Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 55 (54) MODLITWA OCZERNIONEGO.
↓GODZINA VI cd. 
Ps55(54),1 1 1 In finem, in carminibus. Intellectus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1722
εν
among 5215
ύμνοις
hymns 4907
συνέσεως
of contemplation; 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 55:1 1801
ενώτισαι
Give ear, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
την
to 4335-1473
προσευχήν μου
my prayer! 2532
και
for 3361
μη
you should not 5237
υπερίδης
overlook 3588
την
1162-1473
δέησίν μου
my supplication.
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca. (55:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. (55:1) Na koniec, w wierszach, wyrozumienia Dawidowi. W koniec, w piesniech razuma, Asafu, psałom. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу, pал0мъ Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зума, Аса́фу, псало́мъ. В конец, песнь, в поучение, Асафа, псалом 54
Ps55(54),2 2 2 Exaudi, Deus, orationem meam,
et ne despexeris deprecationem meam:
55:2 4337
πρόσχες
Take heed 1473
μοι
to me, 2532
και
and 1522
εισάκουσόν
listen to 1473
μου
me! 3076
ελυπήθην
I was fretted 1722
εν
in 3588
τη
96.2-1473
αδολεσχία μου
my meditation 2532
και
and 5015
εταράχθην
was disturbed,
(55:2) W uszy swe przyjmij, o Boże! modlitwę moję, a nie kryj się przed prośbą moją: (55:2) Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, A nie ukrywaj się przed błaganiem moim! (55:2) Wysłuchaj, Boże, modlitwę, a nie wzgardzaj prośby mojéj. Wnuszy, Boże, molitwu moju i nie priezri molienija mojego: Внуши2, б9е, моли1тву мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́нiя мо­его́: Услышь, Боже, молитву мою и не отвергни моления моего;
Ps55(54),3 3 3 intende mihi, et exaudi me.
Contristatus sum in exercitatione mea,
et conturbatus sum
55:3 575
από
from 5456
φωνής
the voice 2190
εχθρού
of the enemy, 2532
και
and 575
από
from 2347
θλίψεως
the affliction 268
αμαρτωλού
of the sinner; 3754
ότι
for 1578
εξέκλιναν
they turned aside 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 458
ανομίαν
for lawlessness, 2532
και
and 1722
εν
in 3709
οργή
anger 1465.1
ενεκότουν
they displayed anger 1473
μοι
against me.
(55:3) Posłuchaj mię z pilnością, a wysłuchaj mię; boć się uskarżam w modlitwie swej, i trwożę sobą: (55:3) Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę (55:3) Wejrzyj na mię, a wysłuchaj mię: zasmuciłem się w ćwiczeniu mojem, i zatrwożyłem się: wonmi mi i usłyszy mia: wozskorbiech pieczaliju mojeiu , i smiatochsia вонми1 ми и3 ўслhши мS: возскорбёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz вонми́ ми и услы́ши мя́: воз­скорбѣ́хъ печа́лiю мо­е́ю , и смято́хся внемли мне и услышь меня! Восскорбел я в горести моей и впал в смятение
Ps55(54),4 4 4 a voce inimici, et a tribulatione peccatoris.
Quoniam declinaverunt in me iniquitates,
et in ira molesti erant mihi.
55:4 3588
η
2588-1473
καρδία μου
My heart 5015
εταράχθη
was disturbed 1722
εν
in 1473
εμοί
me, 2532
και
and 1167
δειλία
dread 2288
θανάτου
of death 1968
επέπεσεν
fell 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me.
