt arcum suum:
ut dejiciant pauperem et inopem,
ut trucident rectos corde.
37:14 4501
ρομφαίαν
[4 the broadsword 4685
εσπάσαντο
3unsheathed 3588
οι
1The 268
αμαρτωλοί
2sinners]; 1780.2
ενέτειναν
they stretched tight 5115-1473
τόξον αυτών
their bow 3588
του
2598
καταβαλείν
to throw down 4434
πτωχόν
the poor 2532
και
and 3993
πένητα
needy, 3588
του
4969
σφάξαι
to slay 3588
τους
the 2117
ευθείς
straight 3588
τη
2588
καρδία
in heart.
Miecza dobyli niezbożni, a naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego, i niedostatecznego, ażeby pomordowali tych, którzy chodzą prostą drogą; Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego i niedostatecznego, aby pozamordowali ludzie prawego serca. Miecz' izwliekosza griesznicy, napriagosza łuk swoj, nizłożyti uboga i niszcza, zakłati prawyja sierdcem. Мeчь и3звлек0ша грBшницы, напрzг0ша лyкъ св0й, низложи1ти ўб0га и3 ни1ща, заклaти пр†выz сeрдцемъ. Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ. Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтоб низринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем.
Ps37(36),15 15 15 Gladius eorum intret in corda ipsorum,
et arcus eorum confringatur.
37:15 3588
η
4501-1473
ρομφαία αυτών
[2their broadsword 1525
εισέλθοι
1May] enter 1519
εις
into 3588
τας
2588-1473
καρδίας αυτών
their own hearts; 2532
και
and 3588
τα
5115-1473
τόξα αυτών
[2their bows 4937
συντριβείη
1may] be broken.
Aleć miecz ich przeniknie serce ich, a łuki ich będą połamane. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, A łuki ich będą połamane. Miecz ich niech wnidzie w serca ich: a łuk ich niech się złamie. Miecz' ich da wnidiet w sierdca ich, i łucy ich da sokruszatsia. Мeчь и4хъ да вни1детъ въ сердцA и4хъ, и3 лyцы и4хъ да сокрушaтсz. Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся. Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся.
Ps37(36),16 16 16 Melius est modicum justo,
super divitias peccatorum multas:
37:16 2908
κρείσσον
Better 3641
ολίγον
is a little 3588
τω
to the 1342
δικαίω
just, 5228
υπέρ
than 4149
πλούτον
[2riches 268
αμαρτωλών
3of sinners 4183
πολύν
1many].
Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niż wielkie bogactwa wielu niepobożnych; Lepsza jest odrobina u sprawiedliwegoNiż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwo grzesznych. Łuczsze małoje prawiedniku, paczie bogatstwa griesznych mnoga. Лyчше мaлое првdнику, пaче богaтства грёшныхъ мн0га. Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га. Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников.
Ps37(36),17 17 17 quoniam brachia peccatorum conterentur:
confirmat autem justos Dominus.
37:17 3754
ότι
For 1023
βραχίονες
the arms 268
αμαρτωλών
of sinners 4937
συντριβήσονται
shall be broken; 5288.3
υποστηρίζει
[4supports 1161
δε
1but 3588
τους
5the 1342
δικαίους
6just 3588
ο
2the 2962
κύριος
3 lord].
Albowiem ramiona niezbożników będą pokruszone; ale sprawiedliwych Pan podpiera. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, Ale sprawiedliwych Pan podeprze. Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwe Pan potwierdza. Zanie myszcy griesznych sokruszatsia, utwierżdajet że prawiednyja Gospod'. ЗанE мы6шцы грёшныхъ сокрушaтсz, ўтверждaетъ же првdныz гDь. Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь. Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь.
Ps37(36),18 18 18 Novit Dominus dies immaculatorum,
et hæreditas eorum in æternum erit.
37:18 1097-2962
γινώσκει κύριος
The lord knows 3588
τας
the 3598
οδούς
ways 3588
των
of the 299
αμώμων
unblemished; 2532
και
and 3588
η
2817-1473
κληρονομία αυτών
their inheritance 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 1510.8.3
έσται
1shall be].
