Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 61 (60) MODLITWA WYGNAŃCA.
Ps61(60),1 1 1 In finem. In hymnis David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1722
εν
among 5215
ύμνοις
the hymns 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 5568
ψαλμός
a psalm. 61:1 1522
εισάκουσον
Listen, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
της
to 1162-1473
δεήσεώς μου
my supplication! 4337
πρόσχες
Take heed 3588
τη
to 4335-1473
προσευχή μου
my prayer!
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa. (61:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Dawidowy. (61:1) Na koniec, w pieśniach Dawidowi. W koniec, w piesniech, Dawidu psałom, 60. Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, Дави́ду псало́мъ, 60. В конец, песнь Давида, 60
Ps61(60),2 2 2 Exaudi, Deus, deprecationem meam;
intende orationi meæ.
61:2 575
από
From 3588
των
the 4009
περάτων
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth 4314
προς
[2to 1473
σε
3you 2896
εκέκραξα
1I cry out]. 1722
εν
In 3588
τω
the 185.2
ακηδιάσαι
discouraging 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
of my heart, 1722
εν
[2in 4073
πέτρα
3 the rock 5312-1473
ύψωσάς με
1you lifted me high]; 3594
οδήγησάς
you guided 1473
με
me.
(61:2) Wysłuchaj, o Boże! wołanie moje, miej pozór na modlitwę moję. (61:2) Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, Zważ na modlitwę moją! (61:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, słuchaj modlitwy mojéj. Usłyszy, Boże, molienije moje, wonmi molitwie mojej: Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ моeй: Услы́ши, Бо́же, моле́нiе мое́, вонми́ моли́твѣ мо­е́й: Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей!
Ps61(60),3 3 3 A finibus terræ ad te clamavi, dum anxiaretur cor meum;
in petra exaltasti me.
Deduxisti me,
61:3 3754
ότι
For 1096
εγενήθης
you became 1680-1473
ελπίς μου
my hope; 4444
πύργος
the tower 2479
ισχύος
of strength 575
από
from 4383
προσώπου
in front 2190
εχθρού
of an enemy.
(61:3) Od końca ziemi wołam do ciebie w zatrwożeniu serca mego; wprowadź mię na skałę, która jest wywyżą nad mię. (61:3) Z krańców ziemi wołam do ciebie w słabości serca:Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie! (61:3) Od kończyn ziemie wołałem do ciebie, gdy się frasowało serce moje: na skale wywyższyłeś mię, prowadziłeś mię. ot koniec ziemli k tiebie wozzwach, wniegda uny sierdce moje: na kamien' wozniesł mia jesi, nastawił mia jesi, t конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2, от­ коне́цъ земли́ къ тебѣ́ воз­зва́хъ, внегда́ уны́ се́рдце мое́: на ка́мень воз­не́слъ мя́ еси́, наста́вилъ мя́ еси́, От пределов земли к Тебе я воззвал, когда было в унынии сердце мое; и на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь,
Ps61(60),4 4 4 quia factus es spes mea:
turris fortitudinis a facie inimici.
61:4 3939
παροικήσω
I will sojourn 1722
εν
in 3588
τω
4638-1473
σκηνώματί σου
your tent 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons; 4628.1
σκεπασθήσομαι
I shall be sheltered 1722
εν
in 3588
τη
the 4629.2
σκεπη
protection 3588
των
4420-1473
πτερύγων σου
of your wings.
(61:4) Albowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela. (61:4) Ty bowiem jesteś schronieniem moim, Wieżą obronną przeciwko wrogowi. (61:4) Boś się stał nadzieją moją: wieżą mocną od nieprzyjaciela. jako był jesi upowanije moje, stołp krieposti ot lica wrażyja. ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz. я́ко бы́лъ еси́ упова́нiе мое́, сто́лпъ крѣ́пости от­ лица́ вра́жiя. ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов.
Ps61(60),5 5 5 Inhabitabo in tabernaculo tuo in sæcula;
protegar in velamento alarum tuarum.
61:5 3754
ότι
For 1473
συ
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1522
εισήκουσας
listened to 3588
των
2171-1473
ευχών μου
my vows. 1325
έδωκας
You gave 2817
κληρονομίαν
an inheritance 3588
τοις
to the 5399
φοβουμένοις
ones fearing 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name.
(61:5) Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, schraniając się pod zasłonę skrzydeł twoich. Sela. (61:5) Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie, Schronić się pod osłoną twych skrzydeł. Sela. (61:5) Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki: zaszczycon będę pod zasłoną skrzydeł twoich. Wsieliusia w sielienii twojem wo wieki, pokryjusia w krowie krił twoich. Вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ. Вселю́ся въ селе́нiи тво­е́мъ во вѣ́ки, покры́юся въ кро́вѣ кри́лъ тво­и́хъ. Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих.
Ps61(60),6 6 6 Quoniam tu, Deus meus, exaudisti orationem meam;
dedisti hæreditatem timentibus nomen tuum.
61:6 2250
ημέρας
Days 1909
εφ'
upon 2250
ημέρας
days 3588
του
of the 935
βασιλέως
king; 4369
προσθήσεις
you shall add 3588
τα
2094-1473
έτη αυτού
of his years 2193
έως
unto 2250
ημέρας
days 1074
γενεάς
of generations 2532
και
and 1074
γενεάς
generations.
(61:6) Albowiemeś ty, Boże! wysłuchał żądości moje; tyś dał dziedzictwo tym, którzy się boją imienia twego. (61:6) Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich, Dałeś mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia twego. (61:6) Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś modlitwę moję: dałeś dziedzictwo bojącym się imienia twego. Jako ty, Boże, usłyszał jesi molitwy moja, dał jesi dostojanije bojaszczymsia imienie twojego. Ћкw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене твоегw2. Я́ко ты́, Бо́же, услы́шалъ еси́ моли́твы моя́, да́лъ еси́ достоя́нiе боя́щымся и́мене тво­его́. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени Твоего.
Ps61(60),7 7 7 Dies super dies regis adjicies;
annos ejus usque in diem generationis et generationis.
61:7 1265
διαμενεί
He shall abide 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1799
ενώπιον
before 3588
του
2316
θεού
God. 1656
έλεος
[4mercy 2532
και
5and 225
αλήθειαν
6truth 1473
αυτού
3his 5100
τις
1Who 1567
εκζητήσει
2will seek]?
(61:7) Dni do dni królewskich przydaj; niech będą lata jego od narodu do narodu. (61:7) Przedłuż dni króla, Niech lata jego trwają z pokolenia w pokolenie! (61:7) Dni na dni królewskie przyczynisz: lata jego aż do dnia narodu i narodu. Dni na dni cariewy priłożyszy, lieta jego do dnie roda i roda. Дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да. Дни́ на дни́ царе́вы при­­ложи́ши, лѣ́та его́ до дне́ ро́да и ро́да. Умножь дни царя, продли годы его в род и род!
Ps61(60),8 8 8 Permanet in æternum in conspectu Dei:
misericordiam et veritatem ejus quis requiret?
61:8 3779
ούτως
Thus 5567
ψαλώ
I shall strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons, 3588
του
591-1473
αποδούναί με
for me to render 3588
τας
2171-1473
ευχάς μου
my vows 2250
ημέραν
day 1537
εξ
by 2250
ημέρας
day.
(61:8) Niech mieszka na wieki przed obliczem Bożem; zgotuj miłosierdzie i prawdę, niech go strzegą. (61:8) Niech zasiada wiecznie przed Bogiem; Niech go strzeże łaska i wierność! (61:8) Mieszka na wieki przed oblicznością Bożą: miłosierdzia i prawdy jego kto będzie szukał? Priebudiet w wiek pried Bogom: miłost' i istinu jego kto wzyszczet? Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ; Пребу́детъ въ вѣ́къ предъ Бо́гомъ: ми́лость и и́стину его́ кто́ взы́щетъ? Пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет?
Ps61(60),9 9 9 Sic psalmum dicam nomini tuo in sæculum sæculi,
ut reddam vota mea de die in diem.
(61:9) Tak będę śpiewał imieniowi twemu na wieki, a śluby moje oddawać będę na każdy dzień. (61:9) Tak będę opiewał imię twoje na zawszeI śluby moje będę spełniał codziennie. (61:9) Tak będę Psalm śpiewał imieniowi twemu na wieki wieków, abym oddał śluby moje ode dnia do dnia. Tako wospoju imieni twojemu wo wieki, wozdati mi molitwy moja dien' ot dnie. Тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь t днE. Та́ко воспою́ и́мени тво­ему́ во вѣ́ки, воз­да́ти ми́ моли́твы моя́ де́нь от­ дне́. Так я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни.
Chwała