Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 54 (53) BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ!
↓GODZINA VI początek 
Ps54(53),1 1 1 In finem, in carminibus. Intellectus David, 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1722
εν
among 5215
ύμνοις
the hymns 4907
συνέσεως
of contemplation 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1722
εν
in 3588
τω
the 2064
ελθείν
coming 3588
τους
of the *
Ζιφαίους
Ziphites, 2532
και
and 2036
ειπείν
their saying 3588
τω
*
Σαούλ
to Saul, 3756-2400
ουκ ιδού
Behold is not *
Δαυίδ
David 2928
κέκρυπται
hidden 3844
παρ'
with 1473
ημίν
us? 54:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
by 3588
τω
3686-1473
όνοματί σου
your name 4982
σώσόν
deliver 1473
με
me, 2532
και
and 1722
εν
by 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
your power 2919
κρίνόν
judge 1473
με
me!
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca. (54:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida, (54:1) Na koniec, w wierszach, wyrozumienia Dawidowi. W koniec, w piesniech razuma Dawidu, Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, дв7ду, Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зума Дави́ду, В конец, песнь Давида, в научение;
Ps54(53),2 2 2 cum venissent Ziphæi, et dixissent ad Saul: Nonne David absconditus est apud nos? 54:2 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1522
εισάκουσον
listen to 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer, 1801
ενώτισαι
give ear to 3588
τα
the 4487
ρήματα
words 3588
του
4750-1473
στόματός μου
of my mouth!
(54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy, i rzekli do Saula: Dawid się kryje przed tobą u nas. (54:2) Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas. (54:2) Kiedy przyszli Zyphejanie, i rzekli do Saula: Aza się u nas Dawid nie zataił? wniegda priiti zifiejem i rieszczy Saułowi: nie sie li, Dawid skrysia w nas? внегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ; внегда́ прiити́ зифе́емъ и рещи́ Сау́лови: не се́ ли, Дави́дъ скры́ся въ на́съ? Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: "Не Давид ли это скрывается у нас; 53
Ps54(53),3 3 3 Deus, in nomine tuo salvum me fac,
et in virtute tua judica me.
54:3 3754
ότι
For 245
αλλότριοι
strangers 1881
επανέστησαν
rose up 1909
επ'
against 1473
εμέ
me; 2532
και
and 2900
κραταιοί
strong men 2212
εζήτησαν
seek 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my life; 2532
και
and 3756
ου
they did not 4388
προέθεντο
set 3588
τον
2316
θεόν
God 1799
ενώπιον
before 1473
αυτών
them.
(54:3) Boże! dla imienia twego wybaw mię, a w mocy twojej podejmij się sprawy mojej. (54:3) Boże, wybaw mnie w imię swojeI w mocy swojej ujmij się za sprawą moją! (54:3) 1 Boże, w imię twoje zbaw mię, a w mocy twojéj sądź mię. Boże, wo imia twoje spasi mia i w silie twojej sudi mi. Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми. Бо́же, во и́мя твое́ спаси́ мя и въ си́лѣ тво­е́й суди́ ми. Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силою Твоею!
Ps54(53),4 4 4 Deus, exaudi orationem meam;
auribus percipe verba oris mei.
54:4 2400-1063
ιδού γαρ
For behold 3588
ο
2316
θεός
God 997
βοηθεί
helps 1473
μοι
me; 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 483.1
αντιλήπτωρ
is a shielder 3588
της
5590-1473
ψυχής μου
of my life.
(54:4) Boże! wysłuchaj modlitwę moję; przyjmij w uszy słowa ust moich. (54:4) Boże! Wysłuchaj modlitwy mojej, Nakłoń ucha na słowa ust moich, (54:4) Boże, wysłuchaj modlitwę moję: przyjmij w uszy słowa ust moich. Boże, usłyszy molitwu moju, wnuszy głagoły ust moich: Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ: Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих,
Ps54(53),5 5 5 Quoniam alieni insurrexerunt adversum me,
et fortes quæsierunt animam meam,
et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.
