Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma IX
K9Ps 65 (64) HYMN WDZIĘCZNOŚCI ZA DOBRODZIEJSTWA BOŻE.
↓O PÓŁNOCY katyzma IX (sobota) 
Ps65(64),1 1 1 In finem. Psalmus David, canticum Jeremiæ et Ezechielis populo transmigrationis, cum inciperent exire. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 5603
ωδής
of an ode; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 65:1 1473-4241
σοι πρέπει
[2is becoming to you 5215
ύμνος
1A hymn], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
in *
Σιών
Zion; 2532
και
and 1473
σοι
to you 591
αποδοθήσεται
[2shall be rendered 2171
ευχή
1 the vow] 1722
εν
in *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm i pieśń Dawidowa. (65:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń. (65:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela, ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę. W koniec, psałom piesni Dawidu, piesn' ijeriemijewa i Iieziekiiliewa, liudij priesielienija, jegda chotiachu ischoditi. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людjй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти Въ коне́цъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду, пѣ́снь иеремі́ева и Иезекі́илева, люді́й преселе́нiя, егда́ хотя́ху исходи́ти. В конец, псалом, песнь Давида, песнь Иеремии и Иезекииля, людей переселнных, когда готовились они к исходу из плена,
Ps65(64),2 2 2 Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
65:2 1522
εισάκουσον
Listen to 4335-1473
προσευχής μου
my prayer! 4314
προς
[4to 1473
σε
5you 3956
πάσα
1All 4561
σαρξ
2flesh 2240
ήξει
3shall come].
(65:2) Tobie przynależy, o Boże! chwała na Syonie, a tobie ślub ma być oddany. (65:2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. (65:2) Tobie przystoi pieśń, Boże, w Syonie: i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem. Tiebie podobajet piesn', Boże, w Sionie, i tiebie wozdastsia molitwa wo Iierusalimie. ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во їеrли1мэ. Тебѣ́ подоба́етъ пѣ́снь, Бо́же, въ Сiо́нѣ, и тебѣ́ воз­да́ст­ся моли́тва во Иерусали́мѣ. Тебе подобает песнь, Боже, на Сионе, к Тебе вознесется молитва в Иерусалиме.
Ps65(64),3 3 3 Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
65:3 3056
λόγοι
[2words 459
ανόμων
1Lawless] 5236.1
υπερεδυνάμωσαν
overpowered 1473
ημάς
us; 2532
και
but 3588
ταις
763-1473
ασεβείας ημών
[3our impieties 1473
συ
1you 2433
ιλάση
2shall atone].
(65:3) Ty wysłuchiwasz modlitwy; przetoż do ciebie przychodzi wszelkie ciało. (65:3) Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek (65:3) Wysłuchaj modlitwę moję: do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. Usłyszy molitwu moju: k tiebie wsiaka płot' priidiet. Ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. Услы́ши моли́тву мою́: къ тебѣ́ вся́ка пло́ть прiи́детъ. Услышь молитву мою! К Тебе всяк живущий приходит.
Ps65(64),4 4 4 Verba iniquorum prævaluerunt super nos,
et impietatibus nostris tu propitiaberis.
65:4 3107
μακάριος
Blessed is 3739
ον
whom 1586
εξελέξω
you chose, 2532
και
and 4355
προσελάβου
took to yourself; 2681
κατασκηνώσει
he shall encamp 1722
εν
in 3588
ταις
833-1473
αυλαίς σου
your courtyards. 4130
πλησθησόμεθα
We shall be filled 1722
εν
in 3588
τοις
the 18
αγαθοίς
good things 3588
του
3624-1473
οίκου σου
of your house, 39
άγιος
[2holy 3588
ο
3485
ναός
3temple 1473
σου
1your].
(65:4) Wielkie nieprawości, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze ty oczyszczasz. (65:4) Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą namWystępki nasze. Ty je przebaczasz. (65:4) Słowa niezbożników wzięły górę nad nami: a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw. Słowiesa biezzakonnik priemogosza nas: i niecziestija nasza ty oczistiszy. СловесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчcтиши. Словеса́ беззако́н­никъ премого́ша на́съ: и нече́стiя на́ша ты́ очи́стиши. Опутали нас беззаконники речами своими; но Ты очистишь нас от нечестия.
