Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 41 (40) MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO.
Ps41(40),1 1 1 In finem. Psalmus ipsi David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 41:1 3107
μακάριος
Blessed is 3588
ο
the one 4920
συνιών
taking notice 1909
επί
upon 4434
πτωχόν
the poor 2532
και
and 3993
πένητα
needy; 1722
εν
[5in 2250
ημέρα
7day 4190
πονηρά
6 the evil 4506
ρύσεται
3shall rescue 1473
αυτόν
4him 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord].
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. (41:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (41:1) Na koniec, Psalm samemu Dawidowi. W koniec, psałom Dawidu. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, псалом Давида, 40
Ps41(40),2 2 2 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem:
in die mala liberabit eum Dominus.
41:2 2962
κύριος
May the lord 1314
διαφυλάξαι
guard 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 2198
ζήσαι
enliven 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 3106
μακαρίσαι
bless 1473
αυτόν
him 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
land; 2532
και
and 3361
μη
may he not 3860
παραδοί
deliver 1473
αυτόν
him 1519
εις
into 5495
χείρας
the hands 2190-1473
εχθρών αυτού
of his enemies.
(41:2) Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego; w dzień zły wybawi go Pan. (41:2) Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli! (41:2) Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego i na ubogiego: w dzień zły wybawi go Pan. Błażen razumiewajaj na niszcza i uboga, w dien' liut izbawit jego Gospod'. Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь. Блаже́нъ разумѣва́яй на ни́ща и убо́га, въ де́нь лю́тъ изба́витъ его́ Госпо́дь. Блажен, кто опекает нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь;
Ps41(40),3 3 3 Dominus conservet eum, et vivificet eum,
et beatum faciat eum in terra,
et non tradat eum in animam inimicorum ejus.
41:3 2962
κύριος
Let the lord 997
βοηθήσαι
help 1473
αυτώ
him 1909
επί
upon 2825
κλίνης
the bed 3601-1473
οδύνης αυτού
of his grief! 3650
όλην
[2all 3588
την
2845-1473
κοίτην αυτού
3of his bed 4762
έστρεψας
1You turned] 1722
εν
in 3588
τη
731.3-1473
αρρωστία αυτού
his illness.
(41:3) Pan go będzie strzegł, i żywić go będzie; błogosławony będzie na ziemi, ani go poda na wolę nieprzyjaciół jego. (41:3) Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, Szczęśliwy będzie na ziemi; I nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. (41:3) Pan niechaj go zachowa i ożywi go: i niech go uczyni błogosławionym na ziemi: i niechaj go nie wydaje duszy nieprzyjaciół jego. Gospod' da sochranit jego i żywit jego, i da ubłażyt jego na ziemli i da nie priedast jego w ruki wragow jego. ГDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки врагHвъ є3гw2. Госпо́дь да сохрани́тъ его́ и живи́тъ его́, и да ублажи́тъ его́ на земли́ и да не преда́стъ его́ въ ру́ки враго́въ его́. Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его!
Ps41(40),4 4 4 Dominus opem ferat illi super lectum doloris ejus;
universum stratum ejus versasti in infirmitate ejus.
41:4 1473
εγώ
I 2036
είπα
said, 2962
κύριε
O lord, 1653
ελέησόν
show mercy 1473
με
on me! 2390
ίασαι
Heal 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul! 3754
ότι
for 264
ήμαρτόν
I sinned 1473
σοι
against you.
(41:4) Pan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego. (41:4) Pan pokrzepi go na łożu boleści; W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. (41:4) Pan go niech wspomoże na łożu niemocy jego: wszystkę pościel jego sprzewracałeś w chorobie jego. Gospod' da pomożet jemu na odrie boliezni jego: wsie łoże jego obratił jesi w boliezni jego. ГDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBзни є3гw2. Госпо́дь да помо́жетъ ему́ на одрѣ́ болѣ́зни его́: все́ ло́же его́ обрати́лъ еси́ въ болѣ́зни его́. Господь да поможет ему на одре болезни его; не будет ложе его ложем страданий.
Ps41(40),5 5 5 Ego dixi: Domine, miserere mei;
sana animam meam, quia peccavi tibi.
41:5 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
My enemies 2036
είπον
said 2556
κακά
bad things 1473
μοι
against me, saying, 4219
πότε
When 599
αποθανείται
shall he die 2532
και
and 622
απολείται
[2perish 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
1his name]?
(41:5) Jam rzekł: Panie! zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, bom tobie zgrzeszył. (41:5) Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną! Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko tobie! (41:5) Jam rzekł: Panie, zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję; bom grzeszył tobie. Az riech: Gospodi, pomiłuj mia, izceli duszu moju, jako sogrieszych ti. Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2. А́зъ рѣ́хъ: Го́споди, поми́луй мя́, изцѣли́ ду́шу мою́, я́ко согрѣши́хъ ти́. Я сказал: "Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой!"
