Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 67 (66) NIECH NAM BÓG BŁOGOSŁAWI, BY GO UZNAŁY WSZYSTKIE NARODY.
Ps67(66),1 1 1 In finem, in hymnis. Psalmus cantici David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1722
εν
among 5215
ύμνοις
hymns; 5568
ψαλμός
a psalm 5603
ωδής
of an ode; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 67:1 3588
ο
2316
θεός
God, 3627
οικτειρήσαι
may he pity 1473
ημάς
us, 2532
και
and 2127
ευλογήσαι
bless 1473
ημάς
us, 2014
επιφάναι
to shine 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face 1909
εφ'
upon 1473
ημάς
us, 2532
και
and 1653
ελεήσαι
to show mercy on 1473
ημάς
us;
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu. (67:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm. Pieśń. (67:1) Na koniec, w Hymnach, Psalm Dawidowi. W koniec, w piesniech, psałom piesni Dawidu. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду. В конец, псалом, песнь Давида, 66
Ps67(66),2 2 2 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis;
illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri:
67:2 3588
του
1097
γνώναι
to know 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth 3588
την
3598-1473
οδόν σου
your way; 1722
εν
among 3956
πάσιν
all 1484
έθνεσι
nations 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance.
(67:2) Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela. (67:2) Niech nam Bóg miłościw będzieI niech nam błogosławi, Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela. (67:2) Niech się nad nami Bóg zmiłuje, i błogosławi nam; niech rozświeci oblicze swe nad nami, a zlituje się nad nami. Boże, uszczedri ny i błagosłowi ny, proswieti lice twoje na ny i pomiłuj ny: Б9е, ўщeдри ны2 и3 блгcви1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2: Бо́же, уще́дри ны́ и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ твое́ на ны́ и поми́луй ны́: Боже, смилуйся над нами и благослови нас, яви нам сияние лица Твоего и помилуй нас!
Ps67(66),3 3 3 ut cognoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutare tuum.
67:3 1843
εξομολογησάσθωσάν
Let [2make acknowledgment 1473
σοι
3to you 2992
λαοί
1 the peoples], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1843
εξομολογησάσθωσάν
let [2make acknowledgment 1473
σοι
3to you 2992-3956
λαοί πάντες
1all peoples]!
(67:3) Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje. (67:3) Aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje. (67:3) Żebyśmy poznali na ziemi drogę twoję: między wszemi narody zbawienie twoje. poznati na ziemli put' twoj, wo wsiech jazycech spasienije twoje. познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ спcніе твоE. позна́ти на земли́ пу́ть тво́й, во всѣ́хъ язы́цѣхъ спасе́нiе твое́. Дай нам познать на земле путь Твой, путь спасения, явленный Тобой всем народам!
Ps67(66),4 4 4 Confiteantur tibi populi, Deus:
confiteantur tibi populi omnes.
67:4 2165
ευφρανθήτωσαν
Be glad 2532
και
and 21
αγαλλιάσθωσαν
exult, 1484
έθνη
O nations! 3754
ότι
for 2919
κρινείς
you shall judge 2992
λαούς
the peoples 1722
εν
in 2118
ευθύτητι
straightness, 2532
και
and 1484
έθνη
[2 the nations 1722
εν
3in 3588
τη
4the 1093
γη
5earth 3594
οδηγήσεις
1you shall guide]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(67:4) Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie! (67:4) Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (67:4) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie. Da ispowiediatsia tiebie liudije, Boże, da ispowiediatsia tiebie liudije wsi. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. Да исповѣ́дят­ся тебѣ́ лю́дiе, Бо́же, да исповѣ́дят­ся тебѣ́ лю́дiе вси́. Да славят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все!
Ps67(66),5 5 5 Lætentur et exsultent gentes,
quoniam judicas populos in æquitate,
et gentes in terra dirigis.
67:5 1843
εξομολογησάσθωσάν
Let [2make acknowledgment 1473
σοι
3to you 2992
λαοί
1peoples], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1843
εξομολογησάσθωσάν
let [2make acknowledgment 1473
σοι
3to you 2992-3956
λαοί πάντες
1all peoples]!
(67:5) Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela. (67:5) Niech się radują i weselą narody, Gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie I kierujesz narodami na ziemi! Sela. (67:5) Niech się radują i weselą narodowie, iż sądzisz ludzie sprawiedliwie: narody na ziemi sprawujesz. Da wozwiesieliatsia i da wozradujutsia jazycy: jako sudiszy liudiem prawotoju, i jazyki na ziemli nastawiszy. Да возвеселsтсz и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши. Да воз­веселя́т­ся и да воз­ра́дуют­ся язы́цы: я́ко су́диши лю́демъ правото́ю, и язы́ки на земли́ наста́виши. Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле.
Ps67(66),6 6 6 Confiteantur tibi populi, Deus:
confiteantur tibi populi omnes.
67:6 1093
γη
The earth 1325
έδωκε
gave 3588
τον
2590-1473
καρπόν αυτής
her fruit. 2127
ευλογήσαι
May [3bless 1473
ημάς
4us 3588
ο
2316
θεός
1God 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
2our God].
(67:6) Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie. (67:6) Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (67:6) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie. Da ispowiediatsia tiebie liudije, Boże, da ispowiediatsia tiebie liudije wsi. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. Да исповѣ́дят­ся тебѣ́ лю́дiе, Бо́же, да исповѣ́дят­ся тебѣ́ лю́дiе вси́. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все!
Ps67(66),7 7 7 Terra dedit fructum suum:
benedicat nos Deus, Deus noster!
67:7 2127
ευλογήσαι
May [2bless 1473
ημάς
3us 3588
ο
2316
θεός
1God], 2532
και
and 5399
φοβηθήτωσαν
let [6fear 1473
αυτόν
7him 3956
πάντα
1all 3588
τα
2the 4009
πέρατα
3ends 3588
της
4of the 1093
γης
5earth]!
(67:7) Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. (67:7) Ziemia wydała plon swój:Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg. (67:7) Ziemia dała swój owoc: niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz, Ziemlia dadieod swoj: błagosłowi ny, Boże, Boże nasz, ЗемлS дадE пл0дъ св0й: блгcви1 ны, б9е, б9е нaшъ, Земля́ даде́ пло́дъ сво́й: благослови́ ны, Бо́же, Бо́же на́шъ, Земля принесла плод свой. Благослови нас, Боже, Боже наш!
Ps67(66),8 8 8 Benedicat nos Deus,
et metuant eum omnes fines terræ.
(67:8) Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi. (67:8) Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi! (67:8) Niech nas błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemie. błagosłowi ny, Boże: i da ubojatsia jego wsi koncy ziemli. блгcви1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы6 земли2. благослови́ ны, Бо́же: и да убоя́т­ся его́ вси́ концы́ земли́. Благослови нас, Боже! И да убоятся Тебя все пределы земли!
Chwała