Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 50 (49) PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA.
Ps50(49),1 1 1 Psalmus Asaph. Deus deorum Dominus locutus est,
et vocavit terram a solis ortu usque ad occasum.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 50:1 3588
ο
The 2316
θεός
God 2316
θεών
of gods, 2962
κύριος
the lord 2980
ελάλησε
spoke, 2532
και
and 2564
εκάλεσε
called 3588
την
the 1093
γην
earth 575
από
from 395
ανατολών
the east 2246
ηλίου
sun 3360
μέχρι
unto 1424
δυσμών
its descent.
Psalm Asafowi podany. Bóg nad Bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego. Psalm Asaphowi. Bóg nad bogi, Pan mówił: i przyzwał ziemię od słońca wschodu aż do zachodu. Bog bogow Gospod' głagoła, i prizwa ziemliu ot wostok sołnca do zapad. БGъ богHвъ гDь гlа, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до з†падъ. Бо́гъ бого́въ Госпо́дь глаго́ла, и при­­зва́ зе́млю от­ восто́къ со́лнца до за́падъ. Бог богов, Господь возвысил глас и призвал землю от востока солнца и до запада.
Ps50(49),2 2 2 Ex Sion species decoris ejus: 50:2 1537
εκ
From out of *
Σιών
Zion 3588
η
is the 2143
ευπρέπεια
attractiveness 3588
της
5611.1-1473
ωραιότητος αυτού
of his beauty.
Objaśnił się Bóg z Syonu w doskonałej ozdobie. Z Syjonu pełnego pięknościZajaśniał Bóg. Z Syonu piękność ozdoby jego. Ot Siona błagoliepije krasoty jego: T сіHна бlголёпіе красоты2 є3гw2: От Сiо́на благолѣ́пiе красоты́ его́: С высоты Сиона воссияла красота Его.
Ps50(49),3 3 3 Deus manifeste veniet;
Deus noster, et non silebit.
Ignis in conspectu ejus exardescet;
et in circuitu ejus tempestas valida.
50:3 3588
ο
2316
θεός
God 1718.1
εμφανώς
visibly 2240
ήξει
shall come, 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God, 2532
και
and 3756
ου
he will not 3902.1
παρασιωπήσεται
remain silent. 4442
πυρ
A fire 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him 2545
καυθήσεται
shall burn; 2532
και
and 2945
κύκλω
round about 1473
αυτού
him 2616.6
καταιγίς
[2gale 4970
σφόδρα
1an exceeding].
Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał; ogień przed twarzą jego będzie pożerał, a około niego powstanie wicher gwałtowny. Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed nim ogień pochłaniający, A dokoła niego sroży się potężna burza. Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał: ogień przed oblicznością jego rozpali się, a około niego wicher wielki. Bog jawie priidiet, Bog nasz, i nie priemołczit: ogn' pried nim wozgoritsia, i okriest jego buria ziełna. бGъ ћвэ пріи1детъ, бGъ нaшъ, и3 не премолчи1тъ: џгнь пред8 ни1мъ возгори1тсz, и3 w4крестъ є3гw2 бyрz ѕёльна. Бо́гъ я́вѣ прiи́детъ, Бо́гъ на́шъ, и не премолчи́тъ: о́гнь предъ ни́мъ воз­гори́т­ся, и о́крестъ его́ бу́ря зѣ́лна. Бог въяве придет, Бог наш, и не в безмолвии; огонь пред Ним возгорится и окрест Него буря великая.
Ps50(49),4 4 4 Advocabit cælum desursum, et terram,
discernere populum suum.
50:4 4341
προσκαλέσεται
He shall call on 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven 507
άνω
upward, 2532
και
and 3588
την
the 1093
γην
earth, 1252
διακρίναι
to separate 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people.
Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój. Przyzywa niebiosa z góryI ziemię, aby sądzić swój lud: Przyzowie nieba z wierzchu, i ziemie, aby rozsądził lud swój. Prizowiet niebo swysze, i ziemliu, razsuditi liudi swoja. Призовeтъ нeбо свhше, и3 зeмлю, разсуди1ти лю1ди сво‰. Призове́тъ не́бо свы́ше, и зе́млю, разсуди́ти лю́ди своя́. Призовет он небо свыше и землю рассудить народ Свой.
