Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 44 (43) POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS!
Ps44(43),1 1 1 In finem. Filiis Core ad intellectum. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah; 1519
εις
for 4907
σύνεσιν
contemplation. 44:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
[2with 3588
τοις
3775-1473
ωσίν ημών
3our ears 191
ηκούσαμεν
1we heard], 2532
και
and 3588
οι
3962-1473
πατέρες ημών
our fathers 312
ανήγγειλαν
announced 1473
ημίν
to us 2041
έργον
the work 3739
ο
which 2038
ειργάσω
you worked 1722
εν
in 3588
ταις
2250-1473
ημέραις αυτών
their days, 1722
εν
in 2250
ημέραις
[2days 744
αρχαίαις
1ancient].
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego psalm nauczający. (44:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (44:1) Na koniec, synom Kore, ku wyrozumieniu. W koniec, synow Korieowych, w razum, psałom. Въ конeцъ, сынHвъ корeовыхъ, въ рaзумъ, pал0мъ Въ коне́цъ, сыно́въ Коре́овыхъ, въ ра́зумъ, псало́мъ. В конец, сынов Кореевых, в поучение, 43
Ps44(43),2 2 2 Deus, auribus nostris audivimus,
patres nostri annuntiaverunt nobis,
opus quod operatus es in diebus eorum,
et in diebus antiquis.
44:2 3588
η
5495-1473
χειρ σου
Your hand 1484
έθνη
[2nations 1842
εξωλόθρευσε
1utterly destroyed], 2532
και
and 2707.3
κατεφύτευσας
planted 1473
αυτούς
them. 2559
εκάκωσας
You afflicted 2992
λαούς
peoples 2532
και
and 1544
εξέβαλες
cast 1473
αυτούς
them out.
(44:2) Boże! uszami naszemi słyszeliśmy; ojcowie nasi powiadali nam o sprawach, któreś czynił za dni ich, za dni starodawnych. (44:2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, Ojcowie nasi opowiadali nam O dziele, którego dokonałeś za dni ich, W czasach dawnych. (44:2) Boże, uszyma naszemi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich, i we dni starodawne. Boże, uszyma naszyma usłyszachom, i otcy naszy wozwiestisza nam dieło, jeże sodiełał jesi wo dniech ich, wo dniech driewnich. Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ дёло, є4же содёлалъ є3си2 во днeхъ и4хъ, во днeхъ дрeвнихъ. Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахомъ, и отцы́ на́ши воз­вѣсти́ша на́мъ дѣ́ло, е́же содѣ́лалъ еси́ во дне́хъ и́хъ, во дне́хъ дре́внихъ. Боже, ушами нашими мы слышали, и отцы наши возвестили нам деяние, какое соделал Ты в дни их, в дни древние.
Ps44(43),3 3 3 Manus tua gentes disperdidit, et plantasti eos;
afflixisti populos, et expulisti eos.
44:3 3756-1063
ου γαρ
For not 1722
εν
by 3588
τη
4501-1473
ρομφαία αυτών
their broadsword 2816
εκληρονόμησαν
they inherited 1093
γην
the land, 2532
και
and 3588
ο
1023-1473
βραχίων αυτών
their arm 3756
ουκ
did not 4982
έσωσεν
deliver 1473
αυτούς
them; 235
αλλ'
but it was 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
your right hand, 2532
και
and 3588
ο
1023-1473
βραχίων σου
your arm, 2532
και
and 3588
ο
the 5462
φωτισμός
illumination 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
of your countenance, 3754
ότι
for 2106
ευδόκησας
you thought well 1722
εν
by 1473
αυτοίς
them.
(44:3) Tyś ręką swą wypędził pogan, a onycheś wszczepił; wytraciłeś narody, a onycheś rozkrzewił. (44:3) Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś; Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś. (44:3) Ręka twoja pogany wytraciła, i wszczepiłeś one: udręczyłeś narody i wygnałeś je. Ruka twoja jazyki potriebi, i nasadił ja jesi: ozłobił jesi liudi i izgnał jesi ja. РукA твоS kзhки потреби2, и3 насади1лъ | є3си2: њѕл0билъ є3си2 лю1ди и3 и3згнaлъ є3си2 |. Рука́ твоя́ язы́ки потреби́, и насади́лъ я́ еси́: озло́билъ еси́ лю́ди и изгна́лъ еси́ я́. Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших; поразил Ты народы и изгнал их!
Ps44(43),4 4 4 Nec enim in gladio suo possederunt terram,
et brachium eorum non salvavit eos:
sed dextera tua et brachium tuum,
et illuminatio vultus tui, quoniam complacuisti in eis.
44:4 1473
συ
You 1510.2.2
ει
are 1473
αυτός
he, 3588
ο
O 935-1473
βασιλεύς μου
my king 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 3588
ο
the one 1781
εντελλόμενος
giving charge to 3588
τας
the 4991
σωτηρίας
deliverances *
Ιακώβ
of Jacob.
(44:4) Bo nie przez miecz swój posiedli ziemię, i ramię ich nie wybawiło ich, ale prawica twoja i ramię twoje, a światłość oblicza twego, przeto, żeś ich upodobał sobie. (44:4) Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani ramię ich pomogło im, Lecz prawica twoja i ramię twoje Oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś. (44:4) Ani bowiem mieczem swym posiedli ziemię: i ramię ich nie wybawiło ich; ale prawica twoja, i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, żeś je upodobał sobie. Nie bo miecziem swoim nasliedisza ziemliu, i myszca ich nie spasie ich, no diesnica twoja i myszca twoja i proswieszczenije lica twojego, jako błagowolił jesi w nich. Не бо мечeмъ свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мhшца и4хъ не спасE и4хъ, но десни1ца твоS и3 мhшца твоS и3 просвэщeніе лицA твоегw2, ћкw бlговоли1лъ є3си2 въ ни1хъ. Не бо мече́мъ сво­и́мъ наслѣ́диша зе́млю, и мы́шца и́хъ не спасе́ и́хъ, но десни́ца твоя́ и мы́шца твоя́ и просвѣще́нiе лица́ тво­его́, я́ко благоволи́лъ еси́ въ ни́хъ. Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
Ps44(43),5 5 5 Tu es ipse rex meus et Deus meus,
qui mandas salutes Jacob.
44:5 1722
εν
In 1473
σοι
you 3588
τους
2190-1473
εχθρούς ημών
[2our enemies 2768.3
κερατιούμεν
1we will gore], 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3686-1473
ονόματί σου
your name 1847
εξουδενώσομεν
we will treat with contempt 3588
τους
the ones 1881
επανισταμένους
rising up against 1473
ημίν
us.
(44:5) Tyś sam król mój, o Boże! sprawże wielkie wybawienie Jakóbowi. (44:5) Tyś sam Królem moim, Boże; Dajże Jakubowi wybawienie! (44:5) Ty sam jesteś król mój i Bóg mój, który rozkazujesz wybawienie Jakóbowe. Ty jesi sam Car' moj i Bog moj, zapowiedajaj spasienija Iakowlia. Ты2 є3си2 сaмъ цRь м0й и3 бGъ м0й, заповёдаzй спасє1ніz ї†кwвлz. Ты́ еси́ са́мъ Ца́рь мо́й и Бо́гъ мо́й, заповѣ́даяй спасе́нiя Иа́ковля. Ты Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову!
Ps44(43),6 6 6 In te inimicos nostros ventilabimus cornu,
et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis.
44:6 3756-1063
ου γαρ
For not 1909
επί
upon 3588
τω
5115-1473
τόξω μου
my bow 1679
ελπιώ
will I hope; 2532
και
and 3588
η
4501-1473
ρομφαία μου
my broadsword 3756
ου
will not 4982
σώσει
deliver 1473
με
me.
(44:6) Przez cię nieprzyjaciół naszych porażaliśmy; w imieniu twojem deptaliśmy powstawających przeciwko nam. (44:6) Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, Przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych. (44:6) Przez cię nieprzyjacioły nasze rogiem rozrzucimy: a w imię twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam. O tiebie wragi naszia izbodiem rogi, i o imieni twojem unicziżym wostajuszczyja na ny. Њ тебЁ враги2 нaшz и3збодeмъ рHги, и3 њ и4мени твоeмъ ўничижи1мъ востаю1щыz на ны2. О тебѣ́ враги́ на́шя избоде́мъ ро́ги, и о и́мени тво­е́мъ уничижи́мъ востаю́щыя на ны́. С Тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас!
Ps44(43),7 7 7 Non enim in arcu meo sperabo,
et gladius meus non salvabit me:
44:7 4982-1063
έσωσας γαρ
For he delivered 1473
ημάς
us 1537
εκ
from 3588
των
the ones 2346
θλιβόντων
afflicting 1473
ημάς
us; 2532
και
and 3588
τους
the 3404
μισούντας
ones detesting 1473
ημάς
us 2617
κατήσχυνας
he disgraced.
(44:7) Bom w łuku moim nie ufał, ani miecz mój obronił mię; (44:7) Bo nie na łuku moim polegamAni mnie miecz mój nie ocali. (44:7) Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę: a miecz mój nie wybawi mię. Nie na łuk bo moj upowaju, i miecz' moj nie spasiet mienie: Не на лyкъ бо м0й ўповaю, и3 мeчь м0й не спасeтъ менE: Не на лу́къ бо мо́й упова́ю, и ме́чь мо́й не спасе́тъ мене́: Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня;
Ps44(43),8 8 8 salvasti enim nos de affligentibus nos,
et odientes nos confudisti.
44:8 1722
εν
In 3588
τω
2316
θεώ
God 1867
επαινεθησόμεθα
we will be praised 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3686-1473
ονόματί σου
your name 1843
εξομολογησόμεθα
we will make acknowledgment 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(44:8) Aleś nas ty wybawiał od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas zawstydzałeś. (44:8) Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, A nienawidzących nas wstydem okryłeś. (44:8) Wybawiłeś bowiem nas od trapiących nas, a mające nas w nienawiści zawstydziłeś. spasł bo jesi nas ot stużajuszczych nam, i nienawidiaszczych nas posramił jesi. спcлъ бо є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ, и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ є3си2. спаслъ бо еси́ на́съ от­ стужа́ющихъ на́мъ, и ненави́дящихъ на́съ посрами́лъ еси́. ибо спас Ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил.
Ps44(43),9 9 9 In Deo laudabimur tota die,
et in nomine tuo confitebimur in sæculum.
44:9 3568-1161
νυνί δε
But now 683
απώσω
you thrusted away, 2532
και
and 2617
κατήσχυνας
disgraced 1473
ημάς
us; 2532
και
and 3756
ουκ
you shall not 1831
εξελεύση
go forth, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
with 3588
ταις
1411-1473
δυνάμεσιν ημών
our forces.
(44:9) Przetoż chlubimy się w tobie, Boże! na każdy dzień, a imię twoje na wieki wysławiamy. Sela. (44:9) Każdego dnia chlubimy się BogiemI imię twoje wiecznie wyznawać będziemy. Sela. (44:9) W Bogu chlubić się będziem przez cały dzień: a w imię twe wyznawać będziem na wieki. O Bozie pochwalimsia wies' dien', i o imieni twojem ispowiemysia wo wiek. Њ бз7э похвaлимсz вeсь дeнь, и3 њ и4мени твоeмъ и3сповёмысz во вёкъ. О Бо́зѣ похва́лимся ве́сь де́нь, и о и́мени тво­е́мъ исповѣ́мыся во вѣ́къ. Восхвалять Бога будем всяк день и прославим имя Его вовеки.
Ps44(43),10 10 10 Nunc autem repulisti et confudisti nos,
et non egredieris, Deus, in virtutibus nostris.
44:10 654
απέστρεψας
You turned 1473
ημάς
us 1519
εις
to 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear 3844
παρά
by 3588
τους
2190-1473
εχθρούς ημών
our enemies; 2532
και
and 3588
οι
the 3404
μισούντες
ones detesting 1473
ημάς
us 1283
διήρπαζον
plundered 1438
εαυτοίς
for themselves.
(44:10) Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi. (44:10) A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas, I nie wyruszyłeś z wojskami naszymi. (44:10) A teraz odegnałeś i zawstydziłeś nas: a nie będziesz wychodził, Boże, w siłach naszych. Nynie że otrinuł jesi i posramił jesi nas, i nie izydieszy, Boże, w siłach naszych. Нн7э же tри1нулъ є3си2 и3 посрами1лъ є3си2 нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ. Ны́нѣ же от­ри́нулъ еси́ и посрами́лъ еси́ на́съ, и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ. А ныне отринул Ты и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших.
Ps44(43),11 11 11 Avertisti nos retrorsum post inimicos nostros,
et qui oderunt nos diripiebant sibi.
44:11 1325
έδωκας
You gave 1473
ημάς
us 5613
ως
as 4263
πρόβατα
sheep 1035
βρώσεως
for food; 2532
και
and 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations 1289
διέσπειρας
you scattered 1473
ημάς
us.
(44:11) Sprawiłeś, żeśmy tył podali nieprzyjacielowi, a ci, którzy nas mają w nienawiści, rozchwycili między się dobra nasze. (44:11) Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas. (44:11) Odwróciłeś nas wstecz od nieprzyjaciół naszych: a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali sobie. Wozwratił jesi nas wspiat' pri wraziech naszych, i nienawidiaszczyi nas raschiszczachu siebie. Возврати1лъ є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ, и3 ненави1дzщіи нaсъ расхищaху себЁ. Возврати́лъ еси́ на́съ вспя́ть при­­ вразѣ́хъ на́шихъ, и ненави́дящiи на́съ расхища́ху себѣ́. Обратил Ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро.
Ps44(43),12 12 12 Dedisti nos tamquam oves escarum,
et in gentibus dispersisti nos.
44:12 591
απέδου
You rendered 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
your people 427
άνευ
without 5092
τιμής
a value; 2532
και
and 3756-1510.7.3
ουκ ην
there was no 4128
πλήθος
abundance 1722
εν
by 3588
τοις
213.1-1473
αλαλάγμασιν αυτών
their shout .
(44:12) Podałeś nas jako owce na żer, a między pogan rozproszyłeś nas. (44:12) Wydałeś nas jak owce na żerI rozproszyłeś nas między narodami. (44:12) Podałeś nas jako owce na jedzę: i między pogany rozproszyłeś nas. Dał jesi nas jako owcy sniedi, i wo jazycech razsiejał ny jesi. Дaлъ є3си2 нaсъ ћкw џвцы снёди, и3 во kзhцэхъ разсёzлъ ны2 є3си2. Да́лъ еси́ на́съ я́ко о́вцы снѣ́ди, и во язы́цѣхъ разсѣ́ялъ ны́ еси́. Отдал Ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас.
Ps44(43),13 13 13 Vendidisti populum tuum sine pretio,
et non fuit multitudo in commutationibus eorum.
44:13 5087
έθου
You put 1473
ημάς
us 3681
όνειδος
for scorn 3588
τοις
to 1069-1473
γείτοσιν ημών
our neighbors; 3456.1
μυκτηρισμόν
for a sneering 2532
και
and 5512.2
χλευασμόν
a taunting 3588
τοις
to the ones 2945
κύκλω
round about 1473
ημών
us.
(44:13) Sprzedałeś lud twój za nic, a nie podniosłeś ceny ich. (44:13) Sprzedałeś lud swój za darmo I nic nie zyskałeś z ich sprzedaży. (44:13) Przedałeś lud twój nizaco: a nie było mnóstwo w zamianie ich. Otdał jesi liudi twoja biez ceny, i nie bie mnożestwo w wosklicaniich naszych. Tдaлъ є3си2 лю1ди тво‰ без8 цэны2, и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ. Отда́лъ еси́ лю́ди твоя́ безъ цѣны́, и не бѣ́ мно́же­с­т­во въ восклица́нiихъ на́шихъ. Отдал народ Твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к Тебе.
Ps44(43),14 14 14 Posuisti nos opprobrium vicinis nostris;
subsannationem et derisum his qui sunt in circuitu nostro.
44:14 5087
έθου
You put 1473
ημάς
us 1519
εις
as a 3850
παραβολήν
parable 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations; 2796
κίνησιν
a shaking 2776
κεφαλής
of the head 1722
εν
among 3588
τοις
the 2992
λαοίς
peoples.
(44:14) Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są około nas. (44:14) Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, Na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. (44:14) Dałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym: na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są w okolicy naszéj. Położył jesi nas ponoszenije sosiedom naszym, podrażnienije i poruganije suszczym okriest nas. Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ w4крестъ нaсъ. Положи́лъ еси́ на́съ поноше́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, подражне́нiе и поруга́нiе су́щымъ о́крестъ на́съ. Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас.
Ps44(43),15 15 15 Posuisti nos in similitudinem gentibus;
commotionem capitis in populis.
44:15 3650
όλην
[5 the entire 3588
την
2250
ημέραν
6day 3588
η
1791-1473
εντροπή μου
1My being made ashamed 2713
κατεναντίον
3in front 1473
μου
4of me 1510.2.3
εστί
2is], 2532
και
and 3588
η
the 152
αισχύνη
shame 3588
του
4383-1473
προσώπου μου
of my face 2572
εκάλυψέ
covered 1473
με
me;
(44:15) Wystawiłeś nas na przypowieść między poganami, tak, że nad nami narody głową kiwają. (44:15) Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów, Ludy kiwają głową nad nami. (44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem między pogany, kiwaniem głowy między ludźmi. Położył jesi nas w pritczu wo jazycech, pokiwaniju gławy w liudiech. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ, покивaнію главы2 въ лю1дехъ. Положи́лъ еси́ на́съ въ при́тчу во язы́цѣхъ, покива́нiю главы́ въ лю́дехъ. Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы.
Ps44(43),16 16 16 Tota die verecundia mea contra me est,
et confusio faciei meæ cooperuit me:
44:16 575
από
even from 5456
φωνής
the voice 3679
ονειδίζοντος
of the one berating 2532
και
and 3879.1
παραλαλούντος
speaking improperly 575
από
from 4383
προσώπου
in front 2190
εχθρού
of the enemy 2532
και
and 1559
εκδιώκοντος
the one banishing.
(44:16) Na każdy dzień wstyd mój jest przedemną, a hańba twarzy mojej okrywa mię. (44:16) Co dzień hańba moja jest przede mną, A wstyd okrywa oblicze moje (44:16) Cały dzień wstyd mój przedemną jest, a zawstydzenie oblicza mego okryło mię. Wies' dien' sram moj priedo mnoju jest', i stud lica mojego pokry mia, Вeсь дeнь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть, и3 стyдъ лицA моегw2 покрh мz, Ве́сь де́нь сра́мъ мо́й предо мно́ю е́сть, и сту́дъ лица́ мо­его́ покры́ мя, Всяк день позор мой предо мной, и стыд на лице моем
Ps44(43),17 17 17 a voce exprobrantis et obloquentis,
a facie inimici et persequentis.
44:17 3778-3956
ταύτα πάντα
All these things 2064
ήλθεν
came 1909
εφ'
upon 1473
ημάς
us, 2532
και
but 3756
ουκ
we did not 1950
επελαθόμεθά
forget 1473
σου
you; 2532
και
and 3756
ουκ
we did not 91
ηδικήσαμεν
do wrong 1722
εν
by 1242-1473
διαθήκη σου
your covenant;
(44:17) Dla głosu tego, który mię sromoci i potwarza, dla nieprzyjaciela, i tego, który się mści. (44:17) Na głos bluźniercy i szydercy, Gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela. (44:17) Od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. ot głasa ponoszajuszczago i okliewietajuszczago, ot lica wrażyja i izgoniaszczago. t глaса поношaющагw и3 њклеветaющагw, t лицA врaжіz и3 и3згонsщагw. от­ гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от­ лица́ вра́жiя и изгоня́щаго. от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя.
Ps44(43),18 18 18 Hæc omnia venerunt super nos; nec obliti sumus te,
et inique non egimus in testamento tuo.
44:18 2532
και
and 3756
ουκ
we did not 868
απέστη
leave 1519
εις
[2to 3588
τα
3the 3694
οπίσω
4rear 3588
η
2588-1473
καρδία ημών
1our heart], 2532
και
nor 1578
εξέκλινας
turned aside 3588
τας
5147-1473
τρίβους ημών
our paths 575
από
from 3588
της
3598-1473
οδού σου
your way.
(44:18) To wszystko przyszło na nas; a wżdyśmy cię nie zapomnieli, aniśmy wzruszyli przymierza twego. (44:18) To wszystko przyszło na nas, A jednak nie zapomnieliśmy ciebie I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twemu. (44:18) To wszystko przyszło na nas: a nie zapomnieliśmy cię, i nie czyniliśmy niesprawiedliwie w Testamencie twoim. Sija wsia priidosza na ny, i nie zabychom tiebie, i nie nieprawdowachom w zawietie twojem, Сі‰ вс‰ пріид0ша на ны2, и3 не забhхомъ тебє2, и3 не непрaвдовахомъ въ завётэ твоeмъ, Сiя́ вся́ прiидо́ша на ны́, и не забы́хомъ тебе́, и не непра́вдовахомъ въ завѣ́тѣ тво­е́мъ, Все это постигло нас, но не забыли мы Тебя и не нарушили завета Твоего.
Ps44(43),19 19 19 Et non recessit retro cor nostrum;
et declinasti semitas nostras a via tua:
44:19 3754
ότι
For 5013
εταπείνωσας
you humbled 1473
ημάς
us 1722
εν
in 5117
τόπω
the place 2561
κακώσεως
of affliction; 2532
και
and 1943
επεκάλυψεν
[3covered over 1473
ημάς
4us 4639
σκιά
1 the shadow 2288
θανάτου
2of death].
(44:19) Nie cofnęło się nazad serce nasze, ani się uchyliły kroki nasze od ścieżki twojej, (44:19) Serce nasze nie odwróciło się od ciebie, A kroki nasze nie zeszły ze ścieżki twojej. (44:19) I nie cofnęło się nazad serce nasze: a nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojéj. i nie otstupi wspiat' sierdce nasze: i ukłonił jesi stiezi naszia ot puti twojego, и3 не tступи2 вспsть сeрдце нaше: и3 ўклони1лъ є3си2 стези2 нaшz t пути2 твоегw2, и не от­ступи́ вспя́ть се́рдце на́­ше: и уклони́лъ еси́ стези́ на́шя от­ пути́ тво­его́, И не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил Ты стези наши от пути Твоего.
Ps44(43),20 20 20 quoniam humiliasti nos in loco afflictionis,
et cooperuit nos umbra mortis.
44:20 1487
ει
If 1950
επελαθόμεθα
we forgot 3588
του
the 3686
ονόματος
name 3588
του
2316-1473
θεού ημών
of our God, 2532
και
and 1487
ει
if 1276.1
διεπετάσαμεν
we opened and spread out 5495-1473
χείρας ημών
our hands 4314
προς
to 2316
θεόν
[2god 245
αλλότριον
1an alien],
(44:20) Chociażeś nas był potarł, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okryłeś nas cieniem śmierci. (44:20) Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale, I okryłeś nas cieniem śmierci. (44:20) Boś nas poniżył na miejscu utrapienia: i okrył nas cień śmierci. jako smirił jesi nas na miestie ozłoblienija, i prikry ny sien' smiertnaja. ћкw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ њѕлоблeніz, и3 прикрh ны сёнь смeртнаz. я́ко смири́лъ еси́ на́съ на мѣ́стѣ озлобле́нiя, и при­­кры́ ны сѣ́нь сме́ртная. Ибо смирил Ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная.
Ps44(43),21 21 21 Si obliti sumus nomen Dei nostri,
et si expandimus manus nostras ad deum alienum,
44:21 3780
ουχί
shall not 3588
ο
2316
θεός
God 1567
εκζητήσει
require 3778
ταύτα
these things? 1473-1063
αυτός γαρ
For he 1097
γινώσκει
knows 3588
τα
the 2931.1
κρύφια
secret things 3588
της
of the 2588
καρδίας
heart.
(44:21) Byśmyć byli zapomnieli imienia Boga naszego, a podnieśli ręce nasze do Boga cudzego, (44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, A wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego: (44:21) Jeźliśmy zapomnieli imienia Boga naszego, i jeźliśmy podnosili ręce nasze do Boga cudzego: Aszcze zabychom imia Boga naszego, i aszcze wozdiechom ruki naszia k bogu czużdiemu, Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшегw, и3 ѓще воздёхомъ рyки нaшz къ б0гу чуждeму, А́ще забы́хомъ и́мя Бо́га на́­шего, и а́ще воз­дѣ́хомъ ру́ки на́шя къ бо́гу чужде́му, Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к богу чужому,
Ps44(43),22 22 22 nonne Deus requiret ista?
ipse enim novit abscondita cordis.
44:22 3754
ότι
For 1752
ένεκά
because of 1473
σου
you 2289
θανατούμεθα
we are being put to death 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day; 3049
ελογίσθημεν
we are considered 5613
ως
as 4263
πρόβατα
sheep 4967
σφαγής
for slaughter.
(44:22) Iazliby się był Bóg o tem nie pytał? gdyż on wie skrytości serca. (44:22) Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca. (44:22) Izali się Bóg o tem nie będzie pytał? gdyż on wie skrytości serca. nie Bog li wzyszczet sich? toj bo wiest' tajnaja sierdca. не бGъ ли взhщетъ си1хъ; т0й бо вёсть т†йнаz сeрдца. не Бо́гъ ли взы́щетъ си́хъ? то́й бо вѣ́сть та́йная се́рдца. не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца.
Ps44(43),23 23 22 Quoniam propter te mortificamur tota die;
æstimati sumus sicut oves occisionis.
44:23 1825
εξεγέρθητι
Awaken! 2444
ινατί
Why 5258.1
υπνοίς
do you sleep, 2962
κύριε
O lord? 450
ανάστηθι
Rise up! 2532
και
and 3361
μη
you should not 683
απώση
thrust us away 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end.
(44:23) Aleć nas dla ciebie zabijają na każdy dzień; poczytają nas jako owce na rzeź zgotowane. (44:23) Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne. (44:23) Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Zanie tiebie radi umierszczwliajemsia wies' dien', wmienichomsia jako owcy zakolienija. ЗанE тебє2 рaди ўмерщвлsемсz вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz. Зане́ тебе́ ра́ди умерщвля́емся ве́сь де́нь, вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нiя. Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание.
Ps44(43),24 24 23 Exsurge; quare obdormis, Domine?
exsurge, et ne repellas in finem.
44:24 2444
ινατί
Why 3588
το
4383
πρόσωπόν
[3 your face 1473
σου
1do you 654
αποστρέφεις
2turn] 1950
επιλανθάνη
and forget 3588
της
4432-1473
πτωχείας ημών
our poorness 2532
και
and 3588
της
2347-1473
θλίψεως ημών
our affliction?
(44:24) Ocuć się; przeczże śpisz, Panie! Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. (44:24) Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki! (44:24) Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań, a nie odrzucaj do końca. Wostani, wskuju spiszy, Gospodi? woskriesni, i nie otrini do konca. Востaни, вскyю спи1ши, гDи; воскrни2, и3 не tри1ни до концA. Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? воскре́сни́, и не от­ри́ни до конца́. Восстань, – что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца!
Ps44(43),25 25 24 Quare faciem tuam avertis?
oblivisceris inopiæ nostræ et tribulationis nostræ?
44:25 3754
ότι
For 5013
εταπεινώθη
[2was humbled 1519
εις
3into 5522
χούν
4 the dust 3588
η
5590-1473
ψυχή ημών
1our soul]; 2853
εκολλήθη
[2was cleaved 1519
εις
3to 1093
γην
4 the earth 3588
η
1064-1473
γαστήρ ημών
1our belly].
(44:25) Przeczże oblicze twoje ukrywasz, a zapominasz utrapienia naszego i ucisku naszego? (44:25) Dlaczego zakrywasz oblicze twoje, Zapominasz o nędzy i udręce naszej? (44:25) Czemu oblicze twoje odwracasz? zapominasz ubóstwa naszego i utrapienia naszego? Wskuju lice twoje otwraszczajeszy? zabywajeszy niszczetu naszu i skorb' naszu? Вскyю лицE твоE tвращaеши; забывaеши нищетY нaшу и3 ск0рбь нaшу; Вску́ю лице́ твое́ от­враща́еши? забыва́еши нищету́ на́шу и ско́рбь на́шу? Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу?
Ps44(43),26 26 25 Quoniam humiliata est in pulvere anima nostra;
conglutinatus est in terra venter noster.
44:26 450
ανάστα
Rise up, 2962
κύριε
O lord, 997
βοήθησον
help 1473
ημίν
us 2532
και
and 3084
λύτρωσαι
ransom 1473
ημάς
us 1752
ένεκεν
because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name!
(44:26) Albowiem potłoczona jest aż do prochu dusza nasza, a przylgnął do ziemi żywot nasz. (44:26) Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, Przylgnęło do ziemi ciało nasze. (44:26) Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnął do ziemie brzuch nasz. Jako smirisia w pierst' dusza nasza, pril'pie ziemli utroba nasza. Ћкw смири1сz въ пeрсть душA нaша, прильпE земли2 ўтр0ба нaша. Я́ко смири́ся въ пе́рсть душа́ на́ша, при­­льпе́ земли́ утро́ба на́ша. Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше.
Ps44(43),27 27 26 Exsurge, Domine, adjuva nos,
et redime nos propter nomen tuum.
(44:27) Powstańże na ratunek nasz, a odkup nas dla miłosierdzia twego. (44:27) Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas dla łaski swojej! (44:27) Powstań, Panie, ratuj nas, a odkup nas dla imienia twego. Woskriesni, Gospodi, pomozi nam, i izbawi nas imienie radi twojego. Воскrни2, гDи, помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ и4мене рaди твоегw2. Воскре́сни́, Го́споди, помози́ на́мъ, и изба́ви на́съ и́мене ра́ди тво­его́. Восстань, Господи, помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего!