Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 68 (67) TRIUMFALNY POCHÓD BOGA.
Ps68(67),1 1 1 In finem. Psalmus cantici ipsi David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5603
ωδής
[2of an ode 5568
ψαλμός
1a psalm]; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 68:1 450-3588-2316
αναστήτω ο θεός
Let God arise, 2532
και
and 1287
διασκορπισθήτωσαν
let [2be dispersed 3588
οι
2190-1473
εχθροί αυτού
1his enemies], 2532
και
and 5343
φυγέτωσαν
let [4flee 575
από
5from 4383-1473
προσώπου αυτού
6his face 3588
οι
1the ones 3404
μισούντες
2detesting 1473
αυτόν
3him]!
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy ku śpiewaniu. (68:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń. (68:1) Na koniec, Psalm pieśni, samemu Dawidowi. W koniec, psałom piesni Dawidu. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду Въ коне́цъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду. В конец, псалом, песнь Давида, 67
Ps68(67),2 2 2 Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus;
et fugiant qui oderunt eum a facie ejus.
68:2 5613
ως
As 1587
εκλείπει
[2dissipates 2586
καπνός
1smoke], 1587
εκλιπέτωσαν
let them dissipate! 5613
ως
As 5080
τήκεται
[2melts away 2781.1
κηρός
1beeswax] 575
από
from 4383
προσώπου
the face 4442
πυρός
of the fire, 3779
ούτως
thus 622
απολούνται
shall [3be destroyed 3588
οι
1the 268
αμαρτωλοί
2sinners] 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
του
2316
θεού
of God.
(68:2) Powstanie Bóg, a będą rozproszeni nieprzyjaciele jego, i pouciekają przed twarzą jego ci, którzy go mają w nienawiści. (68:2) Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą. (68:2) Niech powstanie Bóg, a niech się rozproszą nieprzyjaciele jego: a niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego. Da woskriesniet Bog, i rastoczatsia wrazi jego, i da bieżat ot lica jego nienawidiaszczyi jego. Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Да воскре́снетъ Бо́гъ, и расточа́т­ся врази́ его́, и да бѣжа́тъ от­ лица́ его́ ненави́дящiи его́. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!
Ps68(67),3 3 3 Sicut deficit fumus, deficiant;
sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.
68:3 2532
και
But 3588
οι
[2the 1342
δίκαιοι
3just 2165
ευφρανθήτωσαν
1let] be glad! 21
αγαλλιάσθωσαν
Let them exult 1799
ενώπιον
in the presence of 3588
του
2316
θεού
God! 5059.6
τερφθήτωσαν
Let them be made happy 1722
εν
with 2167
ευφροσύνη
gladness!
(68:3) Jako bywa dym rozpędzony, tak ich rozpędzasz: jako się wosk rozpływa od ognia, tak niezbożnicy poginą przed obliczem Bożem. (68:3) Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni. (68:3) Jako ustaje dym, niechaj ustaną: jako się wosk rozpływa od ognia, tak niechaj zginą grzesznicy od oblicza Bożego. Jako izcziezajet dym, da izczieznut: jako tajet wosk ot lica ognia, tako da pogibnut griesznicy ot lica Bożyja: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz: Я́ко изчеза́етъ ды́мъ, да изче́знутъ: я́ко та́етъ во́скъ от­ лица́ огня́, та́ко да поги́бнутъ грѣ́шницы от­ лица́ Бо́жiя: Как исчезает дым, да исчезнут! Как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия;
Ps68(67),4 4 4 Et justi epulentur, et exsultent in conspectu Dei,
et delectentur in lætitia.
68:4 103
άσατε
Sing 3588
τω
2316
θεώ
to God! 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματι αυτού
his name! 3597.2
οδοποιήσατε
Open the way 3588
τω
to the 1910
επιβεβηκότι
one being mounted 1909
επί
unto 1424
δυσμών
the west — 2962
κύριος
the lord 3686-1473
όνομα αυτώ
is his name, 2532
και
and 21
αγαλλιάσθε
exult 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him! 5015
ταραχθήσονται
They shall be disturbed 575
από
before 4383-1473
προσώπου αυτού
his face.
(68:4) Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożem, i pląsać będą od radości. (68:4) Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie! (68:4) A sprawiedliwi niechaj używają, i weselą się przed oczyma Bożemi: i niechaj rozkoszują w radości. a prawiednicy da wozwiesieliatsia, da wozradujutsia pried Bogom, da nasładiatsia w wiesielii. ґ првdницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz пред8 бGомъ, да насладsтсz въ весeліи. а пра́ведницы да воз­веселя́т­ся, да воз­ра́дуют­ся предъ Бо́гомъ, да насладя́т­ся въ весе́лiи. а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся весельем!
Ps68(67),5 5 5 Cantate Deo; psalmum dicite nomini ejus:
iter facite ei qui ascendit super occasum.
Dominus nomen illi; exsultate in conspectu ejus.
Turbabuntur a facie ejus,
68:5 3588
του
The 3962
πατρός
father 3588
των
of the 3737
ορφανών
orphans, 2532
και
and 2923
κριτού
judge 3588
των
of the 5503
χηρών
widows — 3588
ο
2316
θεός
God 1722
εν
in 5117
τόπω
[2place 39-1473
αγίω αυτού
1his holy].
(68:5) Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy imieniowi jego; gotujcie drogę temu, który jeździ na obłokach. Pan jest imię jego, radujcież się przed obliczem jego. (68:5) Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego! Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach – Pan imię jego – radujcie się przed nim! (68:5) Śpiewajcie Bogu, Psalm śpiewajcie imieniowi jego: czyńcie drogę temu, który wstąpił na zachód: Pan imię jego: radujcie się przed obliczem jego: zatrwożą się od oblicza jego: Wospojtie Bogu, pojtie imieni jego: putiesotworitie wozszedszemu na zapady, Gospod' imia jemu: i radujtiesia pried nim. Восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те возшeдшему на зaпады, гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ. Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени его́: путесотвори́те воз­ше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя ему́: и ра́дуйтеся предъ ни́мъ. Воспойте Богу, пойте имя Его! Уготовьте путь Шествующему на запад! Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним!
Ps68(67),6 6 6 patris orphanorum, et judicis viduarum;
Deus in loco sancto suo.
68:6 3588
ο
2316
θεός
God 2733.1
κατοικίζει
settles 3441.1
μονοτρόπους
simple people 1722
εν
in 3624
οίκω
a house; 1806
εξάγων
leading out 3975.2
πεπεδημένους
the prisoners being shackled 1722
εν
in 406.1
ανδρεία
courage; 3668
ομοίως
in like manner 3588
τους
the 3893
παραπικραίνοντας
ones being greatly embittered, 3588
τους
2730
κατοικούντας
dwelling 1722
εν
in 5028
τάφοις
tombs.
(68:6) Ojcem jest sierót, i sędzią wdów, Bogiem w przybytku swym świętym. (68:6) Ojcem sierot i sędzią wdówJest Bóg w swym świętym przybytku. (68:6) Ojca sierót, i sędziego wdów: Boga na miejscu swem świętem. Da smiatutsia ot lica jego, Otca sirych i sudii wdowic: Bog w miestie swiatiem swojem. Да смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ. Да смяту́т­ся от­ лица́ его́, Отца́ си́рыхъ и судiи́ вдови́цъ: Бо́гъ въ мѣ́стѣ святѣ́мъ сво­е́мъ. Да придут в смятенье враги от лица Его, Отца сирот и Заступника вдов! Царит Бог во святилище Своем.
Ps68(67),7 7 7 Deus qui inhabitare facit unius moris in domo;
qui educit vinctos in fortitudine,
similiter eos qui exasperant, qui habitant in sepulchris.
68:7 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
in 3588
τω
1607-1473
εκπορεύεσθαί σε
your going forth 1799
ενώπιον
before 3588
του
2992-1473
λαού σου
your people 1722
εν
in 3588
τω
1224-1473
διαβαίνειν σε
your passing over 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness,
(68:7) Bóg, który samotne w rodowite domy rozmnaża, wywodzi więźniów z oków; ale odporni mieszkać muszą w ziemi suchej. (68:7) Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, Wyprowadza więźniów na wolność, Lecz oporni pozostają w ziemi suchej. (68:7) Bóg, który czyni, że mieszkają jednych obyczajów w domu; który wywodzi więźnie w mocy: także i te, co obrażają, którzy mieszkają w grobiech. Bog wsieliajet jedinomysliennyja w dom, izwodia okowannyja mużestwom, takożdie prieogorcziewajuszczyja żywuszczyja wo grobiech. БGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ, и3зводS њков†нныz мyжествомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ. Бо́гъ вселя́етъ единомы́слен­ныя въ до́мъ, изводя́ окова́н­ныя му́же­с­т­вомъ, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробѣ́хъ. Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своей, выводит из преисподней огорчавших Его.
Ps68(67),8 8 8 Deus, cum egredereris in conspectu populi tui,
cum pertransires in deserto,
68:8 1093
γη
the earth 4579
εσείσθη
was shaken. 2532-1063
και γαρ
For even 3588
οι
the 3772
ουρανοί
heavens 4712.1
έσταξαν
dripped water 575
από
before 4383
προσώπου
the face 3588
του
of the 2316
θεού
God 3588
του
*
Σινά
of Sinai; 575
από
before 4383
προσώπου
the face 3588
του
of the 2316
θεού
God *
Ισραήλ
of Israel.
(68:8) Boże! gdyś wychodził przed obliczem ludu twego, gdyś chodził po puszczy; Sela, (68:8) Boże, gdyś wychodził przed ludem twoim, Gdyś kroczył przez pustynię, Sela, (68:8) Boże, gdyś wychodził przed ludem twym, gdyś chodził po puszczy: Boże, wniegda ischoditi tiebie pried liud'mi twoimi, wniegda mimochoditi tiebie w pustyni, Б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни, Бо́же, внегда́ исходи́ти тебѣ́ предъ людьми́ тво­и́ми, внегда́ мимоходи́ти тебѣ́ въ пусты́ни, Боже, когда шел Ты пред народом Твоим, когда шествовал Ты в пустыне,
Ps68(67),9 9 9 terra mota est, etenim cæli distillaverunt,
a facie Dei Sinai, a facie Dei Israël.
68:9 1028
βροχήν
[2rain 1595
εκούσιον
3as a voluntary act 873
αφοριείς
1Will you separate], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
τη
for 2817-1473
κληρονομία σου
your inheritance? 2532
και
Even 770
ησθένησε
it was weak, 1473-1161
συ δε
but you 2675
κατηρτίσω
restored 1473
αυτήν
it.
(68:9) Ziemia się trzęsła, także i niebiosa rozpływały się przed obliczem Bożem, i ta góra Synaj drżała przed twarzą Boga, Boga Izraelskiego. (68:9) Ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem; Oto Synaj zatrząsł się przed Bogiem, Bogiem Izraela. (68:9) Ziemia się trzęsła, niebiosa téż kropiły od oblicza Boga Synai, od oblicza Boga Izrael. ziemlia potriasiesia, ibo niebiesa kanusza ot lica Boga Sinaina, ot lica Boga Izrailiewa. землS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева. земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от­ лица́ Бо́га Сина́ина, от­ лица́ Бо́га Изра́илева. земля тряслась, небеса таяли от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева.
Ps68(67),10 10 10 Pluviam voluntariam segregabis, Deus, hæreditati tuæ;
et infirmata est, tu vero perfecisti eam.
68:10 3588
τα
2226-1473
ζωά σου
Your living creatures 2730
κατοικούσιν
dwell 1722
εν
in 1473
αυτή
it; 2090
ητοίμασας
you prepared 1722
εν
in 3588
τη
5544-1473
χρηστότητί σου
your graciousness 3588
τω
for the 4434
πτωχώ
poor.
(68:10) Deszcz obfity spuszczałeś hojnie, o Boże! na dziedzictwo twoje, a gdy omdlewało, tyś je zaś otrzeźwiał. (68:10) Obfity deszcz zesłałeś, Boże, A gdy dziedzictwo twoje omdlewało, orzeźwiałeś je. (68:10) Deszcz dobrowolny oddzielisz, Boże, dziedzictwu twojemu: i zemdlało, a tyś je posilił. Dożd' wolien otłucziszy, Boże, dostojaniju twojemu, i izniemoże, ty że sowierszył jesi je. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію твоемY, и3 и3знем0же, тh же соверши1лъ є3си2 є5. До́ждь во́ленъ от­лучи́ши, Бо́же, достоя́нiю тво­ему́, и изнемо́же, ты́ же соверши́лъ еси́ е́. Дождь обильно проливал Ты, Боже, народу Твоему, и когда изнемогал он, Ты укреплял его.
Ps68(67),11 11 11 Animalia tua habitabunt in ea;
parasti in dulcedine tua pauperi, Deus.
68:11 3588
ο
The 2316
θεός
[2God 2962
κύριος
1 lord] 1325
δώσει
shall give 4487
ρήμα
discourse 3588
τοις
to the 2097
ευαγγελιζομένοις
ones announcing good news 1411
δυνάμει
[2force 4183
πολλή
1for a great].
(68:11) Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże! (68:11) Trzoda twoja zamieszkała w niej; W dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego. (68:11) Zwierzęta twoje będą mieszkały w niem: nagotowałeś z słodkości twéj ubogiemu, Boże. Żywotnaja twoja żywut na niej: ugotował jesiagostiju twojeiu niszczemu, Boże. ЖивHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему, б9е. Живо́тная твоя́ живу́тъ на не́й: угото́валъ еси́ бла́гостiю тво­е́ю ни́щему, Бо́же. Животные Твои обитают в пустыне; предназначил Ты их, Боже, по благости Твоей, убогим.
Ps68(67),12 12 12 Dominus dabit verbum evangelizantibus, virtute multa. 68:12 3588
ο
The 935
βασιλεύς
king 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces 3588
του
of the 27
αγαπητού
beloved, 3588
τη
for the 5611.1
ωραιότητι
beauty 3588
του
of the 3624
οίκου
house 1244
διελέσθαι
to divide 4661
σκύλα
the spoils.
(68:12) Pan dał słowo swe, i tych, którzy pociechy zwiastowali, zastęp wielki mówiących. (68:12) Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. (68:12) Pan da słowo przepowiadającym Ewangelią, mocą wielką. Gospod' dast głagoł błagowiestwujuszczym siłoju mnogoju: ГDь дaстъ глаг0лъ благовэствyющымъ си1лою мн0гою: Госпо́дь да́стъ глаго́лъ благовѣ­ст­ву́ющымъ си́лою мно́гою: Господь одаряет благовествующих великою силою слова.
Ps68(67),13 13 13 Rex virtutum dilecti, dilecti;
et speciei domus dividere spolia.
68:13 1437
εάν
If 2837
κοιμηθήτε
you should sleep 303.1
αναμέσον
in the midst 3588
των
of the 2819
κλήρων
lots, 4420
πτέρυγες
the wings 4058
περιστεράς
of the dove 4014.1
περιηργυρωμέναι
being silver plated, 2532
και
and 3588
τα
3346.1-1473
μετάφρενα αυτής
her upper back 1722
εν
in 5515.1
χλωρότητι
greenness 5553
χρυσίου
of gold;
(68:13) Królowie z wojskami uciekali, uciekali: ale ta, która przyglądała domu, dzieliła łupy. (68:13) Królowie wojsk uciekają, uciekają, Ale pani domu dzieli łupy. (68:13) Król zastępów umiłowanego, umiłowanego, i piękności domu rozdzielać korzyści. Car' sił wozliubliennago, krasotoju domu razdieliti korysti. цRь си1лъ возлю1бленнагw, красот0ю д0му раздэли1ти кwрhсти. Ца́рь си́лъ воз­лю́блен­наго, красото́ю до́му раздѣли́ти коры́сти. Царь, дарующий силу народу возлюбленному, обещал прекрасный дом оделить добычей.
Ps68(67),14 14 14 Si dormiatis inter medios cleros,
pennæ columbæ deargentatæ,
et posteriora dorsi ejus in pallore auri.
68:14 1722
εν
in 3588
τω
the 1291
διαστέλλειν
[2drawing apart 3588
τον
3the 2032
επουράνιον
1heavenly one] 935
βασιλείς
kings 1909
επ'
upon 1473
αυτής
it, 5507.5
χιονωθήσονται
they shall be made as snow 1722
εν
in *
Σελμών
Salmon.
(68:14) Chociażeście leżeć musieli między kotłami, przecież będziecie jako gołębica, mająca pióra posrebrzone, a której skrzydła jako żółte złoto. (68:14) Czy chcecie spoczywać między zagrodami? Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, A pióra jej skrzydeł mienią się złotem. (68:14) Choćbyście spali w pośrodku losów, pióra gołębice pośrebrzone: a tył grzbietu jego żółci się jako złoto. Aszcze pospitie posriedie priedieł, krilie gołubinie posriebrienie, i mieżdoramija jeia w blieszczanii złata: Ѓще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz є3S въ блещaніи злaта: А́ще поспите́ посредѣ́ предѣ́лъ, крилѣ́ голуби́нѣ посре́бренѣ, и междора́мiя ея́ въ блеща́нiи зла́та: Если будете вы жить мирно в пределах своих, подобны будете голубке с крыльями серебристыми и межкрыльем, блистающим как золото.
Ps68(67),15 15 15 Dum discernit cælestis reges super eam,
nive dealbabuntur in Selmon.
68:15 3735
όρος
The mountain 3588
του
2316
θεού
of God; 3735
όρος
the mountain 4104.2
πίον
being plentiful; 3735
όρος
the mountain 5184.1
τετυρωμένον
for making cheese; 3735
όρος
the mountain 4104.2
πίον
being plentiful.
(68:15) Gdy Wszechmogący rozproszy królów w tej ziemi, wybielejesz jako śnieg na górze Salmon. (68:15) Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie. (68:15) Gdy Niebieski rozsądza króle w nim, będą wybieleni jako śnieg na Selmon. wniegda raznstwit niebiesnyj cari na niej, osnieżatsia w siełmonie. внегдA рaзнствитъ нбcный цари6 на нeй, њснэжaтсz въ селмHнэ. внегда́ ра́зн­ствитъ небе́сный цари́ на не́й, оснѣжа́т­ся въ селмо́нѣ. Когда положит Всевышний преграды владений царей, станете вы чище снега на горе Селмон.
Ps68(67),16 16 16 Mons Dei, mons pinguis:
mons coagulatus, mons pinguis.
68:16 2444
ινατί
Why 5274
υπολαμβάνετε
do you undertake, 3735
όρη
O mountains 5184.1
τετυρωμένα
making cheese, 3588
το
the 3735
όρος
mountain 3739
ο
which 2106-3588-2316
ευδόκησεν ο θεός
God thinks well 2730
κατοικείν
to dwell 1722
εν
in 1473
αυτώ
it? 2532-1063
και γαρ
For even 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 2681
κατασκηνώσει
encamps 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end.
(68:16) Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej. (68:16) Górą Bożą jest góra Baszan, Górą pełną szczytów góra Baszan. (68:16) Góra Boża, góra tłusta: góra obfita, góra tłusta. Gora Bożyja, gora tucznaja, gora usyriennaja, gora tucznaja. ГорA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeннаz, горA тyчнаz. Гора́ Бо́жiя, гора́ ту́чная, гора́ усыре́н­ная, гора́ ту́чная. Гора Божия, гора тучная, гора плодоносная, гора тучная!
Ps68(67),17 17 17 Ut quid suspicamini, montes coagulatos?
mons in quo beneplacitum est Deo habitare in eo;
etenim Dominus habitabit in finem.
68:17 3588
το
The 716
άρμα
chariot 3588
του
2316
θεού
of God — 3463.1
μυριοπλάσιον
ten thousand-fold; 5505
χιλιάδες
thousands 2112.1
ευθηνούντων
of prospering ones. 2962
κύριος
The lord 1722
εν
among 1473
αυτοίς
them 1722
εν
in *
Σιναίν
Sinai, 1722
εν
in 3588
τω
the 39
αγίω
holy place.
(68:17) Przeczże wyskakujecie góry pogórczyste? na tejci górze ulubił sobie Bóg mieszkanie, tamci Pan będzie mieszkał na wieki. (68:17) Czemu zazdrośnie spoglądacie, szczyty górskie, Na górę, którą wybrał Bóg na swą siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki. (68:17) Co się przypatrujecie górom zsiadłym? Góra, na któréj się Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki. Wskuju niepszczujetie, gory usyriennyja? gora, juże błagowoli Bog żyti w niej: ibo Gospod' wsielitsia do konca. Вскyю непщyете, г0ры ўсырє1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1тсz до концA. Вску́ю непщу́ете, го́ры усыре́н­ныя? гора́, ю́же благоволи́ Бо́гъ жи́ти въ не́й: и́бо Госпо́дь всели́т­ся до конца́. Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на этой горе благоволил обитать Сам Бог, Господь вселится на ней вовеки.
Ps68(67),18 18 18 Currus Dei decem millibus multiplex, millia lætantium;
Dominus in eis in Sina, in sancto.
68:18 305
ανέβης
You ascended 1519
εις
into 5311
ύψος
the height; 162
ηχμαλώτευσας
you captured 161
αιχμαλωσίαν
captivity; 2983
έλαβες
you received 1390
δόματα
gifts 1722
εν
by 444
ανθρώποις
men; 2532-1063
και γαρ
for even 544
απειθούντες
[2 the ones resisting persuasion 3588
του
2681
κατασκηνώσαι
1to encamp among].
(68:18) Wozów Bożych jest dwadzieścia tysięcy, wiele tysięcy Aniołów; ale Pan między nimi jako na Synaj w świątnicy przebywa. (68:18) Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni. (68:18) Wóz Boży dziesiącią tysięcy rozmaity, tysiące weselących się: Pan między nimi na Synai, w świątnicy. Koliesnica Bożyja tmami tiem, tysiaszcza gobzujuszczych: Gospod' w nich w Sinai wo swiatiem. Колесни1ца б9іz тьмaми тeмъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во с™ёмъ. Колесни́ца Бо́жiя тма́ми те́мъ, ты́сяща гобзу́ющихъ: Госпо́дь въ ни́хъ въ Сина́и во святѣ́мъ. Колесниц Божьих тысячи тысяч, тьма ликующих; Господь среди них на Синае во святилище.
Ps68(67),19 19 19 Ascendisti in altum, cepisti captivitatem,
accepisti dona in hominibus;
etenim non credentes inhabitare Dominum Deum.
68:19 2962
κύριος
The lord 3588
ο
2316
θεός
God 2128
ευλογητός
blessed. 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 2250
ημέραν
day 2596
καθ'
by 2250
ημέραν
day, 2532
και
for 2720.1
κατευοδώσαι
you greatly prospered 1473
ημίν
us, 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
των
4992-1473
σωτηρίων ημών
of our deliverances.
(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami. (68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana, Boga. (68:19) Wstąpiłeś na wysokość, poimałeś poimane: nabrałeś darów w ludziach: téż i niewierzące, aby Pan Bóg mieszkał. Wozszeł jesi na wysotu, plienił jesi plien: prijał jesi dajanija w cziełowiecech, ibo nie pokariajuszczyjasia, jeże wsielitisia. Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ, и4бо непокарsющыzсz, є4же всели1тисz. Возше́лъ еси́ на высоту́, плѣни́лъ еси́ плѣ́нъ: прiя́лъ еси́ дая́нiя въ человѣ́цѣхъ, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися. Взошел Ты на высоту, взял пленников в плен; принял дары от людей, даже среди непокорных вселишься.
Ps68(67),20 20 20 Benedictus Dominus die quotidie:
prosperum iter faciet nobis Deus salutarium nostrorum.
68:20 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
Our God, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
του
4982
σώζειν
to deliver, 2532
και
even 3588
του
the 2962
κυρίου
lord delivering 3588
αι
the ones 1327
διέξοδοι
at the outer reaches 3588
του
2288
θανάτου
of death.
(68:20) Błogosławiony Pan; na każdy dzień hojnie nas opatruje dobrami swemi Bóg zbawienia naszego. Sela. (68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela. (68:20) Błogosławiony Pan na każdy dzień; szczęśliwą uczyni drogę nam Bóg zbawienia naszego. Gospod' Bog błagosłowien, błagosłowien Gospod' dien' dnie: pospieszyt nam Bog spasienij naszych. ГDь бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бGъ спcній нaшихъ. Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ, благослове́нъ Госпо́дь де́нь дне́: поспѣши́тъ на́мъ Бо́гъ спасе́нiй на́шихъ. Господь Бог благословен, благословен Господь во все дни! Дарует нам удачу Бог, Спаситель наш.
Ps68(67),21 21 21 Deus noster, Deus salvos faciendi;
et Domini, Domini exitus mortis.
