Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 59 (58) PRZECIW BEZBOŻNYM.
Ps59(58),1 1 1 In finem, ne disperdas. David in tituli inscriptionem, quando misit Saul et custodivit domum ejus ut eum interficeret. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3361
μη
do not 1311
διαφθείρης
corrupt; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 4739.2
στηλογραφίαν
an inscription on a monument; 3698
οπότε
when 649-*
απέστειλε Σαούλ
Saul sent 2532
και
and 5442
εφύλαξε
guarded 3588
τον
3624-1473
οίκον αυτού
his house 3588
του
2289-1473
θανατώσαι αυτόν
to kill him. 59:1 1807
εξελού
Rescue 1473
με
me 1537
εκ
from 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2532
και
and 1537
εκ
[3from 3588
των
4the ones 1881
επανισταμένων
5rising up 1909
επ'
6against 1473
εμέ
7me 3084
λύτρωσαί
1ransom 1473
με
2me]!
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złota pieśń Dawidowa, gdy posłał Saul, aby strzeżono domu jego, a zabito go. (59:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Miktam Dawidowy. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. (59:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabił. W koniec, da nie rastliszy, Dawidu w stołpopisanije, wniegda posła Sauł i strieże dom jego, jeże umiertwiti jego. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA послA саyлъ и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2 Въ коне́цъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописа́нiе, внегда́ посла́ Сау́лъ и стреже́ до́мъ его́, е́же умертви́ти его́. В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его, 58
Ps59(58),2 2 2 Eripe me de inimicis meis, Deus meus,
et ab insurgentibus in me libera me.
59:2 4506
ρύσαί
Rescue 1473
με
me 1537
εκ
from 3588
των
the ones 2038
εργαζομένων
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness, 2532
και
and 1537
εξ
[3from 435
ανδρών
4men 129
αιμάτων
5of blood 4982
σώσόν
1deliver 1473
με
2me]!
(59:2) Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, o Boże mój! a od powstawających przeciwko mnie uczyń mię bezpiecznym. (59:2) Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój! Obroń mnie przed przeciwnikami moimi! (59:2) Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, Boże mój: i od powstawających przeciwko mnie wybaw mię. Izmi mia ot wrag moich, Boże, i ot wostajuszczych na mia izbawi mia: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS: Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Бо́же, и от­ востаю́щихъ на мя́ изба́ви мя́: Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня!
Ps59(58),3 3 3 Eripe me de operantibus iniquitatem,
et de viris sanguinum salva me.
59:3 3754
ότι
For 2400
ιδού
behold, 2340
εθήρευσαν
they hunted 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my life; 2007
επέθεντο
[2put 1909
επ'
3upon 1473
εμέ
4me 2900
κραταιοί
1strong ones]; 3777
ούτε
nor is it because of 3588
η
458-1473
ανομία μου
my lawlessness 3777
ούτε
nor 3588
η
266-1473
αμαρτία μου
my sin, 2962
κύριε
O lord.
(59:3) Wyrwij mię od tych, którzy broją nieprawość, a od mężów krwawych wybaw mię. (59:3) Ratuj mnie od złoczyńcówI wyzwól mnie od morderców! (59:3) Wyrwij mię od tych, którzy broją nieprawość: i od mężów krwawych wybaw mię. izbawi mia ot diełajuszczych biezzakonije, i ot muż krowiej spasi mia. и3збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе, и3 t м{жъ кровeй сп7си1 мz. изба́ви мя́ от­ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе, и от­ му́жъ крове́й спаси́ мя. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня!
Ps59(58),4 4 4 Quia ecce ceperunt animam meam;
irruerunt in me fortes.
59:4 427
άνευ
Without 458
ανομίας
lawlessness 5143
έδραμον
I ran 2532
και
and 2720
κατεύθυνα
straightened out. 1825
εξεγέρθητι
Awake 1519
εις
to 4877
συνάντησίν
meet 1473
μου
me, 2532
και
and 1492
ίδε
see!
(59:4) Albowiem oto czyhają na duszę moję; zbierają się przeciwko mnie mocarze bez przestępstwa mego i bez grzechu mego, o Panie! (59:4) Bo oto czyhają na życie moje, Zbierają się przeciwko mnie możni, Chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie! (59:4) Boć oto ułowili duszę moję: rzucili się na mię możni: ani nieprawość moja, ani grzech mój, Panie. Jako sie, ułowisza duszu moju, napadosza na mia kriepcyi: niże biezzakonije moje, niże griech moj, Gospodi: Ћкw сE, ўлови1ша дyшу мою2, напад0ша на мS крёпцыи: нижE беззак0ніе моE, нижE грёхъ м0й, гDи: Я́ко се́, улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя́ крѣ́пцыи: ниже́ беззако́нiе мое́, ниже́ грѣ́хъ мо́й, Го́споди: Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха.
Ps59(58),5 5 5 Neque iniquitas mea, neque peccatum meum, Domine;
sine iniquitate cucurri, et direxi.
59:5 2532
και
And 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 3588
ο
2316
θεός
God 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel, 4337
πρόσχες
take heed 3588
του
1980
επισκέψασθαι
to visit 3956
πάντα
all 3588
τα
the 1484
έθνη
nations! 3361
μη
You should not 3627
οικτειρήσης
pity 3956
πάντας
any 3588
τους
of the 2038
εργαζομένους
ones practicing 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness.
(59:5) Bez wszelkiej nieprawości mojej zbiegają się, i gotują się; powstańże, zabież mi, a obacz. (59:5) Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz! (59:5) Bez nieprawości biegałem i prostom postępował: powstań, abyś mi zabieżał, i obacz. biez biezzakonija tiekoch i isprawich: wostani w srietienije moje i wiżd'. без8 беззак0ніz тек0хъ и3 и3спрaвихъ: востaни въ срётеніе моE и3 ви1ждь. безъ беззако́нiя теко́хъ и испра́вихъ: воста́ни въ срѣ́тенiе мое́ и ви́ждь. Не совершая беззакония, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри!
Ps59(58),6 6 6 Exsurge in occursum meum, et vide:
et tu, Domine Deus virtutum, Deus Israël,
intende ad visitandas omnes gentes:
non miserearis omnibus qui operantur iniquitatem.
59:6 1994
επιστρέψουσιν
They shall return 1519
εις
at 2073
εσπέραν
evening, 2532
και
and 3042.1
λιμώξουσιν
shall be famished 5613
ως
as 2965
κύων
a dog, 2532
και
and 2944
κυκλώσουσι
shall circle 4172
πόλιν
the city.
(59:6) Ty sam, Panie, Boże zastępów, Boże Izraelski! ocuć się, abyś nawiedził te wszystkie narody; a nie miej litości nad żadnym z onych przestępców złośliwych. Sela. (59:6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela. (59:6) A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraelski, udaj się na nawiedzenie wszech narodów: nie miéj litości nad wszystkimi, którzy broją nieprawość. I ty, Gospodi Boże sił, Boże Izrailiew, wonmi posietiti wsia jazyki: da nie uszczedriszy wsia diełajuszczyja biezzakonije. И# ты2, гDи б9е си1лъ, б9е ї}левъ, вонми2 посэти1ти вс‰ kзhки: да не ўщeдриши вс‰ дёлающыz беззак0ніе. И ты́, Го́споди Бо́же си́лъ, Бо́же Изра́илевъ, вонми́ посѣти́ти вся́ язы́ки: да не уще́дриши вся́ дѣ́ла­ю­щыя беззако́нiе. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы! Да не помилуешь Ты беззаконных.
Ps59(58),7 7 7 Convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes:
et circuibunt civitatem.
59:7 2400
ιδού
Behold, 1473
αυτοί
they 669
αποφθέγξονται
shall declare 1722
εν
with 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
their mouths; 2532
και
and 4501
ρομφαία
the broadsword 1722
εν
is in 3588
τοις
5491-1473
χείλεσιν αυτών
their lips; 3754
ότι
for they say, 5100
τις
Who 191
ήκουσε
hears?
(59:7) Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta. (59:7) Wieczorem wracają, ujadają jak psyI kręcą się po mieście. (59:7) Nawrócą się ku wieczorowi: i będą mrzeć głód, jako psi, i będą chodzić około miasta. Wozwratiatsia na wieczier, i wzałczut jako pies, i obydut grad. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ. Возвратя́т­ся на ве́черъ, и вза́лчутъ я́ко пе́съ, и обы́дутъ гра́дъ. Возвратятся они к вечеру и, как голодные псы, будут бродить вокруг города.
Ps59(58),8 8 8 Ecce loquentur in ore suo,
et gladius in labiis eorum: quoniam quis audivit?
59:8 2532
και
And 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 1548.1
εκγελάσεις
shall laugh out loud at 1473
αυτούς
them; 1847
εξουδενώσεις
you shall treat with contempt 3956
πάντα
all 3588
τα
the 1484
έθνη
nations.
(59:8) Oto blegocą usty swemi, miecze są w wargach ich; albowiem mówią: Któż słyszy? (59:8) Oto pianę mają na ustach, Zniewagi są na wargach ich: Któż bowiem to słyszy? (59:8) Oto będą mówić usty swemi, a miecz w uściech ich; bo któż słyszał? Sie, tii otwieszczajut usty swoimi, i miecz' wo ustnach ich: jako ktoysza? СE, тjи tвэщaютъ ўсты6 свои1ми, и3 мeчь во ўстнaхъ и4хъ: ћкw кто2 слhша; Се́, ті́и от­вѣща́ютъ усты́ сво­и́ми, и ме́чь во устна́хъ и́хъ: я́ко кто́ слы́ша? Вот говорят они устами своими, и меч в устах у них: "Кто услышит нас?"
Ps59(58),9 9 9 Et tu, Domine, deridebis eos;
ad nihilum deduces omnes gentes.
59:9 3588
το
2904-1473
κράτος μου
My might 4314
προς
to 1473
σε
you 5442
φυλάξω
I will keep, 3754
ότι
for 1473
συ
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 483.1
αντιλήπτωρ
[2shielder 1473-1510.2.2
μου ει
1are my].
(59:9) Ale ty, Panie! naśmiewasz się z nich; naśmiewasz się ze wszystkich narodów. (59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów. (59:9) A ty, Panie, naśmiejesz się z nich, wniwecz obrócisz wszystkie narody. I ty, Gospodi, posmiejeszysia im, unicziżyszy wsia jazyki. И# ты2, гDи, посмэeшисz и5мъ, ўничижи1ши вс‰ kзhки. И ты́, Го́споди, посмѣе́шися и́мъ, уничижи́ши вся́ язы́ки. Но Ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы.
Ps59(58),10 10 10 Fortitudinem meam ad te custodiam,
quia, Deus, susceptor meus es:
59:10 3588
ο
2316-1473
θεός μου
My God, 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
his mercy 4399
προφθάσει
shall go beforehand with 1473
με
me. 3588
ο
2316-1473
θεός μου
My God 1166
δείξει
shall show 1473
μοι
to me my desire 1722
εν
on 3588
τοις
2190-1473
εχθροίς μου
my enemies.
(59:10) Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże! twierdzą moją. (59:10) Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. (59:10) Moc moję u ciebie strzedz będę; albowiem, Boże, jesteś obrońca mój. Dierżawu moju k tiebie sochraniu: jako ty, Boże, zastupnik moj jesi. Держaву мою2 къ тебЁ сохраню2: ћкw ты2, б9е, застyпникъ м0й є3си2. Держа́ву мою́ къ тебѣ́ сохраню́: я́ко ты́, Бо́же, засту́пникъ мо́й еси́. С помощью Твоей сохраню силу мою, ибо Ты, Боже, Заступник мой!
Ps59(58),11 11 11 Deus meus misericordia ejus præveniet me. 59:11 3361
μη
You should not 615
αποκτείνης
kill 1473
αυτούς
them, 3379
μήποτε
lest at any time 1950
επιλάθωνται
they should forget 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law. 1287
διασκόρπισον
Disperse 1473
αυτούς
them 1722
εν
by 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
your power, 2532
και
and 2609-1473
κατάγαγε αυτούς
lead them down, 3588
ο
5231.5-1473
υπερασπιστής μου
[2my defender 2962
κύριε
1O lord]!
(59:11) Bóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi. (59:11) Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. (59:11) Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię: Bóg pokaże mi nad nieprzyjacioły mymi. Bog moj, miłost' jego priedwarit mia: Bog moj, jawit mnie na wraziech moich. БGъ м0й, млcть є3гw2 предвари1тъ мS: бGъ м0й, kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. Бо́гъ мо́й, ми́лость его́ предвари́тъ мя́: Бо́гъ мо́й, яви́тъ мнѣ́ на вразѣ́хъ мо­и́хъ. Бог мой, милость Его посетит меня прежде мольбы моей; Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих.
Ps59(58),12 12 12 Deus ostendet mihi super inimicos meos:
ne occidas eos, nequando obliviscantur populi mei.
Disperge illos in virtute tua,
et depone eos, protector meus, Domine:
59:12 266
αμαρτία
For the sin 4750-1473
στόματος αυτών
of their mouth, 3056
λόγος
and the word 5491-1473
χειλέων αυτών
of their lips, 2532
και
even 4815
συλληφθήτωσαν
let them be seized 1722
εν
in 3588
τη
5243-1473
υπερηφανία αυτών
their pride! 2532
και
even 1537
εξ
for 685
αράς
cursing 2532
και
and 5579
ψεύδους
lying 1229
διαγγελήσονται
which they shall declare.
(59:12) Nie zabijajże ich, aby nie zapomniał lud mój; ale ich rozprosz mocą twoją, i zrzuć ich, tarczo nasza, o Panie! (59:12) Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. (59:12) Nie zabijaj ich, by kiedy nie zapomnieli ludzie moi: rozprósz je mocą twoją, i zrzuć je, obrońco mój, Panie! Nie ubij ich, da nie kogda zabudut zakon twoj: rastoczi ja siłoju twojeiu i nizwiedi ja, zaszczytniczie moj, Gospodi, Не ўбjй и5хъ, да не когдA забyдутъ зак0нъ тв0й: расточи2 | си1лою твоeю и3 низведи2 |, защи1тниче м0й, гDи. Не убі́й и́хъ, да не когда́ забу́дутъ зако́нъ тво́й: расточи́ я́ си́лою тво­е́ю и низведи́ я́, защи́тниче мо́й, Го́споди, Не убивай их, да не забудут закон Твой; рассей их силою Твоею и низложи их, Защитник мой, Господи,
Ps59(58),13 13 13 delictum oris eorum, sermonem labiorum ipsorum;
et comprehendantur in superbia sua.
Et de execratione et mendacio annuntiabuntur
59:13 1722
εν
In 4930
συντελεία
consummation, 1722
εν
by 3709
οργή
anger 4930
συντελείας
of consummation consume, 2532
και
that 3766.2
ου μη
in no way 5224
υπάρξωσι
they should exist; 2532
και
that 1097
γνώσονται
they shall know 3754
ότι
that 3588
ο
2316
θεός
God 1202.1
δεσπόζει
is master 3588
του
*
Ιακώβ
of Jacob, 2532
και
and 3588
των
of the 4009
περάτων
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(59:13) Grzech ust swych, słowa warg swych (pojmani będąc w hardości swej dla złorzeczeństwa i kłamstwa) niech wyznawają. (59:13) Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią! (59:13) Grzech ust ich, mowę warg ich: a niech będą poimani w hardości swojéj: i dla złorzeczenia i kłamstwa będą opowiedzeni. griech ust ich, słowo ustien ich: i jati da budut w gordyni swojej, i ot kliatwy i łży wozwiestiatsia w konczinie, Грёхъ ќстъ и4хъ, сл0во ўстeнъ и4хъ: и3 ћти да бyдутъ въ гордhни своeй, и3 t клsтвы и3 лжи2 возвэстsтсz въ кончи1нэ, грѣ́хъ у́стъ и́хъ, сло́во усте́нъ и́хъ: и я́ти да бу́дутъ въ горды́ни сво­е́й, и от­ кля́твы и лжи́ воз­вѣстя́т­ся въ кончи́нѣ, за грехи уст их, за слова языка их! И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь да возвестится им кончина,
Ps59(58),14 14 14 in consummatione:
in ira consummationis, et non erunt.
Et scient quia Deus dominabitur Jacob, et finium terræ.
59:14 1994
επιστρέψουσιν
They shall return 1519
εις
at 2073
εσπέραν
evening, 2532
και
and 3042.1
λιμώξουσιν
be famished 5613
ως
as 2965
κύων
a dog, 2532
και
and 2944
κυκλώσουσι
shall circle 4172
πόλιν
the city.
(59:14) Wytraćże ich w popędliwości, wytrać ich, aż ich nie stanie. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach ziemi. Sela. (59:14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela. (59:14) Na stracenie, w gniewie zatracenia: i nie będzie ich. I doznają, iż Bóg będzie panował Jakóbowi, i krajom ziemie. wo gniewie koncziny, i nie budut: i uwiediat, jako Bog Władycziestwujet Iakowom i koncy ziemli. во гнёвэ кончи1ны, и3 не бyдутъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw бGъ вLчествуетъ їaкwвомъ и3 концы6 земли2. во гнѣ́вѣ кончи́ны, и не бу́дутъ: и увѣ́дятъ, я́ко Бо́гъ Влады́че­ст­вуетъ Иа́ковомъ и концы́ земли́. кончина лютая, и не станет их; и узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли.
Ps59(58),15 15 15 Convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes:
et circuibunt civitatem.
59:15 1473
αυτοί
They 1287
διασκορπισθήσονται
shall be dispersed 3588
του
2068
φαγείν
to eat, 1437-1161
εάν δε
but if 3361
μη
they should not 5526
χορτασθώσι
be filled, 2532
και
then 1111
γογγύσουσιν
they shall grumble.
(59:15) I niech się zaś nawrócą pod wieczór; niech warczą jako psy, a biegają około miasta. (59:15) Wieczorem wracają, ujadają jak psyI kręcą się po mieście. (59:15) Nawrócą się ku wieczorowi, i będą mrzeć głód, jako psi, i będą chodzić około miasta. Wozwratiatsia na wieczier, i wzałczut jako pies, i obydut grad: Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ: Возвратя́т­ся на ве́черъ, и вза́лчутъ я́ко пе́съ, и обы́дутъ гра́дъ: Возвратятся они к вечеру и, как голодные псы, будут бродить вокруг города.
Ps59(58),16 16 16 Ipsi dispergentur ad manducandum;
si vero non fuerint saturati, et murmurabunt.
59:16 1473-1161
εγώ δε
But I 103
άσομαι
shall sing 3588
τη
to 1411-1473
δυνάμει σου
your power, 2532
και
and 21
αγαλλιάσομαι
I shall exult 4404
τοπρωϊ
in the morning 3588
το
1656-1473
έλεός σου
of your mercy; 3754
ότι
for 1096
εγενήθης
you became 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
my shielder 2532
και
and 2707.1-1473
καταφυγή μου
my refuge 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 2347-1473
θλίψεώς μου
of my affliction.
(59:16) Niech oni ciekają, chcąc się najeść, wszakże głodni będąc ukłaść się muszą. (59:16) Włóczą się szukając żeru, A jeśli się nie nasycą, warczą. (59:16) Ciż rozbieżą się ku jedzeniu: a jeźli się nie najedzą, będą szemrać. tii razydutsia jasti: aszcze li że nie nasytiatsia, i poropszczut. тjи разhдутсz ћсти: ѓще ли же не насhтzтсz, и3 пор0пщутъ. ті́и разы́дут­ся я́сти: а́ще ли же не насы́тят­ся, и поро́пщутъ. Разбредутся они в поисках пищи; если же не насытятся, станут роптать.
Ps59(58),17 17 17 Ego autem cantabo fortitudinem tuam,
et exsultabo mane misericordiam tuam:
quia factus es susceptor meus,
et refugium meum in die tribulationis meæ.
59:17 998-1473
βοηθός μου
[2my helper 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 1473
σοι
to you 5567
ψαλώ
I shall strum; 3754
ότι
for 1473
συ
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 483.1
αντιλήπτωρ
[2shielder 1473-1510.2.2
μου ει
1are my], 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God 3588
το
1656-1473
έλεός μου
of my mercy.
(59:17) Ale ja będę śpiewał o mocy twojej; zaraz z poranku wysławiać będę miłosierdzie twoje; boś ty był twierdzą moją, i ucieczką w dzień ucisku mego. (59:17) Ale ja opiewać będę moc twoją, Rano weselić się będę z łaski twojej, Boś Ty był twierdzą moją I ucieczką w czasie mej niedoli. (59:17) Ale ja będę śpiewał moc twoję, i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim, i ucieczką moją w dzień utrapienia mego. Az że wospoju siłu twoju i wozradujusia zautra o miłosti twojej: jako był jesi zastupnik moj i pribieżyszcze moje w dien' skorbi mojeja. Ѓзъ же воспою2 си1лу твою2 и3 возрaдуюсz заyтра њ млcти твоeй: ћкw бhлъ є3си2 застyпникъ м0й и3 прибёжище моE въ дeнь ск0рби моеS. А́зъ же воспою́ си́лу твою́ и воз­ра́дуюся зау́тра о ми́лости тво­е́й: я́ко бы́лъ еси́ засту́пникъ мо́й и при­­бѣ́жище мое́ въ де́нь ско́рби мо­ея́. А я воспою силу Твою и скоро возрадуюсь о милости Твоей, ибо Ты был Заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей.
Ps59(58),18 18 18 Adjutor meus, tibi psallam,
quia Deus susceptor meus es;
Deus meus, misericordia mea.
(59:18) O mocy moja! tobie będę śpiewał; boś ty, Boże! twierdza moja, Bóg mój miłosierny. (59:18) Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy. (59:18) Pomocniku mój, tobie będę śpiewał, iżeś ty, Boże, obrońca mój, Bóg mój, miłosierdzie moje. Pomoszcznik moj jesi, tiebie poju: jako Bog zastupnik moj jesi, Boże moj, miłost' moja. Пом0щникъ м0й є3си2, тебЁ пою2: ћкw бGъ застyпникъ м0й є3си2, б9е м0й, млcть моS. Помо́щникъ мо́й еси́, тебѣ́ пою́: я́ко Бо́гъ засту́пникъ мо́й еси́, Бо́же мо́й, ми́лость моя́. Ты подаешь мне помощь, Тебе пою, ибо Ты Бог Заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне!