Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 62 (61) BÓG JEDYNĄ NADZIEJĄ.
Ps62(61),1 1 1 In finem, pro Idithun. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for *
Ιδιθούμ
Jeduthun; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 62:1 3780
ουχί
Shall not 3588
τω
[3to 2316
θεώ
4God 5293
υποταγήσεται
2be submitted 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul], 3844
παρ'
[3 is by 1473
αυτώ
4him 1063
γαρ
1for 3588
το
4992-1473
σωτήριόν μου
2my deliverance]?
Przedniejszemu śpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy. (62:1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Dawidowy. (62:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Dawidowi. W koniec, o Idifumie, psałom Dawidu. Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, о Идиѳу́мѣ, псало́мъ Дави́ду. В конец, через Идифума, псалом Давида, 61
Ps62(61),2 2 2 Nonne Deo subjecta erit anima mea?
ab ipso enim salutare meum.
62:2 2532-1063
και γαρ
For even 1473
αυτός
he is 2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 4990-1473
σωτήρ μου
my deliverer, 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
my shielder. 3766.2
ου μη
In no way 4531
σαλευθώ
should I be shaken 1909
επί
by 4183
πλείον
many.
(62:2) Tylko na Boga spolega dusza moja, od niegoć jest zbawienie moje. (62:2) Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje. (62:2) Izali Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje. Nie Bogu li powinietsia dusza moja? ot togo bo spasienije moje. Не бGу ли повинeтсz душA моS; t тогH бо сп7сeніе моE. Не Бо́гу ли повине́т­ся душа́ моя́? от­ того́ бо спасе́нiе мое́. Не Богу ли повинуется душа моя? Ибо Он дарует мне спасение,
Ps62(61),3 3 3 Nam et ipse Deus meus et salutaris meus;
susceptor meus, non movebor amplius.
62:3 2193
έως
For 4219
πότε
how long 2007
επιτίθεσθε
do you put 1909
επ'
upon 444
άνθρωπον
a man? 5407
φονεύετε
[3slaughter 3956
πάντες
2all 1473
υμείς
1You] 5613
ως
as 5109
τοίχω
a wall 2827
κεκλιμένω
leaning 2532
και
and 5418
φραγμώ
a fence 5605.2
ωσμένω
thrusting through.
(62:3) Tylkoć on jest skałą moją i wybawieniem mojem, twierdzą moją; przeto się bardzo nie zachwieję. (62:3) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. (62:3) Bo i on Bóg mój, i zbawiciel mój: nie zachwieję się więcéj. Ibo toj Bog moj i Spas moj, zastupnik moj: nie podwiżusia naipaczie. И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не подви1жусz наипaче. И́бо то́й Бо́гъ мо́й и Спа́съ мо́й, засту́пникъ мо́й: не подви́жуся наипа́че. ибо Он Бог мой и Спаситель мой, Заступник мой, и впредь не поколеблюсь я!
Ps62(61),4 4 4 Quousque irruitis in hominem?
interficitis universi vos,
tamquam parieti inclinato et maceriæ depulsæ.
62:4 4133
πλην
But 3588
την
5092-1473
τιμήν μου
[3my honor 1011
εβουλεύσαντο
1they consulted 683
απώσασθαι
2to thrust away]. 5143
έδραμον
I ran 1722
εν
in 1371.2
δίψη
thirst; 3588
τω
with 4750-1473
στόματι αυτών
their mouth 2127
ευλόγουν
blessing, 2532
και
but 3588
τη
in 2588-1473
καρδία αυτών
their heart 2672
κατηρώντο
they cursed.
(62:4) Dokądże będziecie myślić złe przeciwko człowiekowi? Wszyscy wy zabici będziecie; będziecie jako ściana pochylona, a jako mur walący się. (62:4) Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić Jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem? (62:4) Dokądże nacieracie na człowieka? zabijacie wy wszyscy, jakoby ściana była pochylona, i płot wywrócony? Dokolie nalieżytie na cziełowieka? ubiwajetie wsi wy, jako stienie priekłonienie i opłotu wozrinowienu. Док0лэ належитE на человёка; ўбивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ и3 њпл0ту возриновeну. Доко́лѣ належите́ на человѣ́ка? убива́ете вси́ вы́, я́ко стѣнѣ́ преклоне́нѣ и опло́ту воз­ринове́ну. Доколе будете вы нападать на человека? Убиваете вы его, как стена падающая и ограда рухнувшая.
Ps62(61),5 5 5 Verumtamen pretium meum cogitaverunt repellere;
cucurri in siti:
ore suo benedicebant,
et corde suo maledicebant.
62:5 4133
πλην
But 3588
τω
[2 to 2316
θεώ
3God 5293
υποτάγηθι
1be submitted], 3588
η
O 5590-1473
ψυχή μου
my soul! 3754
ότι
for 3844
παρ'
[2 is by 1473
αυτώ
3him 3588
η
5281-1473
υπομονή μου
1my endurance].
(62:5) Przecież jednak radzą, jakoby go zepchnąć z dostojeństwa jego; kochają się w kłamstwie, usty swemi dobrorzeczą, ale w sercu swem złorzeczą. Sela. (62:5) Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, Lubują się w kłamstwie, Ustami swymi błogosławią, Ale w sercu swym złorzeczą. Sela. (62:5) Zaprawdę poczciwość moję myślili oddalić: biegałem z pragnieniem: usty swemi błogosławili, a sercem swem złorzeczyli. Obaczie cenu moju sowieszczasza otrinuti, tiekosza w żażdi: usty swoimi błagosłowliachu, i sierdcem swoim klieniachu. Nбaче цёну мою2 совэщaша tри1нути, тек0ша въ жaжди: ўсты6 свои1ми благословлsху, и3 сeрдцемъ свои1мъ кленsху. Оба́че цѣ́ну мою́ совѣща́ша от­ри́нути, теко́ша въ жа́жди: усты́ сво­и́ми благословля́ху, и се́рдцемъ сво­и́мъ кленя́ху. Ибо честь мою сговорились враги опорочить, в нетерпении своем спешили они; устами благословляли, а в сердце своем проклинали меня.
Ps62(61),6 6 6 Verumtamen Deo subjecta esto, anima mea,
quoniam ab ipso patientia mea:
62:6 3754
ότι
For 1473
αυτός
he is 2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 4990-1473
σωτήρ μου
my deliverer, 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
my shielder; 3766.2
ου μη
for in no way 3339.1
μεταναστεύσω
should I migrate.
(62:6) Ty przecież na Bogu spolegaj, duszo moja! bo od niego jest oczekiwanie moje. (62:6) Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją! (62:6) Wszakże, duszo moja, Bogu bądź poddana; boć od niego cierpliwość moja. Obaczie bogowi powinisia, dusze moja: jako ot togo tierpienije moje. Nбaче бGови повини1сz, душE моS: ћкw t тогw2 терпёніе моE. Оба́че богови повини́ся, душе́ моя́: я́ко от­ того́ терпѣ́нiе мое́. Но повинуйся Богу, душа моя, на Него надежда моя!
Ps62(61),7 7 7 quia ipse Deus meus et salvator meus,
adjutor meus, non emigrabo.
62:7 1909
επί
By 3588
τω
2316
θεώ
God 3588
το
4992-1473
σωτήριόν μου
is my deliverance, 2532
και
and 3588
η
1391-1473
δόξα μου
my glory; 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
της
996-1473
βοηθείας μου
of my help; 2532
και
and 3588
η
1680-1473
ελπίς μου
my hope 1909
επί
is upon 3588
τω
2316
θεώ
God.
(62:7) Onci sam jest skałą moją zbawieniem mojem, i twierdzą moją; przetoż nie zachwieję się. (62:7) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. (62:7) Bo on Bóg mój i zbawiciel mój: pomocnik mój, nie wyprowadzę się. Ibo toj Bog moj i Spas moj, zastupnik moj: nie priesieliusia. И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не преселю1сz. И́бо то́й Бо́гъ мо́й и Спа́съ мо́й, засту́пникъ мо́й: не преселю́ся. Ибо Он Бог мой, Спаситель мой, Заступник мой, и я не отступлю от Него!
Ps62(61),8 8 8 In Deo salutare meum et gloria mea;
Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est.
62:8 1679
ελπίσατε
Hope 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him, 3956
πάσα
all 4864
συναγωγή
you gathering 2992
λαού
people! 1632
εκχέετε
pour out 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him 3588
τας
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts! 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 998-1473
βοηθός ημών
is our helper. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(62:8) W Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu. (62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. (62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja: Bóg pomocy mojéj, i nadzieja moja jest w Bogu. O Bozie spasienije moje i sława moja: Bog pomoszczy mojeja, i upowanije moje na Boga. Њ бз7э сп7сeніе моE и3 слaва моS: бGъ п0мощи моеS, и3 ўповaніе моE на бGа. О Бо́зѣ спасе́нiе мое́ и сла́ва моя́: Бо́гъ по́мощи мо­ея́, и упова́нiе мое́ на Бо́га. В Боге спасение мое и слава моя; Бог дарует помощь мне, упование мое на Бога.
Ps62(61),9 9 9 Sperate in eo, omnis congregatio populi;
effundite coram illo corda vestra:
Deus adjutor noster in æternum.
62:9 4133
πλην
But 3152
μάταιοι
[4 are vain 3588
οι
1the 5207
υιοί
2sons 3588
των
444
ανθρώπων
3of men]; 5571
ψευδείς
[4 are false weights 3588
οι
1the 5207
υιοί
2sons 3588
των
444
ανθρώπων
3of men] 1722
εν
in 2218
ζυγοίς
the yoke balance scales 3588
του
91
αδικήσαι
to do wrong. 1473
αυτοί
They 1537
εκ
are of 3153
ματαιότητος
folly 2009.1
επιτοαυτό
all together.
(62:9) Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą. Sela. (62:9) Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela. (62:9) Miejcie nadzieję w nim wszelkie zgromadzenie ludzi: wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnik nasz na wieki. Upowajtie na niego, wies' sonm liudij: izlijajtie pried nim sierdca wasza, jako Bog pomoszcznik nasz. Ўповaйте на него2, вeсь с0нмъ людjй: и3зліsйте пред8 ни1мъ сердцA в†ша, ћкw бGъ пом0щникъ нaшъ. Упова́йте на него́, ве́сь со́нмъ люді́й: излiя́йте предъ ни́мъ сердца́ ва́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ на́шъ. Уповай на Него, весь народ наш! Изливайте пред Богом сердца ваши, ибо Он – Податель помощи!
Ps62(61),10 10 10 Verumtamen vani filii hominum,
mendaces filii hominum in stateris,
ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum.
62:10 3361-1679
μη ελπίζετε
Hope not 1909
επ'
upon 93
αδικίαν
unrighteousness, 2532
και
and 1909
επί
[2after 724.1
άρπαγμα
3a thing seized 3361-1971
μη επιποθείτε
1long not]! 4149-1437
πλούτος εάν
If wealth 4482
ρέη
should flow, 3361-4369
μη προστίθεσθε
set not 2588
καρδίαν
the heart upon it!
(62:10) Zaprawdęć marnością są synowie ludzcy, kłamliwi synowie mocarzy; będąli pospołu włożeni na wagę, lekciejszymi będą nad marność. (62:10) Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. (62:10) Zaprawdę omylni są synowie człowieczy: kłamliwi synowie ludzcy w wagach, aby oszukiwali sami z marności spólnie. Obaczie sujetni synowie cziełowiecziestii, łżywi synowie cziełowiecziestii w mieriliech jeże nieprawdowati: tii ot sujety wkupie. Nбaче сyетни сhнове человёчестіи, лжи1ви сhнове человёчестіи въ мёрилэхъ є4же непрaвдовати: тjи t суеты2 вкyпэ. Оба́че су́етни сы́нове человѣ́честiи, лжи́ви сы́нове человѣ́честiи въ мѣ́рилѣхъ е́же непра́вдовати: ті́и от­ суеты́ вку́пѣ. Но суетны сыны человеческие и лживы сыны человеческие, весы совести их погрешают; связала их меж собой суета.
Ps62(61),11 11 11 Nolite sperare in iniquitate,
et rapinas nolite concupiscere;
divitiæ si affluant, nolite cor apponere.
62:11 530
άπαξ
Once 2980-3588-2316
ελάλησεν ο θεός
God spoke, 1417-3778
δύο ταύτα
and these two things 191
ήκουσα
I heard; 3754
ότι
that 3588
το
2904
κράτος
might 3588
του
2316
θεού
is of God,
(62:11) Nie ufajcież w krzywdzie ani w drapiestwie, a nie będźcie marnymi; przybędzieli wam majętności, nie przykładajcież serca do nich. (62:11) Nie ufajcie wyzyskowiAni nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem! (62:11) Nie miejcie nadzieje w nieprawości, i drapiestwa nie pożądajcie: jeźli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca. Nie upowajtie na nieprawdu, i na woschiszczenije nie żełajtie: bogatstwo aszcze tiecziet, nie priłagajtie sierdca. Не ўповaйте на непрaвду, и3 на восхищeніе не желaйте: богaтство ѓще течeтъ, не прилагaйте сeрдца. Не упова́йте на непра́вду, и на восхище́нiе не жела́йте: бога́т­ст­во а́ще тече́тъ, не при­­лага́йте се́рдца. Не уповайте на неправду и к лихоимству не стремитесь; если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердца.
Ps62(61),12 12 12 Semel locutus est Deus;
duo hæc audivi:
quia potestas Dei est,
62:12 2532
και
and 1473
σου
of you, 2962
κύριε
O lord, 3588
το
1656
έλεος
is mercy. 3754
ότι
For 1473
συ
you 591
αποδώσεις
recompense 1538
εκάστω
each 2596
κατά
according to 3588
τα
2041-1473
έργα αυτού
his works.
(62:12) Razci rzekł Bóg, dwakrociem to słyszał, iż moc jest Boża, (62:12) Jeden raz przemówił Bóg, A dwa razy to usłyszałem, Że moc należy do Boga (62:12) Raz rzekł Bóg: temem dwie rzeczy słyszał, iż moc jest Boża. Iedinoju głagoła Bog, dwoja sijayszach, zanie dierżawa Bożyja, є3ди1ною гlа бGъ, дв0z сі‰ слhшахъ, занE держaва б9іz, Еди́ною глаго́ла Бо́гъ, дво́я сiя́ слы́шахъ, зане́ держа́ва Бо́жiя, Однажды слышал я, изрек Бог две истины: что у Бога – сила,
Ps62(61),13 13 13 et tibi, Domine, misericordia:
quia tu reddes unicuique juxta opera sua.
(62:13) A że Panie! twoje jest miłosierdzie, a że ty oddasz każdemu według uczynków jego. (62:13) I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. (62:13) A tobie, Panie, miłosierdzie; bo ty oddasz każdemu według uczynków jego. i twoja, Gospodi, miłost': jako ty wozdasi komużdo po diełom jego. и3 твоS, гDи, млcть: ћкw ты2 воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2. и твоя́, Го́споди, ми́лость: я́ко ты́ воз­да́си кому́ждо по дѣло́мъ его́. и что у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам его.