(55:4) Dla głosu nieprzyjaciela, i dla uciśnienia od bezbożnika; albowiem mię zarzucają kłamstwem, a w popędliwości swej sprzeciwiają mi się. (55:4) Z powodu głosu nieprzyjaciela, Z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, A w gniewie na mnie nastają. (55:4) Dla głosu nieprzyjaciela, i dla uciśnienia grzesznika; albowiem zwalali na mię nieprawości: a w gniewie przykrzyli mi się. ot głasa wrażyja i ot stużenija griesznicza: jako ukłonisza na mia biezzakonije i wo gniewie wrażdowachu mi. t глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича: ћкw ўклони1ша на мS беззак0ніе и3 во гнёвэ враждовaху ми2. от­ гла́са вра́жiя и от­ стуже́нiя грѣ́шнича: я́ко уклони́ша на мя́ беззако́нiе и во гнѣ́вѣ враждова́ху ми́. от угроз врагов и притеснения грешников; ибо обвинили они меня в беззаконии и в ярости враждовали со мною.
Ps55(54),5 5 5 Cor meum conturbatum est in me,
et formido mortis cecidit super me.
55:5 5401
φόβος
Fear 2532
και
and 5156
τρόμος
trembling 2064
ήλθεν
came 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me, 2532
και
and 2572
εκάλυψέ
[2covered 1473
με
3me 4655
σκότος
1darkness].
(55:5) Serce moje boleje we mnie, a strachy śmierci przypadły na mię. (55:5) Serce drży we mnie, Opadł mnie lęk przed śmiercią, (55:5) Serce moje zatrwożyło się we mnie, a strach śmierci przypadł na mię. Sierdce moje smiatiesia wo mnie, i bojazn' smierti napadie na mia: Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS: Се́рдце мое́ смяте́ся во мнѣ́, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя́: Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти напала на меня;
Ps55(54),6 6 6 Timor et tremor venerunt super me,
et contexerunt me tenebræ.
55:6 2532
και
And 2036
είπα
I said, 5100
τις
Why 1325
δώσει
shall he not give 1473
μοι
to me 4420
πτέρυγας
wings 5616
ωσεί
as 4058
περιστεράς
a dove, 2532
και
and 4070.3
πετασθήσομαι
I shall spread out 2532
και
and 2664
καταπαύσω
I shall rest?
(55:6) Bojaźń ze drżeniem przyszła na mię, a okryła mię trwoga. (55:6) Bojaźń i drżenie nachodzi mnieI groza mnie ogarnia. (55:6) Bojaźń i drżenie przyszły na mię i okryły mię ciemności. strach i triepiet priidie na mia, i pokry mia tma. стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тьмA. стра́хъ и тре́петъ прiи́де на мя́, и покры́ мя тма́. страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма.
Ps55(54),7 7 7 Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut columbæ,
et volabo, et requiescam?
55:7 2400
ιδού
Behold, 3118.2
εμάκρυνα
I was far off 5435.6
φυγαδεύων
being driven into exile, 2532
και
and 835
ηυλίσθην
was lodged 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness.
(55:7) I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym. (55:7) Rzekłem: O, gdybym miał skrzydła jak gołębica, Chętnie uleciałbym i odpoczął. (55:7) I rzekłem: Kto mi da skrzydła jako gołębice, a będę latał, i odpoczywał? I riech: kto dast mi krilie jako gołubinie? i polieszczu, i pocziju. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw голуби6нэ; и3 полещY, и3 почjю. И рѣ́хъ: кто́ да́стъ ми́ крилѣ́ я́ко голуби́нѣ? и полещу́, и почі́ю. И сказал я: "Кто даст мне крылья голубиные, да улечу и успокоюсь?"
Ps55(54),8 8 8 Ecce elongavi fugiens,
et mansi in solitudine.
55:8 4327
προσεδεχόμην
I waited for 3588
τον
the 4982
σώζοντά
one delivering 1473
με
me 575
από
from 3641.4
ολιγοψυχίας
faint-heartedness 2532
και
and 2616.6
καταιγίδος
the gale.
(55:8) Otobym daleko zaleciał, a mieszkałbym na puszczy. Sela. (55:8) Oto uleciałbym daleko, Zamieszkałbym na pustyni. Sela. (55:8) Oto oddaliłem się uciekając, i mieszkałem na pustyni. Sie, udalichsia biegaja i wodworichsia w pustyni. СE, ўдали1хсz бёгаz и3 водвори1хсz въ пустhни. Се́, удали́хся бѣ́гая и водвори́хся въ пусты́ни. Вот удалился я, бежал и водворился в пустыне.
