Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 4 MODLITWA WIECZORNA.
↓WIELKA KOMPLETA początek (poza I tyg. W.Postu) 
Ps4,1 1 1 In finem, in carminibus. Psalmus David. 1519
εις
For 3588
το
the 5056
τέλος
director 1722
εν
in 5215
ύμνοις
hymns; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 4:1 1722
εν
In 3588
τω
1941-1473
επικαλείσθαί με
my calling, 1522
εισήκουσέ
[4heard 1473
μου
5me 3588
ο
1the 2316
θεός
2God 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης μου
3of my righteousness]; 1722
εν
in 2347
θλίψει
affliction 4115
επλάτυνάς
he widened 1473
με
me. 3627
οικτείρησόν
Pity 1473
με
me, 2532
και
and 1522
εισάκουσον
hear 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer!
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm Dawidowy. (4:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Dawidowy. (4:1) Na koniec w pieśniach, Psalm Dawidowi. W koniec, w piesniech, psałom Dawidu. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, песнь, псалом Давида, 4
Ps4,2 2 2 Cum invocarem exaudivit me Deus justitiæ meæ,
in tribulatione dilatasti mihi.
Miserere mei, et exaudi orationem meam.
4:2 5207
υιοί
O sons 444
ανθρώπων
of men, 2193
έως
until 4219
πότε
when 924.3
βαρυκάρδιοι
will you ease being heavy hearted? 2444
ινατί
Why 25
αγαπάτε
do you love 3153
ματαιότητα
folly, 2532
και
and 2212
ζητείτε
you seek 5579
ψεύδος
a lie?
(4:2) Wysłuchaj mię, gdy cię wzywam, Boże sprawiedliwości mojej! któryś mi sprawił przestrzeństwo w uciśnieniu; zmiłuj się nademną, a wysłuchaj modlitwę moję. (4:2) Odpowiedz na wołanie moje, Sprawiedliwy Boże mój! W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną I wysłuchaj modlitwę moją! (4:2) Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojéj: w uciśnieniu rozprzestrzeniłeś mi. Zmiłuj się nademną, a wysłuchaj modlitwę moję. Wniegda prizwati mi, usłysza mia Bog prawdy mojeja: w skorbi rasprostranił mia jesi: uszczedri mia i usłyszy molitwu moju. ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2: ўщeдри мS и3 ўслhши моли1тву мою2. Внегда́ при­­зва́ти ми́, услы́ша мя́ Бо́гъ пра́вды мо­ея́: въ ско́рби распространи́лъ мя́ еси́: уще́дри мя́ и услы́ши моли́тву мою́. Когда призывал я, услышал меня Бог, знающий правоту мою, в тесноте скорби дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою!
Ps4,3 3 3 Filii hominum, usquequo gravi corde?
ut quid diligitis vanitatem, et quæritis mendacium?
4:3 2532
και
And 1097
γνώτε
know! 3754
ότι
that 2298.1-2962
εθαυμάστωσε κύριος
the lord did a wonder 3588
τον
for 3741-1473
όσιον αυτού
his sacred one. 2962
κύριος
The lord 1522
εισακούσεταί
shall hear 1473
μου
me 1722
εν
in 3588
τω
2896-1473
κεκραγέναι με
my crying out 4314
προς
to 1473
αυτόν
him.
(4:3) Synowie ludzcy, i dokądże chwałę moję lżyć będziecie, miłując próżności, a szukając kłamstwa? Sela. (4:3) Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela. (4:3) Synowie człowieczy, pókiż ciężkiego serca? przecz miłujecie marność, i szukacie kłamstwa? Synowie cziełowiecziestii, dokolie tiażkosierdii? wskuju liubitie sujetu i iszczetie łży? Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY и3 и4щете лжи2; Сы́нове человѣ́честiи, доко́лѣ тяжкосе́рдiи? вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? Сыны человеческие, доколе будете вы жестокосердны? Что любите суету и что ищете лжи?
Ps4,4 4 4 Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum;
Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum.
4:4 3710
οργίζεσθε
Be angry, 2532
και
and 3361
μη
do not 264
αμαρτάνετε
sin! 3739
α
What 3004
λέγετε
you say 1722
εν
in 3588
ταις
2588-1473
καρδίαις υμών
your hearts, 1909
επί
[2upon 3588
ταις
2845-1473
κοίταις υμών
3your beds 2660
κατανύγητε
1Let be vexed]! 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(4:4) Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego. (4:4) Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam. (4:4) Wiedzcież, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego: wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego. I uwieditie, jako udiwi Gospod' priepodobnago swojego. Gospod' usłyszyt mia, wniegda wozzwati mi k niemu. И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2. ГDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY. И увѣ́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго сво­его́. Госпо́дь услы́шитъ мя́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ нему́. Познайте же: дивным соделал Господь праведника Своего. Господь услышит меня, когда воззову к Нему.
Ps4,5 5 5 Irascimini, et nolite peccare;
quæ dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.
4:5 2380
θύσατε
Sacrifice 2378
θυσίαν
a sacrifice 1343
δικαιοσύνης
of righteousness, 2532
και
and 1679
ελπίσατε
hope 1909
επί
on 2962
κύριον
the lord!
(4:5) Lękajcież się, a nie grzeszcie; rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a umilkniecie. Sela. (4:5) Drżyjcie i nie grzeszcie! Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Sela. (4:5) Gniewajcie się, a nie grzeszcie: co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. Gniewajtiesia, i nie sogrieszajtie, jaże głagolietie w sierdcach waszych, na łożach waszych umilitiesia: Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz: Гнѣ́вайтеся, и не согрѣша́йте, я́же глаго́лете въ сердца́хъ ва́шихъ, на ло́жахъ ва́шихъ умили́теся: Гневаясь, не согрешайте; о том, что говорите вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте!
Ps4,6 6 6 Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino.
Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona?
4:6 4183
πολλοί
Many 3004
λέγουσι
say, 5100
τις
Who 1166
δείξει
shall show 1473
ημίν
to us 3588
τα
18
αγαθά
good things? 4593
εσημειώθη
[4was signified 1909
εφ'
5to 1473
ημάς
6us 3588
το
1The 5457
φως
2light 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
3of your face], 2962
κύριε
O lord.
(4:6) Ofiarujcież ofiary sprawiedliwości, a ufajcie w Panu. (4:6) Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. (4:6) Ofiarujcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie w Panu. pożritie żertwu prawdy i upowajtie na Gospoda. пожри1те жeртву прaвды и3 ўповaйте на гDа. пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Принесите жертву делами правды и уповайте на Господа.
Ps4,7 7 7 Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine:
dedisti lætitiam in corde meo.
4:7 1325
έδωκας
You put 2167
ευφροσύνην
gladness 1519
εις
into 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart. 575
από
Of 2590
καρπού
the fruit 4621
σίτου
of the grain, 3631
οίνου
wine 2532
και
and 1637
ελαίου
olive oil — 1473
αυτών
[2of them 4129
επληθύνθησαν
1they were filled].
(4:7) Wieleć ich mówią: Któż nam da oglądać dobra? Ale ty, Panie! podnieś nad nami światłość oblicza twego. (4:7) Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie! (4:7) Wiele ich mówią: Któż nam okazał dobra? Naznamionowana jest nad nami światłość oblicza twego, Panie. Mnozi głagoliut: kto jawit nam błagaja? znamienasia na nas swiet lica twojego, Gospodi. Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. Мно́зи глаго́лютъ: кто́ яви́тъ на́мъ блага́я? зна́менася на на́съ свѣ́тъ лица́ тво­его́, Го́споди. Многие говорят: "Кто явит нам благо?" Запечатлелось на нас сияние лица Твоего, Господи.
Ps4,8 8 8 A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt. 4:8 1722
εν
In 1515
ειρήνη
peace 1909
επί
[2at 3588
το
3the 1473
αυτό
4same place 2837
κοιμηθήσομαι
1I will go to bed] 2532
και
and 5258.1
υπνώσω
sleep. 3754
ότι
For 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 2596-3441
κατά μονας
alone 1909
επ'
[3with 1680
ελπίδι
4hope 2733.1
κατώκισάς
1settled 1473
με
2me].
(4:8) I sposobisz większą radość w sercu mojem, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą. (4:8) Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. (4:8) Dałeś wesele w sercu mojem: od urodzaju zboża, wina i oliwy swéj rozmnożeni są. Dał jesi wiesielije w sierdcy mojem: ot płoda pszenicy, wina i jeliea swojego umnożyszasia: Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцы моeмъ: t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz: Да́лъ еси́ весе́лiе въ се́рдцы мо­е́мъ: от­ плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а сво­его́ умно́жишася: Ты даровал веселие сердцу моему; они же от плода пшеницы, от вина и елея своего обогатились.
Ps4,9 9 9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam;10 quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me. (4:9) W pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, Panie! czynisz, że bezpiecznie mieszkam. (4:9) Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. (4:9) W pokoju pospołu będę spał i odpoczywał; bo ty, Panie, osobliwie w nadziei postanowiłeś mię. w mirie wkupie usnu i pocziju, jako ty, Gospodi, jedinago na upowanii wsielił mia jesi. въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2. въ ми́рѣ вку́пе усну́ и почі́ю, я́ко ты́, Го́споди, еди́наго на упова́нiи всели́лъ мя́ еси́. В мире усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в меня единого упование.
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 6