Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 53 (52) OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI.
Ps53(52),1 1 1 In finem, pro Maëleth intelligentiæ David. Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
a psalm for 3099.1
μαελέθ
[2 upon the harp, 4907
συνέσεως
1contemplation]; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 53:1 2036
είπεν
[2said 878
άφρων
1 The fool] 1722
εν
in 2588-1473
καρδία αυτού
his heart, 3756-1510.2.3
ουκ έστι
There is no 2316
θεός
God. 1311
διεφθάρησαν
They were corrupt 2532
και
and 948
εβδελύχθησαν
abhorrent 1722
εν
in 458
ανομίαις
lawless deeds. 3756-1510.2.3
ουκ έστι
There is not one 4160
ποιών
doing 18
αγαθόν
good.
Przedniejszemu śpiewakowi na Machalat pieśń Dawidowa nauczająca. (53:1) Przewodnikowi chóru. Według „Mahalat...” Pieśń pouczająca Dawida. (53:1) Na koniec, na Maelet, wyrozumienia Dawidowi. W koniec, o Majeliefie, razuma Dawidu. Въ конeцъ, њ маелefэ, рaзума дв7ду Въ коне́цъ, о Маеле́ѳѣ, ра́зума Дави́ду. В конец, на маелефе, в поучение Давида, 52
Ps53(52),2 2 2 Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in iniquitatibus;
non est qui faciat bonum.
53:2 3588
ο
2316
θεός
God 1537
εκ
from out of 3588
του
the 3772
ουρανού
heaven 1253.1
διέκυψεν
looks 1909
επί
upon 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men, 3588
του
1492
ιδείν
to behold 1487
ει
if 1510.2.3
έστι
there is 4920
συνιών
one perceiving 2228
η
or 1567
εκζητών
seeking after 3588
τον
2316
θεόν
God.
(53:2) Głupi rzekł w sercu swem: Niemasz Boga. Popsowali się, i obrzydliwą czynią nieprawość; niemasz, ktoby czynił dobrze. (53:2) Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny; Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. (53:2) Rzekł głupi w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali się, i obrzydłymi się stali w nieprawościach: niemasz, ktoby dobrze czynił. Rieczie biezumien w sierdcy swojem: niest' Bog. Rastliesza i omierziszasia w biezzakoniich, niest' tworiaj błagoje. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ беззак0ніихъ, нёсть творsй бlг0е. Рече́ безу́менъ въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́гъ. Растлѣ́ша и омерзи́шася въ беззако́нiихъ, нѣ́сть творя́й благо́е. Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога". Развратились они и мерзки стали в беззакониях; нет творящих добро.
Ps53(52),3 3 3 Deus de cælo prospexit super filios hominum,
ut videat si est intelligens, aut requirens Deum.
53:3 3956
πάντες
All 1578
εξέκλιναν
turned aside; 260
άμα
together 889
ηχρειώθησαν
they were made useless; 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is not 4160
ποιών
one doing 18
αγαθόν
good, 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 2193
έως
even 1520
ενός
one.
(53:3) Bóg z niebios spojrzał na synów ludzkich, aby obaczył, byłliby kto rozumny i szukający Boga. (53:3) Bóg spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga. (53:3) Bóg z nieba pojrzał na syny człowiecze, aby oglądał, jeźli jest znający, albo szukający Boga. Bog s niebiesie priniczie na syny cziełowieczieskija, widieti, aszcze jest' razumiewajaj ili wzyskajaj Boga. БGъ съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazй и3ли2 взыскazй бGа. Бо́гъ съ небесе́ при­­ни́че на сы́ны человѣ́ческiя, ви́дѣти, а́ще е́сть разумѣва́яй или́ взыска́яй Бо́га. Бог приклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога.
Ps53(52),4 4 4 Omnes declinaverunt; simul inutiles facti sunt:
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
53:4 3780
ουχί
Shall [5not 1097
γνώσονται
6know 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2038
εργαζόμενοι
3working 3588
την
458
ανομίαν
4lawlessness], 3588
οι
the 2719
κατεσθίοντες
ones eating up 3588
τον
2992-1473
λαόν μου
my people 1722
εν
for 1035
βρώσει
solid food 740
άρτου
of bread? 3588
τον
2962
κύριον
[3 the lord 3756
ουκ
1They did not 1941
επεκαλέσαντο
2call upon].
