Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 64 (63) LOS PRZEŚLADOWCÓW.
Ps64(63),1 1 1 In finem. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 64:1 1522
εισάκουσον
Hear, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice! 1722
εν
in 3588
τω
1189-1473
δέεσθαί με
my beseeching 4314
προς
to 1473
σε
you. 575
από
[3from 5401
φόβου
4 the fear 2190
εχθρού
5of the enemy 1807
εξελού
1Rescue 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
2my soul]!
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (64:1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawidowy. (64:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. W koniec, psałom Dawidu. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, псалом Давида, 63
Ps64(63),2 2 2 Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor;
a timore inimici eripe animam meam.
64:2 4628.1
σκέπασόν
Shelter 1473
με
me 575
από
from 4963
συστροφής
the conspiracy 4188.2
πονηρευομένων
of the ones acting wickedly! 575
από
from 4128
πλήθους
the multitude 2038
εργαζομένων
of the ones working 93
αδικίαν
iniquity.
(64:2) Wysłuchaj, o Boże! głos mój, gdy się modlę; od strachu nieprzyjaciela strzeż żywot mój. (64:2) Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem! (64:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, gdy się modlę: od strachu nieprzyjaciela wybaw duszę moję. Usłyszy, Boże, głas moj, wniegda molitimisia k tiebie: ot stracha wrażyja izmi duszu moju. Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ: t стрaха врaжіz и3зми2 дyшу мою2. Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́тимися къ тебѣ́: от­ стра́ха вра́жiя изми́ ду́шу мою́. Услышь голос мой, Боже, когда молюсь я Тебе; от страха пред врагами избавь душу мою!
Ps64(63),3 3 3 Protexisti me a conventu malignantium,
a multitudine operantium iniquitatem.
64:3 3748
οίτινες
The ones who 190.1
ηκόνησαν
sharpened 5613
ως
[2as 4501
ρομφαίαν
3a broadsword 3588
τας
1100-1473
γλώσσας αυτών
1their tongues]; 1780.2
ενέτειναν
they stretched tight 5115-1473
τόξον αυτών
their bow 4229
πράγμα
[2thing 4089
πικρόν
1 for a bitter];
(64:3) Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość. (64:3) Ukryj mnie przed zgrają złych, Przed zgiełkiem złoczyńców, (64:3) Obroniłeś mię od zboru złośników: od mnóstwa działających nieprawość. Pokryj mia ot sonma łukawnujuszczych, ot mnożestwa diełajuszczych nieprawdu: Покрhй мS t с0нма лукaвнующихъ, t мн0жества дёлающихъ непрaвду: Покры́й мя́ от­ со́нма лука́вну­ю­щихъ, от­ мно́же­ст­ва дѣ́ла­ю­щихъ непра́вду: Скрой меня от сборища коварных, от множества людей творящих неправду,
Ps64(63),4 4 4 Quia exacuerunt ut gladium linguas suas;
intenderunt arcum rem amaram,
64:4 3588
του
2700
κατατοξεύσαι
to shoot 1722
εν
in 614
αποκρύφοις
concealed places 299
άμωμον
at the unblemished; 1819
εξάπινα
suddenly 2700
κατατοξεύσουσιν
they will shoot 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 3756
ου
they will not 5399
φοβηθήσονται
fear.
(64:4) Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite, (64:4) Którzy naostrzyli język swój jak miecz, Jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite, (64:4) Bo zaostrzyli jako miecz języki swoje: naciągnęli łuk, rzecz gorzką, iże izostrisza jako miecz' jazyki swoja, napriagosza łuk swoj, wieszcz' gor'ku, и5же и3з8wстри1ша ћкw мeчь љзhки сво‰, напрzг0ша лyкъ св0й, вeщь г0рьку, и́же изостри́ша я́ко ме́чь язы́ки своя́, напряго́ша лу́къ сво́й, ве́щь го́рьку, которые изострили, как меч, язык свой, напрягли лук свой на дело злое, –
Ps64(63),5 5 5 ut sagittent in occultis immaculatum. 64:5 2901
εκραταίωσαν
They determined 1438
εαυτοίς
for themselves 3056
λόγον
[2matter 4190
πονηρόν
1an evil]; 1334
διηγήσαντο
they describe to themselves 3588
του
2928
κρύψαι
how to hide 3803
παγίδας
snares. 2036
είπον
They said, 5100
τις
Who 3708
όψεται
shall see 1473
αυτούς
them?
(64:5) Aby strzelali z skrytości na niewinnego; niespodzianie nań strzelają, a nikogo się nie boją. (64:5) Aby ugodzić skrycie niewinnego, Nagle i bez skrupułów ugodzić weń! (64:5) Aby w skrytościach strzelali na niepokalanego: z prędka nań strzelać będą, a nie będą się bać, sostrieliati w tajnych nieporoczna: wniezapu sostrieliajut jego, i nie ubojatsia. сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна: внезaпу сострэлsютъ є3го2, и3 не ўбоsтсz. сострѣля́ти въ та́йныхъ непоро́чна: внеза́пу сострѣля́ютъ его́, и не убоя́т­ся. затаившись, будут стрелять в непорочного; внезапно подстрелят его и не устрашатся возмездия.
Ps64(63),6 6 6 Subito sagittabunt eum, et non timebunt;
firmaverunt sibi sermonem nequam.
Narraverunt ut absconderent laqueos;
dixerunt: Quis videbit eos?
64:6 1830
εξηρεύνησαν
They searched out 458
ανομίαν
lawlessness; 1587
εξέλιπον
they failed 1830
εξερευνώντες
while searching out 1830.1
εξερευνήσεις
in the search. 4334
προσελεύσεται
[2shall come forward 444
άνθρωπος
1Man] 2532
και
and 2588
καρδία
the heart 901
βαθεία
is deep,
(64:6) Stwierdzają się w złem; zmawiają się, jakoby zakryć sidłą, i mówią: Któż je obaczy? (64:6) Utwierdzają się w złem, Zmawiają się, aby ukryć sidła I mówią: Któż je zobaczy? (64:6) Utwierdzili sobie mowę złośliwą: namawiali się, żeby zakryli sidła: mówili: Któż je obaczy? Utwierdisza siebieowo łukawoje: powiedasza skryti siet', riesza: kto uzrit ich? Ўтверди1ша себЁ сл0во лукaвое: повёдаша скрhти сёть, рёша: кто2 ќзритъ и5хъ; Утверди́ша себѣ́ сло́во лука́во­е: повѣ́даша скры́ти сѣ́ть, рѣ́ша: кто́ у́зритъ и́хъ? Утвердились они в замысле лукавом; сговорились расставить сети, сказали: "Кто увидит нас?"
Ps64(63),7 7 7 Scrutati sunt iniquitates;
defecerunt scrutantes scrutinio.
Accedet homo ad cor altum,
64:7 2532
και
and 5312-3588-2316
υψωθήσεται ο θεός
God shall be exalted; 956
βέλος
the arrow 3516
νηπίων
of infants 1096
εγενήθησαν
became 3588
αι
4127-1473
πληγαί αυτών
their calamities;
(64:7) Szukają pilnie nieprawości; giniemy od rad zdradliwie wynalezionych. Takci wnętrzność i serce człowiecze głębokie jest. (64:7) Knują zbrodnię, ukrywają uknuty plan, A wnętrze każdego i serce jest niezbadane... (64:7) Szukali nieprawości: ustali, szukając szukaniem. Przystąpi człowiek do serca głębokiego. Ispytasza biezzakonije: izcziezosza ispytajuszczyi ispytanija: pristupit cziełowiek, i sierdce głuboko. И#спытaша беззак0ніе: и3счез0ша и3спытaющіи и3спыт†ніz: пристyпитъ человёкъ, и3 сeрдце глубоко2. Испыта́ша беззако́нiе: изчезо́ша испыта́ющiи испыта́нiя: при­­сту́питъ человѣ́къ, и се́рдце глубоко́. Замышляли они беззаконие; изнемогли, замышляя козни. Подойдет к тебе человек, а сердце его скрыто глубоко.
Ps64(63),8 8 8 et exaltabitur Deus.
Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum,
64:8 2532
και
and 1848-1473
εξουθένησαν αυτόν
[2treated him with contempt 3588
αι
1100-1473
γλώσσαι αυτών
1their tongues]. 5015
εταράχθησαν
[5were disturbed 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the ones 2334
θεωρούντες
3viewing 1473
αυτούς
4them];
(64:8) Ale gdy Bóg na nich wypuści prędką strzałę, porażeni będą; (64:8) Ale Bóg wypuści na nich strzałę, Zostaną nagle zranieni. (64:8) A Bóg wywyższon będzie: strzałki maluczkich stały się rany ich: I wozniesietsia Bog: strieły mładieniec bysza jazwy ich, И# вознесeтсz бGъ: стрёлы младeнєцъ бhша ћзвы и4хъ, И воз­несе́т­ся Бо́гъ: стрѣ́лы младе́нецъ бы́ша я́звы и́хъ, Но да будет превознесен Бог! Точно слабыми детскими стрелами, наносили они раны.
Ps64(63),9 9 9 et infirmatæ sunt contra eos linguæ eorum.
Conturbati sunt omnes qui videbant eos,
64:9 2532
και
and 5399
εφοβήθη
[3was fearful 3956
πας
1every 444
άνθρωπος
2man]. 2532
και
And 312
ανήγγειλαν
they announced 3588
τα
the 2041
έργα
works 3588
του
2316
θεού
of God, 2532
και
and 3588
τα
4161-1473
ποιήματα αυτού
[2his actions 4920
συνήκαν
1they perceived].
(64:9) A do upadku przywiedzie ich własny język ich; odłączy się od nich każdy, kto ich ujrzy. (64:9) Własny język przywiedzie ich do upadku; Kiwają głowami wszyscy, którzy na nich patrzą. (64:9) I pomdlały przeciwko nim ich języki: strwożyli się wszyscy, którzy je widzieli. i izniemogosza na nia jazycy ich: smutiszasia wsi widiaszczyi ich. и3 и3знемог0ша на нS kзhцы и4хъ: смути1шасz вси2 ви1дzщіи и5хъ. и изнемого́ша на ня́ язы́цы и́хъ: смути́шася вси́ ви́дящiи и́хъ. Изнемог их язык, смутились все видевшие их.
Ps64(63),10 10 10 et timuit omnis homo.
Et annuntiaverunt opera Dei,
et facta ejus intellexerunt.
64:10 2165
ευφρανθήσεται
[2shall be glad 1342
δίκαιος
1The just] 1722
εν
in 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord, 2532
και
and 1679
ελπιεί
shall hope 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him; 2532
και
and 1867
επαινεθήσονται
[5shall be praised 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 2117
ευθείς
3straight 3588
τη
2588
καρδία
4in heart].
(64:10) I ulękną się wszyscy ludzie, a będą opowiadali sprawę Bożą, i dzieło jego zrozumieją. (64:10) I boją się wszyscy ludzie, Opowiadają dzieło Boga i rozważają czyny jego. (64:10) I bał się wszelki człowiek: i opowiadali sprawy Boże, i uczynki jego rozumieli. I ubojasia wsiak cziełowiek: i wozwiestisza dieła Bożyja, i tworienija jego razumiesza. И# ўбоsсz всsкъ человёкъ: и3 возвэсти1ша дэлA б9іz, и3 творє1ніz є3гw2 разумёша. И убоя́ся вся́къ человѣ́къ: и воз­вѣсти́ша дѣла́ Бо́жiя, и творе́нiя его́ разумѣ́ша. И убоялся всяк человек; и возвестили о делах Божиих, и сотворенное Им уразумели.
Ps64(63),11 11 11 Lætabitur justus in Domino, et sperabit in eo,
et laudabuntur omnes recti corde.
(64:11) Ale sprawiedliwy się będzie weselił w Panu, a będzie w nim ufał; i będą się chlubili wszyscy, którzy są uprzejmego serca. (64:11) Sprawiedliwy rozraduje się w PanuI będzie szukał u niego schronienia; I będą się chlubić wszyscy prawego serca. (64:11) Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu, i będzie w nim nadzieję miał: i będą pochwaleni wszyscy serca prawego. Wozwiesielitsia prawiednik o Gospodie i upowajet na niego: i pochwaliatsia wsi prawii sierdcem. Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2: и3 похвaлzтсz вси2 прaвіи срdцемъ. Возвесели́т­ся пра́ведникъ о Го́сподѣ и упова́етъ на него́: и похва́лят­ся вси́ пра́вiи се́рдцемъ. Возвеселится праведник о Господе и уповать будет на Него; и прославятся те, кто праведен сердцем.
Chwała