Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 58 (57) PRZECIW NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIOM.
Ps58(57),1 1 1 In finem, ne disperdas. David in tituli inscriptionem. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3361
μη
do not 1311
διαφθείρης
utterly destroy; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 4739.2
στηλογραφίαν
an inscription on a monument. 58:1 1487
ει
Will 230
αληθώς
truly 686
άρα
thus 1343
δικαιοσύνην
[2righteousness 2980
λαλείτε
1you speak] 2117
ευθείας
and rightly 2919
κρίνατε
judge, 5207
υιοί
O sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men?
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, pieśń złota Dawidowa. (58:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Miktam Dawidowy. (58:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis tytułu. W koniec, da nie rastliszy, Dawidu w stołpopisanije. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе Въ коне́цъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописа́нiе. В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, 57
Ps58(57),2 2 2 Si vere utique justitiam loquimini,
recta judicate, filii hominum.
58:2 2532-1063
και γαρ
For even 1722
εν
in 2588
καρδία
the heart 458
ανομίαν
[2lawlessness 2038
εργάζεσθε
1you work] 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth. 93
αδικίαν
[3in injustice 3588
αι
5495-1473
χείρες υμών
1Your hands 4844.3
συμπλέκουσιν
2closely join].
(58:2) O zgromadzenie! Izali poprawdzie sprawiedliwość mówicie? A uprzejmież sądzicie, wy synowie ludzcy? (58:2) Czy wy, możnowładcy, naprawdę wydajecie wyroki sprawiedliweI czy słusznie sądzicie synów ludzkich? (58:2) Jeźliż wżdy po prawdzie sprawiedliwość mówicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy. Aszcze woistinnu ubo prawdu głagolietie, prawaja suditie, synowie cziełowiecziestii. Ѓще вои1стинну ќбw прaвду глаг0лете, пр†ваz суди1те, сhнове человёчестіи. А́ще во­и́стин­ну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове человѣ́честiи. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие!
Ps58(57),3 3 3 Etenim in corde iniquitates operamini;
in terra injustitias manus vestræ concinnant.
58:3 526
απηλλοτριώθησαν
[2were separated 3588
οι
268
αμαρτωλοί
1Sinners] 575
από
from 3388
μήτρας
the womb; 4105
επλανήθησαν
they wander 575
από
from 1064
γαστρός
the belly; 2980
ελάλησαν
they spoke 5571
ψευδή
lies.
(58:3) Owszem, radniej w sercu nieprawości knujecie, a gwałty rąk waszych na ziemi odważacie. (58:3) Raczej knujecie w sercu niesprawiedliwość, W kraju zaś ręce wasze popełniają gwałty. (58:3) Albowiem w sercu działacie nieprawości: na ziemi ręce wasze plotą niesprawiedliwości. Ibo w sierdcy biezzakonije diełajetie na ziemli, nieprawdu ruki waszia splietajut. И$бо въ сeрдцы беззак0ніе дёлаете на земли2, непрaвду рyки вaшz сплетaютъ. И́бо въ се́рдцы беззако́нiе дѣ́лаете на земли́, непра́вду ру́ки ва́шя сплета́ютъ. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле,
Ps58(57),4 4 4 Alienati sunt peccatores a vulva;
erraverunt ab utero:
locuti sunt falsa.
58:4 2372
θυμός
Rage 1473
αυτοίς
to them 2596
κατά
is according to 3588
την
the 3669
ομοίωσιν
likeness 3588
του
of the 3789
όφεως
serpent; 5616
ωσεί
as 785
ασπίδος
[2asp 2974
κωφής
1a mute] 2532
και
even 1040.1
βυούσης
plugging 3588
τα
3775-1473
ώτα αυτής
her ears,
(58:4) Odłączyli się niezbożnicy zaraz od narodzenia; pobłądzili zaraz z żywota matki swej, mówiąc kłamstwo. (58:4) Bezbożni są odstępcami już od łona matki, Kłamcy błądzą już od samego urodzenia. (58:4) Odłączyli się grzesznicy skoro z żywota, pobłądzili skoro z żywota, mówili kłamstwo. Oczużdiszasia griesznicy ot łożesn, zabłudisza ot czriewa, głagołasza łżu. Њчужди1шасz грBшницы t ложeснъ, заблуди1ша t чрeва, глаг0лаша лжY. Очужди́шася грѣ́шницы от­ ложе́снъ, заблуди́ша от­ чре́ва, глаго́лаша лжу́. отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь.
Ps58(57),5 5 5 Furor illis secundum similitudinem serpentis,
sicut aspidis surdæ et obturantis aures suas,
58:5 3748
ήτις
who 3756
ουκ
does not 1522
εισακούσεται
listen to 5456
φωνής
the sound 1864.1
επαδόντων
[2charming 5333
φαρμακού
1of the sorcerer], 5037
τε
and the 5332.1
φαρμακευομένη
administering of potions 3844
παρά
by 4680
σοφού
a wise man.
