Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 51 (50) ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE!
↓MAŁA KOMPLETA początek ↓WIELKA KOMPLETA cd ↓O PÓŁNOCY początek (a w niedz. koniec) ↓JUTRZNIA po Ewangelii ↓GODZINA III na koniec 
Ps51(50),1 1 1 In finem. Psalmus David, 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 1722
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (51:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, (51:1) Na koniec, Psalm Dawidowi: 2 (51:2) Gdy przyszedł do niego prorok Nathan, W koniec, psałom Dawidu, wniegda wniti k niemu nafanu proroku, Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку, Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, внегда́ вни́ти къ нему́ наѳа́ну проро́ку, В конец, псалом Давида, воспетый им после прихода к нему пророка Нафана;
Ps51(50),2 2 2 cum venit ad eum Nathan propheta, quando intravit ad Bethsabee.
εν
in 3588
τω
1525
εισελθείν
[4entering 4314
προς
5to 1473
αυτόν
6him *
Ναθάν
1Nathan 3588
τον
2the 4396
προφήτην
3prophet], 2259
ηνίκα
when 1525
εισήλθε
he entered 4314
προς
to *
Βηρσαβεαί
Bathsheba 3588
την
the 1135
γυναίκα
wife *
Ουρίου
of Uriah. 51:1 1653
(51:2) Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był wszedł do Betsaby. (51:2) Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. kiedy był wszedł do Bethsabei. iegda wnidie k wirsawii żenie urijewie. є3гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ егда́ вни́де къ вирсаві́и женѣ́ урі́евѣ. После того, как Давид вошел к Вирсавии, жене Урии, 50.
Ps51(50),3 3 3 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;
et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.
ελέησόν
Show mercy 1473
με
on me, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2596
κατά
according to 3588
το
3173
μέγα
[2great 1656
έλεός
3mercy 1473
σου
1your], 2532
και
and 2596
κατά
according to 3588
το
the 4128
πλήθος
multitude 3588
των
3628-1473
οικτιρμών σου
of your compassions! 1813
εξάλειψον
Wipe away 3588
το
457.2-1473
ανόμημά μου
my violation of the law!
(51:3) Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (51:3) Zmiłuj się nademną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moję. Pomiłuj mia, Boże, po wielicej miłosti twojej, i po mnożestwu szczedrot twoich oczisti biezzakonije moje. Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчcти беззак0ніе моE. Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости тво­е́й, и по мно́же­ст­ву щедро́тъ тво­и́хъ очи́сти беззако́нiе мое́. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего!
Ps51(50),4 4 4 Amplius lava me ab iniquitate mea,
et a peccato meo munda me.
51:2 1909
επί
4183
πλείον
Abundantly 4150
πλύνόν
wash 1473
με
me 575
από
from 3588
της
458-1473
ανομίας μου
my lawlessness, 2532
και
and 575
από
[3from 3588
της
266-1473
αμαρτίας μου
4my sin 2511
καθάρισόν
1cleanse 1473
με
2me]!
(51:4) Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię. (51:4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojejI oczyść mnie z grzechu mego! (51:4) Jeszcze więcéj omyj mię od nieprawości mojéj: i od grzechu mojego oczyść mię. Naipaczie omyj mia ot biezzakonija mojego i ot griecha mojego oczisti mia: Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчcти мS: Наипа́че омы́й мя́ от­ беззако́нiя мо­его́ и от­ грѣха́ мо­его́ очи́сти мя́: Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня;
Ps51(50),5 5 5 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.
51:3 3754
ότι
For 3588
την
458-1473
ανομίαν μου
[3my lawlessness 1473
εγώ
1I 1097
γινώσκω
2know], 2532
και
and 3588
η
266-1473
αμαρτία μου
my sin 1799
ενώπιόν
[3before 1473
μου
4me 1510.2.3
εστί
1is 1275
διαπαντός
2always].