Ps50(49),5 5 5 Congregate illi sanctos ejus,
qui ordinant testamentum ejus super sacrificia.
50:5 4863
συναγάγετε
Gathered 1473
αυτώ
to him 3588
τους
3741-1473
οσίους αυτού
are his sacred ones, 3588
τους
the ones 1303
διατιθεμένους
ordaining 3588
την
1242-1473
διαθήκην αυτού
his covenant 1909
επί
with 2378
θυσίας
sacrifices.
Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Zgromadźcie mu święte jego, którzy rozrządzają Testament jego w ofiarach. Sobieritie jemu priepodobnyja jego, zawieszczajuszczyja zawiet jego o żertwach. Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2, завэщaющыz завётъ є3гw2 њ жeртвахъ. Собери́те ему́ преподо́бныя его́, завѣща́ющыя завѣ́тъ его́ о же́ртвахъ. Соберите пред Ним праведников Его, исполняющих завет Его о жертвах.
Ps50(49),6 6 6 Et annuntiabunt cæli justitiam ejus,
quoniam Deus judex est.
50:6 2532
και
And 312
αναγγελούσιν
[3shall announce 3588
οι
1the 3772
ουρανοί
2heavens] 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness; 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 2923-1510.2.3
κριτής εστιν
is judge.
Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią. Sela. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego, Ponieważ sam Bóg jest sędzią! Sela. I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, iż Bóg jest sędzią. I wozwiestiat niebiesa prawdu jego: jako Bog sudija jest'. И# возвэстsтъ нб7сA прaвду є3гw2: ћкw бGъ судіS є4сть. И воз­вѣстя́тъ небеса́ пра́вду его́: я́ко Бо́гъ судiя́ е́сть. И возвестят небеса правду Его, ибо Судия миру Бог.
Ps50(49),7 7 7 Audi, populus meus, et loquar;
Israël, et testificabor tibi:
Deus, Deus tuus ego sum.
50:7 191
άκουσον
Hear, 2992-1473
λαός μου
O my people! 2532
και
and 2980
λαλήσω
I will speak 1473
σοι
to you *
Ισραήλ
O Israel, 2532
και
and 1263
διαμαρτύρομαί
I will testify 1473
σοι
to you. 3588
ο
The 2316
θεός
God, 3588
ο
2316-1473
θεός σου
[2your God 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am].
Słuchaj, ludu mój! a będę mówił; słuchaj, Izraelu! a oświadczę się przed tobą: Jam Bóg, Bóg twój Jam jest. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem! Słuchaj, ludu mój, a mówić będę: Izraelu, a oświadczęć: Bóg, Bóg twój, ja jestem. Usłyszytie, liudije moi, i wozgłagoliu wam, Izrailiu, i zaswidietiełstwuju tiebie: Bog, Bog twoj jesm' az. Ўслhшите, лю1діе мои2, и3 возгlю вaмъ, ї}лю, и3 засвидётельствую тебЁ: бGъ, бGъ тв0й є4смь ѓзъ. Услы́шите, лю́дiе мо­и́, и воз­глаго́лю ва́мъ, Изра́илю, и засвидѣ́тел­ст­вую тебѣ́: Бо́гъ, Бо́гъ тво́й е́смь а́зъ. "Слушай, народ мой, изреку и засвидетельствую тебе, Израиль: Я Бог, Я Бог твой!
Ps50(49),8 8 8 Non in sacrificiis tuis arguam te;
holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper.
50:8 3756
ουκ
[2not 1909
επί
5over 3588
ταις
2378-1473
θυσίαις σου
6your sacrifices 1651
ελέγξω
1I will 3reprove 1473
σε
4you]; 3588
τα
1161
δε
for 3646-1473
ολοκαυτώματά σου
your whole burnt-offerings 1799
ενώπιόν
[3before 1473
μου
4me 1510.2.3
εστί
1are 1275
διαπαντός
2always].
Nie będę cię z ofiar twoich winił, ani całopalenia twego, które są zawsze przedemną. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich, Całopalenia twoje są zawsze przede mną. Nie będę cię karał z ofiar twoich: a całopalenia twoje są przed oczyma memi zawżdy. Nie o żertwach twoich obliczu tia, wsiesożżenija że twoja priedo mnoju sut' wynu: Не њ жeртвахъ твои1хъ њбличY тS, всесожжє1ніz же тво‰ предо мн0ю сyть вhну: Не о же́ртвахъ тво­и́хъ обличу́ тя́, всесожже́нiя же твоя́ предо мно́ю су́ть вы́ну: Не за жертвы твои укорю тебя, ибо всесожжения твои всегда предо Мною;
Ps50(49),9 9 9 Non accipiam de domo tua vitulos,
neque de gregibus tuis hircos:
50:9 3756
ου
I will not 1209
δέξομαι
take 1537
εκ
[2from 3588
του
3624-1473
οίκου σου
3your house 3448
μόσχους
1calves], 3761
ουδέ
nor 1537
εκ
[2from 3588
των
4168-1473
ποιμνίων σου
3your flocks 5507.4
χιμάρους
1winter yearlings].
Nie wezmę z domu twojego cielca, ani z okołu twego kozłów. Nie wezmę byka z domu twegoAni kozłów z zagród twoich. Nie będę brał z domu twego cielców, ani z trzód twoich kozłów. nie priimu ot domu twojego tiełcew, niże ot stad twoich kozłow. не пріимY t д0му твоегw2 тельцє1въ, нижE t стaдъ твои1хъ козлHвъ. не прiиму́ от­ до́му тво­его́ телце́въ, ниже́ от­ ста́дъ тво­и́хъ козло́въ. не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих – козлов.
Ps50(49),10 10 10 quoniam meæ sunt omnes feræ silvarum,
jumenta in montibus, et boves.
50:10 3754
ότι
For 1699
εμά
[3mine 1510.2.3
εστι
1it is 3956
πάντα
2all] — 3588
τα
the 2342
θηρία
wild beasts 3588
του
of the 68
αγρού
field, 2934
κτήνη
the cattle 1722
εν
on 3588
τοις
the 3735
όρεσι
mountains, 2532
και
and 1016
βόες
oxen.
Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, Tysiące zwierząt na górach. Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydła po górach i woły. Jako moi sut' wsi zwierije dubrawnii, skoti w gorach i wołowie: Ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёріе дубрaвніи, ск0ти въ горaхъ и3 вол0ве: Я́ко мо­и́ су́ть вси́ звѣ́рiе дубра́внiи, ско́ти въ гора́хъ и воло́ве: Ибо Мои все звери дубравные, скот на холмах и волы.
Ps50(49),11 11 11 Cognovi omnia volatilia cæli,
et pulchritudo agri mecum est.
50:11 1097
έγνωκα
I know 3956
πάντα
all 3588
τα
the 4071
πετεινά
winged creatures 3588
του
of the 3772
ουρανού
heaven; 2532
και
and 5611.1
ωραιότης
the beauty 68
αγρού
of the field 3326
μετ'
[2with 1473
εμού
3me 1510.2.3
εστιν
1is].
Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną. Znam wszelkie ptactwo górI moje jest to, co rusza się na polach. Znam wszystkie ptastwa niebieskie: i piękność pola zemną jest. poznach wsia pticy niebiesnyja, i krasota siełnaja so mnoju jest'. познaхъ вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть. позна́хъ вся́ пти́цы небе́сныя, и красота́ се́лная со мно́ю е́сть. Я знаю всех птиц небесных, и красота полей предо Мною.
Ps50(49),12 12 12 Si esuriero, non dicam tibi:
meus est enim orbis terræ et plenitudo ejus.
50:12 1437
εάν
If 3983
πεινάσω
I should hunger, 3766.2
ου μη
in no way 1473-2036
σοι είπω
should I tell you, 1699
εμή
[5mine 1063
γαρ
1for 1510.2.3
εστιν
4is 3588
η
2the 3611
οικουμένη
3inhabitable world], 2532
και
and 3588
το
the 4138
πλήρωμα
fullness 1473
αυτής
of it.
Będęli łaknął, nie rzekęć o to; bo mój jest okrąg ziemi, i napełnienie jego. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, Bo mój jest świat i to, co go napełnia. Jeźli będę łaknął, nie będęć mówił; bo mój jest okrąg ziemie, i napełnienie jego. Aszcze wzałczu, nie rieku tiebie: moja bo jest' wsieliennaja i ispołnienije jeia. Ѓще взaлчу, не рекY тебЁ: моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S. А́ще вза́лчу, не реку́ тебѣ́: моя́ бо е́сть вселе́н­ная и исполне́нiе ея́. Если б взалкал Я, не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
Ps50(49),13 13 13 Numquid manducabo carnes taurorum?
aut sanguinem hircorum potabo?