Ps41(40),6 6 6 Inimici mei dixerunt mala mihi:
Quando morietur, et peribit nomen ejus?
41:6 2532
και
And 1487
ει
if 1531
εισεπορεύετο
he entered 3588
του
1492
ιδείν
to see me, 3155
μάτην
[3folly 2980
ελάλει
2spoke 3588
η
2588-1473
καρδία αυτού
1his heart]. 4863
συνήγαγεν
He gathered 458
ανομίαν
lawlessness 1438
εαυτώ
to himself; 1607
εξεπορεύετο
he went forth 1854
έξω
outside 2532
και
and 2980
ελάλει
spoke 1909
επί
in 3588
το
the 1473
αυτό
same manner.
(41:6) Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: Kiedyż wżdy umrze, a zginie imię jego? (41:6) Nieprzyjaciele moi mówią źle o mnie:Kiedyż umrze i zaginie imię jego? (41:6) Nieprzyjaciele mówili mi źle: kiedyż umrze, a zginie imię jego? Wrazi moi riesza mnieaja: kogda umriet, i pogibniet imia jego? Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2; Врази́ мо­и́ рѣ́ша мнѣ́ зла́я: когда́ у́мретъ, и поги́бнетъ и́мя его́? Враги мои говорили обо мне злое: "Когда же он умрет, и погибнет с ним имя его?"
Ps41(40),7 7 7 Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur;
cor ejus congregavit iniquitatem sibi.
Egrediebatur foras et loquebatur.
41:7 2596
κατ'
[4against 1473
εμού
5me 5586.1
εψιθύριζον
3whispered 3956
πάντες
1All 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
2my enemies]; 2596
κατ'
against 1473
εμού
me 3049
ελογίζοντο
they devised 2556
κακά
bad things 1473
μοι
for me.
(41:7) Jeźli też który z nich przychodzi, aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi. (41:7) Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada. (41:7) A jeźli wchodził, aby ujrzał: marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie: wychodził precz, i mówił pospołu. I wchożdasze widieti, wsuje głagołasze sierdce jego: sobra biezzakonije siebie, ischożdasze won i głagołasze wkupie. И# вхождaше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2: собрA беззак0ніе себЁ, и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкyпэ. И вхожда́­ше ви́дѣти, всу́е глаго́лаше се́рдце его́: собра́ беззако́нiе себѣ́, исхожда́­ше во́нъ и глаго́лаше вку́пѣ. И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его; умножал он беззакония свои; уходил от меня, и совещались они.
Ps41(40),8 8 8 In idipsum adversum me susurrabant omnes inimici mei;
adversum me cogitabant mala mihi.
41:8 3056
λόγον
[5matter 3892.1
παράνομον
4an illegal 2698
κατέθεντο
1They laid down 2596
κατ'
2against 1473
εμού
3me], saying, 3361
μη
Shall 3588
ο
the 2837
κοιμώμενος
one going to bed 3780
ουχί
not 4369
προσθήσει
proceed 3588
του
450
αναστήναι
to rise up?
(41:8) Społem przeciwko mnie szepczą wszyscy, którzy mię mają w nienawiści, a myślą złe o mnie, (41:8) Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, Szepcą wspólnie przeciwko mnie, Obmyślają zło przeciwko mnie: (41:8) Przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie myślili mi źle. Na mia szeptachu wsi wrazi moi, na mia pomyszliachu złaja mnie. На мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помышлsху ѕл†z мнЁ. На мя́ шепта́ху вси́ врази́ мо­и́, на мя́ помышля́ху зла́я мнѣ́. Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое.
Ps41(40),9 9 9 Verbum iniquum constituerunt adversum me:
Numquid qui dormit non adjiciet ut resurgat?
41:9 2532-1063
και γαρ
For also 3588
ο
the 444
άνθρωπος
man 3588
της
1515-1473
ειρήνης μου
of my peace 1909
εφ'
upon 3739
ον
whom 1679
ήλπισα
I hoped, 3588
ο
the 2068
εσθίων
one eating 740-1473
άρτους μου
my bread loaves, 3170
εμεγάλυνεν
magnified 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 4418.2
πτερνισμόν
with trickery.
(41:9) Mówiąc: Pomsta się nań za niezbożność wylała, a iż się położył, więcej nie wstanie. (41:9) Spadła nań śmiertelna zaraza, A skoro legł, już się nie podniesie. (41:9) Słowo niesprawiedliwe postanowili przeciwko mnie: zali, który śpi, więcéj nie powstanie? owo zakonopriestupnoje wozłożysza na mia: jeda spiaj nie priłożyt woskriesnuti? Сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ воскреснyти; Сло́во законопресту́пное воз­ложи́ша на мя́: еда́ спя́й не при­­ложи́тъ воскресну́ти? Слова беззаконные говорили обо мне: "Ужели спящий восстанет вновь?"
Ps41(40),10 10 10 Etenim homo pacis meæ in quo speravi,
qui edebat panes meos,
magnificavit super me supplantationem.
41:10 1473-1161
συ δε
But you, 2962
κύριε
O lord, 1653
ελέησόν
show mercy 1473
με
on me, 2532
και
and 450
ανάστησόν
raise 1473
με
me up, 2532
και
and 467
ανταποδώσω
recompense 1473
αυτοίς
to them!
(41:10) Także i ten, z którymem żył w pokoju, któremum ufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. (41:10) Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie. (41:10) Albowiem człowiek pokoju mego, któremum ufał, który jadał chleb mój, wielkie uczynił nademną podejście. Ibo cziełowiek mira mojego, na niegoże upowach, jadyj chlieby moja, wozwieliczi na mia zapinanije. И$бо человёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўповaхъ, kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе. И́бо человѣ́къ ми́ра мо­его́, на него́же упова́хъ, яды́й хлѣ́бы моя́, воз­вели́чи на мя́ запина́нiе. Ибо человек близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пяту.
Ps41(40),11 11 11 Tu autem, Domine, miserere mei,
et resuscita me; et retribuam eis.
41:11 1722
εν
By 3778
τούτω
this 1097
έγνων
I knew 3754
ότι
that 2309
τεθέληκάς
you wanted 1473
με
me, 3754
ότι
that 3766.2
ου μη
in no way 2020.1
επιχαρή
should [2rejoice 3588
ο
2190-1473
εχθρός μου
1my enemy] 1909
επ'
over 1473
εμέ
me.
(41:11) Ale ty, Panie! zmiłuj się nademną, a podnieś mię, i oddam im. (41:11) Lecz Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, A wtedy im odpłacę! (41:11) Ale ty. Panie, zmiłuj się nademną: i wzbudź mię, a oddam im. Ty że, Gospodi, pomiłuj mia i wozstawi mia, i wozdam im. Тh же, гDи, поми1луй мS и3 возстaви мS, и3 воздaмъ и5мъ. Ты́ же, Го́споди, поми́луй мя́ и воз­ста́ви мя́, и воз­да́мъ и́мъ. Но Ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их!
Ps41(40),12 12 12 In hoc cognovi quoniam voluisti me,
quoniam non gaudebit inimicus meus super me.
41:12 1473
εμού
[3my 1161
δε
1But 1223
διά
2because of] 3588
την
171.1
ακακίαν
innocence 482
αντελάβου
you assisted 2532
και
and 950-1473
εβεβαίωσάς με
firmed me up 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(41:12) A przez to poznam, że się kochasz we mnie, gdy się nie będzie weselił nieprzyjaciel mój ze mnie. (41:12) Po tym poznam, że sobie mnie upodobałeś, Gdy nieprzyjaciel mój nie będzie się puszył nade mną. (41:12) W temem poznał, iżeś mię chciał, że się nie będzie weselił nieprzyjaciel mój nademną. W siem poznach, jako woschotieł mia jesi, jako nie wozradujetsia wrag moj o mnie. Въ сeмъ познaхъ, ћкw восхотёлъ мS є3си2, ћкw не возрaдуетсz врaгъ м0й њ мнЁ. Въ се́мъ позна́хъ, я́ко восхотѣ́лъ мя́ еси́, я́ко не воз­ра́дует­ся вра́гъ мо́й о мнѣ́. И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной.
Ps41(40),13 13 13 Me autem propter innocentiam suscepisti;
et confirmasti me in conspectu tuo in æternum.
41:13 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316
θεός
God *
Ισραήλ
of Israel, 575
από
from 3588
του
the 165
αιώνος
eon 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon. 1096
γένοιτο
May it be, 1096
γένοιτο
May it be.
(41:13) Ale ty w niewinności mojej wesprzesz mię i postawisz mię przed obliczem twojem na wieki. (41:13) Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojejI postawisz mnie przed sobą na wieki. (41:13) A mnieś dla niewinności przyjął, utwierdziłeś mię przed oblicznością twoją na wieki. Mienie że za niezłobije prijał, i utwierdił mia jesi pried toboju w wiek. Менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. Мене́ же за незло́бiе прiя́лъ, и утверди́лъ мя́ еси́ предъ тобо́ю въ вѣ́къ. А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки.
Ps41(40),14 14 14 Benedictus Dominus Deus Israël
a sæculo et usque in sæculum. Fiat, fiat.
(41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki. Amen, Amen. (41:14) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Od wieku aż na wieki! Amen, Amen! (41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku, i aż do wieku. Niech się stanie, niech się stanie. Błagosłowien Gospod' Bog Izrailiew ot wieka i do wieka: budi, budi. Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка: бyди, бyди. Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка: бу́ди, бу́ди. Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!