(51:5) Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy. (51:5) Ja bowiem znam występki swojeI grzech mój zawsze jest przede mną. (51:5) Albowiem ja znam nieprawość moję, i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie. jako biezzakonije moje az znaju, i griech moj priedo mnoju jest' wynu. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ зна́ю, и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною.
Ps51(50),6 6 6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci;
ut justificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum judicaris.
51:4 1473
σοι
Against you 3441
μόνω
alone 264
ήμαρτον
I sinned, 2532
και
and 3588
το
[2the 4190
πονηρόν
3wicked thing 1799
ενώπιόν
4before 1473
σου
5you 4160
εποίησα
1did]; 3704-302
όπως αν
that 1344
δικαιωθής
you should be justified 1722
εν
in 3588
τοις
3056-1473
λόγοις σου
your words, 2532
και
and 3528
νικήσης
should overcome 1722
εν
in 3588
τω
2919-1473
κρίνεσθαί σε
your judging.
(51:6) Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim. (51:6) Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłemI uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim. (51:6) Tobiem samemu zgrzeszył i uczyniłem złość przed tobą, abyś się usprawiedliwił w mowach twoich, a zwyciężył, gdy cię posądzają. Tiebie jedinomu sogrieszych i łukawoje pried toboju sotworich: jako da oprawdiszysia wo słowiesiech twoich i pobiediszy, wniegda suditi ti. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Тебѣ́ еди́ному согрѣши́хъ и лука́вое предъ тобо́ю сотвори́хъ: я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ тво­и́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти ти́. Тебе Единому я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил; но праведен Ты в приговорах Твоих и победишь, когда будешь судить.
Ps51(50),7 7 7 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum,
et in peccatis concepit me mater mea.
51:5 2400-1063
ιδού γαρ
For behold 1722
εν
in 458
ανομίαις
lawless deeds 4815
συνελήφθην
I was conceived, 2532
και
and 1722
εν
in 266
αμαρτίαις
sins 2797.1
εκίσσησέ
[2craved strange food 1473
με
3for me 3588
η
3384-1473
μήτηρ μου
1my mother].
(51:7) Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mię matka moja. (51:7) Oto urodziłem się w przewinieniuI w grzechu poczęła mnie matka moja. (51:7) Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty: a w grzechach poczęła mię matka moja. Sie bo, w biezzakoniich zaczat jesm', i wo griesiech rodi mia mati moja. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Се́ бо, въ беззако́нiихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя ма́ти моя́. Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя.
Ps51(50),8 8 8 Ecce enim veritatem dilexisti;
incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi.
51:6 2400-1063
ιδού γαρ
For behold, 225
αλήθειαν
[2truth 25
ηγάπησας
1you loved]. 3588
τα
[3the 82
άδηλα
4concealed things 2532
και
5and 3588
τα
6the 2931.1
κρύφια
7private things 3588
της
4678-1473
σοφίας σου
8of your wisdom 1213
εδήλωσάς
1You manifested 1473
μοι
2to me].
(51:8) Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi. (51:8) Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszyI objawiasz mi mądrość ukrytą. (51:8) Oto bowiem umiłowałeś prawdę: niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojéj objawiłeś mi. Sie bo, istinu wozliubił jesi, biezwiestnaja i tajnaja priemudrosti twojeja jawił mi jesi. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Се́ бо, и́стину воз­люби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости тво­ея́ яви́лъ ми́ еси́. Знаю, истину Ты возлюбил, неведомые тайны премудрости Твоей явил мне.
Ps51(50),9 9 9 Asperges me hyssopo, et mundabor;
lavabis me, et super nivem dealbabor.
51:7 4472
ραντιείς
You shall sprinkle 1473
με
me 5301
υσσώπω
with hyssop, 2532
και
and 2511
καθαρισθήσομαι
I shall be cleansed; 4150
πλυνείς
you shall wash 1473
με
me 2532
και
and 5228
υπέρ
[2above 5510
χιόνα
3snow 3021
λευκανθήσομαι
1I shall be whitened].
