Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 60 (59) MODLITWA PO KLĘSCE.
Ps60(59),1 1 1 In finem, pro his qui immutabuntur, in tituli inscriptionem ipsi David, in doctrinam, 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τοις
for the 241.2
αλλοιωθησομένοις
changings; 1519
εις
for 4739.2
στηλογραφίαν
an inscription on a monument; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 1322
διδαχήν
teaching 3698
οπότε
when 1716.1
ενεπύρισε
he set on fire 3588
την
*
Μεσοποταμίαν
Mesopotamia *
Συρίας
of Syria, 2532
και
and 3588
την
*
Συρίαν
Syria *
Σοβάλ
Zobah; 2532
και
and 1994-1473
επέστρεψεν Ιωάβ
Joab returned 2532
και
and 3960
επάταξε
struck 3588
τον
*
Εδώμ
Edom 1722
εν
in 3588
την
the 5327
φάραγγι
ravine 3588
των
251
αλών
of salts — 1427
δώδεκα
twelve 5505
χιλιάδας
thousand. 60:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 683-1473
απώσω ημάς
you thrusted us away, 2532
και
and 2507
καθείλες
demolished 1473
ημάς
us. 3710
ωργίσθης
You were provoked to anger, 2532
και
yet 3627
ωκτείρησας
you pitied 1473
ημάς
us.
Przedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania; (60:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilia świadectwa”. Miktam Dawidowy dla pouczenia, (60:1) Na koniec, za tymi, którzy będą odmienieni, na napis tytułu, samemu Dawidowi na naukę: W koniec, o izmienitisia chotiaszczych, w stołpopisanije Dawidu, w nauczienije: Въ конeцъ, њ и3змэни1тисz хотsщихъ, въ столпописaніе дв7ду, въ научeніе: Въ коне́цъ, о измѣни́тися хотя́щихъ, въ столпописа́нiе Дави́ду, въ науче́нiе: В конец, об имеющих измениться, для написания на столпе, Давида, в поучение;
Ps60(59),2 2 2 cum succendit Mesopotamiam Syriæ et Sobal, et convertit Joab, et percussit Idumæam in valle Salinarum duodecim millia. 60:2 4952.3
συνέσεισας
You shook 3588
την
the 1093
γην
earth, 2532
και
and 4928.4-1473
συνετάραξας αυτήν
disturbed it. 2390
ίασαι
Heal 3588
τα
4938-1473
συντρίμματα αυτής
its breaks! 3754
ότι
for 4531
εσαλεύθη
it was shaken.
(60:2) Gdy walczył przeciw Syryjczykom Nacharaim, i przeciw Syryjczykom Soby; gdy się wrócił Joab, poraziwszy Edomczyków w dolinie solnej dwanaście tysięcy. (60:2) Gdy walczył z Aramejczykami Mezopotamii i z Aramejczykami Soby i gdyJoab wracając pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (60:2) Kiedy spalił Mezopotamią Syryjską, i Sobal: i wrócił się Joab i poraził Idumeą w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy. wniegda sożże sriedorieczije sirijskoje i siriju sowałskuju, i wozwratisia Ioaw i porazi Jedoma w diebri soliej dwanadiesiat' tysiaszcz. внегдA сожжE средорёчіе сmрjйское и3 сmрjю совaльскую, и3 возврати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй дванaдесzть тhсzщъ внегда́ сожже́ средорѣ́чiе сирі́йское и сирі́ю сова́лскую, и воз­врати́ся Иоа́въ и порази́ Едо́ма въ де́бри соле́й два­на́­де­сять ты́сящъ. Когда сжег он Междуречье Сирийское и Сирию Цованскую, и возвратился Иоав, поразив в соляной долине двенадцать тысяч идумеев, 59
Ps60(59),3 3 3 Deus, repulisti nos, et destruxisti nos;
iratus es, et misertus es nobis.
60:3 1166
έδειξας
You showed 3588
τω
to 2992-1473
λαώ σου
your people 4642
σκληρά
hard things; 4222
επότισας
you watered 1473
ημάς
us down 3631
οίνον
with the wine 2659
κατανύξεως
of vexation.
(60:3) Boże! odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas, i rozgniewałeś się; nawróćże się zasię do nas. (60:3) Boże, który nas odrzuciłeś, złamałeś, I gniewałeś się na nas, odnów nas! (60:3) Boże, odrzuciłeś nas i skaziłeś nas: rozgniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami. Boże, otrinuł ny jesi i nizłożył jesi nas, razgniewałsia jesi i uszczedrił jesi nas. Б9е, tри1нулъ ны2 є3си2 и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ, разгнёвалсz є3си2 и3 ўщeдрилъ є3си2 нaсъ. Бо́же, от­ри́нулъ ны́ еси́ и низложи́лъ еси́ на́съ, разгнѣ́вал­ся еси́ и уще́дрилъ еси́ на́съ. Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас.
Ps60(59),4 4 4 Commovisti terram, et conturbasti eam;
sana contritiones ejus, quia commota est.
60:4 1325
έδωκας
You gave 3588
τοις
to the 5399
φοβουμένοις
ones fearing 1473
σε
you 4593.1
σημείωσιν
a signal 3588
του
5343
φυγείν
to flee 575
από
from 4383
προσώπου
the face 5115
τόξου
of the bow. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(60:4) Zatrząsnąłeś był ziemią, i rozsadziłeś ją; uleczże rozpadliny jej, boć się chwieje. (60:4) Wstrząsnąłeś ziemią, rozdarłeś ją, Napraw rozpadliny jej, bo się chwieje! (60:4) Wzruszyłeś ziemię, i zatrwożyłeś ją: ulecz skruszenia jéj; bo się zachwiała. Striasł jesi ziemliu i smutił jesi ju: izceli sokruszenije jeia, jako podwiżesia. Стрsслъ є3си2 зeмлю и3 смути1лъ є3си2 ю5: и3сцэли2 сокрушeніе є3S, ћкw подви1жесz. Стря́слъ еси́ зе́млю и смути́лъ еси́ ю́: изцѣли́ сокруше́нiе ея́, я́ко подви́жеся. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась.
Ps60(59),5 5 5 Ostendisti populo tuo dura;
potasti nos vino compunctionis.
60:5 3704
όπως
So 302
αν
that 4506
ρυσθώσιν
[2should be rescued 3588
οι
27-1473
αγαπητοί σου
1your beloved]. 4982
σώσον
Deliver 3588
τη
with 1188-1473
δεξιά σου
your hand, 2532
και
and 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me!
(60:5) Okazywałeś ludowi twemu przykre rzeczy, napoiłeś nas winem zawrotu. (60:5) Lud swój wystawiłeś na ciężką próbę, Napoiłeś nas winem odurzającym. (60:5) Okazałeś ludowi twemu ciężkości: napoiłeś nas winem żałości. Pokazał jesi liudiem twoim żestokaja: napoił jesi nas winom umilienija. Показaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ жeстwкаz: напои1лъ є3си2 нaсъ він0мъ ўмилeніz. Показа́лъ еси́ лю́демъ тво­и́мъ жесто́кая: напо­и́лъ еси́ на́съ вино́мъ умиле́нiя. Ты дал изведать народу Твоему лютые беды; напоил нас вином горести.
Ps60(59),6 6 6 Dedisti metuentibus te significationem,
ut fugiant a facie arcus;
ut liberentur dilecti tui.
60:6 3588
ο
2316
θεός
God 2980
ελάλησεν
spoke 1722
εν
in 3588
τω
39-1473
αγίω αυτού
his holy place; 21
αγαλλιάσομαι
I will exult, 2532
και
and 1266
διαμεριώ
I will divide *
Σίκιμα
Shechem, 2532
και
and 3588
την
the 2835.1
κοιλάδα
valley 3588
των
of the 4633
σκηνών
tents 1267.1
διαμετρήσω
I will measure out.
(60:6) Ale teraz dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby ją wynieśli dla prawdy twej. Sela. (60:6) Dałeś sztandar tym, którzy się ciebie boją, Aby uciekli przed łukiem. Sela. (60:6) Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekali od oblicza łuku: Dał jesi bojaszczymsia tiebie znamienije, jeże ubieżati ot lica łuka. Дaлъ є3си2 боsщымсz тебє2 знaменіе, є4же ўбэжaти t лицA лyка. Да́лъ еси́ боя́щымся тебе́ зна́менiе, е́же убѣжа́ти от­ лица́ лу́ка. Но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел.
Ps60(59),7 7 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me. 60:7 1699-1510.2.3
εμός εστι
[2is mine *
Γαλαάδ
1Gilead], 2532
και
and 1699-1510.2.3
εμός εστι
[2is mine *
Μανασσή
1Manasseh], 2532
και
and *
Εφραϊμ
Ephraim 2901.3
κραταίωσις
is the fortification 3588
της
2776-1473
κεφαλής μου
of my head; *
Ιούδας
Judah 935-1473
βασιλεύς μου
is my king;
(60:7) Aby byli wybawieni umiłowani twoi; zachowajże ich prawicą twoją, a wysłuchaj mię. (60:7) Aby zostali wybawieni umiłowani twoi, Pomóż prawicą swoją i wysłuchaj nas. 6 aby byli wybawieni mili twoi. 7 (60:7) Wybaw prawicą twoją, a wysłuchaj mię. Jako da izbawiatsia wozliubliennii twoi, spasi diesniceju twojeiu i usłyszy mia. Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2, сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши мS. Я́ко да изба́вят­ся воз­лю́блен­нiи тво­и́, спаси́ десни́цею тво­е́ю и услы́ши мя́. Да избегнут гибели возлюбленные Твои! Спаси десницею Твоею и услышь меня!
Ps60(59),8 8 8 Deus locutus est in sancto suo:
lætabor, et partibor Sichimam;
et convallem tabernaculorum metibor.
60:8 *
Μωάβ
Moab 3003.1
λέβης
is a kettle 3588
της
1680-1473
ελπίδος μου
of my hope; 1909
επί
over 3588
την
*
Ιδουμαίαν
Edom 1614
εκτενώ
I will stretch out 3588
το
5266-1473
υπόδημά μου
my sandal. 1473
εμοί
[3to me 246
αλλόφυλοι
1 The Philistines 5293
υπετάγησαν
2submitted].
(60:8) Bóg ci mówił w świętobliwości swojej; przeto się rozweselę, rozdzielę Sychem, i dolinę Sukkotską pomierzę. (60:8) Bóg przemówił w świątyni swojej:Z radością rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot. (60:8) Bóg mówił w świątnicy swojéj: Rozweselę się, i będę dzielił Sychimę i dolinę namiotów pomierzę. Bog wozgłagoła wo swiatiem swojem: wozradujusia, i razdieliu Sikimu, i judol' żyliszcz razmieriu. БGъ возгlа во с™ёмъ своeмъ: возрaдуюсz, и3 раздэлю2 сікjму, и3 ю3д0ль жили1щъ размёрю. Бо́гъ воз­глаго́ла во святѣ́мъ сво­е́мъ: воз­ра́дуюся, и раздѣлю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щъ размѣ́рю. Бог возгласил во святилище Своем: "Возрадуюсь, и разделю Сихем, и долину шатров измерю!
Ps60(59),9 9 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses;
et Ephraim fortitudo capitis mei.
Juda rex meus;
60:9 5100
τις
Who 520
απάξει
shall take 1473
με
me away 1519
εις
into 4172
πόλιν
the city 4042
περιοχής
citadel? 2228
η
Or 5100
τις
who 3594
οδηγήσει
shall guide 1473
με
me 2193
έως
unto 3588
της
*
Ιδουμαίας
Edom?
(60:9) Mojeć jest Galaad, mój i Manases, i Efraim moc głowy mojej; Juda zakonodawcą moim. (60:9) Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej. Juda jest berłem moim. (60:9) Mójci jest Galaad, i mój Manasses: i Ephraim moc głowy mojéj: Juda, król mój. Moj jest' Gałaad, i moj jest' Manassij, Jefriem kriepost' gławy mojeja, Iuda car' moj. М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, є3фрeмъ крёпость главы2 моеS, їyда цaрь м0й. Мо́й е́сть Галаа́дъ, и мо́й е́сть Манассі́й, Ефре́мъ крѣ́пость главы́ мо­ея́, Иу́да ца́рь мо́й. Мой Галаад и Мой Манассия, Ефрем – защита главы Моей, Иуда – царь, поставленный Мной!
