Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 66 (65) PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA ZA CUDOWNE URATOWANIE.
Ps66(65),1 1 1 In finem. Canticum psalmi resurrectionis. Jubilate Deo, omnis terra; 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5603
ωδή
an ode; 5568
ψαλμού
a psalm 386
αναστάσεως
of rising up. 66:1 214
αλαλάξατε
Shout 3588
τω
to 2962
κυρίω
the lord 3956
πάσα
all 3588
η
the 1093
γη
earth!
(66:1) Przedniejszemu śpiewakowi pieśń psalmu. Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! (66:1) Na koniec, pieśń Psalmu zmartwychwstania. W koniec, piesn' psałma woskriesienija. Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz Въ коне́цъ, пѣ́снь псалма́ воскресе́нiя. В конец, песнь, псалом воскресения, 65
Ps66(65),2 2 2 psalmum dicite nomini ejus;
date gloriam laudi ejus.
66:2 5567
ψάλατε
Strum 1211
δη
indeed 3588
τω
to 3686-1473
ονόματι αυτού
his name! 1325
δότε
Give 1391
δόξαν
glory 133-1473
αινέσει αυτού
of his praise!
(66:2a) Wykrzykuj Bogu wszystka ziemo!(66:2b) Śpiewajcież psalmy na chwałę imienia jego, ogłaszajcie sławę i chwałę jego. Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną! (66:2a) Wykrzykajcie Bogu, wszystka ziemio!(66:2b) Psalm śpiewajcie imieniowi jego! dajcie cześć chwale jego! Woskliknitie Gospodiewi wsia ziemlia, pojtie że imieni jego, daditie sławu chwalie jego. Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. Воскли́кните Го́сподеви вся́ земля́, по́йте же и́мени его́, дади́те сла́ву хвалѣ́ его́. Воззови ко Господу, вся земля! Пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу!
Ps66(65),3 3 3 Dicite Deo: Quam terribilia sunt opera tua, Domine!
in multitudine virtutis tuæ mentientur tibi inimici tui.
66:3 2036
είπατε
Say 3588
τω
2316
θεώ
to God! 5613
ως
How 5398
φοβερά
fearful 3588
τα
2041-1473
έργα σου
are your works. 1722
εν
In 3588
τω
the 4128
πλήθει
magnitude 3588
της
1411-1473
δυνάμεώς σου
of your power 5574
ψεύσονταί
[2shall lie 1473
σε
3to you 3588
οι
2190-1473
εχθροί σου
1your enemies].
Rzeczcież Bogu: Jakoś straszny w sprawach twoich! Dla wielkości mocy twojej obłudnieć się podadzą nieprzyjaciele twoi. Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej. Mówcie Bogu: Jako straszne są sprawy twoje, Panie: dla wielkości mocy twojéj, będą kłamać przed tobą nieprzyjaciele twoi. Rcytie Bogu: kol' straszna dieła twoja? wo mnożestwie siły twojeja sołżut tiebie wrazi twoi. Рцhте бGу: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врази2 твои2. Рцы́те Бо́гу: ко́ль стра́шна дѣла́ твоя́? во мно́же­ст­вѣ си́лы тво­ея́ со́лжутъ тебѣ́ врази́ тво­и́. Скажите Богу: сколь грозны дела Твои! Велика сила Твоя. И обманутся в надеждах своих враги Твои.
Ps66(65),4 4 4 Omnis terra adoret te, et psallat tibi;
psalmum dicat nomini tuo.
66:4 3956
πάσα
Let all 3588
η
the 1093
γη
earth 4352
προσκυνησάτωσάν
do obeisance 1473
σοι
to you, 2532
και
and 5567
ψαλάτωσάν
strum 1473
σοι
unto you! 5567
ψαλάτωσαν
Let them strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name 5310
ύψιστε
the highest! 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Wszystkać się ziemia kłaniać, i śpiewać ci będzie; psalm śpiewać będzie imieniowi twemu. Sela. Niechaj cala ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela. Wszystka ziemia niechaj ci się kłania, i niechaj ci śpiewa: niech Psalm śpiewa imieniowi twemu. Wsia ziemlia da pokłonitsia tiebie i pojet tiebie, da pojet że imieni twojemu, wysznij. ВсS землS да покл0нитсz тебЁ и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY, вhшній. Вся́ земля́ да покло́нит­ся тебѣ́ и по­е́тъ тебѣ́, да по­е́тъ же и́мени тво­ему́, вы́шнiй. Вся земля да поклонится Тебе и поет имя Твое, Всевышний!