(51:9) Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę. (51:9) Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. (51:9) Pokropisz mię Hyzopem, a będę oczyszczony: omyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony. Okropiszy mia issopom, i ocziszczusia: omyjeszy mia, i paczie sniega ubieliusia. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся. Окропишь меня иссопом, и очищусь; омоешь меня, и стану снега белее.
Ps51(50),10 10 10 Auditui meo dabis gaudium et lætitiam,
et exsultabunt ossa humiliata.
51:8 190.9-1473
ακουτιείς μοι
You shall cause me to hear 20
αγαλλίασιν
exultation 2532
και
and 2167
ευφροσύνην
gladness; 21
αγαλλιάσονται
[3shall exult 3747
οστεά
1 the bones 5013
τεταπεινωμένα
2being humbled].
(51:10) Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył. (51:10) Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (51:10) Słuchowi memu dasz radość i wesele: i rozradują się kości poniżone. uchu mojemu dasi radost' i wiesielije: wozradujutsia kosti smiriennyja. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Слу́ху мо­ему́ да́си ра́дость и весе́лiе: воз­ра́дуют­ся ко́сти смире́н­ныя. Слуху моему даруешь радость и веселие; возрадуются кости смиренные.
Ps51(50),11 11 11 Averte faciem tuam a peccatis meis,
et omnes iniquitates meas dele.
51:9 654
απόστρεψον
Turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
από
from 3588
των
266-1473
αμαρτιών μου
my sins, 2532
και
and 3956
πάσας
[2all 3588
τας
458-1473
ανομίας μου
3my lawlessnesses 1813
εξάλειψον
1wipe away]!
(51:11) Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. (51:11) Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimiI zgładź wszystkie winy moje. (51:11) Odwróć oblicze twoje od grzechów moich: a zgładź wszystkie nieprawości moje. Otwrati lice twoje ot griech moich i wsia biezzakonija moja oczisti. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчcти. Отврати́ лице́ твое́ от­ грѣ́хъ мо­и́хъ и вся́ беззако́нiя моя́ очи́сти. Отврати лицо Твое от грехов моих и от всех беззаконий моих очисти меня!
Ps51(50),12 12 12 Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
51:10 2588
καρδίαν
[5heart 2513
καθαράν
4a clean 2936
κτίσον
1Create 1722
εν
2in 1473
εμοί
3me], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2532
και
and 4151
πνεύμα
[3spirit 2112.3
ευθές
2an upright 1457
εγκαίνισον
1renew] 1722
εν
in 3588
τοις
1458.3-1473
εγκάτοις μου
my insides!
(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. (51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (51:12) Serce czyste stwórz we mnie, Boże! i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Sierdce czisto soziżdi wo mnie, Boże, i duch praw obnowi wo utrobie mojej. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мо­е́й. Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей!
Ps51(50),13 13 13 Ne projicias me a facie tua,
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
51:11 3361
μη
Do not 641
απορρίψης
reel 1473-575
με απο
[2from me 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
1your face]; 2532
και
and 3588
το
4151
πνεύμά
[5spirit 3588
το
3the 39
άγιον
4holy 3361
μη
1do not 465.3
αντανέλης
2take away in return] 575
απ'
from 1473
εμού
me!
(51:13) Nie odrzucaj mię od oblicza twego, a Ducha swego świętego nie odbieraj odemnie. (51:13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swegoI nie odbieraj mi swego Ducha świętego! (51:13) Nie odrzucaj mię od oblicza twego: i Ducha świętego twego nie bierz odemnie. Nie otwierży mienie ot lica twojego i Ducha twojego swiatago nie otimi ot mienie. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Не от­ве́ржи мене́ от­ лица́ тво­его́ и Ду́ха тво­его́ свята́го не от­ими́ от­ мене́. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня!