(58:5) Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje, (58:5) Mają jad podobny do jadu węża, Do jadu głuchej żmii, co zatyka ucho swoje, (58:5) Jad mają na podobieństwo węża, jako żmije głuchéj i zatulającéj uszy swoje. Jarost' ich po podobiju zmiinu, jako aspida głucha i zatykajuszczago uszy swoi, Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 затыкaющагw ќши свои2, Я́рость и́хъ по подо́бiю змiину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши сво­и́, Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои,
Ps58(57),6 6 6 quæ non exaudiet vocem incantantium,
et venefici incantantis sapienter.
58:6 3588
ο
2316
θεός
God 4937
συνέτριψε
broke 3588
τους
3599-1473
οδόντας αυτών
their teeth 1722
εν
in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
their mouths; 3588
τας
[4the 3456.2
μύλας
5molars 3588
των
6of the 3023
λέοντων
7lions 4917
συνέθλασεν
3fractured in pieces 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord].
(58:6) Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego. (58:6) Aby nie słyszeć głosu zaklinaczyAni biegłego w swej sztuce czarownika. (58:6) Która nie usłyszy głosu zaklinających, i czarownika zaklinającego mądrze. iże nie usłyszyt głasa obawajuszczych, obawajem' obawajetsia ot priemudra. и4же не ўслhшитъ глaса њбавaющихъ, њбавaемь њбавaетсz t премyдра. и́же не услы́шитъ гла́са обава́ющихъ, обава́емь обава́ет­ся от­ прему́дра. который не слушает звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым.
Ps58(57),7 7 7 Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum;
molas leonum confringet Dominus.
58:7 1847
εξουδενωθήσονται
They shall be treated with contempt 5613
ως
as 5204
ύδωρ
water 1279
διαπορευόμενον
going by. 1780.2
εντενεί
He shall stretch tight 3588
το
5115-1473
τόξον αυτού
his bow 2193
έως
until 3739
ου
of which time 770
ασθενήσουσιν
they shall be weakened.
(58:7) O Boże! pokruszże zęby ich w ustach ich; połam, Panie! lwiąt trzonowe zęby. (58:7) Boże, połam zęby w ich ustach; Roztrzaskaj kły lwiąt, Panie! (58:7) Bóg pokruszy zęby ich w uściech ich: zęby trzonowe lwów połamie Pan. Bog sokruszyt zuby ich wo ustiech ich: czlienownyja l'wow sokruszył jest' Gospod'. БGъ сокруши1тъ зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ: членHвныz львHвъ сокруши1лъ є4сть гDь. Бо́гъ сокруши́тъ зу́бы и́хъ во устѣ́хъ и́хъ: члено́вныя льво́въ сокруши́лъ е́сть Госпо́дь. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь.
Ps58(57),8 8 8 Ad nihilum devenient tamquam aqua decurrens;
intendit arcum suum donec infirmentur.
58:8 5616
ωσεί
As 2781.1
κηρός
beeswax 5080
τακείς
melting away, 465.3
ανταναιρεθήσονται
they shall be taken away in return. 4098
έπεσε
[2fell 4442
πυρ
1Fire] 1909
επ'
upon 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 3756
ουκ
they did not 1492
είδον
see 3588
τον
the 2246
ήλιον
sun.
(58:8) Niech się rozpłyną jako woda, niech się wniwecz obrócą; niech będą jako ten, który naciąga łuk, wszakże się strzały jego łamią. (58:8) Niech znikną jak woda, która spływa; Niech strzały, które wypuszczą, będą stępione! (58:8) Wniwecz się obrócą, jako woda zbiegająca: naciągnął łuk swój, aż zemdleją. Unicziżatsia jako woda mimotiekuszczaja: napriażet łuk swoj, dondieże izniemogut. Ўничижaтсz ћкw водA мимотекyщаz: напрzжeтъ лyкъ св0й, д0ндеже и3знем0гутъ. Уничижа́т­ся я́ко вода́ мимотеку́щая: напряже́тъ лу́къ сво́й, до́ндеже изнемо́гутъ. Исчезнут они, как вода мимотекущая. Напрягать Он будет лук Свой, доколе не изнемогут они.
Ps58(57),9 9 9 Sicut cera quæ fluit auferentur;
supercecidit ignis, et non viderunt solem.
58:9 4253
προ
Before 3588
του
the 4920
συνιέναι
perceiving 3588
τας
173-1473
ακάνθας υμών
of your thorn-bushes — 3588
την
the 4471.2
ράμνον
white-thorn shrub; 5616
ωσεί
as 2198
ζώντας
living, 5616
ωσεί
as 1722
εν
in 3709
οργή
anger 2666
καταπίεται
he shall swallow 1473
αυτούς
them.
(58:9) Jako ślimak, który schodzi i niszczeje; jako martwy płód niewieści niech nie oglądają słońca. (58:9) Niech przeminą jak ślimak, który się rozpływa, Jak poroniony płód niewieści, niech nie ujrzą słońca! (58:9) Jako wosk, który płynie, zniesieni będą: przypadł z wierzchu ogień, i nie ujrzeli słońca. Jako wosk rastajaw otimutsia: padie ogn' na nich, i nie widiesza sołnca. Ћкw в0скъ растazвъ tи1мутсz: падE џгнь на ни1хъ, и3 не ви1дэша с0лнца. Я́ко во́скъ раста́явъ от­и́мут­ся: паде́ о́гнь на ни́хъ, и не ви́дѣша со́лнца. Растаяв, как воск, пропадут они; пало пламя на них, и они не увидели солнца.
Ps58(57),10 10 10 Priusquam intelligerent spinæ vestræ rhamnum,
sicut viventes sic in ira absorbet eos.
58:10 2165
ευφρανθήσεται
[2shall be glad 1342
δίκαιος
1 The just one] 3752
όταν
whenever 1492
ίδη
he should behold 1557
εκδίκησιν
punishment. 3588
τας
5495-1473
χείρας αυτού
[2his hands 3538
νίψεται
1He shall wash] 1722
εν
in 3588
τω
the 129
αίματι
blood 3588
του
of the 268
αμαρτωλού
sinner.
(58:10) Ciernie wasze pierwej niż wypuszczą tarny swoje, za zielona w gniewie Bożym jako wichrem porwane będą. (58:10) Nim chrust rozgrzeje garnki wasze, Rozrzuci go, suchy czy zielony, wiatr porywisty. (58:10) Pierwéj, niźli ciernie wasze poczuło tarny, jako żywe, tak je w gniewie pożre. Prieżdie jeże razumieti tiernija waszego ramna, jako żywy, jako wo gniewie pożriet ja. Прeжде є4же разумёти тє1рніz вaшегw рaмна, ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ пожрeтъ |. Пре́жде е́же разумѣ́ти те́рнiя ва́­шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гнѣ́вѣ пожре́тъ я́. Прежде, чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит Он гнев Свой, и живыми ввергнет во ад.
Ps58(57),11 11 11 Lætabitur justus cum viderit vindictam;
manus suas lavabit in sanguine peccatoris.
58:11 2532
και
And 2046
ερεί
[2shall say 444
άνθρωπος
1a man], 1487
ει
686
άρα
There 1510.2.3
εστί
is 2590
καρπός
fruit 3588
τω
to the 1342
δικαίω
just; 686
άρα
there 1510.2.3
εστίν
is 3588
ο
2316
θεός
God 2919
κρίνων
judging 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth.
(58:11) I będzie się weselił sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; nogi swoje umyje we krwi niepobożnego. (58:11) Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; Stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego. (58:11) Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę: ręce swe umyje we krwi grzesznika. Wozwiesielitsia prawiednik, jegda uwidit otmszczenije: ruce swoi umyjet w krowi griesznika. Возвесели1тсz првdникъ, є3гдA ўви1дитъ tмщeніе: рyцэ свои2 ўмhетъ въ кр0ви грёшника. Возвесели́т­ся пра́ведникъ, егда́ уви́дитъ от­мще́нiе: ру́цѣ сво­и́ умы́етъ въ кро́ви грѣ́шника. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руки свои омоет в крови грешника.
Ps58(57),12 12 12 Et dicet homo: Si utique est fructus justo,
utique est Deus judicans eos in terra.
(58:12) I rzecze każdy: Zaprawdęć sprawiedliwy odniesie pożytek z sprawiedliwości swojej; zaisteć jest Bóg, który sądzi na ziemi. (58:12) Wtedy powiedzą ludzie:Zaprawdę, sprawiedliwy ma nagrodę; Zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi. (58:12) I rzecze człowiek: Jeźli wżdy jest pożytek sprawiedliwemu? przecięć jest Bóg, który sądzi na ziemi. I riecziet cziełowiek: aszcze ubo jest' płod prawiedniku, ubo jest' Bog sudia im na ziemli. И# речeтъ человёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdнику, u5бо є4сть бGъ судS и5мъ на земли2. И рече́тъ человѣ́къ: а́ще у́бо е́сть пло́дъ пра́веднику, у́бо е́сть Бо́гъ судя́ и́мъ на земли́. И скажет человек: "Воистину, есть награда праведнику, воистину есть Бог, творящий суд на земле!"
Chwała