Zna Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie. Pan troszczy się o dni niewinnych, Przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Zna Pan dni niepokalanych: a dziedzictwo ich na wieki będzie. Wiest' Gospod' puti nieporocznych, i dostojanije ich w wiek budiet. Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ. Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ. Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится.
Ps37(36),19 19 19 Non confundentur in tempore malo,
et in diebus famis saturabuntur:
37:19 3756
ου
They will not 2617
καταισχυνθήσονται
be disgraced 1722
εν
in 2540
καιρώ
[2time 4190
πονηρώ
1a bad], 2532
και
and 1722
εν
in 2250
ημέραις
the days 3042
λιμού
of hunger 5526
χορτασθήσονται
they shall be filled.
Nie będą zawstydzeni we zły czas, a we dni głodu będą nasyceni; Nie będą zawstydzeni w złym czasie, A w dniach głodu będą nasyceni. Nie będą zawstydzeni we zły czas, i we dni głodu będą nasyceni. Nie postydiatsia wo wriemia liutoje i wo dniech głada nasytiatsia, jako griesznicy pogibnut. Не постыдsтсz во врeмz лю1тое и3 во днeхъ глaда насhтzтсz, ћкw грBшницы поги1бнутъ. Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ. Не посрамятся они во время лютое и в дни голода насытятся, а грешники погибнут.
Ps37(36),20 20 20 quia peccatores peribunt.
Inimici vero Domini mox ut honorificati fuerint et exaltati,
deficientes quemadmodum fumus deficient.
37:20 3754
ότι
For 3588
οι
the 268
αμαρτωλοί
sinners 622
απολούνται
shall be destroyed. 3588-1161
οι δε
And the 2190
εχθροί
enemies 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 260
άμα
at the same time 3588
τω
in 1392-1473
δοξασθήναι αυτούς
their being glorified 2532
και
and 5312
υψωθήναι
exalted, 1587
εκλείποντες
[4vanishing 5616
ωσεί
2as 2586
καπνός
3smoke 1587
εξέλιπον
1vanished].
Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją. Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. Albowiem grzesznicy zaginą: a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną. Wrazi że Gospodni, kupno prosławitisia im i wozniestisia, izcziezajuszcze jako dym izcziezosza. Врази1 же гDни, кyпнw прослaвитисz и5мъ и3 вознести1сz, и3счезaюще ћкw дhмъ и3счез0ша. Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша. Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым исчезнут.
Ps37(36),21 21 21 Mutuabitur peccator, et non solvet;
justus autem miseretur et tribuet:
37:21 1155
δανείζεται
[3borrows 3588
ο
1The 268
αμαρτωλός
2sinner], 2532
και
and 3756
ουκ
does not 661
αποτίσει
pay back; 3588-1161
ο δε
but the 1342
δίκαιος
just 3627
οικτείρει
pities, 2532
και
and 1325
διδοί
gives.
Niezbożnik pożycza, a nie ma czem oddać; ale sprawiedliwy pokazuje łaskę, i rozdaje. Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci: ale sprawiedliwy zmiłuje się i da. Zajemliet griesznyj i nie wozwratit: prawiednyj że szczedrit i dajet. Заeмлетъ грёшный и3 не возврати1тъ: првdный же щeдритъ и3 даeтъ. Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ. Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает.
Ps37(36),22 22 22 quia benedicentes ei hæreditabunt terram;
maledicentes autem ei disperibunt.
37:22 3754
ότι
For 3588
οι
the ones 2127
ευλογούντες
blessing 1473
αυτόν
him 2816
κληρονομήσουσι
shall inherit 1093
γην
land; 3588-1161
οι δε
but the 2672
καταρώμενοι
ones cursing 1473
αυτόν
him 1842
εξολοθρευθήσονται
shall be utterly destroyed.
Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni. Albowiem błogosławiący go odziedziczą ziemię: ale złorzeczący mu zaginą. Jako błagosłowiaszczyi jego nasliediat ziemliu, klienuszczyi że jego potriebiatsia. Ћкw благословsщіи є3го2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщіи же є3го2 потребsтсz. Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся. Кто благословляет Его, наследуют землю, а кто проклянет Его – истребится.
Ps37(36),23 23 23 Apud Dominum gressus hominis dirigentur,
et viam ejus volet.
37:23 3844
παρά
[5by 2962
κυρίου
6 the lord 3588
τα
1The 1226.1
διαβήματα
2footsteps 444
ανθρώπου
3of a man 2720
κατευθύνεται
4 are straightened out]; 2532
και
and 3588
την
3598-1473
οδόν αυτού
[2his way 2309
θελήσει
1he shall want] 4970
σφόδρα
exceedingly.
Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego, podoba mu się. Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane: i drogi jego zechce. Ot Gospoda stopy cziełowieku isprawliajutsia, i puti jego woschoszczet zieło. T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz, и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́. Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника.
Ps37(36),24 24 24 Cum ceciderit, non collidetur,
quia Dominus supponit manum suam.
37:24 3752
όταν
Whenever 4098
πέση
he shall fall 3756
ου
he will not 2674.2
καταραχθήσεται
break, 3754
ότι
for 2962
κύριος
the lord 496.6
αντιστηρίζει
gives support 5495-1473
χείρα αυτώ
to his hand.
Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan trzyma go za rękę jego. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Gdy się powali, nie stłucze się; bo Pan podkłada rękę swoję. Iegda padiet, nie razbijetsia, jako Gospod' podkriepliajet ruku jego. є3гдA падeтъ, не разбіeтсz, ћкw гDь подкрэплsетъ рyку є3гw2. Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́. Когда праведный упадет – не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его.
Ps37(36),25 25 25 Junior fui, etenim senui;
et non vidi justum derelictum,
nec semen ejus quærens panem.
37:25 3501
νεώτερος
[2younger 1096
εγενόμην
1I was once] 2532-1063
και γαρ
and 1095
εγήρασα
I grew old; 2532
και
and 3756
ουκ
[3not 1492
είδον
1I beheld 1342
δίκαιον
2 the just] 1459
εγκαταλελειμμένον
being abandoned, 3761
ουδέ
nor 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
his seed 2212
ζητούν
seeking 740
άρτους
bread loaves.
Byłem młodym, i zstarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. Byłem młodym i zstarzałem się: a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego szukającego chleba. Juniejszyj bych, ibo sostariechsia, i nie widiech prawiednika ostawliena, niże siemienie jego prosiaszcza chlieby. Ю#нёйшій бhхъ, и4бо состарёхсz, и3 не ви1дэхъ првdника њстaвлена, нижE сёмене є3гw2 просsща хлёбы. Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы. Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба.
Ps37(36),26 26 26 Tota die miseretur et commodat;
et semen illius in benedictione erit.
37:26 3650
όλην
[6 the entire 3588
την
2250
ημέραν
7day 1653
ελεεί
3shows mercy 2532
και
4and 1155
δανείζει
5lends 3588
ο
1The 1342
δίκαιος
2righteous], 2532
και
and 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
his seed 1519
εις
[2for 2129
ευλογίαν
3a blessing 1510.8.3
έσται
1will be].
Na każdy dzień pokazuje miłosierdzie i pożycza, a przecież nasienie jego jest w błogosławieństwie. Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione. Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza: a nasienie jego w błogosławieństwie będzie. Wies' dien' miłujet i wzaim dajet prawiednyj, i siemia jego wo błagosłowienije budiet. Вeсь дeнь ми1луетъ и3 взаи1мъ даeтъ првdный, и3 сёмz є3гw2 во бlгословeніе бyдетъ. Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ. Всегда милостив и взаймы дает праведный, и потомство его благословенно будет.
Ps37(36),27 27 27 Declina a malo, et fac bonum,
et inhabita in sæculum sæculi:
37:27 1578
έκκλινον
Turn aside 575
από
from 2556
κακού
evil 2532
και
and 4160
ποίησον
do 18
αγαθόν
good, 2532
και
and 2681
κατασκήνου
encamp 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon!
Odstąp od złego a czyń dobrze, a będziesz mieszkał na wieki. Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Odstąp od złego, a czyń dobrze: a mieszkaj na wieki wieków. Ukłonisia ot zła i sotwori błago, i wsielisia w wiek wieka. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz въ вёкъ вёка. Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка. Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки.
Ps37(36),28 28 28 quia Dominus amat judicium,
et non derelinquet sanctos suos:
in æternum conservabuntur.
Injusti punientur,
et semen impiorum peribit.
37:28 3754
ότι
For 2962
κύριος
the lord 25
αγαπά
loves 2920
κρίσιν
equity, 2532
και
and 3756
ουκ
shall not 1459
εγκαταλείψει
abandon 3588
τους
3741-1473
οσίους αυτού
his sacred ones; 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 5442
φυλαχθήσονται
they shall be guarded. 459-1161
άνομοι δε
But lawless ones 1559
εκδιωχθήσονται
shall be driven out, 2532
και
and 4690
σπέρμα
the seed 765
ασεβών
of the impious 1842
εξολοθρευθήσεται
shall be utterly destroyed.
Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki w straży jego będą; ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione. Bo Pan miłuje prawoI nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani: niesprawiedliwi będą pokarani: i nasienie niezbożnych zaginie. Jako Gospod' liubit sud i nie ostawit priepodobnych swoich: wo wiek sochraniatsia: biezzakonnicy że izżenutsia, i siemia niecziestiwych potriebitsia. Ћкw гDь лю1битъ сyдъ и3 не њстaвитъ прпdбныхъ свои1хъ: во вёкъ сохранsтсz: беззакHнницы же и3зженyтсz, и3 сёмz нечести1выхъ потреби1тсz. Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся. Ибо Господь любит правду и не оставит праведных Своих; вовеки невридимы будут; а беззаконников изгонит Он, и потомство нечестивых истребится.
Ps37(36),29 29 29 Justi autem hæreditabunt terram,
et inhabitabunt in sæculum sæculi super eam.
37:29 1342-1161
δίκαιοι δε
But the just 2816
κληρονομήσουσι
shall inherit 1093
γην
the earth, 2532
και
and 2681
κατασκηνώσουσιν
encamp 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon 1909
επ'
upon 1473
αυτής
it.
Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, i będą w niej mieszkali na wieki. Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki. Sprawiedliwi lepak odziedziczą ziemię: i będą mieszkali na wieki wieków na niéj. Prawiednicy że nasliediat ziemliu i wsieliatsia w wiek wieka na niej. Првdницы же наслёдzтъ зeмлю и3 вселsтсz въ вёкъ вёка на нeй. Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й. А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней.
Ps37(36),30 30 30 Os justi meditabitur sapientiam,
et lingua ejus loquetur judicium.
37:30 4750
στόμα
The mouth 1342
δικαίου
of the just 3191
μελετήσει
shall meditate upon 4678
σοφίαν
wisdom, 2532
και
and 3588
η
1100-1473
γλώσσα αυτού
his tongue 2980
λαλήσει
shall speak 2920
κρίσιν
equity.
Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo. Usta sprawiedliwego będą rozmyślać mądrość: a język jego będzie mówił sąd. Usta prawiednago pouczatsia priemudrosti, i jazyk jego wozgłagoliet sud. ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ. Уста праведного поучаться будут премудрости, и язык его возвестит правду.
Ps37(36),31 31 31 Lex Dei ejus in corde ipsius,
et non supplantabuntur gressus ejus.
37:31 3588
ο
The 3551
νόμος
law 3588
του
2316-1473
θεού αυτού
of his God 1722
εν
is in 2588-1473
καρδία αυτού
his heart; 2532
και
and 3756
ουχ
[2shall not 5286.3
υποσκελισθήσεται
3be tripped up 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματα αυτού
1his footsteps].
Zakon Boga jego jest w sercu jego; przetoż nie zachwieją się nogi jego. Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się. Zakon Boga jego w sercu jego: a nie będą przerzucone kroki jego. Zakon Boga jego w sierdcy jego, i nie zapnutsia stopy jego. Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2. Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́. Закон Бога его в сердце у него и не споткнутся стопы его.
Ps37(36),32 32 32 Considerat peccator justum,
et quærit mortificare eum.
37:32 2657
κατανοεί
[3contemplates 3588
ο
1The 268
αμαρτωλός
2sinner] 3588
τον
the 1342
δίκαιον
just, 2532
και
and 2212
ζητεί
seeks 3588
του
2289-1473
θανατώσαι αυτόν
to kill him.
