Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 46 (45) BÓG JEST NASZĄ TWIERDZĄ.
Ps46(45),1 1 1 In finem, filiis Core, pro arcanis. Psalmus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 5207
υιών
sons *
Κορέ
of Korah; 5228
υπέρ
[2concerning 3588
των
3the 2931.1
κρυφίων
4secrets 5568
ψαλμός
1a psalm]. 46:1 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
Our God 2707.1
καταφυγή
is a refuge 2532
και
and 1411
δύναμις
power; 998
βοηθός
a helper 1722
εν
in 2347
θλίψεσι
afflictions, 3588
ταις
to the ones 2147
ευρούσαις
[2having found 1473
ημάς
3us 4970
σφόδρα
1exceedingly].
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego, na Alamot pieśń. (46:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę: „Dziewice...” (46:1) Na koniec, synom Kore, za tajemnice, Psalm. W koniec, o syniech Korieowych, o tajnych, psałom. Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, њ тaйныхъ, pал0мъ Въ коне́цъ, о сынѣ́хъ Коре́овыхъ, о та́йныхъ, псало́мъ. В конец, о сынов Кореевых, о тайнах, псалом, 45
Ps46(45),2 2 2 Deus noster refugium et virtus;
adjutor in tribulationibus quæ invenerunt nos nimis.
46:2 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 3756
ου
we shall not 5399
φοβηθησόμεθα
fear 1722
εν
when 3588
τω
the 5015
ταράσσεσθαι
[2is disturbed 3588
την
1093
γην
1earth], 2532
και
and 3346
μετατίθεσθαι
[2 are transposed 3735
όρη
1mountains] 1722
εν
in 2588
καρδίαις
the hearts 2281
θαλασσών
of seas.
(46:2) Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. (46:2) Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. (46:2) Bóg nasz ucieczką i mocą: pomocnikiem w uciskach, które nalazły nas bardzo. Bog nam pribieżyszcze i siła, pomoszcznik w skorbiech obrietszych ny zieło. БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 ѕэлw2. Бо́гъ на́мъ при­­бѣ́жище и си́ла, помо́щникъ въ ско́рбехъ обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. Бог нам прибежище и сила, Податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас.
Ps46(45),3 3 3 Propterea non timebimus dum turbabitur terra,
et transferentur montes in cor maris.
46:3 2278
ήχησαν
[2sounded 2532
και
3and 5015
εταράχθησαν
4were disturbed 3588
τα
5204-1473
ύδατα αυτών
1Their waters]; 5015
εταράχθησαν
[3were disturbed 3588
τα
1the 3735
όρη
2mountains] 1722
εν
by 3588
τη
2900.1-1473
κραταιότητι αυτού
his force.
(46:3) Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza; (46:3) Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżałaI góry zachwiały się w głębi mórz. (46:3) Przetóż się bać nie będziem, gdy się poruszy ziemia, i przeniosą się góry w serce morza. Siego radi nie uboimsia, wniegda smuszczajetsia ziemlia, i priełagajutsia gory w sierdca morskaja. Сегw2 рaди не ўбои1мсz, внегдA смущaетсz землS, и3 прелагaютсz г0ры въ сердцA морск†z. Сего́ ра́ди не убо­и́мся, внегда́ смуща́ет­ся земля́, и прелага́ют­ся го́ры въ сердца́ морска́я. Посему не убоимся, когда потрясется земля и обрушатся горы в пучины морские.
Ps46(45),4 4 4 Sonuerunt, et turbatæ sunt aquæ eorum;
conturbati sunt montes in fortitudine ejus.
46:4 3588
του
[3of the 4215
ποταμού
4river 3588
τα
1The 3731
ορμήματα
2rapid movements] 2165
ευφραίνουσι
gladdens 3588
την
the 4172
πόλιν
city 3588
του
2316
θεού
of God. 37
ηγίασε
[3sanctified 3588
το
4638-1473
σκήνωμα αυτού
4his tent 3588
ο
1The 5310
ύψιστος
2highest].
(46:4) Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego, i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Sela. (46:4) Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. (46:4) Szumiały, i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. Wozszumiesza i smiatoszasia wody ich, smiatoszasia gory kriepostiju jego. Возшумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ, смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2. Возшумѣ́ша и смято́шася во́ды и́хъ, смято́шася го́ры крѣ́постiю его́. Восшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его.
Ps46(45),5 5 5 Fluminis impetus lætificat civitatem Dei:
sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.
46:5 3588
ο
2316
θεός
God 1722
εν
is in 3319
μέσω
the midst 1473
αυτής
of her, 2532
και
and 3756
ου
she shall not 4531
σαλευθήσεται
be shaken. 997
βοηθήσει
[2shall help 1473
αυτή
3her 3588
ο
2316
θεός
1God] 3588
το
4314
προς
towards 4404
πρωϊ
morning 4404
πρωϊ
by morning.
(46:5) Strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków najwyższego. (46:5) Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. (46:5) Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój Najwyższy. Riecznaja ustriemlienija wiesieliat grad Bożyj: oswiatił jest' sielienije swoje wysznij. Рэчн†z ўстремлє1ніz веселsтъ грaдъ б9ій: њс™и1лъ є4сть селeніе своE вhшній. Рѣ́чная устремле́нiя веселя́тъ гра́дъ Бо́жiй: освяти́лъ е́сть селе́нiе свое́ вы́шнiй. Воды стремительные веселят град Божий; освятил обитель Свою Всевышний.
Ps46(45),6 6 6 Deus in medio ejus, non commovebitur;
adjuvabit eam Deus mane diluculo.
46:6 5015
εταράχθησαν
[2were disturbed 1484
έθνη
1Nations]; 2827
έκλιναν
[2leaned 932
βασιλείαι
1kingdoms]; 1325
έδωκε
[3gave out 5456-1473
φωνήν αυτού
4his voice 3588
ο
1the 5310
ύψιστος
2highest], 4531
εσαλεύθη
[3shook 3588
η
1the 1093
γη
2earth].
(46:6) Bóg jest w pośrodku jego, nie będzie poruszone; poratuje go Bóg zaraz z poranku. (46:6) Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. (46:6) Bóg w pośrodku jego, nie będzie poruszon: ratuje go Bóg rano na świtaniu. Bog posriedie jego, i nie podwiżytsia: pomożet jemu Bog utro zautra. БGъ посредЁ є3гw2, и3 не подви1житсz: пом0жетъ є3мY бGъ ќтрw заyтра. Бо́гъ посредѣ́ его́, и не подви́жит­ся: помо́жетъ ему́ Бо́гъ у́тро зау́тра. Бог посреди града, и не поколеблется он; поможет ему Бог на заре утренней.
Ps46(45),7 7 7 Conturbatæ sunt gentes, et inclinata sunt regna:
dedit vocem suam, mota est terra.
46:7 2962
κύριος
The lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces 3326
μεθ'
is with 1473
ημών
us; 483.1-1473
αντιλήπτωρ ημών
[4 is our shielder 3588
ο
1the 2316
θεός
2God *
Ιακώβ
3of Jacob].
(46:7) Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój, i rozpłynęła się ziemia. (46:7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia (46:7) Potrwożyli się narodowie, i nachyliły się królestwa: dał głos swój, poruszyła się ziemia. Smiatoszasia jazycy, ukłoniszasia carstwija: dadieas swoj wysznij, podwiżesia ziemlia. Смzт0шасz kзhцы, ўклони1шасz ц†рствіz: дадE глaсъ св0й вhшній, подви1жесz землS. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́р­ст­вiя: даде́ гла́съ сво́й вы́шнiй, подви́жеся земля́. Пришли в смятение народы, покорились царства, издал глас Свой Всевышний; поколебалась земля.
Ps46(45),8 8 8 Dominus virtutum nobiscum;
susceptor noster Deus Jacob.
46:8 1205
δεύτε
Come 2532
και
and 1492
ίδετε
see 3588
τα
the 2041
έργα
works 3588
του
2316
θεού
of God! 3739
α
what 5087
έθετο
[2he made 5059
τέρατα
1miracles] 1909
επί
upon 3588
της
the 1093
γης
earth.
(46:8) Pan zastępów jest z nami; twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela. (46:8) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. (46:8) Pan zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym. Gospod' sił s nami, zastupnik nasz Bog Iakowl'. ГDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. Госпо́дь си́лъ съ на́ми, засту́пникъ на́шъ Бо́гъ Иа́ковль. Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев!
Ps46(45),9 9 9 Venite, et videte opera Domini,
quæ posuit prodigia super terram,
46:9 465.3
ανταναιρών
Taking away [2in return 4171
πολέμους
1wars] 3360
μέχρι
unto 3588
των
the 4009
περάτων
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth. 5115
τόξον
[2 the bow 4937
συντρίψει
1He shall break], 2532
και
and 4787.2
συγκλάσει
he shall break in pieces 3696
όπλον
the weapon; 2532
και
and 2375
θυρεούς
the shields 2618
κατακαύσει
he shall incinerate 1722
εν
with 4442
πυρί
fire.
(46:9) Pójdźcie, oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi; (46:9) Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi! (46:9) Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie: jakie uczynił cuda na ziemi. Priiditie i widitie dieła Bożyja, jaże położy czudiesa na ziemli: Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, ±же положи2 чудесA на земли2: Прiиди́те и ви́дите дѣла́ Бо́жiя, я́же положи́ чудеса́ на земли́: Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле.
Ps46(45),10 10 10 auferens bella usque ad finem terræ.
Arcum conteret, et confringet arma,
et scuta comburet igni.
46:10 4980
σχολάσατε
Relax, 2532
και
and 1097
γνώτε
know 3754
ότι
that 1473
εγώ
I 1510.2.1
ειμι
am 3588
ο
2316
θεός
God! 5312
υψωθήσομαι
I shall be raised up high 1722
εν
in 3588
τοις
the 1484
έθνεσιν
nations. 5312
υψωθήσομαι
I shall be raised up high 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth.
(46:10) Który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi, łuk kruszy, i oręże łamie, a wozy ogniem pali. (46:10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali. (46:10) Odjąwszy wojny aż do krajów ziemie: skruszy łuk, i zdruzgoce oręże, i tarcze ogniem popali. otiemlia brani do koniec ziemli, łuk sokruszyt i słomit orużyje, i szczyty sożżet ogniem. teмлz бр†ни до конє1цъ земли2, лyкъ сокруши1тъ и3 сл0митъ nрyжіе, и3 щиты2 сожжeтъ nгнeмъ. от­ъе́мля бра́ни до коне́цъ земли́, лу́къ сокруши́тъ и сло́митъ ору́жiе, и щиты́ сожже́тъ огне́мъ. Прекратит Он войны во всех пределах земли; лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.
Ps46(45),11 11 11 Vacate, et videte quoniam ego sum Deus;
exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra.
46:11 2962
κύριος
The lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces 3326
μεθ'
is with 1473
ημών
us; 483.1-1473
αντιλήπτωρ ημών
[4 is our shielder 3588
ο
1the 2316
θεός
2God *
Ιακώβ
3of Jacob].
(46:11) Mówiąc: Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. (46:11) Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi! (46:11) Uspokójcie się a obaczcie, żeciem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody, i będę podwyższon na ziemi. Uprazdnitiesia i razumiejtie, jako az jesm' Bog: wozniesusia wo jazycech, wozniesusia na ziemli. Ўпраздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: вознесyсz во kзhцэхъ, вознесyсz на земли2. Упраздни́теся и разумѣ́йте, я́ко а́зъ е́смь Бо́гъ: воз­несу́ся во язы́цѣхъ, воз­несу́ся на земли́. "Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог! Превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле!"
Ps46(45),12 12 12 Dominus virtutum nobiscum;
susceptor noster Deus Jacob.
(46:12) Pan zastępów z nami; twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela. (46:12) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. (46:12) Pan zastępów z nami, Bóg Jakóbów obrońcą naszym. Gospod' sił s nami, zastupnik nasz Bog Iakowl'. ГDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. Госпо́дь си́лъ съ на́ми, засту́пникъ на́шъ Бо́гъ Иа́ковль. Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев!
Chwała