50:13 3361
μη
Shall I 2068
φάγομαι
eat 2907
κρέα
meats 5022
ταύρων
of bulls 2228
η
or 129
αίμα
[2blood 5131
τράγων
3of he-goats 4095
πίομαι
1drink]?
Izali jadam mięso wołowe? albo pijam krew kozłową? Czyż jadam mięso bykówAlbo piję krew kozłów? Izali będę jadł mięso wołowe? albo krew kozłową będę pił? Ieda jam miasa juncza? ili krow' kozłow piju? є3дA ћмъ мzсA ю4нча; и3ли2 кр0вь козлHвъ пію2; Еда́ я́мъ мяса́ ю́нча? или́ кро́вь козло́въ пiю́? Разве ем Я мясо тельцов? Или кровь козлов пью?
Ps50(49),14 14 14 Immola Deo sacrificium laudis,
et redde Altissimo vota tua.
50:14 2380
θύσον
Sacrifice 3588
τω
2316
θεώ
to God 2378
θυσίαν
a sacrifice 133
αινέσεως
of praise! 2532
και
and 591
απόδος
render 3588
τω
to the 5310
υψίστω
highest 3588
τας
2171-1473
ευχάς σου
your vows!
Ofiaruj Bogu chwałę, i oddaj Najwyższemu śluby twoje; Ofiaruj Bogu dziękczynienieI spełnij Najwyższemu śluby swoje! Ofiaruj Bogu ofiarę chwały: a oddaj Najwyższemu śluby twoje. Pożri bogowi żertwu chwały i wozdażd' wyszniemu molitwy twoja: Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь вhшнему моли6твы тво‰: Пожри́ богови же́ртву хвалы́ и воз­да́ждь вы́шнему моли́твы твоя́: Принеси Богу жертву хвалой своей и исполни пред Всевышним обеты твои.
Ps50(49),15 15 15 Et invoca me in die tribulationis:
eruam te, et honorificabis me.
50:15 2532
και
And 1941
επικάλεσαί
call upon 1473
με
me 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 2347
θλίψεώς
of affliction! 2532
και
and 1807
εξελούμαί
I shall rescue 1473
σε
you, 2532
και
and 1392
δοξάσεις
you shall glorify 1473
με
me.
A wzywaj mię w dzień utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz. I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz! A wzywaj mię w dzień utrapienia: wyrwę cię, a czcić mię będziesz. i prizowi mia w dien' skorbi twojeja, i izmu tia, i prosławiszy mia. и3 призови1 мz въ дeнь ск0рби твоеS, и3 и3змy тz, и3 прослaвиши мS. и при­­зови́ мя въ де́нь ско́рби тво­ея́, и изму́ тя, и просла́виши мя́. Призови Меня в день скорби твоей, и Я избавлю тебя, и прославишь Меня".
Ps50(49),16 16 16 Peccatori autem dixit Deus: Quare tu enarras justitias meas?
et assumis testamentum meum per os tuum?
50:16 3588-1161
τω δε
But to the 268
αμαρτωλώ
sinner 2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 2444
ινατί
Why 1473
συ
do you 1334
διηγή
describe 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά μου
my ordinances, 2532
και
and 353
αναλαμβάνεις
take up 3588
την
1242-1473
διαθήκην μου
my covenant 1223
διά
through 4750-1473
στόματός σου
your mouth?
Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bieżesz przymierze moje w usta twoje? Lecz do bezbożnego rzecze Bóg:Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje? Ale grzesznikowi rzekł Bóg: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje, i bierzesz Testament mój w usta twoje? Grieszniku że rieczie Bog: wskuju ty powiedajeszy oprawdanija moja i wosprijemlieszy zawiet moj usty twoimi? Грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2 повёдаеши њправд†ніz мо‰ и3 воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми; Грѣ́шнику же рече́ Бо́гъ: вску́ю ты́ повѣ́даеши оправда́нiя моя́ и воспрiе́млеши завѣ́тъ мо́й усты́ тво­и́ми? А грешнику сказал Бог: "Зачем ты возвещаешь о повелениях Моих и принимаешь завет Мой устами твоими?
