Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma VII
K7Ps 47 (46) ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII
Ps47(46),1 1 1 In finem, pro filiis Core. Psalmus. 1519
εις
For 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
[2for 3588
των
3the 5207
υιών
4sons *
Κορέ
5of Korah 5568
ψαλμός
1a psalm]. 47:1 3956
πάντα
All 3588
τα
the 1484
έθνη
nations — 2924.8
κροτήσατε
clap 5495
χείρας
hands! 214
αλαλάξατε
Shout 3588
τω
2316
θεώ
to God 1722
εν
with 5456
φωνή
a voice 20
αγαλλιάσεως
of exultation!
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń. (47:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (47:1) Na koniec, przez syny Kore, Psalm. W koniec, o syniech Korieowych, psałom. Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ Въ коне́цъ, о сынѣ́хъ Коре́овыхъ, псало́мъ. В конец, сынов Кореевых, псалом 46
Ps47(46),2 2 2 Omnes gentes, plaudite manibus;
jubilate Deo in voce exsultationis:
47:2 3754
ότι
For 2962
κύριος
the lord 5310
ύψιστος
the highest 5398
φοβερός
is dreadful; 935
βασιλεύς
[2king 3173
μέγας
1a great] 1909
επί
over 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth.
(47:2) Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela. (47:2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, (47:2) Wszyscy narodowie klaskajcie rękoma: wykrzykajcie Bogu głosem wesela. Wsi jazycy, wosplieszczytie rukami, woskliknitie Bogu głasom radowanija: Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz: Вси́ язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сомъ ра́дованiя: Все народы, восплещите руками, возгласите Богу в радости!
Ps47(46),3 3 3 quoniam Dominus excelsus, terribilis,
rex magnus super omnem terram.
47:3 5293
υπέταξε
He submitted 2992
λαούς
peoples 1473
ημίν
to us, 2532
και
and 1484
έθνη
nations 5259
υπό
under 3588
τους
4228-1473
πόδας ημών
our feet.
(47:3) Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią. (47:3) Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, Jest wielkim Królem całej ziemi! (47:3) Albowiem Pan wysoki, straszny: król wielki nade wszystką ziemią. jako Gospod' wysznij straszen, Car' wielij po wsiej ziemli: ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2: я́ко Госпо́дь вы́шнiй стра́­шенъ, Ца́рь ве́лiй по все́й земли́: Ибо Господь Всевышний грозен, Он Царь великий на всей земле;
Ps47(46),4 4 4 Subjecit populos nobis,
et gentes sub pedibus nostris.
47:4 1586
εξελέξατο
He chose 1473
ημίν
to us 3588
την
the 2817
κληρονομίαν
inheritance 1438
εαυτώ
for us, 3588
την
the 2566.2
καλλονήν
beauty *
Ιακώβ
of Jacob 3739
ην
whom 25
ηγάπησεν
he loved.
(47:4) Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze. (47:4) Poddaje ludy pod moc naszą, A narody pod stopy nasze. (47:4) Podbił ludzie pod nas, i narody pod nogi nasze. pokori liudi nam i jazyki pod nogi nasza: покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша: покори́ лю́ди на́мъ и язы́ки подъ но́ги на́ша: Он покорил народы нам и племена под ноги наши,
Ps47(46),5 5 5 Elegit nobis hæreditatem suam;
speciem Jacob quam dilexit.
47:5 305-3588-2316
ανέβη ο θεός
God ascended 1722
εν
in 213.2
αλαλαγμώ
a shout; 2962
κύριος
the lord 1722
εν
with 5456
φωνή
the sound 4536
σάλπιγγος
of a trumpet.
(47:5) Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela. (47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela. (47:5) Obrał nam dziedzictwo swoje: piękność Jakóbowę, którą umiłował. izbra nam dostojanija swoje, dobrotu Iakowliu, juże wozliubi. и3збрA нaмъ достоsніz своE, добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2. избра́ на́мъ достоя́нiя свое́, добро́ту Иа́ковлю, ю́же воз­люби́. даровал нам достояние Свое, красу Иаковлеву, возлюбленную Им.
Ps47(46),6 6 6 Ascendit Deus in jubilo,
et Dominus in voce tubæ.
47:6 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to 2316-1473
θεώ ημών
our God! 5567
ψάλατε
Strum! 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to 935-1473
βασιλεί ημών
our king! 5567
ψάλατε
Strum!
(47:6) Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby. (47:6) Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb. (47:6) Wstąpił Bóg z wesołem śpiewaniem: a Pan z głosem trąby. Wzydie Bog w woskliknowienii, Gospod' wo głasie trubnie. Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. Взы́де Бо́гъ въ воскликнове́нiи, Госпо́дь во гла́сѣ тру́бнѣ. Вознесся Бог при кликах радостных, Господь при звуках трубных.
Ps47(46),7 7 7 Psallite Deo nostro, psallite;
psallite regi nostro, psallite:
47:7 3754
ότι
For 935
βασιλεύς
the king 3956
πάσης
of all 3588
της
the 1093
γης
earth 3588
ο
2316
θεός
is God. 5567
ψάλατε
Strum 4908.1
συνετώς
expertly!
(47:7) Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie. (47:7) Grajcie Bogu, grajcie, Grajcie Królowi naszemu, grajcie! (47:7) Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie! Pojtie Bogu naszemu, pojtie: pojtie Cariewi naszemu, pojtie: П0йте бGу нaшему, п0йте: п0йте цReви нaшему, п0йте: По́йте Бо́гу на́­шему, по́йте: по́йте Царе́ви на́­шему, по́йте: Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте!
Ps47(46),8 8 8 quoniam rex omnis terræ Deus,
psallite sapienter.
47:8 936-3588-2316
εβασίλευσεν ο θεός
God reigns 1909
επί
over 3588
τα
the 1484
έθνη
nations. 3588
ο
2316
θεός
God 2521
κάθηται
sits 1909
επί
upon 2362
θρόνου
[2throne 39-1473
αγίου αυτού
1his holy].
(47:8) Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie. (47:8) Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, Śpiewajcie pieśń... (47:8) Albowiem królem wszystkiéj ziemie Bóg: śpiewajcież mądrze. jako Car' wsieja ziemli Bog, pojtie razumno. ћкw цRь всеS земли2 бGъ, п0йте разyмнw. я́ко Ца́рь всея́ земли́ Бо́гъ, по́йте разу́мно. Ибо Царь всей земли Бог, пойте разумея это!
Ps47(46),9 9 9 Regnabit Deus super gentes;
Deus sedet super sedem sanctam suam.
47:9 758
άρχοντες
Rulers 2992
λαών
of peoples 4863
συνήχθησαν
are brought together 3326
μετά
with 3588
του
the 2316
θεού
God *
Αβραάμ
of Abraham. 3754
ότι
For 3588
του
2316
θεού
by God 3588
οι
the 2900
κραταιοί
strong ones 3588
της
of the 1093
γης
earth 4970
σφόδρα
[2exceedingly 1869
επήρθησαν
1were lifted up].
(47:9) Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej. (47:9) Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym. (47:9) Będzie królował Bóg nad narody: Bóg siedzi na stolicy swéj świętéj. Wocarisia Bog nad jazyki: Bog siedit na priestolie swiatiem swojem. ВоцRи1сz бGъ над8 kзы6ки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ. Воцари́ся Бо́гъ надъ язы́ки: Бо́гъ сѣди́тъ на престо́лѣ святѣ́мъ сво­е́мъ. Воцарился Бог над народами, Бог восседает на Престоле святом Своем.
Ps47(46),10 10 10 Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham,
quoniam dii fortes terræ vehementer elevati sunt.
(47:10) Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony. (47:10) Książęta ludów zebrali się Jako lud Boga Abrahama, Gdyż do Boga należą możni ziemi, On zaś jest wyniesiony bardzo. (47:10) Książęta narodów zgromadziły się z Bogiem Abrahamowym; albowiem bogowie mocni ziemie są bardzo wywyższeni. Kniazi liudstii sobraszasia s Bogom Awraamlim: jako Bożyi dierżawnii ziemli zieło wozniesoszasia. Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz. Кня́зи лю́дстiи собра́шася съ Бо́гомъ Авраа́млимъ: я́ко Бо́жiи держа́внiи земли́ зѣло́ воз­несо́шася. Князья народов собрались к Богу Авраамову; ибо могучие избранники Божии на земле высоко превознесены.