54:5 654
αποστρέψει
He shall return 3588
τα
the 2556
κακά
evils 3588
τοις
to 2190-1473
εχθροίς μου
my enemies. 1722
εν
By 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth 1842
εξολόθρευσον
utterly destroy 1473
αυτούς
them!
(54:5) Albowiem obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy szukają duszy mojej, nie stawiając sobie Boga przed oczyma swemi. Sela. (54:5) Bo obcy powstali przeciwko mnie, A okrutnicy godzą na życie moje; Nie stawiają Boga przed oczyma swymi! Sela. (54:5) Albowiem obcy powstali przeciwko mnie: a mocarze szukali dusze mojéj, a nie kładli Boga przed oczyma swemi. jako czużdii wostasza na mia, i kriepcyi wzyskasza duszu moju, i nie priedłożysza Boga pried soboju. ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. я́ко чу́ждiи воста́ша на мя́, и крѣ́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га предъ собо́ю. ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут смерти моей, и не имеют Бога пред собою.
Ps54(53),6 6 6 Ecce enim Deus adjuvat me,
et Dominus susceptor est animæ meæ.
54:6 1596
εκουσίως
Voluntarily 2380
θύσω
I will sacrifice 1473
σοι
to you; 1843
εξομολογήσομαι
I will make acknowledgment 3588
τω
to 3686-1473
όνοματί σου
your name, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
for 18
αγαθόν
good.
(54:6) Oto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpierają żywot mój. (54:6) Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie. (54:6) Bo oto Bóg mię podpomaga: a Pan jest obrońcą dusze mojéj. Sie bo, Bog pomogajet mi, i Gospod' zastupnik duszy mojej: Сe бо, бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй: Се́ бо, Бо́гъ помога́етъ ми́, и Госпо́дь засту́пникъ души́ мо­е́й: Но Бог помогает мне, Господь Заступник души моей;
Ps54(53),7 7 7 Averte mala inimicis meis;
et in veritate tua disperde illos.
54:7 3754
ότι
For 1537
εκ
from out of 3956
πάσης
all 2347
θλίψεως
afflictions 4506
ερρύσω
you rescued 1473
με
me; 2532
και
and 1722
εν
among 3588
τοις
2190-1473
εχθροίς μου
my enemies 1896
επείδεν
[2looked upon its request 3588
ο
3788-1473
οφθαλμός μου
1my eye].
(54:7) Oddaj złym nieprzyjaciołom moim, w prawdzie twojej wytrać ich, o Panie! (54:7) Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich! Według wierności swojej wytrać ich! (54:7) Odwróć złe na nieprzyjaciele moje, a zatrać je według prawdy twojéj. otwratit złaja wragom moim: istinoju twojeiu potriebi ich. tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. от­врати́тъ зла́я враго́мъ мо­и́мъ: и́стиною тво­е́ю потреби́ и́хъ. обратит Он зло на врагов моих. Силой истины Твоей истреби их!
Ps54(53),8 8 8 Voluntarie sacrificabo tibi,
et confitebor nomini tuo, Domine, quoniam bonum est.
(54:8) Tedyć dobrowolnie będę ofiarował; będę wysławiał imię twoje, Panie! przeto, że jest dobre; (54:8) Z ochotą złożę ci ofiary, Będę wysławiał imię twoje. Panie, bo jest dobre, (54:8) Dobrowolnie będę ofiarował tobie, i będę wyznawał imieniowi twemu; albowiem dobre jest. Wolieju pożru tiebie, ispowiemsia imieni twojemu, Gospodi, jako błago: В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго: Во́лею пожру́ тебѣ́, исповѣ́мся и́мени тво­ему́, Го́споди, я́ко благо: По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо;
Ps54(53),9 9 9 Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me,
et super inimicos meos despexit oculus meus.
Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjacioły moje. jako ot wsiakija pieczali izbawił mia jesi, i na wragi moja wozzrie oko moje. ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE. я́ко от­ вся́кiя печа́ли изба́вилъ мя́ еси́, и на враги́ моя́ воз­зрѣ́ о́ко мое́. ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель врагов моих взирало око мое.
↓ dalej GODZINA VI cd. Ps 55(54)