Ps60(59),10 10 10 Moab olla spei meæ.
In Idumæam extendam calceamentum meum:
mihi alienigenæ subditi sunt.
60:10 3780
ουχί
Will not 1473
συ
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
ο
the one 683
απωσάμενος
thrusting 1473
ημάς
us away? 2532
και
And 3756
ουκ
will you not 1831
εξελεύση
go forth, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
with 3588
ταις
1411-1473
δυνάμεσιν ημών
our forces?
(60:10) Moab miednicą do umywania mego; na Edoma wrzucę buty moje; ty, Palestyno! wykrzykaj nademną. (60:10) Moab miednicą, w której się myję, Na Edom rzucam mój sandał; Nad ziemią filistyńską okrzyknę z radością zwycięstwo. (60:10) Moab garniec nadziei mojéj: nad Idumeą rozciągnę bót mój: mnie cudzoziemcy są poddani. Moaw konob upowanija mojego: na Idumieju prostru sapog moj: mnie inopliemiennicy pokoriszasia. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю прострY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz. Моа́въ коно́бъ упова́нiя мо­его́: на Идуме́ю простру́ сапо́гъ мо́й: мнѣ́ иноплеме́н­ницы покори́шася. Моав – надежный сосуд Мой, на Идумею наступлю стопою Моей! Мне иноплеменники покорились".
Ps60(59),11 11 11 Quis deducet me in civitatem munitam?
quis deducet me usque in Idumæam?
60:11 1325
δος
Give 1473
ημίν
to us 996
βοήθειαν
help 1537
εκ
from 2347
θλίψεως
affliction! 2532
και
for 3152
ματαία
[3 is vain 4991
σωτηρία
1deliverance 444
ανθρώπου
2of man].
(60:11) Któż mię wprowadzi do miasta obronnego? kto mię przyprowadzi aż do Edom? (60:11) Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Kto mię zawiedzie do Edomu? (60:11) Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? kto mię doprowadzi aż do Idumei? Kto wwiediet mia wo grad ograżdienija? ili kto nastawit mia do Idumiei? Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи; Кто́ введе́тъ мя́ во гра́дъ огражде́нiя? или́ кто́ наста́витъ мя́ до Идуме́и? Кто введет меня (Давида) в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи?
Ps60(59),12 12 12 nonne tu, Deus, qui repulisti nos?
et non egredieris, Deus, in virtutibus nostris?
60:12 1722
εν
In 3588
τω
2316
θεώ
God 4160
ποιήσομεν
we do 1411
δύναμιν
powerfully, 2532
και
and 1473
αυτός
he 1847
εξουδενώσει
shall treat with contempt 3588
τους
the 2346
θλίβοντας
ones afflicting 1473
ημάς
us.
(60:12) Izali nie ty, o Boże! któryś nas był odrzucił, a nie wychodziłeś, Boże! z wojskami naszemi? (60:12) Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyż nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? (60:12) Izali nie ty, Boże, któryś nas odrzucił, i nie wynidziesz, Boże, z wojski naszemi? Nie ty li, Boże, otrinuwyj nas? i nie izydieszy, Boże, w siłach naszych? Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ; и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ; Не ты́ ли, Бо́же, от­ри́нувый на́съ? и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших!
Ps60(59),13 13 13 Da nobis auxilium de tribulatione,
quia vana salus hominis.
(60:13) Dajże nam ratunek w utrapieniu; boć omylny ratunek ludzki. (60:13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo ludzka pomoc jest niczym. (60:13) Daj nam ratunek z utrapienia; boć omylny ratunek człowieczy. Dażd' nam pomoszcz' ot skorbi: i sujetno spasienije cziełowiecziesko. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо. Да́ждь на́мъ по́мощь от­ ско́рби: и су́етно спасе́нiе человѣ́ческо. Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения.
Ps60(59),14 14 14 In Deo faciemus virtutem;
et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos.
W Bogu uczynimy siłę: a on wniwecz obróci trapiące nas. O Bozie sotworim siłu: i toj unicziżyt stużajuszczyja nam. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу: и3 т0й ўничижи1тъ стужaющыz нaмъ. О Бо́зѣ сотвори́мъ си́лу: и то́й уничижи́тъ стужа́ющыя на́мъ. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших.