Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 63 (62) TĘSKNOTA ZA BOGIEM.
↓JUTRZNIA sześciopsalm cd. 
Ps63(62),1 1 1 Psalmus David, cum esset in deserto Idumææ. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1722
εν
in 3588
τω
1510.1-1473
είναι αυτόν
his being 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness 3588
της
*
Ιουδαίας
of Judah.
Psalm Dawidowy, gdy był na puszczy Judzkiej. (63:1) Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. (63:1) Psalm Dawidowi, gdy był na puszczy Idumejskiéj. Psałom Dawidu, wniegda byti jemu w pustyni Iudiejstiej. Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй Псало́мъ Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ пусты́ни Иуде́йстѣй. Псалом Давида, когда был он в пустыне Иудейской, 62
Ps63(62),2 2 2 Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo.
Sitivit in te anima mea; quam multipliciter tibi caro mea!3 In terra deserta, et invia, et inaquosa,
63:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 4314
προς
to 1473
σε
you 3719
ορθρίζω
I rise early. 1372
εδίψησέ
[2thirsted for 1473
σε
3you 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul]. 4212.1
ποσαπλώς
How often 1473
σοι
[2 longed for you 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
1my flesh] 1722
εν
in 1093
γη
[6land 2048
ερήμω
1a barren 2532
και
2and 4.2
αβάτω
3untrodden 2532
και
4and 504
ανύδρω
5waterless].
(63:2) Boże! tyś jest Bogiem moim; z poranku cię szukam; pragnie cię dusza moja, tęskni po tobie ciało moje w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody; (63:2) Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. (63:2) Boże, Boże mój! do ciebie czuję na świtaniu: pragnęła cię dusza moja, jako rozmaicie tobie i ciało moje, w ziemi pustéj i niedrożnéj i bezwodnéj. Boże, Boże moj, k tiebie utrieniuju: wozżada tiebie dusza moja, kol' mnożyceju tiebieot' moja, w ziemli pustie i nieprochodnie i biezwodnie. Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ. Бо́же, Бо́же мо́й, къ тебѣ́ у́тренюю: воз­жада́ тебе́ душа́ моя́, ко́ль мно́жицею тебѣ́ пло́ть моя́, въ земли́ пу́стѣ и непрохо́днѣ и безво́днѣ. Боже, Боже мой, поутру взываю к Тебе; возжаждала Тебя душа моя, томлюсь я по Тебе во плоти моей, в земле пустынной, непроходимой и безводной!
Ps63(62),3 3 sic in sancto apparui tibi,
ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam.
63:2 3779
ούτως
Thus 1722
εν
in 3588
τω
the 39
αγίω
holy place 3708
ώφθην
I appeared 1473
σοι
to you, 3588
του
1492
ιδείν
to behold 3588
την
1411-1473
δύναμιν σου
your power 2532
και
and 3588
την
1391-1473
δόξαν σου
your glory.
(63:3) Abym cię oglądał w świątnicy twojej, i widział moc twoję i chwałę twoję. (63:3) Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, (63:3) Jako w świątnicy stawiłem się przed tobą, abych widział moc twoję i chwałę twoję. Tako wo swiatiem jawichsia tiebie, widieti siłu twoju i sławu twoju. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. Та́ко во святѣ́мъ яви́хся тебѣ́, ви́дѣти си́лу твою́ и сла́ву твою́. Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть силу Твою и славу Твою!
Ps63(62),4 4 4 Quoniam melior est misericordia tua super vitas,
labia mea laudabunt te.
63:3 3754
ότι
For 2908
κρείσσον
[2 is better 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy] 5228
υπέρ
than 2222
ζωάς
life. 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
My lips 1867
επαινέσουσί
shall praise 1473
σε
you;
(63:4) (Albowiem lepsze jest miłosierdzie twoje, niż żywot,)aby cię chwaliły wargi moje, (63:4) Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą. (63:4) Iż lepsze jest miłosierdzie twoje, niźli żywoty: wargi moje będą ciebie chwalić. Jako łuczszy miłost' twoja paczie żywot: ustnie moi pochwalitie tia. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. Я́ко лу́чши ми́лость твоя́ па́че живо́тъ: устнѣ́ мо­и́ похвали́тѣ тя́. Ибо драгоценней жизни милость Твоя; уста мои восхвалят Тебя.
Ps63(62),5 5 5 Sic benedicam te in vita mea,
et in nomine tuo levabo manus meas.
63:4 3779
ούτως
thus 2127
ευλογήσω
will I bless 1473
σε
you 1722
εν
in 3588
τη
2222-1473
ζωή μου
my life; 1722
εν
[3in 3588
τω
3686-1473
ονόματί σου
4your name 142
αρώ
1I will lift 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
2my hands].
(63:5) Abym cię błogosławił za żywota mego, a w imieniu twojem abym podnosił ręce moje. (63:5) Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. (63:5) Tak cię błogosławić będę za żywota mego: a w imię twoje będę podnosił ręce moje. Tako błagosłowliu tia w żywotie mojem i o imieni twojem wozdieżu ruce moi. Тaкw благословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. Та́ко благословлю́ тя въ животѣ́ мо­е́мъ и о и́мени тво­е́мъ воз­дѣжу́ ру́цѣ мо­и́. Благословлять буду Тебя во все дни жизни моей, во имя Твое воздевать буду руки мои.
Ps63(62),6 6 6 Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea,
et labiis exsultationis laudabit os meum.
63:5 5613
ως
As 1537
εκ
of 4720.1
στέατος
fat 2532
και
and 4096
πιότητος
fatness 1705
εμπλησθείη
may [2be filled 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul]; 2532
και
and 5491
χείλη
with lips 20
αγαλλιάσεως
of exultation 134
αινέσει
[2shall praise 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1my mouth].
(63:6) Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnem warg śpiewaniem wychwalałyby cię usta moje. (63:6) Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami. (63:6) Jako sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja: a wargami wesołości będą wychwalać usta moje. Jako ot tuka i masti da ispołnitsia dusza moja, i ustnama radosti woschwaliat tia usta moja. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Я́ко от­ ту́ка и ма́сти да испо́лнит­ся душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лятъ тя́ уста́ моя́. Умягчится и, словно елеем, напитается душа моя насытится, и молитвой радости восхвалят Тебя уста мои.
Ps63(62),7 7 7 Si memor fui tui super stratum meum,
in matutinis meditabor in te.
63:6 1487
ει
Forasmuch as 3421
εμνημόνευόν
I remembered 1473
σου
you 1909
επί
upon 3588
της
4765.7-1473
στρωμνής μου
my strewn bed; 1722
εν
at 3588
τοις
the 3722
όρθροις
dawns 3191
εμελέτων
I meditated 1519
εις
on 1473
σε
you.
(63:7) Zaprawdęć na cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o tobie. (63:7) Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, (63:7) Jeźlim na cię pamiętał na łożu mojem, rano będę rozmyślał o tobie. Aszcze pominach tia na postieli mojej, na utriennich pouczachsia w tia: Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS: А́ще помина́хъ тя́ на посте́ли мо­е́й, на у́трен­нихъ по­уча́хся въ тя́: Вспоминал я Тебя еще в постели моей, ранним утром помышлял о Тебе;
Ps63(62),8 8 8 Quia fuisti adjutor meus,
et in velamento alarum tuarum exsultabo.
63:7 3754
ότι
For 1096
εγενήθης
you are 998-1473
βοηθός μου
my helper, 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τη
the 4629.2
σκέπη
protection 3588
των
4420-1473
πτερύγων σου
of your wings 21
αγαλλιάσομαι
I shall exult.
(63:8) Boś mi bywał na pomocy; przetoż w cieniu skrzydeł twoich śpiewać będę. (63:8) Bo byłeś mi pomocą I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. (63:8) Boś był pomocnikiem moim: i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się. jako był jesi pomoszcznik moj, i w krowie kriłu twojeiu wozradujusia. ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz. я́ко бы́лъ еси́ помо́щникъ мо́й, и въ кро́вѣ крилу́ твое́ю воз­ра́дуюся. ибо Ты Заступник мой, и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь.
Ps63(62),9 9 9 Adhæsit anima mea post te;
me suscepit dextera tua.
63:8 2853
εκολλήθη
[2shall cleave 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 3694
οπίσω
after 1473
σου
you; 1473
εμού
[4of me 1161
δε
1but 482
αντελάβετο
3took hold 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
2your right hand].
(63:9) Przylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię. (63:9) Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie. (63:9) Przylgnęła dusza moja do ciebie: broniła mię prawica twoja. Pril'pie dusza moja po tiebie: mienie że prijat diesnica twoja. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS. Прильпе́ душа́ моя́ по тебѣ́: мене́ же прiя́тъ десни́ца твоя́. Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня десница Твоя.
Ps63(62),10 10 10 Ipsi vero in vanum quæsierunt animam meam:
introibunt in inferiora terræ;
63:9 1473-1161
αυτοί δε
But they 1519
εις
[3in 3155
μάτην
4folly 2212
εζήτησαν
1seek 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
2my soul]; 1525
εισελεύσονται
they shall enter 1519
εις
into 3588
τα
the 2737
κατώτατα
lowermost part 3588
της
of the 1093
γης
earth.
(63:10) Ale ci, którzy szukają upadku duszy mojej, sami wnijdą do najgłębszej niskości ziemi. (63:10) Ale ci, którzy szukają zguby mojej, Zapadną się w głębinach ziemi. (63:10) A oni próżno szukali dusze mojéj: wnidą w niskości ziemie. Tii że wsuje iskasza duszu moju: wnidut w prieispodniaja ziemli: Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: Ті́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́: вни́дутъ въ преиспо́дняя земли́: А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю;
Ps63(62),11 11 11 tradentur in manus gladii:
partes vulpium erunt.
63:10 3860
παραδοθήσονται
They shall be delivered up 1519
εις
into 5495
χείρας
the hands 4501
ρομφαίας
of the broadsword; 3310
μερίδες
[2portions 258
αλωπέκων
3 for foxes 1510.8.6
έσονται
1they will be].
(63:11) Zabije każdego z nich ostrość miecza, i przyjdą liszkom na podział. (63:11) Będą oddani na pastwę miecza, Staną się łupem szakali. (63:11) Będą podani w ręce miecza, częściami liszek będą. priedadiatsia w ruki orużyja, czasti lisowom budut. предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. предадя́т­ся въ ру́ки ору́жiя, ча́сти ли́совомъ бу́дутъ. преданы будут мечу, станут добычею лисицам.
Ps63(62),12 12 12 Rex vero lætabitur in Deo;
laudabuntur omnes qui jurant in eo:
quia obstructum est os loquentium iniqua.
63:11 3588-1161
ο δε
But the 935
βασιλεύς
king 2165
ευφρανθήσεται
shall be glad 1909
επί
upon 3588
τω
2316
θεώ
God; 1867
επαινεθήσεται
[5shall be praised 3956
πας
1all 3588
ο
3660
ομνύων
2swearing by an oath 1722
εν
3in 1473
αυτώ
4him], 3754
ότι
for 1719.2
ενεφράγη
he obstructed 4750
στόμα
the mouth 2980
λαλούντων
of the ones speaking 94
άδικα
unjustly.
(63:12) Lecz król będzie się weselił w Bogu, a będzie się chlubił każdy, kto przezeń przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo. (63:12) Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, ktoprzysięga na niego, Bo usta kłamców będą zamknięte. (63:12) Ale król będzie się weselił w Bogu: i chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają; bo zatkane są usta mówiących nieprawości. Car' że wozwiesielitsia o Bozie: pochwalitsia wsiak klienyjsia im, jako zagradiszasia usta głagoliuszczych nieprawiednaja. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz. Ца́рь же воз­весели́т­ся о Бо́зѣ: похва́лит­ся вся́къ клены́йся и́мъ, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющихъ непра́ведная. А царь возрадуется о Боге, прославлен будет клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm cd. Ps 88(87)