Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 52 (51) PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY.
Ps52(51),1 1 1 In finem. Intellectus David, 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 4907
συνέσεως
for contemplation; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David, 1722
εν
in 3588
τω
the 2064
ελθείν
coming *
Δωήκ
of Doeg 3588
τον
the *
Ιδουμαίον
Edomite, 2532
και
and 312
αναγγείλαι
announcing 3588
τω
*
Σαούλ
to Saul, 2532
και
and 2036
ειπείν
telling 1473
αυτώ
to him 2064-*
ήλθε Δαυίδ
that David went 1519
εις
to 3588
τον
the 3624
οίκον
house *
Αβιμέλεχ
of Ahimelech. 52:1 5100
τι
Why 1460.2
εγκαυχά
do you boast 1722
εν
in 2549
κακία
evil, 3588
ο
O 1415
δυνατός
mighty man, 458
ανομίαν
with lawlessness 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day?
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa nauczająca. (52:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca Dawida, (52:1) Na koniec, wyrozumienie Dawidowi. W koniec, razuma Dawidu, Въ конeцъ, рaзума дв7ду, Въ коне́цъ, ра́зума Дави́ду, В конец, в поучение Давида;
Ps52(51),2 2 2 cum venit Doëg Idumæus, et nuntiavit Sauli: Venit David in domum Achimelech. 52:2 93
αδικίαν
[3injustice 3049
ελογίσατο
2considers 3588
η
1100-1473
γλώσσά σου
1Your tongue]; 5616
ωσεί
as 3587.2
ξυρόν
[2a razor 190.1
ηκονημένον
1sharpening] 4160
εποίησας
you did 1388
δόλον
treachery.
(52:2) Gdy przyszedł Doeg Edomczyk, i oznajmił Saulowi, mówiąc: Dawid przyszedł do domu Achimelechowego. (52:2) Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego:Dawid wszedł do domu Achimelecha. (52:2) Kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: Przyszedł Dawid w dom Achimelecha. wniegda priiti doiku Idumiejsku, i wozwiestiti Saułu, i rieszczy jemu: priidie Dawid w dom Awimieliechow. внегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY: пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ внегда́ прiити́ дои́ку Идуме́йску, и воз­вѣсти́ти Сау́лу, и рещи́ ему́: прiи́де Дави́дъ въ до́мъ Авимеле́ховъ. Когда пришел Доик Идумеянин и возвестил Саулу, и сказал ему: "Пришел Давид в дом Авимелеха", 51
Ps52(51),3 3 3 Quid gloriaris in malitia,
qui potens es in iniquitate?
52:3 25
ηγάπησας
You loved 2549
κακίαν
evil 5228
υπέρ
over 19
αγαθωσύνην
goodness; 93
αδικίαν
injustice 5228
υπέρ
over 3588
το
2980
λαλήσαι
speaking 1343
δικαιοσύνην
righteousness.
(52:3) Przeczże się chlubisz ze złości, o mocarzu! miłosierdzie Boże trwa każdego dnia. (52:3) Czemu się chlubisz złością, mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie! (52:3) 1 Co się przechwalasz ze złości, któryś jest silny w nieprawości? Czto chwaliszysia wo złobie, sil'nie? biezzakonije wies' dien', Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ, си1льне; беззак0ніе вeсь дeнь, Что́ хва́лишися во зло́бѣ, си́льне? беззако́нiе ве́сь де́нь, Что похваляешься злодейством своим, сильный? Беззаконие творишь всяк день.
Ps52(51),4 4 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua;
sicut novacula acuta fecisti dolum.
52:4 25
ηγάπησας
You loved 3956
πάντα
all 3588
τα
the 4487
ρήματα
[2words 2670.1
καταποντισμού
1drowning], 1100
γλώσσαν
[2tongue 1386
δολίαν
1O deceitful].
(52:4) Złe rzeczy myśli język twój, jako brzytwa ostra czyniąc zdradę. (52:4) Knujesz zgubę, Język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco! (52:4) Cały dzień niesprawiedliwość myślił język twój: jako brzytwa ostra czyniłeś zdradę. nieprawdu umysli jazyk twoj: jako britwu izoszczrienu sotworił jesi liest'. непрaвду ўмhсли љзhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ є3си2 лeсть. непра́вду умы́сли язы́къ тво́й: я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́лъ еси́ ле́сть. Неправду поведал язык твой; как бритва изостренная стала ложь твоя.
Ps52(51),5 5 5 Dilexisti malitiam super benignitatem;
iniquitatem magis quam loqui æquitatem.
52:5 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this, 3588
ο
2316
θεός
God 2507
καθέλοι
shall demolish 1473
σε
you 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end, 1620.2
εκτίλαι
to pluck 1473
σε
you out, 2532
και
and 3339.1
μεταναστεύσαι
to migrate 1473
σε
you 575
από
from 4638-1473
σκηνώματός σου
your tent, 2532
και
and 3588
το
4492.1-1473
ρίζωμά σου
your root 1537
εκ
from out of 1093
γης
the land 2198
ζώντων
of the living.
(52:5) Umiłowałeś złe, bardziej niż dobre; kłamstwo raczej mówisz, niż sprawiedliwość. Sela. (52:5) Miłujesz bardziej zło niż dobro, Kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Sela. (52:5) Umiłowałeś złość nad dobroć, nieprawość więcéj, niż mówić sprawiedliwość. Wozliubił jesiobu paczie błagostyni, nieprawdu nieże głagołati prawdu: Возлюби1лъ є3си2 ѕл0бу пaче бlгостhни, непрaвду нeже глаг0лати прaвду: Возлюби́лъ еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду не́же глаго́лати пра́вду: Возлюбил ты зло больше добра, неправду больше речей правдивых;
Ps52(51),6 6 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis;
lingua dolosa.
52:6 3708
όψονται
[2shall see 1342
δίκαιοι
1 The just] 2532
και
and 5399
φοβηθήσονται
shall fear, 2532
και
and 1909
επ'
[2at 1473
αυτόν
3him 1070
γελάσονται
1shall laugh]. 2532
και
And 2046
ερούσιν
they shall say,
(52:6) Umiłowałeś wszystkie słowa szkodliwe, i język zdradliwy. (52:6) Miłujesz wszelkie oszczerstwa, Języku podstępny! (52:6) Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy. wozliubił jesi wsia głagoły potopnyja, jazyk l'stiw. возлюби1лъ є3си2 вс‰ глаг0лы потHпныz, љзhкъ льсти1въ. воз­люби́лъ еси́ вся́ глаго́лы пото́пныя, язы́къ льсти́въ. возлюбил ты слова пагубные, язык лживый.
Ps52(51),7 7 7 Propterea Deus destruet te in finem;
evellet te, et emigrabit te de tabernaculo tuo,
et radicem tuam de terra viventium.
52:7 2400
ιδού
Behold, 444
άνθρωπος
the man 3739
ος
who 3756
ουκ
did not 5087
έθετο
make 3588
τον
2316
θεόν
God 998-1473
βοηθόν αυτού
his helper, 235
αλλ'
but 1901.1
επήλπισεν
raised hope 1909
επί
upon 3588
το
the 4128
πλήθει
multitude 3588
του
4149-1473
πλούτου αυτού
of his riches, 2532
και
and 1412
ενεδυναμώθη
was strengthened 1909
επί
by 3588
τη
3153-1473
ματαιότητι αυτού
his folly.
(52:7) Przetoż cię Bóg zniszczy na wieki; porwie cię, i wyrwie cię z przybytku, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela. (52:7) Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, Pochwyci cię i wyrwie z namiotu I wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela. (52:7) Przetóż cię Bóg zniszczy do końca: wyrwie cię, i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemie żywiących. Siego radi Bog razruszyt tia do konca: wostorgniet tia, i priesielit tia ot sielienija twojego i korien' twoj ot ziemli żywych. Сегw2 рaди бGъ разруши1тъ тS до концA: вост0ргнетъ тS, и3 пресели1тъ тS t селeніz твоегw2 и3 к0рень тв0й t земли2 живhхъ. Сего́ ра́ди Бо́гъ разруши́тъ тя́ до конца́: восто́ргнетъ тя́, и пресели́тъ тя́ от­ селе́нiя тво­его́ и ко́рень тво́й от­ земли́ живы́хъ. Посему Бог сокрушит тебя вконец, возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего, и корень твой исторгнет из земли живых.
Ps52(51),8 8 8 Videbunt justi, et timebunt;
et super eum ridebunt, et dicent:
52:8 1473-1161
εγώ δε
But I am 5616
ωσεί
as 1636
ελαία
[2olive tree 2619.2
κατάκαρπος
1a fruitful] 1722
εν
in 3588
τω
the 3624
οίκω
house 3588
του
2316
θεού
of God. 1679
ήλπισα
I hoped 1909
επί
upon 3588
το
the 1656
έλεος
mercy 3588
του
2316
θεού
of God 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
(52:8) To widząc sprawiedliwi będą się bali, i będę się z niego naśmiewali, mówiąc: (52:8) Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą. Śmiać się będą z niego: (52:8) Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać: i nad nim będą się śmiać, i rzeką: Uzriat prawiednii i ubojatsia, i o niem wozsmiejutsia i riekut: Ќзрzтъ првdніи и3 ўбоsтсz, и3 њ нeмъ возсмэю1тсz и3 рекyтъ: У́зрятъ пра́веднiи и убоя́т­ся, и о не́мъ воз­смѣю́т­ся и реку́тъ: Увидят это праведные и убоятся, посмеются над тобой, и скажут:
Ps52(51),9 9 9 Ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum;
sed speravit in multitudine divitiarum suarum,
et prævaluit in vanitate sua.
52:9 1843
εξομολογήσομαί
I will make acknowledgment 1473
σοι
to you 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 3754
ότι
for 4160
εποίησας
you acted; 2532
και
and 5278
υπομενώ
I will wait on 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name, 3754
ότι
for 5543
χρηστόν
you are gracious 1726
εναντίον
before 3588
των
3741-1473
οσίων σου
your sacred ones.
(52:9) Otoż człowiek, który nie pokładał w Bogu siły swojej; ale ufając w mnóstwie bogactw swoich, zmacniał się w złości swej. (52:9) Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, Ale ufał wielkim bogactwom swoim, Był dumny, że wyrządza szkodę. (52:9) Otóżci człowiek, który nie kładł Boga pomocnikiem swoim: ale ufał w mnóstwie bogactw swoich, i przemógł w marności swojéj. sie, cziełowiek, iże nie położy Boga pomoszcznika siebie, no upowa na mnożestwo bogatstwa swojego, i wozmoże sujetoju swojeiu. сE, человёкъ, и4же не положи2 бGа пом0щника себЁ, но ўповA на мн0жество богaтства своегw2, и3 возм0же сует0ю своeю. се́, человѣ́къ, и́же не положи́ Бо́га помо́щника себѣ́, но упова́ на мно́же­с­т­во бога́т­ст­ва сво­его́, и воз­мо́же суето́ю сво­е́ю. "Вот человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое, и закоснел в суете своей".
Ps52(51),10 10 10 Ego autem, sicut oliva fructifera in domo Dei;
speravi in misericordia Dei, in æternum et in sæculum sæculi.
(52:10) Aleć ja będę jako oliwa zielona w domu Bożym, bom nadzieję położył w miłosierdziu Bożem na wieki wieczne. (52:10) Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym; Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. (52:10) A ja, jako oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożem, na wieki i na wiek wieku. Az że jako maslina płodowita w domu Bożyi: upowach na miłost' Bożyju wo wiek i w wiek wieka. Ѓзъ же ћкw мaслина плодови1та въ домY б9іи: ўповaхъ на млcть б9ію во вёкъ и3 въ вёкъ вёка. А́зъ же я́ко ма́слина плодови́та въ дому́ Бо́жiи: упова́хъ на ми́лость Бо́жiю во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. А я – как маслина плодовитая в доме Божием; уповаю на милость Божию вовеки.
Ps52(51),11 11 11 Confitebor tibi in sæculum, quia fecisti;
et exspectabo nomen tuum,
quoniam bonum est in conspectu sanctorum tuorum.
Będęć wyznawał na wieki, żeś uczynił: i będę oczekiwał imienia twego; bo dobre jest przed oblicznością świętych twoich. Ispowiemsia tiebie w wiek, jako sotworił jesi: i tierpliu imia twoje, jako błago pried priepodobnymi twoimi. И#сповёмсz тебЁ въ вёкъ, ћкw сотвори1лъ є3си2: и3 терплю2 и4мz твоE, ћкw бlго пред8 прпdбными твои1ми. Исповѣ́мся тебѣ́ въ вѣ́къ, я́ко сотвори́лъ еси́: и терплю́ и́мя твое́, я́ко благо предъ преподо́бными тво­и́ми. Прославлю Тебя вовеки за все, сотворенное Тобой, и надеюсь на имя Твое, ибо оно благо для праведных Твоих.