Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 6 PROŚBA O RATUNEK W UCISKU.
↓WIELKA KOMPLETA cd. 
Ps6,1 1 1 In finem, in carminibus. Psalmus David. Pro octava. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director 1722
εν
in 5215
ύμνοις
hymns; 5228
υπέρ
for 3588
της
the 3590
ογδόης
eighth; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 6:1 2962
κύριε
O lord, 3361
μη
you should not 3588
τω
2372-1473
θυμώ σου
[3in your rage 1651
ελέγξης
1reprove 1473
με
2me], 3366
μηδέ
nor 3588
τη
3709-1473
οργή σου
[3in your anger 3811
παιδεύσης
1correct 1473
με
2me].
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot i Seminit psalm Dawidowy. (6:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach, na oktawę. Psalm Dawidowy. (6:1) Na koniec w pieśniach, Psalm Dawidowi na oktawę. W koniec, w piesniech o osmiem, psałom Dawidu. Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсмёмъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ о осмѣ́мъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, песнь о восьмом дне, псалом Давида, 6
Ps6,2 2 2 Domine, ne in furore tuo arguas me,
neque in ira tua corripias me.
6:2 1653
ελέησόν
Show mercy on 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 772-1510.2.1
ασθενής ειμί
I am weak. 2390
ίασαί
Heal 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 5015
εταράχθη
[2 are disturbed 3588
τα
3747-1473
οστά μου
1my bones],
(6:2) Panie! w popędliwości twojej nie nacieraj na mię, a w gniewie twoim nie karz mię. (6:2) Panie, nie karć mnie w gniewie swoimI w zapalczywości swojej nie karz mnie! (6:2) Panie, nie w zapalczywości twéj strofuj mię, ani w gniewie twoim karz mię. Gospodi, da nie jarostiju twojeiu oblicziszy mienie ... Pomiłuj mia,, niże gniewom twoim nakażeszy mienie. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́ ... Поми́луй мя́,, ниже́ гнѣ́вомъ тво­и́мъ нака́жеши мене́. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем!
Ps6,3 3 3 Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum;
sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.
6:3 2532
και
and 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
my soul 5015
εταράχθη
is disturbed 4970
σφόδρα
exceedingly. 2532
και
But 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 2193
έως
until 4219
πότε
when?
(6:3) Zmiłuj się nademną, Panie! bomci mdły; uzdrów mię, Panie! boć się strwożyły kości moje, (6:3) Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje! (6:3) Zmiłuj się nademną, Panie; bomci chory: uzdrów mię, Panie; boć strwożone są kości moje. Pomiłuj mia, Gospodi, jako niemoszczen jesm': izceli mia, Gospodi, jako smiatoszasia kosti moja, Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz, гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко не́мощенъ е́смь: изцѣли́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́, Помилуй меня, Господи, ибо немощен я; исцели меня, Господи, ибо содрогнулись кости мои,
Ps6,4 4 4 Et anima mea turbata est valde;
sed tu, Domine, usquequo?
6:4 1994
επίστρεψον
Return, 2962
κύριε
O lord, 4506
ρύσαι
rescue 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul! 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me 1752
ένεκεν
because of 3588
του
1656-1473
ελέους σου
your mercy!
(6:4) I dusza moja bardzo jest zatrwożona; ale ty, Panie! pokądże? (6:4) I dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo...? (6:4) I dusza moja strwożona jest bardzo: ale ty, Panie, pókiż? i dusza moja smiatiesia zieło: i ty, Gospodi, dokolie? и3 душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2, гDи, док0лэ; и душа́ моя́ смяте́ся зѣло́: и ты́, Го́споди, доко́лѣ? и душа моя в сильном смятении... О, Господи, доколе?..
Ps6,5 5 5 Convertere, Domine, et eripe animam meam;
salvum me fac propter misericordiam tuam.
6:5 3754
ότι
For 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 1722
εν
[3in 3588
τω
2288
θανάτω
4death 3588
ο
3421
μνημονεύων
1remembering 1473
σου
2you]; 1722-1161
εν δε
and in 3588
τω
86
άδη
Hades, 5100
τις
who 1843
εξομολογήσεταί
shall make acknowledgement 1473
σοι
to you?
(6:5) Nawróć się, Panie! wyrwij duszę moję; wybaw mię dla miłosierdzia twego; (6:5) Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją! (6:5) Nawróć się, Panie, a wyrwij duszę moje: zbaw mię dla miłosierdzia twego. Obratisia, Gospodi, izbawi duszu moju, spasi mia radi miłosti twojeja: Њбрати1сz, гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS: Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́, спаси́ мя ра́ди ми́лости тво­ея́: Обратись, Господи: избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей!
Ps6,6 6 6 Quoniam non est in morte qui memor sit tui;
in inferno autem quis confitebitur tibi?
6:6 2872
εκοπίασα
I tired 1722
εν
in 3588
τω
4726-1473
στεναγμώ μου
my moaning. 3068
λούσω
I shall bathe 2596
καθ'
1538
εκάστην
[2each 3571
νύκτα
3night 3588
την
2825-1473
κλίνη μου
1my bed]; 1722
εν
with 1144-1473
δάκρυσί μου
my tears 3588
την
4765.7-1473
στρωμνήν μου
[2my strewn bed 1026
βρέξω
1I shall rain].
(6:6) Albowiem w śmierci niemasz pamiątki o tobie, a w grobie któż cie wyznawać będzie? (6:6) Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? (6:6) Albowiem w śmierci niemasz, ktoby na cię pamiętał: a w piekle, ktoć wyznawać będzie? jako niest' w smierti pominajaj tiebie, wo adie że kto ispowiestsia tiebie? ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ; я́ко нѣ́сть въ сме́рти помина́яй тебе́, во а́дѣ же кто́ исповѣ́ст­ся тебѣ́? Ибо никто из умерших не поминает Тебя, и во аде кто исповедает величие Твое?
Ps6,7 7 7 Laboravi in gemitu meo;
lavabo per singulas noctes lectum meum:
lacrimis meis stratum meum rigabo.
6:7 5015
εταράχθη
[2is disturbed 575
από
3from 2372
θυμού
4rage 3588
ο
3788-1473
οφθαλμός μου
1My eye]. 3822
επαλαιώθην
I grow old 1722
εν
in 3956
πάσι
all 3588
τοις
2190-1473
εχθροίς μου
my enemies.
(6:7) Spracowałem się od wzdychania mego; opływa na każdą noc pościel moja, a łoże moje mokre jest od łez. (6:7) Zmęczyłem się wzdychaniem moim, Każdej nocy zraszam posłanie moje, Łzami oblewam łoże moje. (6:7) Pracowałem w płaczu moim: będę omywał na każdą noc łóżko moje: łzami mojemi będę polewał pościel swoję. Utrudichsia wozdychanijem moim, izmyju na wsiaku noszcz' łoże moje, sliezami moimi postieliu moju omoczu. Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. Утруди́хся воз­дыха́нiемъ мо­и́мъ, измы́ю на вся́ку но́щь ло́же мое́, слеза́ми мо­и́ми посте́лю мою́ омочу́. Изнемог я от воздыханий моих, омываю всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю.
Ps6,8 8 8 Turbatus est a furore oculus meus;
inveteravi inter omnes inimicos meos.
6:8 868
απόστητε
Remove 575
απ'
from 1473
εμού
me 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 2038
εργαζόμενοι
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness! 3754
ότι
For 1522-2962
εισήκουσε κύριος
the lord heard 3588
της
the 5456
φωνής
sound 3588
του
2805-1473
κλαυθμού μου
of my weeping.
(6:8) Zaćmiło się dla gniewu oko moje, a zstarzała się twarz moja dla wszystkich nieprzyjaciół moich. (6:8) Zamroczyło się zgryzotą oko moje, Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich. (6:8) Strwożyło się od zapalczywości oko moje: zstarzałem się między wszystkimi nieprzyjacioły mymi. Smiatiesia ot jarosti oko moje, obietszach wo wsiech wraziech moich. Смzтeсz t ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. Смяте́ся от­ я́рости о́ко мое́, обетша́хъ во всѣ́хъ вразѣ́хъ мо­и́хъ. Помутились от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих.
Ps6,9 9 9 Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem,
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
6:9 191-2962
ήκουσε κύριος
The lord listened to 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
my supplication. 2962
κύριος
The lord 3588
την
4335-1473
προσευχήν μου
[2my prayer 4327
προσεδέξατο
1favorably received].
(6:9) Odstąpcie odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawość; albowiem Pan usłyszał głos płaczu mojego. (6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. (6:9) Odstąpcie odemnie wszyscy, którzy nieprawość czynicie; albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego. Otstupitie ot mienie, wsi diełajuszczyi biezzakonije, jako usłysza Gospod' głas płacza mojego, Tступи1те t менє2, вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2, Отступи́те от­ мене́, вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, я́ко услы́ша Госпо́дь гла́съ пла́ча мо­его́, Отступите от меня, все делающие беззакония, ибо услышал Господь плач мой!
Ps6,10 10 10 Exaudivit Dominus deprecationem meam;
Dominus orationem meam suscepit.
6:10 153
αισχυνθείησαν
May they be put to shame 2532
και
and 5015
ταραχθείησαν
may they be disturbed — 3956
πάντες
all 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
my enemies; 654
αποστραφείησαν
may they be turned back 2532
και
and 2617
καταισχυνθείησαν
put to shame 4970
σφόδρα
exceedingly, 1223
διά
even 5034
τάχους
quickly.
(6:10) Usłyszał Pan prośbę moję; Pan modlitwę moję przyjął. (6:10) Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją. (6:10) Wysłuchał Pan prośbę moję: Pan modlitwę moję przyjął. usłysza Gospod' molienije moje, Gospod' molitwu moju prijat. ўслhша гDь молeніе моE, гDь моли1тву мою2 пріsтъ. услы́ша Госпо́дь моле́нiе мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прiя́тъ. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою.
Ps6,11 11 11 Erubescant, et conturbentur vehementer, omnes inimici mei;
convertantur, et erubescant valde velociter.
(6:11) Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi; niech tył podadzą, a niech prędko pohańbieni będą. (6:11) Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi! Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili! (6:11) Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi: niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko. Da postydiatsia i smiatutsia wsi wrazi moi, da wozwratiatsia i ustydiatsia zieło wskorie. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 врази2 мои2, да возвратsтсz и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ. Да постыдя́т­ся и смяту́т­ся вси́ врази́ мо­и́, да воз­вратя́т­ся и устыдя́т­ся зѣло́ вско́рѣ. Да постыдятся и придут в смятение враги мои, да обратятся вспять и посрамятся вскоре!
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 13(12) 
Chwała