Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 5 MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI.
↓GODZINA I początek 
Ps5,1 1 1 In finem, pro ea quæ hæreditatem consequitur. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
της
the one 2816
κληρονομούσης
inheriting; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 5:1 3588
τα
4487-1473
ρήματά μου
[2my words 1801
ενώτισαι
1Give ear to], 2962
κύριε
O lord! 4920
σύνες
Take notice 3588
της
2906-1473
κραυγής μου
of my cry!
Przedniejszemu śpiewakowi na Nechylot psalm Dawidowy. (5:1) Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy. (5:1) Na koniec za tę, która dziedzictwa dostępuje, Psalm Dawidowi. O nasliedstwujuszczem, psałom Dawidu. Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду О наслѣ́д­ст­ву­ю­щемъ, псало́мъ Дави́ду. О наследствующей, псалом Давида, 5
Ps5,2 2 2 Verba mea auribus percipe, Domine;
intellige clamorem meum.
5:2 4337
πρόσχες
Take heed 3588
τη
to the 5456
φωνή
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication, 3588
ο
O 935-1473
βασιλεύς μου
my king 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God! 3754
ότι
for 4314
προς
to 1473
σε
you 4336
προσεύξομαι
I shall pray, 2962
κύριε
O lord.
(5:2) Przyjmij, Panie! w uszy swe słowa moje, i wyrozumij doległości moje. (5:2) Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim, (5:2) Słowa moje przyjmij w uszy, Panie: wyrozumiéj wołanie moje. Głagoły moja wnuszy, Gospodi, razumiej zwanije moje. Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE. Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разумѣ́й зва́нiе мое́. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой!
Ps5,3 3 3 Intende voci orationis meæ,
rex meus et Deus meus.
5:3 4404
τοπρωϊ
In the morning 1522
εισακούση
you shall hear 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice. 4404
τοπρωϊ
In the morning 3936
παραστήσομαί
I shall stand beside 1473
σοι
you, 2532
και
and 2186.4
επόψει
he shall watch 1473
με
me.
(5:3) Słuchaj pilnie głosu wołania mego; królu mój, i Boże mój! boć się modlę tobie. (5:3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie. (5:3) Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojéj, królu mój i Boże mój! bo do ciebie modlić się będę. Wonmiasu molienija mojego, Cariu moj i Boże moj: jako k tiebie pomoliusia, Gospodi. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz, гDи. Вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й: я́ко къ тебѣ́ помолю́ся, Го́споди. Внемли молению моему, Царь мой и Бог мой; Тебе помолюсь я, Господи!
Ps5,4 4 4 Quoniam ad te orabo, Domine:
mane exaudies vocem meam.
5:4 3754
ότι
For 3780
ουχί
[3not 2316
θεός
4a God 2309
θέλων
5wanting 458
ανομίαν
6lawlessness 1473
συ
1you 1510.2.2
ει
2are], 3761
ουδέ
nor 3939
παροικήσει
shall [2sojourn 1473
σοι
3with you 4188.2
πονηρευόμενος
1the one being wicked];
(5:4) Panie! rano usłysz głos mój; ranoć przedłożę modlitwę moję, i będę wyglądał pomocy. (5:4) Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję. (5:4) Panie, rano wysłuchasz głos mój: rano będę stał przed tobą i ujrzę. Zautra usłyszy głas moj: zautra priedstanu ti, i uzriszy mia: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS: Зау́тра услы́ши гла́съ мо́й: зау́тра предста́ну ти́, и у́зриши мя́: Поутру услышь голос мой; поутру предстану пред Тобою, и Ты узришь меня.
Ps5,5 5 5 Mane astabo tibi, et videbo
quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.
5:5 3761
ουδέ
nor 1265
διαμενούσι
shall [2abide 3892.1
παράνομοι
1lawbreakers] 2713
κατέναντι
in front 3588
των
3788-1473
οφθαλμών σου
of your eyes. 3404
εμίσησας
You detested 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2038
εργαζομένους
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness.
(5:5) Albowiem ty, o Boże! nie kochasz się w nieprawości, a nie zmieszka z tobą złośnik. (5:5) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać. (5:5) Albowiem nie Bóg, chcący nieprawości, ty jesteś: ani mieszkać będzie przy tobie złośnik. jako Bog nie chotiaj biezzakonija ty jesi: nie prisielitsia k tiebie łukawnujaj, ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, я́ко Бо́гъ не хотя́й беззако́нiя ты́ еси́: не при­­сели́т­ся къ тебѣ́ лука́внуяй, Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие: не водворится у Тебя муж лукавый,
Ps5,6 6 6 Neque habitabit juxta te malignus,
neque permanebunt injusti ante oculos tuos.
5:6 622
απολείς
You shall destroy 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2980
λαλούντας
speaking 3588
το
the 5579
ψεύδος
lie. 435
άνδρα
A man 129
αιμάτων
of blood 2532
και
and 1386
δόλιον
deceitful 948-2962
βδελύσσεται κύριος
the lord abhors.
(5:6) Nieostoją się szaleni przed oczyma twemi: ty masz w nienawiści wszystkich, którzy broją nieprawości. (5:6) Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. (5:6) Ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twemi: nienawidzisz wszystkich, którzy broją nieprawość. niże priebudut biezzakonnicy pried oczima twoima: woznienawidieł jesi wsia diełajuszczyja biezzakonije, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, ниже́ пребу́дутъ беззако́н­ницы предъ очи́ма тво­и́ма: воз­ненави́дѣлъ еси́ вся́ дѣ́ла­ю­щыя беззако́нiе, и не устоят беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, делающих беззакония,
Ps5,7 7 7 Odisti omnes qui operantur iniquitatem;
perdes omnes qui loquuntur mendacium.
Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus.
5:7 1473-1161
εγώ δε
But I, 1722
εν
in 3588
τω
the 4128
πλήθει
multitude 3588
του
1656-1473
ελέους σου
of your mercy 1525
εισελεύσομαι
shall enter 1519
εις
into 3588
τον
3624-1473
οίκον σου
your house. 4352
προσκυνήσω
I shall do obeisance 4314
προς
towards 3485
ναόν
[2temple 39-1473
άγιόν σου
1your holy] 1722
εν
in 5401
φόβω
the fear 1473
σου
of you.
(5:7) Wygubisz tych, którzy mówią kłamstwo; mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. (5:7) Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. (5:7) Zatracisz wszystkie, którzy mówią kłamstwo: mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. pogubiszy wsia głagoliuszczyja łżu: muża krowiej i l'stiwa gnuszajetsia Gospod'. погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. погуби́ши вся́ глаго́лющыя лжу́: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ет­ся Госпо́дь. погубишь Ты всех, говорящих ложь; мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь.
Ps5,8 8 8 Ego autem in multitudine misericordiæ tuæ
introibo in domum tuam;
adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.
5:8 2962
κύριε
O lord, 3594
οδήγησόν
guide 1473
με
me 1722
εν
in 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness, 1752
ένεκα
because of 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies! 2720
κατεύθυνον
Straighten out 1799
ενώπιόν
[2before 1473
σου
3you 3588
την
3598-1473
οδόν μου
1my way]!
(5:8) Ale ja w obfitości miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, a pokłonię się w kościele twoim świętym, w bojaźni twojej. (5:8) Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego, Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą. (5:8) A ja w mnóstwie miłosierdzia twego wnijdę do domu twego: pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojéj. Az że mnożestwom miłosti twojeja wnidu w dom twoj, pokłoniusia ko chramu swiatomu twojemu, w strasie twojem. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY, въ стрaсэ твоeмъ. А́зъ же мно́же­с­т­вомъ ми́лости тво­ея́ вни́ду въ до́мъ тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́, въ стра́сѣ тво­е́мъ. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою.
Ps5,9 9 9 Domine, deduc me in justitia tua:
propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
5:9 3754
ότι
For 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 1722
εν
[2in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
3their mouth 225
αλήθεια
1truth]; 3588
η
2588-1473
καρδία αυτών
their heart 3152
ματαία
is vain; 5028
τάφος
[2 is a tomb 455
ανεωγμένος
3having been opened 3588
ο
2995-1473
λάρυγξ αυτών
1their throat]; 3588
ταις
with 1100-1473
γλώσσαις αυτών
their tongues 1387
εδολιούσαν
they used deceit.
(5:9) Panie! prowadź mię w sprawiedliwości twojej dla nieprzyjaciół moich, a wyprostuj przed obliczem mojem drogę twoję. (5:9) Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją! (5:9) Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojéj: dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twojem drogę moję. Gospodi, nastawi mia prawdoju twojeiu, wrag moich radi isprawi pried toboju put' moj. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. Го́споди, наста́ви мя́ пра́вдою тво­е́ю, вра́гъ мо­и́хъ ра́ди испра́ви предъ тобо́ю пу́ть мо́й. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицем врагов моих направь к Тебе путь жизни моей.
Ps5,10 10 10 Quoniam non est in ore eorum veritas;
cor eorum vanum est.
5:10 2919
κρίνον
Judge 1473
αυτούς
them, 3588
ο
O 2316
θεός
God! 634
αποπεσάτωσαν
let them fall away 575
από
from 3588
των
1228.2-1473
διαβουλιών αυτών
their deliberations! 2596
κατά
According to 3588
το
the 4128
πλήθος
multitude 3588
των
763-1473
ασεβειών αυτών
of their impieties 1856
έξωσον
banish 1473
αυτούς
them! 3754
ότι
For 3893
παρεπίκρανάν
they rebelled against 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord.
(5:10) Bo niemasz nic szczerego w ustach ich; wnętrzności ich złośliwe, gardło ich jako grób otwarty, językiem swym pochlebiają. (5:10) Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają. (5:10) Albowiem niemasz w uściech ich prawdy: serce ich jest marne: grób otwarty gardło ich, języki swymi zdradliwie poczynali. Jako niest' wo ustiech ich istiny, sierdce ich sujetno, grob otwierst gortan' ich, jazyki swoimi l'szczachu. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзы6ки свои1ми льщaху. Я́ко нѣ́сть во устѣ́хъ и́хъ и́стины, се́рдце и́хъ су́етно, гро́бъ от­ве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки сво­и́ми льща́ху. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствуют.
Ps5,11 11 11 Sepulchrum patens est guttur eorum;
linguis suis dolose agebant:
judica illos, Deus.
Decidant a cogitationibus suis;
secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos,
quoniam irritaverunt te, Domine.
5:11 2532
και
And 2165
ευφρανθείησαν
may [5be glad 3956
πάντες
1all 1679
ελπίζοντες
2hoping 1909
επί
3upon 1473
σε
4you]. 1519
εις
[2into 165
αιώνα
3 the eon 21
αγαλλιάσονται
1They shall exult], 2532
και
and 2681
κατασκηνώσεις
you shall encamp 1722
εν
with 1473
αυτοίς
them; 2532
και
and 2744
καυχήσονται
[4shall boast 1722
εν
5in 1473
σοι
6you 3588
οι
1the ones 25
αγαπώντες
2loving 3588
το
3686-1473
όνομά σου
3your name].
(5:11) Spustosz ich, o Boże! Niech upadną od rad swoich; dla wielkości przestępstwa ich rozpędź ich, ponieważ są odpornymi tobie. (5:11) Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie. (5:11) Osądź je, Boże! Niechaj upadną od myśli swoich: wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź je; bo cię rozdraźnili, Panie. Sudi im, Boże, da otpadut ot mysliej swoich: po mnożestwu niecziestija ich izrini ja, jako prieogorczisza tia, Gospodi. Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. Суди́ и́мъ, Бо́же, да от­паду́тъ от­ мы́слей сво­и́хъ: по мно́же­ст­ву нече́стiя и́хъ изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша тя́, Го́споди. Суди их, Боже! Да отпадут от замыслов своих! За их великое нечестие низринь их, ибо прогневали они Тебя, Господи!
Ps5,12 12 12 Et lætentur omnes qui sperant in te;
in æternum exsultabunt, et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum,
5:12 3754
ότι
For 1473
συ
you 2127
ευλογήσεις
shall bless 1342
δίκαιον
the just, 2962
κύριε
O lord. 5613
ως
As 3696
όπλω
a shield 2107
ευδοκίας
of benevolence 4737
εστεφάνωσας
you crowned 1473
ημάς
us.
(5:12) A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w tobie; na wieki niech wykrzykują, gdyż ich ty szczycić będziesz, i rozradują się w tobie, którzy miłują imię twoje. (5:12) Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą. (5:12) I niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję mają w tobie: na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał w nich: i będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje. I da wozwiesieliatsia wsi upowajuszczyi na tia, wo wiek wozradujutsia, i wsieliszysia w nich: i pochwaliatsia o tiebie liubiaszczyi imia twoje. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. И да воз­веселя́т­ся вси́ упова́ющiи на тя́, во вѣ́къ воз­ра́дуют­ся, и всели́шися въ ни́хъ: и похва́лят­ся о тебѣ́ лю́бящiи и́мя твое́. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя! Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них; и похвалятся Тобою любящие имя Твое.
Ps5,13 13 13 quoniam tu benedices justo.
Domine, ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos.
(5:13) Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz, a zastawisz go, jako tarczą, dobrotliwością twoją. (5:13) Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą. (5:13) Albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu: Panie, jako tarczą dobréj woli twéj obtoczyłeś nas. Jako ty błagosłowiszy prawiednika, Gospodi, jako orużyjem błagowolienija wienczał jesi nas. Ћкw ты2 блгcви1ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ. Я́ко ты́ благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жiемъ благоволе́нiя вѣнча́лъ еси́ на́съ. Ибо Ты благословишь праведника, Господи; благоволением, точно оружием, Ты оградил нас.
← dalej GODZINA I cd. Ps 90(89)