Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 43 (42) CZEMU ZGNĘBIONA JESTEŚ DUSZO MOJA?
Ps43(42),1 1 1 Psalmus David. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso erue me.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 43:1 2919
κρίνόν
Judge 1473
μοι
for me, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2532
και
and 1340.1
δίκασον
adjudicate 3588
την
1349-1473
δίκην μου
my cause, 1537
εξ
from 1484
έθνους
a nation 3756
ουχ
which is not 3741
οσίου
sacred! 575
από
[3from 444
ανθρώπου
4a man 94
αδίκου
5unjust 2532
και
6and 1386
δολίου
7deceitful 4506
ρύσαί
1rescue 1473
με
2me]!
Sądź mię, o Boże! a ujmij się o sprawę moję; od narodu niemiłosiernego, i od człowieka zdradliwego i niezbożnego wyrwij mię; Bądź sędzią moim, Boże, I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych! Psalm Dawidowi. Osądź mię, Boże, a rozeznaj sprawę moję od narodu nieświętego: od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mię. Sudi mi, Boże, i razsudi priu moju: ot jazyka nie priepodobna, ot cziełowieka nieprawiedna i l'stiwa izbawi mia. Суди1 ми, б9е, и3 разсуди2 прю2 мою2: t kзhка не препод0бна, t человёка непрaведна и3 льсти1ва и3збaви мS. Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю́ мою́: от­ язы́ка не преподо́бна, от­ человѣ́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя́. Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою; от народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня!
Ps43(42),2 2 2 Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulisti?
et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
43:2 3754
ότι
For 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are 3588
ο
the 2316
θεός
God 2901.1-1473
κραταίωμά μου
of my fortification. 2444
ινατί
Why did 683
απώσω
you thrust 1473
με
me away? 2532
και
And 2444
ινατί
why 4658.1
σκυθρωπάζων
[2looking downcast 4198
πορεύομαι
1do I go] 1722
εν
during 3588
τω
the 1570.2
εκθλίβειν
squeezing 3588
τον
by the 2190
εχθρόν
enemy?
Boś ty jest Bóg siły mojej. Przeczżeś mię odrzucił? a przecz smutno chodzę dla uciśnienia od nieprzyjaciela? Ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją, Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Bo ty jesteś Bóg, moc moja: czemuś mię odrzucił? czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel? Zanie ty jesi, Boże, kriepost' moja, wskuju otrinuł mia jesi? i wskuju sietuja chożdu, wniegda oskorbliajet wrag? ЗанE ты2 є3си2, б9е, крёпость моS, вскyю tри1нулъ мS є3си2; и3 вскyю сётуz хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ; Зане́ ты́ еси́, Бо́же, крѣ́пость моя́, вску́ю от­ри́нулъ мя́ еси́? и вску́ю сѣ́туя хожду́, внегда́ оскорбля́етъ вра́гъ? Ибо Ты, Боже, Крепость моя – что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг?
Ps43(42),3 3 3 Emitte lucem tuam et veritatem tuam:
ipsa me deduxerunt, et adduxerunt
in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.
43:3 1821
εξαπόστειλον
Send out 3588
το
5457-1473
φως σου
your light, 2532
και
and 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
your truth! 1473
αυτά
they 1473-3594
με ωδήγησαν
guided me, 2532
και
and 71
ήγαγόν
they led 1473
με
me 1519
εις
to 3735
όρος
[2mountain 39-1473
άγιόν σου
1your holy], 2532
και
and 1519
εις
to 3588
τα
4638-1473
σκηνώματά σου
your tents.
Ześlij światłość twoję, i prawdę twoję; te mię poprowadzą, i wprowadzą mię na świętą górę twoję, i do przybytków twoich, Ześlij światło i prawdę swoją, Niech mnie prowadzą, Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą I do przybytków twoich. Wyślij światłość twoję i prawdę twoję: te mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoję i do przybytków twoich. Posli swiet twoj i istinu twoju: ta mia nastawista, i wwiedosta mia w goru swiatuju twoju i w sielienija twoja. Посли2 свётъ тв0й и3 и4стину твою2: т† мS настaвиста, и3 введ0ста мS въ г0ру с™yю твою2 и3 въ селє1ніz тво‰. Посли́ свѣ́тъ тво́й и и́стину твою́: та́ мя́ наста́виста, и введо́ста мя́ въ го́ру святу́ю твою́ и въ селе́нiя твоя́. Пошли мне свет Твой и истину Твою; они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои.
Ps43(42),4 4 4 Et introibo ad altare Dei,
ad Deum qui lætificat juventutem meam.
Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus.
43:4 2532
και
And 1525
εισελεύσομαι
I shall enter 4314
προς
to 3588
το
the 2379
θυσιαστήριον
altar 3588
του
2316
θεού
of God; 4314
προς
to 3588
τον
the 2316
θεόν
God 3588
τον
2165
ευφραίνοντα
gladdening 3588
την
3503-1473
νεότητά μου
my youth. 1843
εξομολογήσομαί
I will acknowledge 1473
σοι
to you 1722
εν
with 2788
κιθάρα
the harp, 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
Abym przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej; i będę cię wysławiał na harfie, o Boże, Boże mój! Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, Do Boga wesela i radości mojej, I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój! I wnidę do ołtarza Bożego: do Boga, który uwesela młodość moję: będęć wyznawał na cytrze: Boże, Boże mój! I wnidu k żertwienniku Bożyju, k Bogu wiesieliaszczemu junost' moju: ispowiemsia tiebie w gusliech, Boże, Boże moj. И# вни1ду къ жeртвеннику б9ію, къ бGу веселsщему ю4ность мою2: и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ, б9е, б9е м0й. И вни́ду къ же́ртвен­нику Бо́жiю, къ Бо́гу веселя́щему ю́ность мою́: исповѣ́мся тебѣ́ въ гу́слехъ, Бо́же, Бо́же мо́й. И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой!
Ps43(42),5 5 5 Quare tristis es, anima mea?
et quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi,
salutare vultus mei, et Deus meus.
43:5 2444
ινατί
Why 4036-1510.2.2
περίλυπος ει
are you dejected, 3588
η
O 5590-1473
ψυχή μου
my soul? 2532
και
and 2444
ινατί
why 4928.4-1473
συνταράσσεις με
disturb me? 1679
έλπισον
Hope 1909
επί
upon 3588
τον
2316
θεόν
God! 3754
ότι
for 1843
εξομολογήσομαι
I shall make acknowledgment 1473
αυτώ
to him, 4992
σωτήριον
the deliverance 3588
του
4383-1473
προσώπου μου
of my person, 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
Przeczże się smucisz, duszo moja, a przecz trwożysz sobą we mnie? Czekaj na Boga, albowiem go jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i Bogiem moim. Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! Czemuś smutna, duszo moja? a czemu mię trwożysz? Miéj nadzieję w Bogu: albowiem mu jeszcze wyznawać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój. Wskuju priskorbna jesi, dusze moja? i wskuju smuszczajeszy mia? upowaj na Boga, jako ispowiemsia jemu, spasienije lica mojego i Bog moj. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. Вску́ю при­­ско́рбна еси́, душе́ моя́? и вску́ю смуща́еши мя́? упова́й на Бо́га, я́ко исповѣ́мся ему́, спасе́нiе лица́ мо­его́ и Бо́гъ мо́й. Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!"
Chwała