Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 48 (47) PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU.
Ps48(47),1 1 1 Psalmus cantici. Filiis Core, secunda sabbati. 5568
ψαλμός
A psalm; 5603
ωδής
an ode 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah; 1208
δευτέρα
second 4521
σαββάτου
Sabbath. 48:1 3173
μέγας
Great 2962
κύριος
is the lord, 2532
και
and 133.1
αινετός
[2praiseworthy 4970
σφόδρα
1exceedingly] 1722
εν
in 4172
πόλει
the city 3588
του
2316-1473
θεού ημών
of our God, 1722
εν
in 3735
όρει
[2mountain 39-1473
αγίω αυτού
1his holy].
Pieśń psalmu synów Korego. (48:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. (48:1) Psalm pienia, synów Kore, wtórego dnia Sabbathu. Psałom piesni synow Korieowych, wtoryja subboty. Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты Псало́мъ пѣ́сни сыно́въ Коре́овыхъ, вторы́я суббо́ты. Псалом, песнь сынов Кореевых, на второй день недели, 47
Ps48(47),2 2 2 Magnus Dominus et laudabilis nimis,
in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus.
48:2 2146.4
ευρίζω
With good root, 19.1
αγαλλιάματι
a leap for joy 3956
πάσης
of all 3588
της
the 1093
γης
earth — 3735
όρη
mount *
Σιών
Zion 3588
τα
on the 4125.1
πλευρά
sides 3588
του
of the 1005
βορρά
north, 3588
η
the 4172
πόλις
city 3588
του
of the 935
βασιλέως
[2king 3588
του
3173
μεγάλου
1great].
(48:2) Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej. (48:2) Wielki jest Pan i godny wielkiej chwałyW mieście Boga naszego, na swej górze świętej. (48:2) Wielki Pan, i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętéj jego. Wielij Gospod' i chwalien zieło wo gradie Boga naszego, w gorie swiatiej jego, Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ горЁ с™ёй є3гw2, Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́ во гра́дѣ Бо́га на́­шего, въ горѣ́ святѣ́й его́, Велик Господь и прославен Он в граде Бога нашего, на горе святой Его,
Ps48(47),3 3 3 Fundatur exsultatione universæ terræ mons Sion;
latera aquilonis, civitas regis magni.
48:3 3588
ο
2316
θεός
God 1722
εν
[2in 3588
ταις
919.1-1473
βάρεσιν αυτής
3her palaces 1097
γινώσκεται
1is known], 3752
όταν
whenever 482
αντιλαμβάνηται
he should assist 1473
αυτής
her.
(48:3) Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego. (48:3) Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. (48:3) Funduje się z radością wszystkiéj ziemie góra Syon: strony północne, miasto króla wielkiego. błagokoriennym radowanijem wsieja ziemli: gory Sionskija, riebra siewierowa, grad Caria wielikago. бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: г0ры сіw6нскіz, рeбра сёверwва, грaдъ цRS вели1кагw. благокоре́н­нымъ ра́дованiемъ всея́ земли́: го́ры Сiо́нскiя, ре́бра сѣ́верова, гра́дъ Царя́ вели́каго. утвержденной крепко на радость всей земле. Горы Сионские, склоны северные, град Царя Великого!
Ps48(47),4 4 4 Deus in domibus ejus cognoscetur
cum suscipiet eam.
48:4 3754
ότι
For 2400
ιδού
behold, 3588
οι
the 935
βασιλείς
kings 3588
της
of the 1093
γης
earth 4863
συνήχθησαν
are being brought together; 1330
διήλθοσαν
they went through 2009.1
επιτοαυτό
together.
(48:4) Bóg w pałacach jego uznany jest za twierdzę wysoką. (48:4) Bóg w pałacach jegoOkazał się jak warowny gród. (48:4) Bóg w domiech jego będzie poznany, kiedy je obroni. Bog w tiażestiech jego znajem' jest', jegda zastupajet i. БGъ въ тsжестехъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5. Бо́гъ въ тя́жестѣхъ его́ зна́емь е́сть, егда́ заступа́етъ и́. Открывает Себя Бог в храмах града, когда встает на защиту его.
Ps48(47),5 5 5 Quoniam ecce reges terræ congregati sunt;
convenerunt in unum.
48:5 1473
αυτοί
They 1492
ιδόντες
in seeing 3779
ούτως
thus 2296
εθαύμασαν
wondered; 5015
εταράχθησαν
they were disturbed; 4531
εσαλεύθησαν
they were shaken.
(48:5) Bo oto królowie, gdy się zgromadzili i ciągnęli wespół, (48:5) Bo oto królowie zgromadzili się, Wyruszyli razem, (48:5) Albowiem oto królowie ziemscy zgromadzili się, zeszli się wespół. Jako sie, carije ziemstii sobraszasia, snidoszasia wkupie: Ћкw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ: Я́ко се́, ца́рiе зе́мстiи собра́шася, снидо́шася вку́пѣ: Вот, цари земные сошлись, собрались вместе.
Ps48(47),6 6 6 Ipsi videntes, sic admirati sunt,
conturbati sunt, commoti sunt.
48:6 5156
τρόμος
Trembling 1949
επελάβετο
took hold of 1473
αυτών
them 1563
εκεί
there — 5604
ωδίνες
pangs 5613
ως
as 5088
τικτούσης
a woman giving birth.
(48:6) Sami to ujrzawszy bardzo się zadziwili, a przestraszeni będąc prędko uciekali. (48:6) Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, Przestraszyli się i pierzchnęli. (48:6) Ci ujrzawszy, tak dziwili się: zatrwożyli się, wzruszyli się. tii widiewsze tako, udiwiszasia, smiatoszasia, podwigoszasia: тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, смzт0шасz, подвиг0шасz: ті́и ви́дѣв­ше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася: Увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятенье, поколебались;
Ps48(47),7 7 7 Tremor apprehendit eos;
ibi dolores ut parturientis:
48:7 1722
εν
By 4151
πνεύματι
[2wind 972
βιαίω
1a violent] 4937
συντρίψεις
you shall break 4143
πλοία
the boats *
Θαρσείς
of Tarshish.
(48:7) Strach ich tam ogarnął i boleść, jako niewiastę rodzącą. (48:7) Ogarnęło ich tam drżenie, Ból taki jak kobietę rodzącą. (48:7) Drżenie je popadło: tam boleści jako rodzącéj. triepiet prijat ja tamo, boliezni jako rażdajuszczyja. трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw раждaющіz. тре́петъ прiя́тъ я́ та́мо, болѣ́зни я́ко ражда́ющiя. трепет объял их; там постигли их муки, точно жен рождающих.
Ps48(47),8 8 8 in spiritu vehementi conteres naves Tharsis. 48:8 2509
καθάπερ
Just as 191
ηκούσαμεν
we heard, 3779
ούτως
so 2532
και
also 1492
είδομεν
we behold 1722
εν
in 4172
πόλει
the city 2962
κυρίου
of the lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1722
εν
in 4172
πόλει
the city 3588
του
2316-1473
θεού ημών
of our God. 3588
ο
2316
θεός
God 2311
εθεμελίωσεν
founded 1473
αυτήν
it 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(48:8) Wiatrem wschodnim pokruszysz okręty z Tarsys. (48:8) Podmuchem wiatru wschodniegoRozbijasz okręty Tarszysz... (48:8) Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsys. Duchom burnym sokruszyszy korabli farsijskija. Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли6 fарс‡йскіz. Ду́хомъ бу́рнымъ сокруши́ши корабли́ Ѳарси́йскiя. Ветром бурным сокрушишь Ты и корабли Фарсийские.
Ps48(47),9 9 9 Sicut audivimus, sic vidimus,
in civitate Domini virtutum, in civitate Dei nostri:
Deus fundavit eam in æternum.
48:9 5274
υπελάβομεν
We undertook, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
το
1656-1473
ελεός σου
of your mercy 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 3588
του
2992-1473
λαού σου
of your people.
(48:9) Jakośmy słyszeli, takeśmy widzieli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował aż na wieki. Sela. (48:9) Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyliW mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Sela. (48:9) Jakośmy słyszeli, takeśmy widzieli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je ugruntował na wieki. Jakoże słyszachom, tako i widiechom wo gradie Gospoda sił, wo gradie Boga naszego: Bog osnowa i w wiek. Ћкоже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бGа нaшегw: бGъ њсновA и3 въ вёкъ. Я́коже слы́шахомъ, та́ко и ви́дѣхомъ во гра́дѣ Го́спода си́лъ, во гра́дѣ Бо́га на́­шего: Бо́гъ основа́ и въ вѣ́къ. И слышали мы, и видели это в граде Бога нашего; Бог основал его навеки.
Ps48(47),10 10 10 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam
in medio templi tui.
48:10 2596
κατά
According to 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3779
ούτως
so 2532
και
also is 3588
η
the 133
αίνεσίς
praise 1473
σου
of you 1909
επί
unto 3588
τα
the 4009
πέρατα
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth. 1343
δικαιοσύνης
[3of righteousness 4134
πλήρης
2is full 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1Your right hand].
(48:10) Uważamy, o Boże! miłosierdzie twoje w pośród kościoła twego. (48:10) Rozważamy, Boże, łaskę twoją We wnętrzu świątyni twojej. (48:10) Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje, wpośród kościoła twego. Prijachom, Boże, miłost' twoju posriedie liudij twoich. Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людjй твои1хъ. Прiя́хомъ, Бо́же, ми́лость твою́ посредѣ́ люді́й тво­и́хъ. Обрели мы, Боже, милость Твою в лоне народа Твоего.
Ps48(47),11 11 11 Secundum nomen tuum, Deus,
sic et laus tua in fines terræ;
justitia plena est dextera tua.
48:11 2165
ευφρανθήτω
Be glad, 3588
το
3735
όρος
mount *
Σιών
Zion! 2532
και
and 21
αγαλλιάσθωσαν
exult 3588
αι
2364
θυγατέρες
daughters 3588
της
*
Ιουδαίας
of Judea! 1752
ένεκεν
because of 3588
των
2917-1473
κριμάτων σου
your judgments, 2962
κύριε
O lord.
(48:11) Jakie jest imię twoje, Boże! taka też jest chwała twoja aż do kończyn ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja. (48:11) Jak imię twoje, Boże, Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości. (48:11) Jako imię twoje. Boże, tak i chwała twoja na końce ziemie: sprawiedliwości pełna jest prawica twoja. Po imieni twojemu, Boże, tako i chwała twoja na koncach ziemli: prawdy ispołn' diesnica twoja. По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS. По и́мени тво­ему́, Бо́же, та́ко и хвала́ твоя́ на конца́хъ земли́: пра́вды испо́лнь десни́ца твоя́. Славно имя Твое, Боже, и хвала Тебе, – до пределов земли; правды исполнена десница Твоя.
Ps48(47),12 12 12 Lætetur mons Sion,
et exsultent filiæ Judæ,
propter judicia tua, Domine.
48:12 2944
κυκλώσατε
Encircle *
Σιών
Zion, 2532
και
and 4033.2
περιλάβετε
take hold of 1473
αυτήν
her! 1334
διηγήσασθε
Describe 1722
εν
concerning 3588
τοις
4444-1473
πύργοις αυτής
her towers!
(48:12) Niech się rozweseli góra Syon: niech się rozradują córki Judzkie dla sądów twoich, Boże! (48:12) Niech się raduje góra Syjon, Niech się weselą córki judzkie Z powodu sądów twoich. (48:12) Niech się weseli góra Syon: a niech się rozradują córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie! Da wozwiesielitsia gora Sionskaja, i da wozradujutsia dszczeri iudiejskija, sudieb radi twoich, Gospodi. Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи. Да воз­весели́т­ся гора́ Сiо́нская, и да воз­ра́дуют­ся дще́ри иуде́йскiя, суде́бъ ра́ди тво­и́хъ, Го́споди. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дочери Иудейские, о судах Твоих праведных, Господи!
Ps48(47),13 13 13 Circumdate Sion, et complectimini eam;
narrate in turribus ejus.
48:13 5087
θέσθε
Put 3588
τας
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts 1519
εις
for 3588
την
1411-1473
δύναμιν αυτής
her force! 2532
και
and 2612.1
καταδίελεσθε
share about 3588
τας
919.1-1473
βάρεις αυτής
her palaces! 3704
όπως
so 302
αν
that 1334
διηγήσησθε
you may describe 1519
εις
to 1074
γενεάν
[2generation 2087
ετέραν
1another].
(48:13) Otoczcie Syon, i obstąpcie go; policzcie wieże jego. (48:13) Okrążcie Syjon i obejdźcie go, Policzcie jego wieżyce! (48:13) Obstąpcie Syon, a obejmijcie je: opowiadajcie na wieżach jego. Obyditie Sion i obymitie jego, powieditie w stołpiech jego: Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2: Обыди́те Сiо́нъ и обыми́те его́, повѣ́дите въ столпѣ́хъ его́: Обойдите Сион и охватите его взором, поведайте обо всем среди башен его;
Ps48(47),14 14 14 Ponite corda vestra in virtute ejus,
et distribuite domos ejus, ut enarretis in progenie altera.
48:14 3754
ότι
For 3778
ούτος
this 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon; 1473
αυτός
he 4165
ποιμανεί
shall tend 1473
ημάς
us 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons.
(48:14) Przypatrujcie się pilnie basztom jego, a oglądajcie pałace jego, abyście umieli powiadać narodowi potomnemu. (48:14) Zwróćcie uwagę na jego wały, Przejdźcie się po pałacach jego, Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu, (48:14) Włóżcie serca wasze w moc jego: a rozłóżcie domy jego, abyście opowiadali w drugiem pokoleniu: położytie sierdca wasza w siłu jego, i razdielitie domy jego, jako da powiestie w rodie iniem. положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раздэли1те д0мы є3гw2, ћкw да повёсте въ р0дэ и3нёмъ. положи́те сердца́ ва́ша въ си́лу его́, и раздѣли́те до́мы его́, я́ко да повѣ́сте въ ро́дѣ инѣ́мъ. преклонитесь всем сердцем вашим пред великой силой Его, рассмотрите дома Его и поведайте роду грядущему:
Ps48(47),15 15 15 Quoniam hic est Deus,
Deus noster in æternum, et in sæculum sæculi:
ipse reget nos in sæcula.
(48:15) Że ten Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne, a iż on naszym hetmanem będzie aż do śmierci. (48:15) Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. (48:15) Żeć ten jest Bóg, Bóg nasz na wieki, i na wieki wieków: on nas będzie rządził na wieki. Jako toj jest' Bog nasz wo wiek i w wiek wieka: toj upasiet nas wo wieki. Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки. Я́ко то́й е́сть Бо́гъ на́шъ во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: то́й упасе́тъ на́съ во вѣ́ки. ибо Он Бог наш навеки и в веки веков; Он Пастырь наш вовеки!