(53:4) Aleć oni wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali: niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz, i jednego. (53:4) Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. (53:4) Wszyscy odstąpili, pospołu stali się niepożytecznymi: niemasz, ktoby dobrze czynił, niemasz aż do jednego. Wsi ukłoniszasia, wkupie niepotriebni bysza: niest' tworiaj błagoje, niest' do jedinago. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlг0е, нёсть до є3ди1нагw. Вси́ уклони́шася, вку́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творя́й благо́е, нѣ́сть до еди́наго. Все уклонились от истины, все непотребными стали; нет творящих добро, нет ни единого.
Ps53(52),5 5 5 Nonne scient omnes qui operantur iniquitatem,
qui devorant plebem meam ut cibum panis?
53:5 1563
εκεί
There 5399
εφοβήθησαν
they feared 5401
φόβον
a fear, 3739
ου
where 3756-1510.7.3
ουκ ην
there was no 5401
φόβος
fear; 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 1287
διεσκόρπισεν
dispersed 3747
οστά
the bones 441
ανθρωπαρέσκων
of ones trying to please men. 2617
κατησχύνθησαν
They were disgraced, 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 1847-1473
εξουδένωσε αυτούς
treated them with contempt.
(53:5) Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą? ale Boga nie wzywają. (53:5) Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, Którzy pożerają lud swój tak, jak by chleb jedli, Boga jednak nie wzywają? (53:5) Izali nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jako pokarm? Boga nie wzywali. Ni li urazumiejut wsi diełajuszczyi biezzakonije, sniedajuszczyi liudi moja w snied' chlieba? Gospoda nie prizwasza. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не призвaша. Ни ли́ уразумѣ́ютъ вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, снѣда́ющiи лю́ди моя́ въ снѣ́дь хлѣ́ба? Го́спода не при­­зва́ша. Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа!
Ps53(52),6 6 6 Deum non invocaverunt;
illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.
Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent:
confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos.
53:6 5100
τις
Who 1325
δώσει
will appoint 1537
εκ
from out of *
Σιών
Zion 3588
το
4992
σωτήριον
deliverance 3588
του
*
Ισραήλ
for Israel? 1722
εν
In 3588
τω
1994-3588-2316
επιστρέψαι τον θεον
God returning 3588
την
the 161
αιχμαλωσίαν
captivity 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
of his people, 21-*
αγαλλιάσεται Ιακωβ
Jacob shall exult 2532
και
and 2165-*
ευφρανθήσεται Ισραήλ
Israel shall be glad.
(53:6) Tam się bardzo ulękną, gdzie niemasz strachu; albowiem Bóg rozproszy kości tych, którzy cię oblegli; ty ich pohańbisz, bo ich Bóg wzgardzi. (53:6) Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było; Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię, Ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. (53:6) Tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu; albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają: pohańbieni są; bo je Bóg wzgardził. Tamo ustraszyszasia stracha, idieże nie bie strach: jako Bog razsypa kosti cziełowiekougodnikow: postydieszasia, jako Bog unicziży ich. Тaмw ўстраши1шасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw бGъ разсhпа кHсти человэкоуг0дникwвъ: постыдёшасz, ћкw бGъ ўничижи2 и5хъ. Та́мо устраши́шася стра́ха, идѣ́же не бѣ́ стра́хъ: я́ко Бо́гъ разсы́па ко́сти человѣко­уго́дниковъ: постыдѣ́шася, я́ко Бо́гъ уничижи́ и́хъ. Устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов; посрамлены они, ибо их унизил Бог.
Ps53(52),7 7 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?
cum converterit Deus captivitatem plebis suæ,
exsultabit Jacob, et lætabitur Israël.
(53:7) Któż da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci z więzienia lud swój, rozraduje się Jakób, rozweseli się Izrael. (53:7) Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela! Kiedy Bóg wróci z niewoli lud swój, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. (53:7) Któż da z Syonu zbawienie Izrael? Gdy Bóg nawróci poimanie, rozraduje się Jakób, i rozweseli się Izrael. Kto dast ot Siona spasienije Izrailiewo? wniegda wozwratit Bog plienienije liudij swoich, wozradujetsia Iakow i wozwiesielitsia Izrail'. Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево; внегдA возврати1тъ бGъ плэнeніе людjй свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ и3 возвесели1тсz ї}ль. Кто́ да́стъ от­ Сiо́на спасе́нiе Изра́илево? внегда́ воз­врати́тъ Бо́гъ плѣне́нiе люді́й сво­и́хъ, воз­ра́дует­ся Иа́ковъ и воз­весели́т­ся Изра́иль. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ Свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль.