Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 45 (44) PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA.
Ps45(44),1 1 1 In finem, pro iis qui commutabuntur. Filiis Core, ad intellectum. Canticum pro dilecto. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 241.2
αλλοιωθησομένων
changings; 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah; 1519
εις
for 4907
σύνεσιν
contemplation; 5603
ωδή
an ode 5228
υπέρ
for 3588
του
the 27
αγαπητού
beloved. 45:1 1829.2
εξηρεύξατο
[2discharged forth 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart 3056
λόγον
4word 18
αγαθόν
3a good]. 3004-1473
λέγω εγώ
I speak 3588
τα
2041-1473
έργα μου
of my works 3588
τω
to the 935
βασιλεί
king. 3588
η
1100-1473
γλώσσά μου
My tongue 2563
κάλαμος
is a reed pen 1122
γραμματέως
of a scribe 3690.1
οξυγράφου
writing fast.
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego na Sosannim psalm nauczający, a pieśń weselna. (45:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie...” Pieśń pouczająca synów Koracha. Pieśń miłosna. (45:1) Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, synom Kore, ku wyrozumieniu, pieśń dla miłego. W koniec, o izmieniajemych synom Korieowym w razum, piesn' o wozliublienniem. Въ конeцъ, њ и3змэнsемыхъ сынHмъ корewвымъ въ рaзумъ, пёснь њ возлю1бленнэмъ Въ коне́цъ, о измѣня́емыхъ сыно́мъ Коре́овымъ въ ра́зумъ, пѣ́снь о воз­лю́блен­нѣмъ. В конец, об имеющих измениться, сынов Кореевым, в поучение, песнь о Возлюбленном, 44
Ps45(44),2 2 2 Eructavit cor meum verbum bonum:
dico ego opera mea regi.
Lingua mea calamus scribæ
velociter scribentis.
45:2 5611
ωραίος
More beautiful 2566.3
κάλλει
in beauty 3844
παρά
than 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men. 1632
εξεχύθη
[2was poured out 5484
χάρις
1Favor] 1722
εν
on 5491-1473
χείλεσί σου
your lips. 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 2127
ευλόγησέ
[2blessed 1473
σε
3you 3588
ο
2316
θεός
1God] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(45:2) Wydało serce moje słowo dobre; rozprawiać będę pieśni moje, o królu! język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. (45:2) Serce moje wezbrało miłym słowem:Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza... (45:2) Wydało serce moje słowo dobre, opowiadam ja czyny moje królowi: język mój pióro pisarza, prędko piszącego. Otrygnu sierdce mojeowo błago, głagoliu az dieła moja Cariewi: jazyk moj trost' kniżnika skoropisca. Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго, глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви: љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца. Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви: язы́къ мо́й тро́сть кни́жника скоропи́сца. Изрекло сердце мое слово благое, говорю Всевышнему Царю о соделанном мною; язык мой – трость книжника-скорописца.
Ps45(44),3 3 3 Speciosus forma præ filiis hominum,
diffusa est gratia in labiis tuis:
propterea benedixit te Deus in æternum.
45:3 4024
περίζωσαι
Gird 3588
την
4501-1473
ρομφαίαν σου
your broadsword 1909
επί
upon 3588
τον
3382-1473
μηρόν σου
your thigh! 1415
δυνατέ
O mighty one, 5611.1-1473
ωραιότητί σου
in your beauty.
(45:3) Piękniejszyś nad synów ludzkich; rozlała się wdzięczność po wargach twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. (45:3) Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi; Rozlany jest wdzięk na wargach twoich, Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. (45:3) Piękniejszy urodą nad syny człowiecze! rozlała się wdzięczność po wargach twoich, dlatego cię błogosławił Bóg na wieki. Krasien dobrotoju paczie synow cziełowieczieskich, izlijasia błagodat' wo ustnach twoich: siego radi błagosłowi tia Bog wo wiek. Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ, и3зліsсz блгdть во ўстнaхъ твои1хъ: сегw2 рaди блгcви1 тz бGъ во вёкъ. Красе́нъ добро́тою па́че сыно́въ человѣ́ческихъ, излiя́ся благода́ть во устна́хъ тво­и́хъ: сего́ ра́ди благослови́ тя Бо́гъ во вѣ́къ. Красотою духовною превосходишь Ты всех сынов человеческих, изливается благодать из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог вовеки!
