Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma VI
K6Ps 38 (37) MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO.
↓JUTRZNIA sześciopsalm cd. 
Ps38(37),1 1 1 Psalmus David, in rememorationem de sabbato. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 364
ανάμνησιν
remembrance 4012
περί
concerning 3588
του
the 4521
σαββάτου
Sabbath. 38:1 2962
κύριε
O lord, 3361
μη
let not 3588
τω
2372-1473
θυμώ σου
your rage 1651
ελέγξης
reprove 1473
με
me, 3366
μηδέ
nor 3588
τη
3709-1473
οργή σου
your anger 3811
παιδεύσης
correct 1473
με
me!
Psalm Dawidowy ku przypominaniu. (38:1) Psalm Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej. (38:1) Psalm Dawidowi, na rozpamiętanie, o Sobocie. Psałom Dawidu, w wospominanije o subbotie. Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ Псало́мъ Дави́ду, въ воспомина́нiе о суббо́тѣ. Псалом Давида, в воспоминание о субботе, 37
Ps38(37),2 2 2 Domine, ne in furore tuo arguas me,
neque in ira tua corripias me:
38:2 3754
ότι
For 3588
τα
956-1473
βέλη σου
your arrows 1704.1
ενεπάγησάν
were stuck in 1473
μοι
me, 2532
και
and 1991
επεστήριξας
[2stayed 1909
επ'
3upon 1473
εμέ
4me 3588
την
5495-1473
χείρά σου
1your hand].
(38:2) Panie! w popędliwości twojej nie nacieraj na mię, a w gniewie twoim nie karz mię. (38:2) Panie! Nie karz mnie w gniewie swoimI nie karć mnie w zapalczywości swojej! (38:2) Panie, nie w zapalczywości twojéj strofuj mię, ani w gniewie twoim karz mię. Gospodi, da nie jarostiju twojeiu oblicziszy mienie ... jako strieły twoja ... , niże gniewom twoim nakażeszy mienie: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE: Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́ ... я́ко стрѣ́лы твоя́ ... , ниже́ гнѣ́вомъ тво­и́мъ нака́жеши мене́: Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня во гневе Твоем!
Ps38(37),3 3 3 quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi,
et confirmasti super me manum tuam.
38:3 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
There is no 2392
ίασις
healing 1722
εν
in 3588
τη
4561-1473
σαρκί μου
my flesh 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
της
3709-1473
οργής σου
of your anger; 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 1515
ειρήνη
peace 1722
εν
in 3588
τοις
3747-1473
οστέοις μου
my bones 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
των
266-1473
αμαρτιών μου
of my sins.
(38:3) Albowiem strzały twoje utknęły we mnie, a ręka twoja dolega mię. (38:3) Bo strzały twoje przeszyły mnieI ciąży nade mną ręka twoja. (38:3) Albowiem strzały twoje utknęły we mnie: i zmocniłeś nademną rękę twoję. jako strieły twoja unzosza wo mnie, i utwierdił jesi na mnie ruku twoju. ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. я́ко стрѣ́лы твоя́ унзо́ша во мнѣ́, и утверди́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́. Ибо стрелы Твои вонзились в меня и наложил Ты на меня руку Твою.
Ps38(37),4 4 4 Non est sanitas in carne mea, a facie iræ tuæ;
non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum:
38:4 3754
ότι
For 3588
αι
458-1473
ανομίαι μου
my lawless deeds 5229
υπερήραν
are elevated above 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
my head; 5616
ωσεί
as 5413
φορτίον
[2load 926
βαρύ
1a heavy] 925
εβαρύνθησαν
they were oppressed 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me.