Wypatruje niepobożny sprawiedliwego, i szuka jakoby go zabił; Bezbożny czyha na sprawiedliwegoI szuka sposobu, aby go zabić. Wypatruje grzesznik sprawiedliwego, i szuka go umorzyć: Smatriajet griesznyj prawiednago i iszczet jeże umiertwiti jego: Сматрsетъ грёшный првdнаго и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3го2: Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́: Следит грешник за праведным и стремится умертвить его.
Ps37(36),33 33 33 Dominus autem non derelinquet eum in manibus ejus,
nec damnabit eum cum judicabitur illi.
37:33 3588-1161
ο δε
But the 2962
κύριος
lord 3766.2
ου μη
in no way 1459
εγκαταλίπει
shall abandon 1473
αυτόν
him 1519
εις
into 3588
τας
5495-1473
χείρας αυτού
his hands, 3761
ουδ'
nor 3766.2
ου μη
in no way 2613
καταδικάσηται
should he condemn 1473
αυτόν
him 3752
όταν
whenever 2919
κρίνηται
he should judge 1473
αυτώ
him.
Ale Pan nie zostawi go w ręku jego, i nie potępi go, gdy będzie sądzony. Pan nie zostawi go w ręku jegoI nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. A Pan nie ostawi go w rękach jego, i nie potępi go, gdy będzie osądzon od niego. Gospod' że nie ostawit jego w ruku jego, niże osudit jego, jegda sudit jemu. гDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2, нижE њсyдитъ є3го2, є3гдA сyдитъ є3мY. Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́. Но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему.
Ps37(36),34 34 34 Exspecta Dominum, et custodi viam ejus,
et exaltabit te ut hæreditate capias terram:
cum perierint peccatores, videbis.
37:34 5278
υπόμεινον
Wait 3588
τον
on the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 5442
φύλαξον
guard 3588
την
3598-1473
οδόν αυτού
his way! 2532
και
and 5312
υψώσει
he shall exalt 1473
σε
you 3588
του
2624.1
κατακληρονομήσαι
to inherit 3588
την
the 1093
γην
land, 1722
εν
in 3588
τω
the one 1842
εξολοθρεύεσθαι
[3being utterly destroyed 268
αμαρτωλούς
2sinners 3708
όψει
1you will see].
Oczekuj Pana, i strzeż drogi jego, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; a oglądasz, gdy niepobożni, wytraceni będą. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych! Czekaj Pana, i strzeż drogi jego: a wywyższy cię, że odziedziczysz ziemię: ujrzysz, gdy niezbożni poginą. Potierpi Gospoda i sochrani put' jego, i wozniesiet tia jeże nasliediti ziemliu: wniegda potriebliatisia griesznikom, uzriszy. Потерпи2 гDа и3 сохрани2 пyть є3гw2, и3 вознесeтъ тS є4же наслёдити зeмлю: внегдA потреблsтисz грёшникwмъ, ќзриши. Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши. Надейся на Господа, храни путь Его, и возвысит Он тебя, да наследуешь землю; и погибель грешников узришь.
Ps37(36),35 35 35 Vidi impium superexaltatum,
et elevatum sicut cedros Libani:
37:35 1492
είδον
I beheld 3588
τον
the 765
ασεβή
impious 5251
υπερυψούμενον
being greatly exalted, 2532
και
and 1869
επαιρόμενον
being lifted up 5613
ως
as 3588
τας
the 2748
κέδρους
cedars 3588
του
*
Λιβάνου
of Lebanon.
Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe; Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu. Widziałem niezbożnika wyniosłego, i podniesionego jako cedry Libańskie. Widiech niecziestiwago priewoznosiaszczasia i wysiaszczasia jako kiedry Liwanskija: Ви1дэхъ нечести1ваго превозносsщасz и3 вhсzщасz ћкw кeдры лів†нскіz: Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя: Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, как кедры ливанские.
Ps37(36),36 36 36 et transivi, et ecce non erat;
et quæsivi eum, et non est inventus locus ejus.
37:36 2532
και
And 3928
παρήλθον
I went by, 2532
και
and 2400
ιδού
behold, 3756-1510.7.3
ουκ ην
he was not. 2532
και
And 2212
εζήτησα
I sought 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 3756
ουχ
[2was not 2147
ευρέθη
3found 3588
ο
5117-1473
τόπος αυτού
1his place].
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł. Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. I minąłem, alić go już niemasz: i szukałem go, a nie nalazło się miejsce jego. i mimo idoch, i sie, nie bie, i wzyskach jego, i nie obrietiesia miesto jego. и3 мимоид0хъ, и3 сE, не бЁ, и3 взыскaхъ є3го2, и3 не њбрётесz мёсто є3гw2. и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́. Прошел мимо – и нет его; искал я его, и не нашел места, где был он.
Ps37(36),37 37 37 Custodi innocentiam, et vide æquitatem,
quoniam sunt reliquiæ homini pacifico.
37:37 5442
φύλασσε
Guard 171.1
ακακίαν
innocence, 2532
και
and 1492
ίδε
know 2118
ευθύτητα
straightness! 3754
ότι
for 1510.2.3
εστίν
there is 1458.5
εγκατάλειμμα
a leftover 444
ανθρώπω
[2man 1516
ειρηνικώ
1for the peaceable].
Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju. Przestrzegaj niewinności, a oglądaj sprawiedliwości; albowiem są ostatki człowiekowi spokojnemu. Chrani niezłobije i wiżd' prawotu, jako jest' ostanok cziełowieku mirnu. Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw є4сть њстaнокъ человёку ми1рну. Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну. Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном.
Ps37(36),38 38 38 Injusti autem disperibunt simul;
reliquiæ impiorum interibunt.
37:38 3588-1161
οι δε
But the 3892.1
παράνομοι
lawbreakers 1842
εξολοθρευθήσονται
shall be utterly destroyed 2009.1
επιτοαυτό
together; 3588
τα
the 1458.5
εγκαταλείμματα
leftovers 3588
των
of the 765
ασεβών
impious 1842
εξολοθρευθήσονται
shall be utterly destroyed.
Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą. Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Lecz niesprawiedliwi pospołu poginą, ostatki niezbożników zginą. Biezzakonnicy że potriebiatsia wkupie: ostancy że niecziestiwych potriebiatsia. БеззакHнницы же потребsтсz вкyпэ: њстaнцы же нечести1выхъ потребsтсz. Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся. А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится.
Ps37(36),39 39 39 Salus autem justorum a Domino;
et protector eorum in tempore tribulationis.
37:39 4991-1161
σωτηρία δε
But deliverance 3588
των
of the 1342
δικαίων
just 3844
παρά
is by 2962
κυρίου
the lord; 2532
και
and 5231.5
υπερασπιστής
[3defender 1473
αυτών
2their 1510.2.3
εστιν
1he is] 1722
εν
in 2540
καιρώ
time 2347
θλίψεως
of affliction.
Wszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. A zbawienie sprawiedliwych od Pana: i obrońcą ich czasu utrapienia. Spasienije że prawiednych ot Gospoda, i zaszczytitiel' ich jest' wo wriemia skorbi: Сп7сeніе же првdныхъ t гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби: Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби: Господь спасает праведников, Он их Защитник во время скорби.
Ps37(36),40 40 40 Et adjuvabit eos Dominus, et liberabit eos;
et eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos,
quia speraverunt in eo.
37:40 2532
και
And 997
βοηθήσει
[2shall help 1473
αυτοίς
3them 2962
κύριος
1 the lord], 2532
και
and 4506
ρύσεται
shall rescue 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 1807
εξελείται
he shall take 1473
αυτούς
them 1537
εξ
away from 268
αμαρτωλών
the sinners; 2532
και
and 4982
σώσει
he shall deliver 1473
αυτούς
them, 3754
ότι
for 1679
ήλπισαν
they hoped 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him.
Wspomaga ich Pan, i wyrywa ich; wyrywa ich od niepobożnych, i zachowuje ich; bo w nim nadzieję mają. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia. I wspomoże ich Pan i wybawi je: i wyrwie je od złośników, i zbawi je, iż w nim nadzieję mieli. i pomożet im Gospod' i izbawit ich, i izmiet ich ot griesznik i spasiet ich, jako upowasza na niego. и3 пом0жетъ и5мъ гDь и3 и3збaвитъ и5хъ, и3 и4зметъ и5хъ t грBшникъ и3 сп7сeтъ и5хъ, ћкw ўповaша на него2. и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́. Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него.
Chwała