Ps45(44),4 4 4 Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime. 45:4 2532
και
And 3588
τω
in 2566.3-1473
κάλλει σου
your fineness, 2532
και
even 1780.2
έντεινον
stretch tight your bow, 2532
και
and 2720.1
κατευοδού
greatly prosper, 2532
και
and 936
βασίλευε
reign! 1752
ένεκεν
Because of 225
αληθείας
truth, 2532
και
and 4236
πραότητος
gentleness, 2532
και
and 1343
δικαιοσύνης
righteousness 2532
και
even 3594
οδηγήσει
shall [2guide 1473
σε
3you 2298.2
θαυμαστώς
4wonderfully 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1your right hand].
(45:4) Przypasz miecz twój na biodra, o mocarzu! pokaż chwałę twoję, i zacności twoje. (45:4) Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, Blask swój i dostojeństwo swoje! (45:4) Przypasz miecz twój na biodrę twoję, najmocniejszy! z ślicznością twoją i z pięknością twoją naciągnij. Priepojaszy miecz' twoj po biedrie twojej, sil'nie, Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй, си1льне, Препоя́ши ме́чь тво́й по бедрѣ́ тво­е́й, си́льне, Препояшь, Могучий, стан Твой мечом Твоим –
Ps45(44),5 5 5 Specie tua et pulchritudine tua
intende, prospere procede, et regna,
propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam;
et deducet te mirabiliter dextera tua.
45:5 3588
τα
956-1473
βέλη σου
Your arrows 190.1
ηκονημένα
are being sharpened, 1415
δυνατέ
O mighty one. 2992
λαοί
Peoples 5270
υποκάτω
[2underneath 1473
σου
3you 4098
πεσούνται
1shall fall] 1722
εν
in 2588
καρδία
the heart 3588
των
of the 2190
εχθρών
enemies 3588
του
of the 935
βασιλέως
king.
(45:5) A w dostojności twojej szczęśliwie wywiedź z słowem prawdy, cichości, i sprawiedliwości, a dokaże strasznych rzeczy prawica twoja. (45:5) Niech ci się szczęści! Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, A prawica twoja dokona cudownych czynów! (45:5) Fortunnie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości: i poprowadzi cię dziwnie prawica twoja. krasotoju twojeiu i dobrotoju twojeiu: i naliacy, i uspiewaj, i carstwuj istiny radi i krotosti i prawdy: i nastawit tia diwno diesnica twoja. красот0ю твоeю и3 добр0тою твоeю: и3 налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды: и3 настaвитъ тS ди1внw десни1ца твоS. красото́ю тво­е́ю и добро́тою тво­е́ю: и наляцы́, и успѣва́й, и ца́р­ст­вуй и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды: и наста́витъ тя́ ди́вно десни́ца твоя́. мечом красоты Твоей и совершенства Твоего; и напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды; и направит Тебя дивно десница Твоя.
Ps45(44),6 6 6 Sagittæ tuæ acutæ:
populi sub te cadent,
in corda inimicorum regis.
45:6 3588
ο
2362-1473
θρόνος σου
Your throne, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1519
εις
is unto 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon. 4464
ράβδος
A rod 2118
ευθύτητος
of straightness 3588
η
is the 4464
ράβδος
rod 3588
της
932-1473
βασιλείας σου
of your kingdom.