Ps50(49),17 17 17 Tu vero odisti disciplinam,
et projecisti sermones meos retrorsum.
50:17 1473-1161
συ δε
For you 3404
εμίσησας
detested 3809
παιδείαν
instruction, 2532
και
and 1544
εξέβαλες
cast out 3588
τους
3056-1473
λόγους μου
my words 1519
εις
to 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear.
Ponieważ masz w nienawiści karność, i zarzuciłeś słowa moje za się. Wszak nienawidzisz karnościI lekceważysz słowa moje. Ano ty masz w nienawiści karność: i zarzuciłeś mowę moję nazad. Ty że woznienawidieł jesi nakazanije i otwiergł jesi słowiesa moja wspiat'. Тh же возненави1дэлъ є3си2 наказaніе и3 tвeрглъ є3си2 словесA мо‰ вспsть. Ты́ же воз­ненави́дѣлъ еси́ наказа́нiе и от­ве́рглъ еси́ словеса́ моя́ вспя́ть. Ты же возненавидел наставления и вконец отверг слова Мои.
Ps50(49),18 18 18 Si videbas furem, currebas cum eo;
et cum adulteris portionem tuam ponebas.
50:18 1487
ει
Since 2334
εθεώρεις
you viewed 2812
κλέπτην
a thief, 4936
συνέτρεχες
you ran together 1473
αυτώ
with him; 2532
και
and 3326
μετά
[3with 3432
μοιχού
4 the adulterer 3588
την
3310-1473
μερίδα σου
2your portion 5087
ετίθεις
1you established].
Widziszli złodzieja, bieżysz z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się. Jeźliś widział złodzieja, biegałeś z nim, a z cudzołożniki miałeś swój skład. Aszcze widieł jesi tatia, tiekł jesi s nim, i s prieliubodiejem uczastije twoje połagał jesi: Ѓще ви1дэлъ є3си2 тaтz, тeклъ є3си2 съ ни1мъ, и3 съ прелюбодёемъ ўчaстіе твоE полагaлъ є3си2: А́ще ви́дѣлъ еси́ та́тя, те́клъ еси́ съ ни́мъ, и съ прелюбо­дѣ́емъ уча́стiе твое́ полага́лъ еси́: Если видел ты вора, помогал ты ему, и сообщником прелюбодея становился;
Ps50(49),19 19 19 Os tuum abundavit malitia,
et lingua tua concinnabat dolos.
50:19 3588
το
4750-1473
στόμα σου
Your mouth 4121
επλεόνασε
abounded 2549
κακίαν
with evil, 2532
και
and 3588
η
1100-1473
γλώσσά σου
your tongue 4045.1
περιέπλεκε
twisted 1386.1
δολιότητας
with deceits.
Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, A język twój knuje zdradę. Usta twoje były pełne złości, a język twój plótł zdrady. usta twoja umnożysza złobu, i jazyk twoj splietasze l'szczenija: ўстA тво‰ ўмн0жиша ѕл0бу, и3 љзhкъ тв0й сплетaше льщє1ніz: уста́ твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́къ тво́й сплета́­ше льще́нiя: в устах твоих умножилось злоречие, и язык твой сплетал обманы;
Ps50(49),20 20 20 Sedens adversus fratrem tuum loquebaris,
et adversus filium matris tuæ ponebas scandalum.
50:20 2521
καθήμενος
In sitting down, 2596
κατά
[2against 3588
του
80-1473
αδελφού σου
3your brother 2635
κατελάλεις
1you spoke ill]; 2532
και
even 2596
κατά
[3against 3588
του
4the 5207
υιόυ
5son 3588
της
3384-1473
μητρός σου
6of your mother 5087
ετίθεις
1to place 4625
σκάνδαλον
2an obstacle].
Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej. Siedząc, mawiałeś przeciw bratu twemu: i dawałeś wzgorszenie przeciw synowi matki twojéj. siedia na brata twojego kliewietał jesi i na syna matierie twojeja połagał jesi sobłazn. сэдS на брaта твоего2 клеветaлъ є3си2 и3 на сhна мaтере твоеS полагaлъ є3си2 соблaзнъ. сѣдя́ на бра́та тво­его́ клевета́лъ еси́ и на сы́на ма́тере тво­ея́ полага́лъ еси́ собла́знъ. сидя в собрании клеветал ты на брата твоего, сыну матери твоей расставлял сети.
Ps50(49),21 21 21 Hæc fecisti, et tacui.
Existimasti inique quod ero tui similis:
arguam te, et statuam contra faciem tuam.
50:21 3778
ταύτα
These things 4160
εποίησας
you did, 2532
και
and 4601
εσίγησα
I kept quiet. 5274
υπέλαβες
You undertook 458
ανομίαν
lawlessness, 3754
ότι
for you thought 1510.8.1
έσομαί
I will be 1473-3664
σοι όμοιος
likened to you. 1651
ελέγξω
I will reprove 1473
σε
you, 2532
και
and 3936
παραστήσω
I will stand 2596
κατά
[2in front of 4383-1473
πρόσωπόν σου
3your face 3588
τας
266-1473
αμαρτίας σου
1your sins].
Toś czynił, a Jam milczał; dlategoś mniemał, żem ja tobie podobny, ale będę cię karał, i stawięć to przed oczy twoje. Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje... Toś czynił, a milczałem: mniemałeś niesprawiedliwie, że będę tobie podobny: będę cię strofował, i stawię przed oczy twoje. Sija sotworił jesi, i umołczach, wozniepszczewał jesi biezzakonije, jako budu tiebie podobien: obliczu tia i priedstawliu pried licem twoim griechi twoja. Сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ, вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе, ћкw бyду тебЁ под0бенъ: њбличy тz и3 предстaвлю пред8 лицeмъ твои1мъ грэхи2 тво‰. Сiя́ сотвори́лъ еси́, и умолча́хъ, воз­непщева́лъ еси́ беззако́нiе, я́ко бу́ду тебѣ́ подо́бенъ: обличу́ тя и предста́влю предъ лице́мъ тво­и́мъ грѣхи́ твоя́. Ты поступал так, а Я молчал; и помыслил ты беззаконно, что уподоблюсь Я тебе. Но обличу тебя и обнажу пред тобой грехи твои!
Ps50(49),22 22 22 Intelligite hæc, qui obliviscimini Deum,
nequando rapiat, et non sit qui eripiat.
50:22 4920
σύνετε
Perceive 1211
δη
indeed 3778
ταύτα
these things, 3588
οι
O ones 1950
επιλανθανόμενοι
forgetting 3588
του
2316
θεού
God! 3379
μήποτε
lest at any time 726
αρπάση
he should snatch you away, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 1510.3
η
should there be 3588
ο
one 4506
ρυόμενος
rescuing.
Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! Rozumiejcież to, którzy zapominacie Boga: by kiedy nie porwał, a nie będzie, ktoby wydarł. Razumiejtie ubo sija, zabywajuszczyi Boga, da nie kogda pochitit, i nie budiet izbawliajaj. Разумёйте ќбw сі‰, забывaющіи бGа, да не когдA похи1титъ, и3 не бyдетъ и3збавлszй. Разумѣ́йте у́бо сiя́, забыва́ющiи Бо́га, да не когда́ похи́титъ, и не бу́детъ избавля́яй. Уразумейте это, забывающее Бога, да не отнимет Он у вас жизнь, и не будет избавителя!
Ps50(49),23 23 23 Sacrificium laudis honorificabit me,
et illic iter quo ostendam illi salutare Dei.
50:23 2378
θυσία
A sacrifice 133
αινέσεως
of praise 1392
δοξάσει
shall glorify 1473
με
me, 2532
και
and 1563
εκεί
there 3598
οδός
in the way 3588
η
1166
δείξω
I will show 1473
αυτώ
to him 3588
το
4992-1473
σωτήριόν μου
my deliverance.
Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Ofiara chwały uczci mię: i tam droga, którą mu okażę zbawienie Boże. Żertwa chwały prosławit mia, i tamo put', imże jawliu jemu spasienije moje. Жeртва хвалы2 прослaвитъ мS, и3 тaмw пyть, и4мже kвлю2 є3мY сп7сeніе моE. Же́ртва хвалы́ просла́витъ мя́, и та́мо пу́ть, и́мже явлю́ ему́ спасе́нiе мое́. Жертва, приносимая хвалой, прославит Меня; и вот путь, каким дарую человеку спасение.