Ps66(65),5 5 5 Venite, et videte opera Dei:
terribilis in consiliis super filios hominum.
66:5 1205
δεύτε
Come 2532
και
and 1492
ίδετε
see 3588
τα
the 2041
έργα
works 3588
του
2316
θεού
of God! 5613
ως
as 5398
φοβερός
fearful 1722
εν
in 1012
βουλαίς
counsels 5228
υπέρ
above 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
Pójdźcież, a oglądajcie sprawy Boże; straszny jest w sprawach swoich przy synach ludzkich. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże: straszny w radach nad syny człowieczymi. Priiditie i widitie dieła Bożyja, kol' straszen w sowietiech paczie synow cziełowieczieskich. Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ. Прiиди́те и ви́дите дѣла́ Бо́жiя, ко́ль стра́­шенъ въ совѣ́тѣхъ па́че сыно́въ человѣ́ческихъ. Приидите и узрите деяния Божии: сколь грозен Он в предначертаниях Своих о сынах человеческих!
Ps66(65),6 6 6 Qui convertit mare in aridam;
in flumine pertransibunt pede:
ibi lætabimur in ipso.
66:6 3588
ο
The 3344
μεταστρέφων
one converting 3588
την
the 2281
θάλασσαν
sea 1519
εις
into 3584
ξηράν
dry land; 1722
εν
in 4215
ποταμώ
the river 1330
διελεύσονται
they shall go through 4228
ποδί
on foot. 1563
εκεί
There 2165
ευφρανθησόμεθα
we shall be glad 1909
επ'
in 1473
αυτώ
him —
Obrócił morze w ziemię suchą; rzekę przeszli suchą nogą; tameśmyć się weselili w nim. Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim! Który obrócił morze w suchą ziemię: przez rzekę przejdą nogą: tam się będziem weselili w nim. Obraszczajaj morie w suszu, w riece projdut nogami: tamo wozwiesielimsia o niem, Њбращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz њ нeмъ, Обраща́яй мо́ре въ су́шу, въ рѣцѣ́ про́йдутъ нога́ми: та́мо воз­весели́мся о не́мъ, Обращает Он море в сушу; реку перешли мы стопами и возрадовались мы о Боге,
Ps66(65),7 7 7 Qui dominatur in virtute sua in æternum;
oculi ejus super gentes respiciunt:
qui exasperant non exaltentur in semetipsis.
66:7 3588
τω
to the 1202.1
δεσπόζοντι
one being master 1722
εν
in 3588
τη
1412.1-1473
δυναστεία αυτού
his domination 3588
του
of the 165
αιώνος
eon. 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί αυτού
His eyes 1909
επί
[2upon 3588
τα
3the 1484
έθνη
4nations 1914
επιβλέπουσιν
1look]. 3588
οι
[2the ones 3893
παραπικραίνοντες
3greatly embittering him 3361
μη
1Let not] 5312
υψούσθωσαν
raise [2up high 1722
εν
1438
εαυτοίς
1themselves]! 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Panuje w mocy swej na wieki; oczy jego patrzą na narody, odporni nie wywyższą się. Sela. Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela. Który panuje w mocy swéj na wieki: oczy jego na narody patrzą: którzy drażnią, niech się sami w sobie nie wynoszą. Władycziestwujuszczem siłoju swojeiu wiekom: oczi jego na jazyki prizirajetie: prieogorcziewajuszczyi da nie woznosiatsia w siebie. вLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ. Влады́че­ст­ву­ю­щемъ си́лою сво­е́ю вѣ́комъ: о́чи его́ на язы́ки при­­зира́етѣ: преогорчева́ющiи да не воз­но́сят­ся въ себѣ́. царствующем в силе Своей веками. Очи Его на племена взирают; да не превозносятся оскорбляющие Его!