Ps65(64),5 5 5 Beatus quem elegisti et assumpsisti:
inhabitabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus tuæ;
sanctum est templum tuum,
65:5 2298
θαυμαστός
Wonderful 1722
εν
in 1343
δικαιοσύνη
righteousness — 1873
επάκουσον
heed 1473
ημών
us, 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
ο
4990-1473
σωτήρ ημών
our deliverer! 3588
η
He is the 1680
ελπίς
hope 3956
πάντων
of all 3588
των
the 4009
περάτων
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth, 2532
και
and 3588
των
of the ones 1722
εν
in 2281
θαλάσση
the sea 3112
μακράν
afar;
(65:5) Błogosławiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach twoich; będziemy nasyceni dobrami domu twego, w świątnicy kościoła twego. (65:5) Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego. (65:5) Błogosławiony, któregoś obrał i przyjął: będzie mieszkał w sieniach twoich: będziem napełnieni dobrami domu twego: święty jest kościół twój. Błażen, jegoże izbrał jesi i prijał, wsielitsia wo dworiech twoich. Ispołnimsia wo błagich domu twojego: swiat chram twoj. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: с™ъ хрaмъ тв0й. Блаже́нъ, его́же избра́лъ еси́ и прiя́лъ, всели́т­ся во дво́рѣхъ тво­и́хъ. Испо́лнимся во благи́хъ до́му тво­его́: свя́тъ хра́мъ тво́й. Блажен, кого избрал Ты и принял, вселится он во дворы Твои. Насытимся мы благами дома Твоего. Свят храм Твой.
Ps65(64),6 6 6 mirabile in æquitate.
Exaudi nos, Deus, salutaris noster,
spes omnium finium terræ, et in mari longe.
65:6 2090
ετοιμάζων
preparing 3735
όρη
mountains 1722
εν
in 3588
τη
2479-1473
ίσχύϊ αυτού
his strength, 4024
περιεζωσμένος
being girded 1722
εν
in 1412.1
δυναστεία
dominion;
(65:6) Przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krajów ziemi, i morza dalekiego! (65:6) Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. (65:6) Dziwny w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krajów ziemie, i na morzu daleko. Diwien w prawdie, usłyszy ny, Boże, spasitieliu nasz, upowanije wsiech koncej ziemli i suszczych w mori dalieczie: Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче: Ди́венъ въ пра́вдѣ, услы́ши ны́, Бо́же, спаси́телю на́шъ, упова́нiе всѣ́хъ конце́й земли́ и су́щихъ въ мо́ри дале́че: Дивна правда Твоя. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних!
Ps65(64),7 7 7 Præparans montes in virtute tua,
accinctus potentia;
65:7 3588
ο
the one 4928.4
συνταράσσων
disturbing 3588
το
the 2964.2
κύτος
extent 3588
της
of the 2281
θαλάσσης
sea — 2279
ήχους
at the sounds 2949-1473
κυμάτων αυτής
of its waves 5100
τις
who 5307.2
υποστήσεται
shall stand?
(65:7) Który utwierdzasz góry mocą swoją, siłą przepasany będąc; (65:7) Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą, (65:7) Który gotujesz góry mocą swoją, przepasany możnością. ugotowliajaj gory kriepostiju swojeiu, priepojasan siłoju: ўготовлszй г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою: уготовля́яй го́ры крѣ́постiю сво­е́ю, препоя́санъ си́лою: Ты утверждаешь горы могуществом Своим, препоясанный силою;
Ps65(64),8 8 8 qui conturbas profundum maris,
sonum fluctuum ejus.
Turbabuntur gentes,
65:8 5015
ταραχθήσονται
[3shall be disturbed 3588
τα
1The 1484
έθνη
2nations], 2532
και
and 5399
φοβηθήσονται
[5shall fear 3588
οι
1the ones 2730
κατοικούντες
2dwelling at 3588
τα
3the 4009
πέρατα
4ends] 575
από
from 3588
των
4592-1473
σημείων σου
your signs. 1841
εξόδους
The exitings 4405
πρωίας
of the morning 2532
και
and 2073
εσπέρας
evening 5059.6
τέρψεις
you shall make happy.
(65:8) Który uśmierzasz szum morski, szum nawałności jego, i wzruszenie narodów, (65:8) Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów; (65:8) Który zaburzasz głębokość morską, szum nawałności jego: zatrwożą się narodowie. smuszczajaj głubinu morskuju, szumu wołn jego kto postoit? smiatutsia jazycy, смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz kзhцы, смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му во́лнъ его́ кто́ посто­и́тъ? смяту́т­ся язы́цы, возмущаешь глубины моря; пред шумом волн его кто устоит? В смятение придут народы,
Ps65(64),9 9 9 et timebunt qui habitant terminos a signis tuis;
exitus matutini et vespere delectabis.
65:9 1980
επεσκέψω
You visited 3588
την
the 1093
γην
earth, 2532
και
and 3184
εμέθυσας
you intoxicated 1473
αυτήν
it. 4129
επλήθυνας
You multiplied 3588
του
4148
πλουτίσαι
to enrich 1473
αυτήν
it. 3588
ο
The 4215
ποταμός
river 3588
του
2316
θεού
of God 4137
επληρώθη
is filled 5204
υδάτων
with waters. 2090
ητοίμασας
You prepared 3588
την
5160-1473
τροφήν αυτών
their nourishment, 3754
ότι
for 3779
ούτως
thus 3588
η
is its 2091
ετοιμασία
preparation.
(65:9) Tak, że się bać muszą cudów twoich, którzy mieszkają na krajach ziemi; których nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz. (65:9) Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu. (65:9) I będą się bać, którzy mieszkają na krainach dla znaków twoich: kraje rana i wieczora ucieszysz. i ubojatsia żywuszczyi w koncach ot znamienij twoich: ischody utra i wiecziera ukrasiszy. и3 ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. и убоя́т­ся живу́щiи въ конца́хъ от­ зна́менiй тво­и́хъ: исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. и убоятся знамений Твоих живущие у пределов земли. Ты украшаешь приход утра и вечера.
Ps65(64),10 10 10 Visitasti terram, et inebriasti eam;
multiplicasti locupletare eam.
Flumen Dei repletum est aquis; parasti cibum illorum:
quoniam ita est præparatio ejus.
65:10 3588
τους
831.4-1473
αύλακας αυτής
[2her furrows 3184
μέθυσον
1Saturate]! 4129
πλήθυνον
Multiply 3588
τα
1081-1473
γεννήματα αυτής
her produce! 1722
εν
By 3588
ταις
4711.1-1473
σταγόσιν αυτής
her drops 2165
ευφρανθήσεται
the produce shall be glad 393
ανατέλλουσα
while rising.
(65:10) Nawiedzasz ziemię, i odwilżasz ją; obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz. (65:10) Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz: (65:10) Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją: rozmaicie ubogaciłeś ją: rzeka Boża pełna jest wody: zgotowałeś żywność ich; bo tak jest zgotowanie jéj. Posietił jesi ziemliu i upoił jesi ju, umnożył jesi obogatiti ju: rieka Bożyja napołnisia wod: ugotował jesi piszczu im, jako tako [iest'] ugotowanije. Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть) ўгот0ваніе. Посѣти́лъ еси́ зе́млю и упо­и́лъ еси́ ю́, умно́жилъ еси́ обогати́ти ю́: рѣка́ Бо́жiя напо́лнися во́дъ: угото́валъ еси́ пи́щу и́мъ, я́ко та́ко [е́сть] угото́ванiе. Посетил Ты землю и напоил ее, умножил богатства ее. Река Божия наполнилась водами. Посылаешь Ты людям пищу, ибо это угодно Тебе.
Ps65(64),11 11 11 Rivos ejus inebria;
multiplica genimina ejus:
in stillicidiis ejus lætabitur germinans.
65:11 2127
ευλογήσεις
You shall bless 3588
τον
the 4735
στέφανον
crown 3588
του
of the 1763
ενιαυτού
year, 3588
της
because of 5544-1473
χρηστότητός σου
your graciousness; 2532
και
and 3588
τα
3977.1-1473
πεδία σου
your plains 4130
πλησθήσονται
shall be filled 4096
πιότητος
in fatness.
(65:11) Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, dżdżami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz. (65:11) Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. (65:11) Brózdy jéj napój, rozmnóż jéj urodzaje: z kropel jéj rozweseli się rodząca. Brazdy jeia upoj, umnoży żyta jeia: w kapliach jeia wozwiesielitsia wozsijaiuszczy . Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи. Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́: въ ка́пляхъ ея́ воз­весели́т­ся воз­сiя́ющи . Борозды пашни напой, умножь злаки на ней! Орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их.
Ps65(64),12 12 12 Benedices coronæ anni benignitatis tuæ,
et campi tui replebuntur ubertate.
65:12 4084.1
πιανθήσονται
[6shall be fattened 3588
τα
1The 5611
ωραία
2beautiful 3735
όρη
3mountains 3588
της
4of the 2048
ερήμου
5wilderness]; 2532
και
and 20
αγαλλίασιν
[4in exultation 3588
οι
1the 1015
βουνοί
2hills 4024
περιζώσονται
3shall gird themselves].
(65:12) Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością. (65:12) Wieńczysz rok dobrocią swą, A drogi twoje ociekają tłustością, (65:12) Błogosławić będziesz okręgowi roku z dobrotliwości twojéj: a pola twoje będą pełne obfitości. Błagosłowiszy wieniec lieta błagosti twojeja, i polia twoja ispołniatsia tuka: Блгcви1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzтсz тyка: Благослови́ши вѣне́цъ лѣ́та бла́гости тво­ея́, и поля́ твоя́ испо́лнят­ся ту́ка: Благословишь и увенчаешь Ты времена года благостью Твоей, и поля Твои дадут урожай тучный;
Ps65(64),13 13 13 Pinguescent speciosa deserti,
et exsultatione colles accingentur.
65:13 1746
ενεδύσαντο
[5shall put on wool 3588
οι
1The 2919.1
κριοί
2rams 3588
των
3of the 4263
προβάτων
4sheep], 2532
και
and 3588
αι
the 2835.1
κοιλάδες
valleys 4129
πληθυνούσι
shall multiply 4621
σίτον
grain. 2896
κεκράξονται
They shall cry out, 2532-1063
και γαρ
for even 5214
υμνήσουσιν
they will sing praise.
(65:13) Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, że i pagórki radością przepasane bywają. (65:13) Stepowe pastwiska obficie są zroszone, A pagórki przepasują się weselem. (65:13) Stłuścieją ozdoby pustynie, a radością pagórki przepaszą się. razbotiejut krasnaja pustyni, i radostiju chołmi priepojaszutsia. разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz. разботѣ́ютъ кра́сная пусты́ни, и ра́достiю хо́лми препоя́шут­ся. плодоносной станет пустыня, и радостью холмы препояшутся.
Ps65(64),14 14 14 Induti sunt arietes ovium,
et valles abundabunt frumento;
clamabunt, etenim hymnum dicent.
(65:14) Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem; tak, że wykrzykają i śpiewają. (65:14) Łąki przyodziewają się w stada owiec, A doliny okrywają się zbożem; Wykrzykują radośnie i śpiewają. (65:14) Przyodziani są barani owiec: a doliny będą obfitować zbożem: będą wykrzykać i pieśń śpiewać. Odiejaszasia owni owczii, i udolija umnożat pszenicu: wozzowut, ibo wospojut. Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо воспою1тъ. Одѣ́яшася о́вни о́вчiи, и удо́лiя умно́жатъ пшени́цу: воз­зову́тъ, и́бо воспою́тъ. Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к Тебе и воспоют.
← dalej O PÓŁNOCY po katyźmie Ps 121(120)