Ps51(50),14 14 14 Redde mihi lætitiam salutaris tui,
et spiritu principali confirma me.
51:12 591
απόδος
Give back 1473
μοι
to me 3588
την
the 20
αγαλλίασιν
exultation 3588
του
4992-1473
σωτηρίου σου
of your deliverance, 2532
και
and 4151
πνεύματι
[4spirit 2231.1
ηγεμονικώ
3 with your governing 4741
στήριξόν
1support 1473
με
2me]!
(51:14) Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię. (51:14) Przywróć mi radość z wybawienia twegoI wesprzyj mnie duchem ochoczym! (51:14) Przywróć mi radość zbawienia twojego, i duchem przedniejszym potwierdź mię. Wozdażd' mi radost' spasienija twojego i Duchom Władycznim utwierdi mia. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нiя тво­его́ и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя. Даруй мне радость о спасении моем и Духом державным утверди меня!
Ps51(50),15 15 15 Docebo iniquos vias tuas,
et impii ad te convertentur.
51:13 1321
διδάξω
I shall teach 459
ανόμους
the lawless ones 3588
τας
3598-1473
οδούς σου
your ways, 2532
και
and 765
ασεβείς
the impious 1909
επί
[2to 1473
σε
3you 1994
επιστρέψουσι
1shall turn].
(51:15) Tedy będę nauczał przestępców dróg twoich, aby się grzesznicy do ciebie nawrócili. (51:15) Przestępców będę nauczał dróg twoich, I grzesznicy nawrócą się do ciebie. (51:15) Będę nauczał nieprawe dróg twoich: a niezbożni do ciebie się nawrócą. Nauczu biezzakonnyja putiem twoim, i niecziestiwii k tiebie obratiatsia. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. Научу́ беззако́н­ныя путе́мъ тво­и́мъ, и нечести́вiи къ тебѣ́ обратя́т­ся. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Ps51(50),16 16 16 Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ,
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
51:14 4506
ρύσαί
Rescue 1473
με
me 1537
εξ
from 129
αιμάτων
blood guilt, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance! 21
αγαλλιάσεται
[2shall exult over 3588
η
1100-1473
γλώσσά μου
1My tongue] 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness.
(51:16) Wyrwij mię z pomsty za krew, o Boże, Boże zbawienia mojego! a język mój będzie wysławiał sprawiedliwość twoję. (51:16) Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją! (51:16) Wybaw mię ze krwi, Boże, Boże zbawienia mego! a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoję. Izbawi mia ot krowiej, Boże, Boże spasienija mojego: wozradujetsia jazyk moj prawdie twojej. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. Изба́ви мя́ от­ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нiя мо­его́: воз­ра́дует­ся язы́къ мо́й пра́вдѣ тво­е́й. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий меня, и в радости восхвалит язык мой правду Твою.
Ps51(50),17 17 17 Domine, labia mea aperies,
et os meum annuntiabit laudem tuam.
51:15 2962
κύριε
O lord, 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
[2my lips 455
ανοίξεις
1you shall open], 2532
και
and 3588
το
4750-1473
στόμα μου
my mouth 312
αναγγελεί
shall announce 3588
την
133-1473
αίνεσίν σου
your praise.
(51:17) Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoję. (51:17) Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją! (51:17) Panie, otworzysz wargi moje: a usta moje opowiadać będą chwałę twoję. Gospodi, ustnie moi otwierzieszy, i usta moja wozwiestiat chwału twoju. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Го́споди, устнѣ́ мо­и́ от­ве́рзеши, и уста́ моя́ воз­вѣстя́тъ хвалу́ твою́. Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу Тебе.
Ps51(50),18 18 18 Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique;
holocaustis non delectaberis.
51:16 3754
ότι
For 1487
ει
if 2309
ηθέλησας
you wanted 2378
θυσίαν
a sacrifice, 1325-302
έδωκα αν
I would have given; 3646
ολοκαυτώματα
whole burnt-offerings 3756-2106
ουκ ευδοκήσεις
you do not think well of.
(51:18) Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz. (51:18) Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. (51:18) Albowiem gdybyś był chciał ofiary, wżdybych był dał: w całopalonych nie będziesz się kochał. Jako aszcze by woschotieł jesi żertwy, dał bych ubo: wsiesożżenija nie błagowoliszy. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши. Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ у́бо: всесожже́нiя не благоволи́ши. Если бы восхотел Ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению Ты не благоволишь.
Ps51(50),19 19 19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus;
cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
51:17 2378
θυσία
A sacrifice 3588
τω
2316
θεώ
to God 4151
πνεύμα
is a spirit 4937
συντετριμμένον
being broken; 2588
καρδίαν
[4a heart 4937
συντετριμμένην
5being broken 2532
και
6and 5013
τεταπεινωμένην
7humbled 3588
ο
2316
θεός
1God 3756
ουκ
2will not 1847
εξουδενώσει
3treat with contempt].
(51:19) Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże! (51:19) Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. (51:19) Ofiara Bogu, duch strapiony: serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz. Żertwa Bogu duch sokruszen: sierdce sokruszenno i smirienno Bog nie unicziżyt. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Же́ртва Бо́гу ду́хъ сокруше́нъ: се́рдце сокруше́н­но и смире́н­но Бо́гъ не уничижи́тъ. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог.
Ps51(50),20 20 20 Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion,
ut ædificentur muri Jerusalem.
51:18 18.2
αγάθυνον
Do good, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
by 3588
τη
2107-1473
ευδοκία σου
your benevolence 3588
την
*
Σιών
to Zion, 2532
και
and 3618
οικοδομηθήτω
let [4be built 3588
τα
1the 5038
τείχη
2walls *
Ιερουσαλήμ
3of Jerusalem]!
(51:20) Dobrze uczyń według upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie. (51:20) Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu! (51:20) Uczyń dobrze, Panie, Syonowi w dobréj woli twojéj, aby się zbudowały mury Jeruzalem. Ubłaży, Gospodi, błagowolienijem twoim Siona, i da soziżdutsia stieny Iierusalimskija: Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz: Ублажи́, Го́споди, благоволе́нiемъ тво­и́мъ Сiо́на, и да сози́ждут­ся стѣ́ны Иерусали́мскiя: Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские!
Ps51(50),21 21 21 Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes et holocausta;
tunc imponent super altare tuum vitulos.
51:19 5119
τότε
Then 2106
ευδοκήσεις
you will think well of 2378
θυσίαν
a sacrifice 1343
δικαιοσύνης
of righteousness 399.1
αναφοράν
offering, 2532
και
and 3646
ολοκαυτώματα
whole burnt-offerings; 5119
τότε
then 399
ανοίσουσιν
they shall offer 1909
επί
[2upon 3588
το
2379-1473
θυσιαστήριόν σου
3your altar 3448
μόσχους
1calves].
Tedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia: tedy nakładą na ołtarz twój cielców. togda błagowoliszy żertwu prawdy, woznoszenije i wsiesożegajemaja: togda wozłożat na ołtar' twoj tiełcy. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2. тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, воз­ноше́нiе и всесожега́емая: тогда́ воз­ложа́тъ на олта́рь тво́й телцы́. Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
← dalej MAŁA KOMPLETA cd. Ps 70(69)  ← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 102(101)  ← dalej O PÓŁNOCY (dź.powszedni) katyzma XVII Ps 119(118)  ← lub dalej O PÓŁNOCY (sob.) katyzma IX Ps 65(64)  ← dalej JUTRZNIA (po pieśniach) na koniec laudesy Ps 148  ← po GODZINIE III: GODZINA VI Ps 54(53) 
Chwała