(45:6) Strzały twoje ostre; od nich narody pod cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną. (45:6) Strzały twoje są ostre, Ludy padają pod nogi twoje, Upadnie serce wrogów króla. (45:6) Strzały twoje ostre, (narody pod cię upadną), w serca nieprzyjaciół królewskich. Strieły twoja izoszczrieny, sil'nie: liudije pod toboju padut w sierdcy wrag Cariewych. Стрёлы тво‰ и3з8wщрє1ны, си1льне: лю1діе под8 тоб0ю падyтъ въ сeрдцы вр†гъ цReвыхъ. Стрѣ́лы твоя́ изощре́ны, си́льне: лю́дiе подъ тобо́ю паду́тъ въ се́рдцы вра́гъ Царе́выхъ. Стрелы Твои изострены, Могучий; народы пред Тобою падут; пронзишь сердце врагов Царя.
Ps45(44),7 7 7 Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi;
virga directionis virga regni tui.
45:7 25
ηγάπησας
You loved 1343
δικαιοσύνην
righteousness, 2532
και
and 3404
εμίσησας
detested 458
ανομίαν
lawlessness; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 5548
έχρισέ
[3anointed 1473
σε
4you 3588
ο
2316
θεός
1God 3588
ο
2316-1473
θεός σου
2your God] 1637
έλαιον
with oil 20
αγαλλιάσεως
of exultation 3844
παρά
beyond 3588
τους
3353-1473
μετόχους σου
your fellow partakers.
(45:7) Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. (45:7) Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. (45:7) Stolica twoja, Boże, na wieki wieków: laska prawości, laska królestwa twego. Priestoł twoj, Boże, w wiek wieka: żezł prawosti żezł carstwija twojego. Пrт0лъ тв0й, б9е, въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости жeзлъ цrтвіz твоегw2. Престо́лъ тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости же́злъ ца́р­ст­вiя тво­его́. Престол Твой, Боже, утвержден навеки; это жезл правды – жезл Царства Твоего.
Ps45(44),8 8 8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem;
propterea unxit te Deus, Deus tuus,
oleo lætitiæ, præ consortibus tuis.
45:8 4666
σμύρνα
Myrrh, 2532
και
and 4712.6
στακτή
balsam, 2532
και
and 2595.1
κασία
cassia 575
από
of 3588
των
2440-1473
ιματίων σου
your garments 575
από
from 919.1
βάρεων
palaces 1661
ελεφαντίνων
of ivory,
(45:8) Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczęstników twoich. (45:8) Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. (45:8) Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawości; przeto cię pomazał, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczęstniki twoje. Wozliubił jesi prawdu i woznienawidieł jesi biezzakonije: siego radi pomaza tia, Boże, Bog twoj jeliejem radosti paczie priczastnik twoich. Возлюби1лъ є3си2 прaвду и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рaди помaза тS, б9е, бGъ тв0й є3лeемъ рaдости пaче прич†стникъ твои1хъ. Возлюби́лъ еси́ пра́вду и воз­ненави́дѣлъ еси́ беззако́нiе: сего́ ра́ди пома́за тя́, Бо́же, Бо́гъ тво́й еле́емъ ра́дости па́че при­­ча́ст­никъ тво­и́хъ. Возлюбил Ты правду и возненавидел беззаконие; посему, Боже, помазал Тебя Бог Твой елеем радости обильнее, чем друзей близких Твоих.
Ps45(44),9 9 9 Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis,
a domibus eburneis; ex quibus delectaverunt te
45:9 1537
εξ
from 3739
ων
of which 2165
ηύφρανάν
[3gladdened 1473
σε
4you 2364
θυγατέρες
1 the daughters 935
βασιλέων
2of kings] 1722
εν
in 3588
τη
5092-1473
τιμή σου
your honor. 3936
παρέστη
[3stood 3588
η
1The 938
βασίλισσα
2queen] 1537
εκ
at 1188-1473
δεξιών σου
your right 1722
εν
[2in 2441
ιματισμώ
3clothes 1315.3
διαχρύσω
5interwoven with gold 4016
περιβεβλημένη
1having put around 4163.2
πεποικιλμένη
4being embroidered].
(45:9) Myrrą, aloe, i kassyją wszystkie szaty twoje pachną, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowych urobionych, nad tych, którzy cię uweselają. (45:9) Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją; Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. (45:9) Mirrha i Stakta i Kassya z szat twoich: z domów słoniowych, z których ci rozkosz uczyniły. Smirna i stakti i kasia ot riz twoich, ot tiażestiej słonowych , iz nichże wozwiesielisza tia. СмЂрна и3 стaкти и3 касjа t ри1зъ твои1хъ, t тsжестей слон0выхъ, и3з8 ни1хже возвесели1ша тS. Сми́рна и ста́кти и касі́а от­ ри́зъ тво­и́хъ, от­ тя́жестей слоно́выхъ , изъ ни́хже воз­весели́ша тя́. Смирной, стакти и кассией благоухают ризы Твои в чертогах из слоновой кости, где восхваляют Тебя.
Ps45(44),10 10 10 filiæ regum in honore tuo.
Astitit regina a dextris tuis
in vestitu deaurato, circumdata varietate.
45:10 191
άκουσον
Hear, 2364
θύγατερ
O daughter, 2532
και
and 1492
ίδε
behold! 2532
και
And 2827
κλίνον
lean 3588
το
3775-1473
ους σου
your ear, 2532
και
and 1950
επιλάθου
forget 3588
του
2992-1473
λαού σου
your people, 2532
και
and 3588
του
the 3624
οίκου
house 3588
του
3962-1473
πατρός σου
of your father!
(45:10) Córki królewskie są między twemi zacnemi białemi głowami; stanęła małżonka po prawicy twojej w kosztownem złocie z Ofir. (45:10) Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje, Małżonka stoi po prawicy twojej Zdobna złotem z Ofiru. (45:10) Córki królewskie w poczciwości twojéj: stanęła królowa po prawicy twojéj w ubiorze złotym, obtoczona rozmaitością. Dszczeri cariej w cziesti twojej: priedsta carica odiesnuju tiebie, w rizach pozłaszczennych odiejana prieispieszczriena. Дщє1ри царeй въ чeсти твоeй: предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ позлащeнныхъ њдёzна преиспещрeна. Дще́ри царе́й въ че́сти тво­е́й: предста́ цари́ца одесну́ю тебе́, въ ри́захъ позлаще́н­ныхъ одѣ́яна преиспещре́на. Дочери царей в чести у Тебя. Предстала Царица одесную Тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом.
Ps45(44),11 11 11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam;
et obliviscere populum tuum, et domum patris tui.
45:11 2532
και
Even 1937
επιθυμήσει
[3desired 3588
ο
1the 935
βασιλεύς
2king] 3588
του
2566.3-1473
κάλλους σου
your beauty; 3754
ότι
for 1473
αυτός
he 1510.2.3
εστιν
is 2962-1473
κυριός σου
your lord, 2532
και
and 4352
προσκυνήσεις
you shall do obeisance to 1473
αυτώ
him.
(45:11) Słuchajże córko, a obacz, i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego, i domu ojca twojego. (45:11) Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha:Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego! (45:11) Słuchaj, córko, a patrz, i nakłoń ucha twego: a zapomnij narodu twego i domu ojca twego. yszy, dszczy, i wiżd', i prikłoni ucho twoje, i zabudi liudi twoja i dom otca twojego: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE, и3 забyди лю1ди тво‰ и3 д0мъ nтцA твоегw2: Слы́ши, дщи́, и ви́ждь, и при­­клони́ у́хо твое́, и забу́ди лю́ди твоя́ и до́мъ отца́ тво­его́: Услышь, Дочь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего;
Ps45(44),12 12 12 Et concupiscet rex decorem tuum,
quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum.
45:12 2532
και
And 2364
θυγάτηρ
the daughter *
Τύρου
of Tyre 1722
εν
shall come with 1435
δώροις
gifts. 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
[6your face 3045.3
λιτανεύσουσιν
5will implore 3588
οι
1The 4145
πλούσιοι
2rich 3588
του
3of the 2992
λαού
4people].
(45:12) A zakocha się król w piękności twojej, albowiem on jest Panem twoim; przetoż kłaniaj się przed nim. (45:12) Król pragnie wdzięku twego, Pokłoń mu się, bo on jest panem twoim! (45:12) I będzie pożądał król śliczności twojéj; albowiem on jest Pan, Bóg twój, i będą się mu kłaniać. i wozżełajet Car' dobroty twojeja, zanie toj jest' Gospod' twoj, i pokłoniszysia jemu, и3 возжелaетъ цRь добр0ты твоеS, занE т0й є4сть гDь тв0й, и3 поклони1шисz є3мY, и воз­жела́етъ Ца́рь добро́ты тво­ея́, зане́ то́й е́сть Госпо́дь тво́й, и поклони́шися ему́, и возжелает Царь красоты души Твоей, ибо Он Господь Твой, и поклонишься Ты Ему.
Ps45(44),13 13 13 Et filiæ Tyri in muneribus vultum tuum deprecabuntur;
omnes divites plebis.
45:13 3956
πάσα
All 3588
η
the 1391
δόξα
glory 3588
της
of the 2364
θυγατρός
daughter 3588
του
of the 935
βασιλέως
king 2081
έσωθεν
within, 1722
εν
with 2924.6
κροσσωτοίς
bordered fringes 5552
χρυσοίς
of gold,
(45:13) Tyryjczycy także z upominkami przed obliczem twojem kłaniać się będą, najbogatsi z narodów. (45:13) Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. (45:13) I córki Tyru z upominkami obliczu twemu będą się modlić, wszyscy bogaci z ludzi. i dszczy tirowa s dary: licu twojemu pomoliatsia bogatii liudstii. и3 дщи2 тЂрова съ д†ры: лицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. и дщи́ ти́рова съ да́ры: лицу́ тво­ему́ помо́лят­ся бога́тiи лю́дстiи. И дочь Тира принесет дары; Тебе молиться будут люди богатые.
Ps45(44),14 14 14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus,
in fimbriis aureis,
45:14 4016
περιβεβλημένη
being put around, 4163.2
πεποικιλμένη
being embroidered. 667
απενεχθήσονται
[2shall be carried 3588
τω
3to the 935
βασιλεί
4king 3933
παρθένοι
1 The virgins] 3694
οπίσω
after 1473
αυτής
her; 3588
αι
the ones 4139
πλησίον
near 1473
αυτής
her 667
απενεχθήσονταί
shall be carried 1473
σοι
to you.
(45:14) Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. (45:14) Córka królewska jest cała obciążona perłami, A szata jej złotem tkana. (45:14) Wszystka chwała téj córki królewskiéj wewnątrz, w bramach złotych, ubrana rozmaitościami. Wsiaawa dszczerie Cariewy wnutr': riasny złatymi odiejana i prieispieszczriena. ВсS слaва дщeре цReвы внyтрь: р‰сны златhми њдёzна и3 преиспещрeна. Вся́ сла́ва дще́ре Царе́вы вну́трь: ря́сны златы́ми одѣ́яна и преиспещре́на. Вся слава Дочери Царя у Нее в душе; Ее одеяния каймою золотою преукрашены.
Ps45(44),15 15 15 circumamicta varietatibus.
Adducentur regi virgines post eam;
proximæ ejus afferentur tibi.
45:15 667
απενεχθήσονται
They shall be carried 1722
εν
in 2167
ευφροσύνη
gladness 2532
και
and 20
αγαλλιάσει
exultation; 71
αχθήσονται
they shall be led 1519
εις
into 3485
ναόν
the temple 935
βασιλέως
of the king.
(45:15) W odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie. (45:15) We wzorzystej sukni wiodą ją do króla; Za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie. (45:15) Przywiodą królowi panny za nią: przyniosą do ciebie bliskie jéj. Priwiedutsia Cariu diewy wslied jeia, iskriennija jeia priwiedutsia tiebie: Приведyтсz цRю2 дBвы в8слёдъ є3S, и4скрєнніz є3S приведyтсz тебЁ: Приведу́т­ся Царю́ дѣ́вы вслѣ́дъ ея́, и́скрен­нiя ея́ при­­веду́т­ся тебѣ́: Приведутся к Царю девы вслед за Ней, Ее ближние приведутся к Тебе;
Ps45(44),16 16 16 Afferentur in lætitia et exsultatione;
adducentur in templum regis.
45:16 473
αντί
In place of 3588
των
3962-1473
πατέρων σου
your fathers, 1096
εγενήθησαν
[2were born 3588
οι
5207-1473
υιοί σου
1your sons]. 2525
καταστήσεις
You shall place 1473
αυτούς
them 758
άρχοντας
as rulers 1909
επί
over 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth.
(45:16) Przywiodą je z weselem i z radością, a wnijdą na pałac królewski. (45:16) Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, Wchodzą do pałacu królewskiego. (45:16) Przyniosą je z weselem i z radością: przywiodą je do kościoła królewskiego. priwiedutsia w wiesielii i radowanii, wwiedutsia w chram Cariew. приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ. при­­веду́т­ся въ весе́лiи и ра́дованiи, введу́т­ся въ хра́мъ Царе́въ. приведутся в веселии и радости, введены будут в чертог Царя.
Ps45(44),17 17 17 Pro patribus tuis nati sunt tibi filii;
constitues eos principes super omnem terram.
45:17 3403
μνησθήσομαι
I will make [2remembered 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
1your name] 1722
εν
in 3956
πάση
every 1074
γενεά
generation, 2532
και
and 1074
γενεά
generation. 1223-3778
διά τούτο
On account of this 2992
λαοί
peoples 1843
εξομολογήσονταί
will make acknowledgment 1473
σοι
to you 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
(45:17) Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. (45:17) Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych; Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. (45:17) Miasto ojców twoich narodziłoć się synów: postanowisz je książęty nade wszystką ziemią. Wmiesto otiec twoich bysza synowie twoi: postawiszy ja kniazi po wsiej ziemli. Вмёстw nтє1цъ твои1хъ бhша сhнове твои2: постaвиши | кн‰зи по всeй земли2. Вмѣ́сто оте́цъ тво­и́хъ бы́ша сы́нове тво­и́: поста́виши я́ кня́зи по все́й земли́. Вместо отцов твоих [церкви] будут сыновья твои, поставишь ты их князьями во всей земле.
Ps45(44),18 18 18 Memores erunt nominis tui in omni generatione et generationem:
propterea populi confitebuntur tibi in æternum, et in sæculum sæculi.
(45:18) Wspominać będę imię twoje od każdego rodzaju do rodzaju: dlatego cię narody wysławiać będą na wieki wieków. (45:18) Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia, Dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne. (45:18) Będą wspominać imię twoje na wszystkie rodzaje i rodzaje: dlatego narodowie będąć wyznawać wiecznie, i na wieki wieków. Pomianu imia twoje wo wsiakom rodie i rodie: siego radi liudije ispowiediatsia tiebie w wiek i wo wiek wieka. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ: сегw2 рaди лю1діе и3сповёдzтсz тебЁ въ вёкъ и3 во вёкъ вёка. Помяну́ и́мя твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ: сего́ ра́ди лю́дiе исповѣ́дят­ся тебѣ́ въ вѣ́къ и во вѣ́къ вѣ́ка. Помяну имя Твое из рода в род; и народы восхвалят Тебя вовеки.