Ps66(65),8 8 8 Benedicite, gentes, Deum nostrum,
et auditam facite vocem laudis ejus:
66:8 2127
ευλογείτε
Bless, 1484
έθνη
O nations, 3588
τον
2316-1473
θεόν ημών
our God! 2532
και
And 190.9
ακουτίσατε
cause [4to be heard 3588
την
1the 5456
φωνήν
2voice 3588
της
133-1473
αινέσεως αυτού
3of his praise]!
Błogosławcież narody Boga naszego, i ogłaszajcie głos chwały jego. Błogosławcie, narody, Boga naszegoI ogłaszajcie głośno chwałę jego! Błogosławcie narodowie Boga naszego: a dajcie słyszeć głos chwały jego. Błagosłowitie, jazycy, Boga naszego, i usłyszan sotworitie głas chwały jego, Благослови1те, kзhцы, бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2, Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́­шего, и услы́шанъ сотвори́те гла́съ хвалы́ его́, Благословите, народы, Бога нашего, громко возгласите славу Ему!
Ps66(65),9 9 9 qui posuit animam meam ad vitam,
et non dedit in commotionem pedes meos.
66:9 3588
του
Even of the one 5087
θεμένου
who establishes 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 1519
εις
for 2222
ζωήν
life, 2532
και
and 3361
μη
not 1325
δόντος
granting 1519
εις
[2for 4535
σάλον
3tossing about 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
1my feet].
Zachował przy zdrowiu duszę naszę, a nie dał się powinąć nodze naszej. Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Który położył do żywota duszę moję: i nie dał na zachwianie nóg moich. położszago duszu moju w żywot, i nie dawszago wo smiatienije nog moich. пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ. поло́жшаго ду́шу мою́ въ живо́тъ, и не да́в­шаго во смяте́нiе но́гъ мо­и́хъ. Даровал Он жизнь душе моей и не дал поколебаться стопам моим.
Ps66(65),10 10 10 Quoniam probasti nos, Deus;
igne nos examinasti, sicut examinatur argentum.
66:10 3754
ότι
For 1381
εδοκίμασας
you tried 1473
ημάς
us, 3588
ο
O 2316
θεός
God; 4448-1473
επύρωσας ημάς
you set us on fire 5613
ως
as 4448
πυρούται
[2 is set to the fire 3588
το
694
αργύριον
1silver].
Albowiemeś nas doświadczył, o Boże! wypławiłeś nas ogniem, tak jako srebro pławione bywa. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Albowiemeś doświadczył nas, Boże: wypławiłeś nas ogniem, jako pławią śrebro. Jako iskusił ny jesi, Boże, razżegł ny jesi, jakoże razżyzajetsia sriebro. Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2. Я́ко искуси́лъ ны́ еси́, Бо́же, разже́глъ ны́ еси́, я́коже разжиза́ет­ся сребро́. Ибо испытал Ты нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
Ps66(65),11 11 11 Induxisti nos in laqueum;
posuisti tribulationes in dorso nostro;
66:11 1521
εισήγαγες
You brought 1473
ημάς
us 1519
εις
into 3588
την
the 3803
παγίδα
snare; 5087
έθου
you put 2347
θλίψεις
afflictions 1909
επί
upon 3588
τον
3577-1473
νώτον ημών
our back.
Nagnałeś nas był w sieć, a ścisnąłeś uciskiem biodra nasze. Wpędziłeś nas w sidłaWłożyłeś brzemię na biodra nasze. Przywiodłeś nas w sidło, nakładłeś ucisków na grzbiety nasze. Wwieł ny jesi w siet', położył jesi skorbi na chriebtie naszem. Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ. Вве́лъ ны́ еси́ въ сѣ́ть, положи́лъ еси́ ско́рби на хребтѣ́ на́­шемъ. Дал нам увязнуть в сетях, возложил скорби на плечи наши.
Ps66(65),12 12 12 imposuisti homines super capita nostra.
Transivimus per ignem et aquam,
et eduxisti nos in refrigerium.
66:12 1913
επεβίβασας
You set 444
ανθρώπους
men 1909
επί
over 3588
τας
2776-1473
κεφαλάς ημων
our heads; 1330
διήλθομεν
we went 1223
διά
through 4442
πυρός
fire 2532
και
and 5204
ύδατος
water; 2532
και
but 1806
εξήγαγες
you led 1473
ημάς
us 1519
εις
unto 403.1
αναψυχήν
respite.
Wsadziłeś człowieka na głowę naszę; weszliśmy byli w ogień i w wodę, wszakżeś nas wywiódł na ochłodę. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Wsadziłeś ludzie na głowy nasze: przeszliśmy przez ogień i przez wodę: i wywiodłeś nas na ochłodę. Wozwieł jesi cziełowieki na gławy naszia: proidochom skwozie ogn' i wodu, i izwieł jesi ny w pokoj. Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й. Возве́лъ еси́ человѣ́ки на главы́ на́шя: про­идо́хомъ сквоз­ѣ́ о́гнь и во́ду, и изве́лъ еси́ ны́ въ поко́й. Поставил чужой народ над нами. Прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел Ты нас в место покойное.
Ps66(65),13 13 13 Introibo in domum tuam in holocaustis;
reddam tibi vota mea
66:13 1525
εισελεύσομαι
I will enter 1519
εις
into 3588
τον
3624-1473
οίκόν σου
your house 1722
εν
with 3646
ολοκαυτώμασιν
whole burnt-offerings. 591
αποδώσω
I will render 1473
σοι
to you 3588
τας
2171-1473
ευχάς μου
my vows,
Przetoż wnijdę do domu twego z całopaleniem, a oddam ci śluby moje. Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich, Wnidę do domu twego z całopaleniem: oddam ci śluby moje. Wnidu w dom twoj so wsiesożżenijem, wozdam tiebie molitwy moja, Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воздaмъ тебЁ моли6твы мо‰, Вни́ду въ до́мъ тво́й со всесожже́нiемъ, воз­да́мъ тебѣ́ моли́твы моя́, Войду в дом Твой и совершу всесожжение, исполню пред Тобою обеты мои;
Ps66(65),14 14 14 quæ distinxerunt labia mea:
et locutum est os meum in tribulatione mea.
66:14 3739
ας
which 1291
διέστειλε
[2drew apart 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
1my lips], 2532
και
and 2980
ελάλησε
[2spoke 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1my mouth] 1722
εν
in 3588
τη
2347-1473
θλίψει μου
my affliction.
Któreć ślubowały wargi moje, i wyrzekły usta moje w utrapieniu mojem. Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. Które wyraziły wargi moje, i wymówiły usta moje w ucisku moim. jaże izriekostie ustnie moi, i głagołasza usta moja w skorbi mojej. ±же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби моeй. я́же изреко́стѣ устнѣ́ мо­и́, и глаго́лаша уста́ моя́ въ ско́рби мо­е́й. изрекли их уста мои, и произнес язык мой в дни скорби моей.
Ps66(65),15 15 15 Holocausta medullata offeram tibi, cum incenso arietum;
offeram tibi boves cum hircis.
66:15 3646
ολοκαυτώματα
Whole burnt-offerings 3452.1
μεμυελωμένα
being filled with marrow 399
ανοίσω
I will offer 1473
σοι
to you, 3326
μετά
with 2368
θυμιάματος
incense 2532
και
and 2919.1
κριών
rams. 399
ανοίσω
I will offer 1473
σοι
to you 1016
βόας
oxen 3326
μετά
with 5507.4
χιμάρων
winter yearlings. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Całopalenie z tłustych baranów będęć ofiarował z kadzeniem, będęć ofiarował woły i kozły. Sela. Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela. Całopalenia tłuste ofiaruję tobie, z kładzeniem baranów: ofiarując woły z kozłami. Wsiesożżenija tuczna wozniesu tiebie s kadiłom, i owny, wozniesu tiebie woły s kozły. Всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ волы2 съ козлы6. Всесожже́нiя ту́чна воз­несу́ тебѣ́ съ кади́ломъ, и овны́, воз­несу́ тебѣ́ волы́ съ козлы́. Всесожжения тучные вознесу Тебе с фимиамом, принесу Тебе в жертву агнцев, волов и козлов.
Ps66(65),16 16 16 Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum,
quanta fecit animæ meæ.
66:16 1205
δεύτε
Come 191
ακούσατε
listen! 2532
και
and 1334
διηγήσομαι
I will describe 1473
υμίν
to you 3956
πάντες
(all 3588
οι
ones 5399
φοβούμενοι
fearing 3588
τον
2316
θεόν
God) 3745
όσα
as many things as 4160
εποίησε
he did 3588
τη
for 5590-1473
ψυχή μου
my soul.
Pójdźcie, słuchajcie, a będę opowiadał wszystkim, którzy się boicie Boga, co uczynił duszy mojej. Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej! Chódźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się Boga boicie: a będę powiadał, jako wielkie rzeczy uczynił duszy mojéj. Priiditie, usłyszytie, i powiem wam, wsi bojaszczyisia Boga, jelika sotwori duszy mojej. Пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бGа, є3ли6ка сотвори2 души2 моeй. Прiиди́те, услы́шите, и повѣ́мъ ва́мъ, вси́ боя́щiися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мо­е́й. Приидите, услышьте, поведаю вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей.
Ps66(65),17 17 17 Ad ipsum ore meo clamavi,
et exaltavi sub lingua mea.
66:17 4314
προς
To 1473
αυτόν
him 3588
τω
with 4750-1473
στόματί μου
my mouth 2896
εκέκραξα
I cried out, 2532
και
and 5312
ύψωσα
I raised up high 5259
υπό
by 3588
την
1100-1473
γλώσσάν μου
my tongue.
Do niegom usty swemi wołał, a wywyższałem go językiem moim. Do niego wołałem ustami mymiI wysławiałem go językiem moim. Do niegom usty memi wołał, i wywyższałem językiem moim. K niemu usty moimi wozzwach, i wozniesoch pod jazykom moim. Къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ, и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ. Къ нему́ усты́ мо­и́ми воз­зва́хъ, и воз­несо́хъ подъ язы́комъ мо­и́мъ. К Нему воззвал я устами моими, и язык мой превознес Его.
Ps66(65),18 18 18 Iniquitatem si aspexi in corde meo,
non exaudiet Dominus.
66:18 93
αδικίαν
[3injustice 1487
ει
1If 2334
εθεώρουν
2I had viewed] 1722
εν
in 2588-1473
καρδία μου
my heart, 3361
μη
let [2not 1522
εισακουσάτω
3listen to 1473
μου
4me 2962
κύριος
1 the lord]!
Bym był patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłuchałby był Pan. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Jeźlim patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłucha Pan. Nieprawdu aszcze uzriech w sierdcy mojem, da nie usłyszyt mienie Gospod'. Непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцы моeмъ, да не ўслhшитъ менє2 гDь. Непра́вду а́ще узрѣ́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ, да не услы́шитъ мене́ Госпо́дь. Если увижу неправду в сердце моем, то не услышит меня Господь.
Ps66(65),19 19 19 Propterea exaudivit Deus,
et attendit voci deprecationis meæ.
66:19 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 1522
εισήκουσέ
[2listened to 1473
μου
3me 3588
ο
2316
θεός
1God]; 4337
προσέσχε
he took heed 3588
τη
to the 5456
φωνή
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication.
Aleć zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej. Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją. Przetoć wysłuchał Bóg, i był pilen głosu modlitwy mojéj. Siego radi usłysza mia Bog, wniat głasu molienija mojego. Сегw2 рaди ўслhша мS бGъ, внsтъ глaсу молeніz моегw2. Сего́ ра́ди услы́ша мя́ Бо́гъ, вня́тъ гла́су моле́нiя мо­его́. Но вот услышал меня Бог, внял молению моему.
Ps66(65),20 20 20 Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam,
et misericordiam suam a me.
66:20 2128
ευλογητός
Blessed be 3588
ο
the 2316
θεός
God 3739
ος
who 3756-868
ουκ απέστησε
separated not from 3588
την
4335-1473
προσευχήν μου
my prayer, 2532
και
nor 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
his mercy 575
απ'
from 1473
εμού
me.
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej, ani odjął miłosierdzia swego odemnie. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojejI nie odmówił mi swej łaski! Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojéj, i miłosierdzia swego odemnie. Błagosłowien Bog, iże nie otstawi molitwu moju i miłost' swoju ot mienie. Блгcвeнъ бGъ, и4же не tстaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t менє2. Благослове́нъ Бо́гъ, и́же не от­ста́ви моли́тву мою́ и ми́лость свою́ от­ мене́. Благословен Бог, – не отверг Он молитвы моей и милость Свою явил мне!