Ps55(54),9 9 9 Exspectabam eum qui salvum me fecit
a pusillanimitate spiritus, et tempestate.
55:9 2670
καταπόντισον
Sink them, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 2612.1
καταδίελε
divide 3588
τας
1100-1473
γλώσσας αυτών
their tongues! 3754
ότι
for 1492
είδον
I saw 458
ανομίαν
lawlessness 2532
και
and 485
αντιλογίαν
dispute 1722
εν
in 3588
τη
the 4172
πόλει
city.
(55:9) Pospieszyłbym, abym uszedł przed wiatrem gwałtownym, i przed wichrem. (55:9) Szybko poszukałbym sobie schronieniaPrzed wichrem gwałtownym i przed burzą. (55:9) Czekałem onego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od nawałności. Czajach Boga spasajuszczago mia ot małoduszyja i ot buri. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри. Ча́яхъ Бо́га спаса́ющаго мя́ от­ малоду́шiя и от­ бу́ри. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури.
Ps55(54),10 10 10 Præcipita, Domine; divide linguas eorum:
quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate.
55:10 2250
ημέρας
Day 2532
και
and 3571
νυκτός
night 2944
κυκλώσει
he shall encircle 1473
αυτήν
her 1909
επί
upon 3588
τα
5038-1473
τείχη αυτής
her walls; 2532
και
and 458
ανομία
lawlessness 2532
και
and 4192
πόνος
misery 1722
εν
will be in 3319
μέσω
the midst 1473
αυτής
of her;
(55:10) Zatrać ich, Panie! rozdziel język ich; bom widział bezprawie i rozruch w mieście. (55:10) Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, Gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście! (55:10) Zrzuć, Panie, rozdziel ich języki; bom widział nieprawość i spór w mieście. Potopi, Gospodi, i razdieli jazyki ich: jako widiech biezzakonije i prieriekanije wo gradie. Потопи2, гDи, и3 раздэли2 љзhки и4хъ: ћкw ви1дэхъ беззак0ніе и3 прерэкaніе во грaдэ. Потопи́, Го́споди, и раздѣли́ язы́ки и́хъ: я́ко ви́дѣхъ беззако́нiе и прерѣка́нiе во гра́дѣ. Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я беззакония и распри в городе.
Ps55(54),11 11 11 Die ac nocte circumdabit eam super muros ejus iniquitas;
et labor in medio ejus,
55:11 2532
και
and 93
αδικία
injustice, 2532
και
and 3756-1587
ουκ εξέλιπεν
[4ceased not 1537
εκ
5from out of 3588
των
4113-1473
πλατειών αυτής
6her squares 5110
τόκος
1usury 2532
και
2and 1388
δόλος
3treachery].
(55:11) We dnie i w nocy otaczają ich po murach jego, a złość i przewrotność jest w pośrodku jego. (55:11) Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, A jest w nim niegodziwość i ucisk. (55:11a) We dnie i w nocy obtoczy je po murach jego nieprawość: a obciążenie wpośród jego,(55:11b)  i niesprawiedliwość. Dniem i noszczyju obydiet i po stienam jego: biezzakonije i trud posriedie jego, i nieprawda: Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 непрaвда: Дне́мъ и но́щiю обы́детъ и́ по стѣна́мъ его́: беззако́нiе и тру́дъ посредѣ́ его́, и непра́вда: Днем и ночью ходят распри по стенам вокруг него; беззакония и скорбь посреди него и неправда;
Ps55(54),12 12 12 et injustitia:
et non defecit de plateis ejus usura et dolus.
55:12 3754
ότι
For 1487
ει
if 2190
εχθρός
an enemy 3679
ωνείδισέ
berated 1473
με
me, 5297-302
υπήνεγκα αν
I would have endured. 2532
και
And 1487
ει
if 3588
ο
the 3404
μισών
one detesting 1473
με
me 1909
επ'
[2against 1473
εμέ
3me 3169.2
εμεγαλορρημόνησεν
1spoke great words], 2928-302
εκρύβην αν
I would have hidden 575
απ'
from 1473
αυτού
him.
(55:12) Ciężkości są w pośrodku jego, a nie ustępuje z ulic jego chytrość i zdrada. (55:12) Jest w nim zguba, A z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo. (55:12) I nie ustała na ulicach jego lichwa, i zdrada. i nie oskudie ot stogn jego lichwa i liest'. и3 не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. и не оскудѣ́ от­ сто́гнъ его́ ли́хва и ле́сть. и не иссякли на площадях его лихоимство и обман.
Ps55(54),13 13 13 Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi,
sustinuissem utique.
Et si is qui oderat me super me magna locutus fuisset,
abscondissem me forsitan ab eo.
55:13 1473-1161
συ δε
But you, 444
άνθρωπε
O man, 2473
ισόψυχε
are like-minded, 2232
ηγεμών
a leader 1473
μου
of mine, 2532
και
and 1109-1473
γνωστέ μου
my diviner,
(55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel jaki zelżył mię, inaczej zniósłbym to był; ani ten, który mię miał w nienawiści, powstał przeciwko mnie; bobym się wżdy był skrył przed nim; (55:13) Bo to nie wróg mnie lży – Co mógłbym znieść – Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie – Mógłbym się przed nim ukryć – (55:13) Albowiem, by mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybych był wytrwał: i by był ten, który mię nienawidział, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówił: snadźbych się był skrył przed nim. Jako aszcze by wrag ponosił mi, prietierpieł bych ubo: i aszcze by nienawidiaj mia na mia wielieriecziewał, ukryłbychsia ot niego. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлбыхсz t негw2. Я́ко а́ще бы вра́гъ поноси́лъ ми́, претерпѣ́лъ бы́хъ у́бо: и а́ще бы ненави́дяй мя́ на мя́ велерѣ́чевалъ, укры́лбыхся от­ него́. Если бы враг поносил меня, перетерпел бы я; и если бы ненавистник мой надо мною превозносился, укрылся бы от него.
Ps55(54),14 14 14 Tu vero homo unanimis,
dux meus, et notus meus:
55:14 3739
ος
who 2009.1
επιτοαυτό
together 1098.2
εγλύκανας
you sweetened 1475.1
εδέσματα
foods; 1722
εν
in 3588
τω
the 3624
οίκω
house 3588
του
2316
θεού
of God 4198
επορεύθημεν
we went 1722
εν
in 3672.4
ομονοία
concord.
(55:14) Ale ty, człowiecze mnie równy, wodzu mój, i znajomy mój. (55:14) Ale ty, człowiek równy mnie, Powiernik mój i przyjaciel, (55:14) Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój: Ty że, cziełowieczie rawnodusznie, władyko moj i znajemyj moj, Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3 знaемый м0й, Ты́ же, человѣ́че равноду́шне, влады́ко мо́й и зна́емый мо́й, Но и ты с ними, человек единодушный, наставник мой и близкий мой,
Ps55(54),15 15 15 qui simul mecum dulces capiebas cibos;
in domo Dei ambulavimus cum consensu.
55:15 2064-1161
ελθέτω δε
And let [2come 2288
θάνατος
1death] 1909
επ'
upon 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 2597
καταβήτωσαν
let them go down 1519
εις
into 86
άδου
Hades 2198
ζώντες
alive! 3754
ότι
For 4189
πονηρία
wickedness 1722
εν
in 3588
ταις
3940-1473
παροικίαις αυτών
their sojourn, 1722
εν
is in 3319
μέσω
the midst 1473
αυτών
of them.
(55:15) Którzyśmy się z sobą mile w tajności naradzali, i do domu Bożego społecznie chadzali. (55:15) Z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. (55:15) Któryś pospołu zemną jadał pokarmy, w domu Bożym chodziliśmy w zgodzie. iże kupno nasłażdałsia jesi so mnoju braszen: w domu Bożyi chodichom jedinomyszlienijem. и4же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ: въ домY б9іи ходи1хомъ є3диномышлeніемъ. и́же ку́пно наслажда́л­ся еси́ со мно́ю бра́­шенъ: въ дому́ Бо́жiи ходи́хомъ единомышле́нiемъ. ты, наслаждавшийся со мною яствами, в дом Божий ходивший со мною в единомыслии!
Ps55(54),16 16 16 Veniat mors super illos,
et descendant in infernum viventes:
quoniam nequitiæ in habitaculis eorum, in medio eorum.
55:16 1473
εγώ
I 4314
προς
[2to 3588
τον
2316
θεόν
3God 2896
εκέκραξα
1cried out], 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1522
εισήκουσέ
listened to 1473
μου
me.
(55:16) Oby ich śmierć z prędka załapiła, tak aby żywo zstąpili do piekła! albowiem złość jest w mieszkaniu ich, i w pośrodku ich. (55:16) Niech ich śmierć zaskoczy, Niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, Bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. (55:16) Niechaj śmierć przyjdzie na nie: a niechaj żywo zstąpią do piekła; bo złości w mieszkaniach ich, w pośrodku ich. Da priidiet że smiert' na nia, i da snidut wo ad żywi: jako łukawstwo w żyliszczych ich, posriedie ich. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щихъ и4хъ, посредЁ и4хъ. Да прiи́детъ же сме́рть на ня́, и да сни́дутъ во а́дъ жи́ви: я́ко лука́в­ст­во въ жили́щихъ и́хъ, посредѣ́ и́хъ. Да постигнет же их смерть, да сойдут во ад живыми, ибо лукавство в жилищах их, в среде их!
Ps55(54),17 17 17 Ego autem ad Deum clamavi,
et Dominus salvabit me.
55:17 2073
εσπέρας
Evening 2532
και
and 4404
πρωϊ
morning 2532
και
and 3314
μεσημβρίας
at midday 1334
διηγήσομαι
I describe 2532
και
and 518
απαγγελώ
report; 2532
και
and 1522
εισακούσεται
he shall listen to 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice.
(55:17) Ale ja do Boga zawołam, a Pan mię wybawi. (55:17) Ja do Boga wołam, A Pan mnie wybawi. (55:17) Ja lepak do Boga wołałem, a Pan wybawi mię. Az k Bogu wozzwach, i Gospod' usłysza mia. Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. А́зъ къ Бо́гу воз­зва́хъ, и Госпо́дь услы́ша мя́. Воззвал я к Богу, и Господь услышал меня.
Ps55(54),18 18 18 Vespere, et mane, et meridie, narrabo, et annuntiabo;
et exaudiet vocem meam.
55:18 3084
λυτρώσεται
He shall ransom 1722
εν
[2in 1515
ειρήνη
3peace 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul] 575
από
from 3588
των
the ones 1448
εγγιζόντων
approaching 1473
μοι
me; 3754
ότι
for 1722
εν
among 4183
πολλοίς
many 1510.7.6
ήσαν
they were 4862
συν
with 1473
εμοί
me.
(55:18) W wieczór i rano, i w południe modlić się, i z trzaskiem wołać będę, aż wysłucha głos mój. (55:18) Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, I wysłucha głosu mojego. (55:18) W wieczór i rano, i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wysłucha głos mój. Wieczier i zautra i południe powiem i wozwieszczu, i usłyszyt głas moj. Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. Ве́черъ и зау́тра и полу́дне повѣ́мъ и воз­вѣщу́, и услы́шитъ гла́съ мо́й. Вечером и поутру, и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь мою, и услышит Он голос мой.
Ps55(54),19 19 19 Redimet in pace animam meam ab his qui appropinquant mihi:
quoniam inter multos erant mecum.
55:19 1522-3588-2316
εισακούσεται ο θεός
God shall listen, 2532
και
and 5013
ταπεινώσει
[6shall humble 1473
αυτούς
7them 3588
ο
1the one 5224
υπάρχων
2existing 4253
προ
3before 3588
των
4the 165
αιώνων
5eons]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE. 3756
ου
[3no 1063
γαρ
1For 1510.2.3
εστιν
2there is 1473
αυτοίς
5with them 465
αντάλλαγμα
4bargaining], 3754
ότι
for 3756
ουκ
they do not 5399
εφοβήθησαν
fear 3588
τον
2316
θεόν
God.
(55:19) Odkupi duszę moję, abym był w pokoju od wojny przeciwko mnie; bo ich wiele było przy mnie. (55:19) Wybawi duszę moją, Obdarzy pokojem od napastników, Choć wielu ich jest przeciwko mnie. (55:19) Odkupi w pokoju duszę moję od tych, którzy mi się sprzeciwiają; albowiem między wielą byli zemną. Izbawit mirom duszu moju ot pribliżajuszczychsia mnie: jako wo mnozie biachu so mnoju. И#збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ бsху со мн0ю. Изба́витъ ми́ромъ ду́шу мою́ от­ при­­ближа́ющихся мнѣ́: я́ко во мно́зѣ бя́ху со мно́ю. Избавит Он миром душу мою от врагов, приступающих ко мне, ибо много их у меня.
Ps55(54),20 20 20 Exaudiet Deus, et humiliabit illos,
qui est ante sæcula.
Non enim est illis commutatio,
et non timuerunt Deum.
55:20 1614
εξέτεινε
He stretched out 3588
την
5495-1473
χείρα αυτού
his hand 1722
εν
in 3588
τω
591
αποδιδόναι
recompensing; 953
εβεβήλωσαν
they profaned 3588
την
1242-1473
διαθήκην αυτού
his covenant.
(55:20) Wysłucha Bóg i utrapi ich, (jako ten, który siedzi od wieku.Sela.) przeto, że nie masz w nich poprawy, ani się Boga boją. (55:20) Bóg usłyszy i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Sela. Nie ma bowiem u nich poprawy I nie boją się Boga. (55:20) Wysłucha Bóg, i uniży je, który jest przed wieki; bo niemasz im odmiany, i nie bali się Boga. Usłyszyt Bog, i smirit ja syj prieżdie wiek: niest' bo im izmienienija, jako nie ubojaszasia Boga. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ | сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. Услы́шитъ Бо́гъ, и смири́тъ я́ сы́й пре́жде вѣ́къ: нѣ́сть бо и́мъ измѣне́нiя, я́ко не убоя́шася Бо́га. Услышит меня Бог, Сущий прежде веков покарает их, ибо нет в них перемены, не убоялись они Бога.
Ps55(54),21 21 21 Extendit manum suam in retribuendo;
contaminaverunt testamentum ejus:
55:21 1266
διεμερίσθησαν
He divided them into parts 575
από
from 3709
οργής
the anger 3588
του
4383-1473
προσώπου αυτού
of his face, 2532
και
and 1448
ήγγισαν
[2approached 3588
αι
2588-1473
καρδίαι αυτών
1their hearts]. 527.2
ηπαλύνθησαν
[2were made tender 3588
οι
3056-1473
λόγοι αυτού
1His words] 5228
υπέρ
above 1637
έλαιον
olive oil, 2532
και
yet 1473
αυτοί
they 1510.2.6
εισι
are 1002
βολίδες
arrows.
(55:21) Wyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje. (55:21) Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje. (55:21) Wyciągnął rękę swoje w oddawaniu: pokalali Testament jego. Prostrie ruku swoju na wozdajanije: oskwiernisza zawiet jego. ПрострE рyку свою2 на воздаsніе: њскверни1ша завётъ є3гw2. Простре́ ру́ку свою́ на воз­дая́нiе: оскверни́ша завѣ́тъ его́. Простер Он руку Свою для воздаяния: нарушили они завет Его.
Ps55(54),22 22 22 divisi sunt ab ira vultus ejus,
et appropinquavit cor illius.
Molliti sunt sermones ejus super oleum;
et ipsi sunt jacula.
55:22 1977
επίρριψον
Cast 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord 3588
την
3308-1473
μέριμνάν σου
your anxiety, 2532
και
and 1473
αυτός
he 1473-1303.5
σε διαθρέψει
will nourish you! 3756
ου
He will not 1325
δώσει
grant 1519
εις
[4into 3588
τον
5the 165
αιώνα
6eon 4535
σάλον
3for a tossing about 3588
τω
1the 1342
δικαίω
2just].
(55:22) Gładsze niż masło były słowa ust jego, ale walka w sercu jego: a mię kciejsze słowa jego niż olej, wszakże były jako miecze dobyte: (55:22) Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone. (55:22) Oddzielili się od gniewu twarzy jego: i sprzeciwiło się serce ich: gładsze są mowy jego nad oliwę: a one są strzały. Razdieliszasia ot gniewa lica jego, i pribliżyszasia sierdca ich: umiaknusza słowiesa ich paczie jeliea, i ta sut' strieły. Раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы. Раздѣли́шася от­ гнѣ́ва лица́ его́, и при­­бли́жишася сердца́ и́хъ: умя́кнуша словеса́ и́хъ па́че еле́а, и та́ су́ть стрѣ́лы. Рассеялись они от гнева лица Его, но сблизились сердца их; стали мягче елея слова их, но ранят они, как стрелы.
Ps55(54),23 23 23 Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet;
non dabit in æternum fluctuationem justo.
55:23 1473-1161
συ δε
But you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2609
κατάξεις
shall lead 1473
αυτούς
them down 1519
εις
into 5421
φρέαρ
the well 1312
διαφθοράς
of corruption; 435
άνδρες
men 129
αιμάτων
of blood 2532
και
and 1386.1
δολιότητος
deceit 3766.2
ου μη
in no way 2254.4
ημισεύσωσι
shall live half 3588
τας
2250-1473
ημέρας αυτών
their days. 1473-1161
εγώ δε
But I, 2962
κύριε
O lord, 1679
ελπιώ
shall hope 1909
επί
upon 1473
σε
you.
(55:23) Wrzuć na Pana brzemię twoje, a on cię opatrzy, i nie dopuści, aby się na wieki zachwiać miał sprawiedliwy. (55:23) Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. (55:23) Wrzuć na Pana staranie twoje, a on cię wychowa: nie dopuści na wieki zachwiania sprawiedliwego. Wozwierzi na Gospoda pieczal' twoju, i toj tia priepitajet: nie dast w wiek mołwy prawiedniku. Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ: не дaстъ въ вёкъ молвы2 првdнику. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и то́й тя́ препита́етъ: не да́стъ въ вѣ́къ молвы́ пра́веднику. Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает; вовеки не приведет праведника в смятенье.
Ps55(54),24 24 24 Tu vero, Deus, deduces eos in puteum interitus.
Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos;
ego autem sperabo in te, Domine.
(55:24) Ale ich ty, o Boże! wepchniesz w dół zginienia; mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich; ale ja w tobie nadzieję mieć będę. (55:24) Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam. (55:24) Ale ty, Boże, zawiedziesz je w studnią zatracenia: mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowice dni swoich: lecz ja nadzieję będę miał w tobie, Panie. Ty że, Boże, nizwiedieszy ich w studieniec istlienija: mużyje krowiej i l'sti nie priepołowiat dnij swoich. Az że, Gospodi, upowaju na tia. Тh же, б9е, низведeши и5хъ въ студенeцъ и3стлёніz: мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ днeй свои1хъ. Ѓзъ же, гDи, ўповaю на тS. Ты́ же, Бо́же, низведе́ши и́хъ въ студене́цъ истлѣ́нiя: му́жiе крове́й и льсти́ не преполовя́тъ дні́й сво­и́хъ. А́зъ же, Го́споди, упова́ю на тя́. Но Ты, Боже, ввергнешь их в колодец гибели; мужи, проливающие кровь, и лукавые не доживут до половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя.
← dalej GODZINA VI na koniec Ps 91(90) 
Chwała