(38:4) Niemasz nic całego w ciele mojem dla rozgniewania twego; niemasz odpoczynku kościom moim dla grzechu mojego. (38:4) Nie ma na ciele moim miejsca, Które by nie było uszkodzone przez gniew twój, I nie ma nic zdrowego w kościach moich Z powodu grzechu mojego. (38:4) Niemasz zdrowia w ciele mojem od oblicza gniewu twego: niemasz pokoju kościom moim od oblicza grzechów moich. Niest' izcelienija w płoti mojej ot lica gniewa twojego, niest' mira w kostiech moich ot lica griech moich. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костeхъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ. Нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́, нѣ́сть ми́ра въ косте́хъ мо­и́хъ от­ лица́ грѣ́хъ мо­и́хъ. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих.
Ps38(37),5 5 5 quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum,
et sicut onus grave gravatæ sunt super me.
38:5 4357.4
προσώζεσαν
[2give out an odor 2532
και
3and 4595
εσάπησαν
4fester 3588
οι
3468-1473
μώλωπές μου
1My stripes] 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
της
877-1473
αφροσύνης μου
of my folly.
(38:5) Bo nieprawości moje przycisnęły głowę moję; jako brzemię ciężkie obciążyły mię. (38:5) Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. (38:5) Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moję: a jako brzemię ciężkie obciężały na mnie. Jako biezzakonija moja priewzydosza gławu moju, jako briemia tiażkoje otiagotiesza na mnie. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Я́ко беззако́нiя моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготѣ́ша на мнѣ́. Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое, отяготели на мне.
Ps38(37),6 6 6 Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ,
a facie insipientiæ meæ.
38:6 5003
εταλαιπώρησα
I was in misery 2532
και
and 2619.1
κατεκάμφθην
bent down 2193
έως
until 5056
τέλους
the end. 3650
όλην
All 3588
την
the 2250
ημέραν
day 4658.1
σκυθρωπάζων
[2looking downcast 4198
επορευόμην
1I went].
(38:6) Zjątrzyły się, i pogniły rany moje, dla głupstwa mojego. (38:6) Rany moje cuchną i ropieją Z powodu głupoty mojej. (38:6) Pogniły i popsowały się blizny moje, od oblicza głupstwa mojego. Wozsmierdiesza i sognisza rany moja, ot lica biezumija mojego. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA безyміz моегw2. Возсмердѣ́ша и согни́ша ра́ны моя́, от­ лица́ безу́мiя мо­его́. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего.
Ps38(37),7 7 7 Miser factus sum et curvatus sum usque in finem;
tota die contristatus ingrediebar.
38:7 3754
ότι
For 3588
αι
5589.1-1473
ψόαι μου
my flanks 4130
επλήσθησαν
were filled 1700.1
εμπαιγμάτων
of mockeries, 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 2392
ίασις
healing 1722
εν
in 3588
τη
4561-1473
σαρκί μου
my flesh.
(38:7) Skurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę. (38:7) Jestem zgięty i pochylony bardzo, Cały dzień chodzę w żałobie. (38:7) Znędzniałem i skurczyłem się aż do końca: cały dzień chodziłem zasmucony. Postradach i sliakochsia do konca, wies' dien' sietuja chożdach: Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ: Пострада́хъ и сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь сѣ́туя хожда́хъ: Пострадал я и согнулся до земли, сетуя, весь день ходил;
Ps38(37),8 8 8 Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus,
et non est sanitas in carne mea.
38:8 2559
εκακώθην
I was afflicted with evil 2532
και
and 5013
εταπεινώθην
humbled, 2193
έως
even unto 4970
σφόδρα
exceedingly. 5612
ωρυόμην
I roared 575
από
from 4726
στεναγμού
the moaning 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
of my heart.
(38:8) Albowiem wnętrzności moje pełne są brzydkości, a nie masz nic całego w ciele mojem. (38:8) Ogień pali lędźwie mojeI nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. (38:8) Albowiem biodra moje napełnione są naigrawania: a niemasz zdrowia w ciele mojem. jako liadwija moja napołniszasia poruganij, i niest' izcelienija w płoti mojej. ћкw лsдвіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. я́ко ля́двiя моя́ напо́лнишася поруга́нiй, и нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й. ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему.
Ps38(37),9 9 9 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis;
rugiebam a gemitu cordis mei.
38:9 2962
κύριε
O lord, 1726
εναντίον
before 1473
σου
you 3956
πάσα
is all 3588
η
1939-1473
επιθυμία μου
my desire; 2532
και
and 3588
ο
4726-1473
στεναγμός μου
my moaning 575
από
from 1473
σου
you 3756
ουκ
can not 613
απεκρύβη
be concealed.
(38:9) Zemdlałem, i startym jest bardzo, ryczę dla trwogi serca mego. (38:9) Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony, Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje. (38:9) Jestem strapiony i bardzo uniżony: ryczałem od wzdychania serca mego. Ozłoblien bych i smirichsia do zieła, rykach ot wozdychanija sierdca mojego. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. Озло́бленъ бы́хъ и смири́хся до зѣла́, рыка́хъ от­ воз­дыха́нiя се́рдца мо­его́. Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего.
Ps38(37),10 10 10 Domine, ante te omne desiderium meum,
et gemitus meus a te non est absconditus.
38:10 3588
η
2588-1473
καρδία μου
My heart 5015
εταράχθη
is disturbed; 1459
εγκατέλιπέ
[2abandoned 1473
με
3me 3588
η
2479-1473
ισχύς μου
1my strength]; 2532
και
even 3588
το
the 5457
φως
light 3588
των
3788-1473
οφθαλμών μου
of my eyes, 2532
και
even 1473
αυτό
it 3756-1510.2.3
ουκ έστι
is not 3326
μετ'
with 1473
εμού
me.
(38:10) Panie! przed tobą jest wszystka żądość moja, a wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte. (38:10) Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, A westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. (38:10) Panie, przed tobą wszelka żądość moja: i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte. Gospodi, pried toboju wsie żełanije moje, i wozdychanije moje ot tiebie nie utaisia. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебє2 не ўтаи1сz. Го́споди, предъ тобо́ю все́ жела́нiе мое́, и воз­дыха́нiе мое́ от­ тебе́ не утаи́ся. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебя не утаятся.
Ps38(37),11 11 11 Cor meum conturbatum est;
dereliquit me virtus mea, et lumen oculorum meorum,
et ipsum non est mecum.
38:11 3588
οι
5384-1473
φίλοι μου
My friends 2532
και
and 3588
οι
4139-1473
πλησίον μου
my neighbors 1828.2
εξεναντίας
right opposite 1473
μου
me 1448
ήγγισαν
approached 2532
και
and 2476
έστησαν
stood; 2532
και
and 3588
οι
the 1451
έγγιστά
ones nearest to 1473
μου
me 575
από
[2from 3113
μακρόθεν
3afar off 2476
έστησαν
1stood].
(38:11) Serce moje skacze; opuściła mię siła moja, a jasności oczów moich nie masz przy mnie. (38:11) Serce moje bije gwałtownie, Opuszcza mnie siła moja, A nawet światło oczu moich zanika. (38:11) Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja: a jasności oczu moich, i téj niemasz przy mnie. Sierdce moje smiatiesia, ostawi mia siła moja, i swiet ocziju mojeiu, i toj niest' so mnoju. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и свѣ́тъ о́чiю мое́ю, и то́й нѣ́сть со мно́ю. Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил.
Ps38(37),12 12 12 Amici mei et proximi mei adversum me appropinquaverunt, et steterunt;
et qui juxta me erant, de longe steterunt:
et vim faciebant qui quærebant animam meam.
38:12 2532
και
And 1545.1
εξεβιάζοντο
[4expelled me 3588
οι
1the ones 2212
ζητούντες
2seeking 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
3my life]; 2532
και
and 3588
οι
the 2212
ζητούντες
ones seeking 3588
τα
2556
κακά
bad things 1473
μοι
for me 2980
ελάλησαν
spoke 3153
ματαιότητας
follies; 2532
και
and 1386.1
δολιότητας
[2on deceits 3650
όλην
3 the entire 3588
την
2250
ημέραν
4day 3191
εμελέτησαν
1they meditated].
(38:12) Którzy mię miłują, i przyjaciele moi, stronią od ran moich, a powinowaci moi z daleka stoją. (38:12) Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mego nieszczęścia, A krewni moi stronią ode mnie. (38:12) Przyjaciele moi i bliscy moi naprzeciwko mnie przybliżali się i stanęli: a którzy przy mnie byli, z daleka stanęli. Druzi moi i iskriennii moi priamo mnie pribliżyszasia i stasza. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. Дру́зи мо­и́ и и́скрен­нiи мо­и́ пря́мо мнѣ́ при­­бли́жишася и ста́ша. Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою, и оставили меня;
Ps38(37),13 13 13 Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates,
et dolos tota die meditabantur.
38:13 1473-1161
εγώ δε
But I, 5616
ωσεί
as 2974
κωφός
a deaf-mute, 3756
ουκ
did not 191
ήκουον
hear; 2532
και
and 5616
ωσεί
was as 216
άλαλος
one speechless 3756
ουκ
not 455
ανοίγων
opening 3588
το
4750-1473
στόμα αυτού
his mouth.
(38:13) I zastawili sidła ci, którzy szukają duszy mojej; a którzy mi szukają złego, mówili przewrotnie, i zdrady przez cały dzień zmyślali. (38:13) Zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje; A ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą I nieustannie knują podstępy. (38:13) A gwałt czynili, którzy szukali dusze mojéj: a którzy mi szukali złego, mówili marności, a zdrady cały dzień wymyślali. I bliżnii moi otdalieczie mienie stasza, i nużdachusia iszczuszczyi duszu moju: i iszczuszczyi złaja mnie głagołachu sujetnaja, i l'stiwnym wies' dien' pouczachusia. И# бли1жніи мои2 tдалeче менє2 стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2: и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. И бли́жнiи мо­и́ от­дале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущiи ду́шу мою́: и и́щущiи зла́я мнѣ́ глаго́лаху су́етная, и льсти́внымъ ве́сь де́нь по­уча́хуся. и ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в лукавстве всяк день изощрялись.
Ps38(37),14 14 14 Ego autem, tamquam surdus, non audiebam;
et sicut mutus non aperiens os suum.
38:14 2532
και
And 1096
εγενόμην
I became 5616
ωσεί
as 444
άνθρωπος
a man 3756
ουκ
not 191
ακούων
hearing, 2532
και
and 3756
ουκ
not 2192
έχων
having 1722
εν
[2in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτού
3his mouth 1648.1
ελεγμούς
1rebukes].
(38:14) Alem ja niby głuchy nie słyszał, a jako niemy, który ust swoich nie otwiera. (38:14) Lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę I jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. (38:14) A ja jako głuchy nie słyszałem, a jako niemy, nie otwierający ust swoich. Az że jako głuch nie słyszach, i jako niem nie otwierzajaj ust swoich: Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ: А́зъ же я́ко глу́хъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ́мъ не от­верза́яй у́стъ сво­и́хъ: А я, как глухой, не слышал и, как немой, не отверзал уст своих;
Ps38(37),15 15 15 Et factus sum sicut homo non audiens,
et non habens in ore suo redargutiones.
38:15 3754
ότι
For 1909
επί
upon 1473
σοι
you, 2962
κύριε
O lord, 1679
ήλπισα
I hoped. 1473
συ
You 1522
εισακούση
will hear, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
(38:15) I stałem się jako człowiek, który nic nie słyszy, i niema odporu w ustach swoich. (38:15) Stałem się jak mąż, który nie słyszyI który nie ma odpowiedzi w ustach swoich. (38:15) I stałem się jako człowiek niesłyszący, i nie mający odporów w uściech swoich. i bych jako cziełowiek nie słyszaj i nie imyj wo ustiech swoich obliczienija. и3 бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. и бы́хъ я́ко человѣ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ́хъ сво­и́хъ обличе́нiя. и был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения.
Ps38(37),16 16 16 Quoniam in te, Domine, speravi;
tu exaudies me, Domine Deus meus.
38:16 3754
ότι
For 2036
είπον
I spoke, 3379
μήποτε
lest at any time 2020.1
επιχαρώσί
[2rejoice over 1473
μοι
3me 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies], 2532
και
and 1722
εν
at 3588
τω
the 4531
σαλευθήναι
shaking 4228-1473
πόδας μου
of my feet 1909
επ'
[2against 1473
εμέ
3me 3169.2
εμεγαλορρημόνησαν
1they spoke great words].
(38:16) Albowiem na cię, Panie! oczekuję; ty za mię odpowiesz, Panie, Boże mój! (38:16) W tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją; Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój! (38:16) Albowiem w tobiem, Panie, nadzieję miał: ty mię wysłuchasz, Panie, Boże mój. Jako na tia, Gospodi, upowach, ty usłyszyszy, Gospodi Boże moj. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е м0й. Я́ко на тя́, Го́споди, упова́хъ, ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи, Боже мой.
Ps38(37),17 17 17 Quia dixi: Nequando supergaudeant mihi inimici mei;
et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt.
38:17 3754
ότι
For 1473
εγώ
I 1519
εις
[2for 3148
μάστιγας
3whips 2092
έτοιμος
1 am prepared], 2532
και
and 3588
η
217.2-1473
αλγηδών μου
my suffering 1799
ενώπιόν
[3before 1473
μου
4me 1510.2.3
εστί
1is 1275
διαπαντός
2always].
(38:17) Bom rzekł: Niechaj się nie cieszą ze mnie; gdyby szwankowała noga moja, niechaj się hardzie nie podnoszą przeciwko mnie. (38:17) Bo pomyślałem: Niech się nie cieszą ci, Którzy wynoszą się nade mnie, Kiedy potknie się noga moja. (38:17) Bom mówił: By się kiedy nie weselili nademną nieprzyjaciele moi: i gdy szwankują nogi moje, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówili. Jako riech: da nie kogda poradujutmisia wrazi moi: i wniegda podwiżatisia nogam moim, na mia wielieriecziewasza. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютмисz врази2 мои2: и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Я́ко рѣ́хъ: да не когда́ пора́дуютмися врази́ мо­и́: и внегда́ подвижа́тися нога́мъ мо­и́мъ, на мя́ велерѣ́чеваша. Сказал я: "Да не порадуются враги мои!”, ибо, когда поколебались стопы мои, они надо мною превозносились.
Ps38(37),18 18 18 Quoniam ego in flagella paratus sum,
et dolor meus in conspectu meo semper.
38:18 3754
ότι
For 3588
την
458-1473
ανομίαν μου
my lawlessness 1473
εγώ
I 312
αναγγελώ
will announce; 2532
και
and 3309
μεριμνήσω
I will be anxious 5228
υπέρ
concerning 3588
της
266-1473
αμαρτίας μου
my sin.
(38:18) Bom ja upadku bliski, a boleść moja zawżdy jest przedemną. (38:18) Ja bowiem jestem bliski upadkuI ból mój stale jest przede mną. (38:18) Bom ja na bicze gotów jest: i ból mój przed oblicznością moją jest zawżdy. Jako az na rany gotow, i boliezn' moja priedo mnoju jest' wynu. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Я́ко а́зъ на ра́ны гото́въ, и болѣ́знь моя́ предо мно́ю е́сть вы́ну. Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною.
Ps38(37),19 19 19 Quoniam iniquitatem meam annuntiabo,
et cogitabo pro peccato meo.
38:19 3588
οι
1161
δε
But 2190-1473
εχθροί μου
my enemies 2198
ζώσι
live, 2532
και
and 2901
κεκραταίωνται
are fortified 5228
υπέρ
over 1473
εμέ
me; 2532
και
and 4129
επληθύνθησαν
[5multiply 3588
οι
1the 3404
μισούντές
2ones detesting 1473
με
3me 95
αδίκως
4unjustly].
(38:19) Owszem, nieprawość moję wyznaję, a frasuję się dla grzechu mojego. (38:19) Wyznaję winę moją. Niepokoję się z powodu grzechu swego. (38:19) Albowiem nieprawość moję oznajmię, i będę myślił za grzech mój. Jako biezzakonije moje az wozwieszczu i popiekusia o griesie mojem. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ воз­вѣщу́ и попеку́ся о грѣсѣ́ мо­е́мъ. Беззаконие мое поведаю всем, и помышлять буду о грехе моем.
Ps38(37),20 20 20 Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me:
et multiplicati sunt qui oderunt me inique.
38:20 3588
οι
The 467
ανταποδιδόντες
ones recompensing 1473
μοι
to me 2556
κακά
bad 473
αντί
for 18
αγαθών
good 1736.1
ενδιέβαλλόν
slandered 1473
με
me 1893
επει
when 2614
κατεδίωκον
they pursued 1343
δικαιοσύνην
righteousness.
(38:20) Ale nieprzyjaciele moi weselą się, zmacniają się, i rozmnażają się ci, którzy mię nienawidzą bez przyczyny: (38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni, I wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny. (38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żywią i zmocnili się nademną: i rozmnożyli się, którzy mię nienawidzą niesprawiedliwie. Wrazi że moi żywut i ukriepiszasia paczie mienie, i umnożyszasia nienawidiaszczyi mia biez prawdy: Врази1 же мои2 живyтъ и3 ўкрэпи1шасz пaче менє2, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды: Врази́ же мо­и́ живу́тъ и укрѣпи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящiи мя́ безъ пра́вды: А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
Ps38(37),21 21 21 Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi,
quoniam sequebar bonitatem.
38:21 3361
μη
You should not 1459
εγκαταλίπης
abandon 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God; 3361
μη
you should not 868
αποστής
separate 575
απ'
from 1473
εμού
me.
(38:21) A oddawając mi złem za dobre sprzeciwiają mi się, przeto, że naśladuję tego, co jest dobrego. (38:21) A ci, którzy złem za dobre odpłacają, Prześladują mnie, gdyż zabiegam o dobro. (38:21) Którzy oddawają złe za dobre, uwłaczali mi, iżem naśladował dobroci. wozdajuszczyi miaja woz błagaja obołgachu mia, zanie goniach błagostyniu. воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ благостhню. воз­даю́щiи ми́ зла́я воз­ъ блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́хъ благосты́ню. Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому.
Ps38(37),22 22 22 Ne derelinquas me, Domine Deus meus;
ne discesseris a me.
38:22 4337
πρόσχες
Take heed 1519
εις
for 3588
την
996-1473
βοήθειαν μου
my help, 2962
κύριε
O lord 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance!
(38:22) Nie opuszczajże mię, Panie, Boże mój! nie oddalajże się odemnie. (38:22) Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój! Nie oddalaj się ode mnie! (38:22) Nie opuszczaj mię, Panie, Boże mój, nie odstępuj odemnie. Nie ostawi mienie, Gospodi Boże moj, nie otstupi ot mienie: Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менє2: Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не от­ступи́ от­ мене́: Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня!
Ps38(37),23 23 23 Intende in adjutorium meum,
Domine Deus salutis meæ.
(38:23) Pośpiesz na ratunek mój, Panie zbawienia mego! (38:23) Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje! (38:23) Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego. wonmi w pomoszcz' moju, Gospodi spasienija mojego. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2. вонми́ въ по́мощь мою́, Го́споди спасе́нiя мо­его́. Приди на помощь мне, Господи спасающий меня!
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm cd. Ps 63(62)