68:21 4133
πλην
But 3588
ο
2316
θεός
God 4917
συνθλάσει
shall fracture in pieces 2776
κεφαλάς
the heads 2190-1473
εχθρών αυτού
of his enemies; 2884.2
κορυφήν
[2tops of heads 2359
τριχός
1 the hairy] 1279
διαπορευομένων
traveling 1722
εν
in 4131.1-1473
πλημμελείαις αυτών
their trespasses.
(68:21) On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z śmierci wywodzi. (68:21) Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci. (68:21) Bóg nasz Bogiem zbawiającym: i Pańskie, Pańskie wyjście z śmierci. Bog nasz Bog jeże spasati: i Gospodnia, Gospodnia ischodiszcza smiertnaja. БGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz. Бо́гъ на́шъ Бо́гъ е́же спаса́ти: и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Бог наш, Бог спасающий; и Господу, Господу подвластны врата смерти.
Ps68(67),22 22 22 Verumtamen Deus confringet capita inimicorum suorum,
verticem capilli perambulantium in delictis suis.
68:22 2036-2962
είπε κύριος
The lord said 1537
εκ
from out of *
Βασάν
Bashan, 1994
επιστρέψω
I shall return. 1994
επιστρέψω
I shall return 1722
εν
in 1037
βυθοίς
the depths 2281
θαλάσσης
of the sea.
(68:22) Zaiste Bóg zrani głowę nieprzyjaciół swoich, i wierzch głowy włosami nakryty chodzącego w grzechach swoich. (68:22) Zaiste, roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich, Włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich. (68:22) Wszakże Bóg potłucze głowy nieprzyjaciół swoich: wierzch włosu, którzy chodzą w występkach swoich. Obaczie Bog sokruszyt gławy wragow swoich, wierch włas priechodiaszczych w priegrieszeniich swoich. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ. Оба́че Бо́гъ сокруши́тъ главы́ враго́въ сво­и́хъ, ве́рхъ вла́съ преходя́щихъ въ прегрѣше́нiихъ сво­и́хъ. Но Бог сокрушит головы врагов Своих и в темя поразит закосневших в своих грехах.
Ps68(67),23 23 23 Dixit Dominus: Ex Basan convertam,
convertam in profundum maris:
68:23 3704-302
όπως αν
That 911
βαφή
[2should be dipped 3588
ο
4228-1473
πους σου
1your foot] 1722
εν
in 129
αίματι
blood, 3588
η
and the 1100
γλώσσα
tongue 3588
των
2965-1473
κυνών σου
of your dogs 1537
εξ
be stained 2190
εχθρών
[3enemies 3844
παρ'
1from 1473
αυτού
2his].
(68:23) Rzekł Pan: Wyprowadzę zaś swoich jako z Basan, wywiodę ich zaś z głębokości morskiej. (68:23) Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, Sprowadzę z głębin morskich, (68:23) Rzekł Pan: Nawrócę z Bazan: nawrócę w głębokość morską. Rieczie Gospod': ot Wasana obraszczu, obraszczu wo głubinach morskich: РечE гDь: t васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ: Рече́ Госпо́дь: от­ Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́хъ морски́хъ: Сказал Господь: "Из Васана изведу грешника, извлеку из глубин морских!"
Ps68(67),24 24 24 ut intingatur pes tuus in sanguine;
lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso.
68:24 2334
εθεωρήθησαν
[2were viewed 3588
αι
4197-1473
πορίαί σου
1Your goings], 3588
ο
O 2316
θεός
God; 3588
αι
the 4197
πορείαι
goings 3588
του
2316-1473
θεού μου
of my God, 3588
του
the 935
βασιλέως
king, 3588
του
1722
εν
in 3588
τω
the 39
αγίω
holy place.
(68:24) Przetoż będzie noga twoja zbroczona we krwi, i język psów twoich we krwi nieprzyjacielskiej. (68:24) Aby noga twoja brodziła we krwi, Język psów twoich miał żer swój z wrogów. (68:24) Aby się omoczyła noga twoja we krwi: i język psów twoich z nieprzyjaciół w téjże. jako da omoczitsia noga twoja w krowi, jazyk pies twoich ot wrag ot niego. ћкw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ твои1хъ t вр†гъ t негw2. я́ко да омо́чит­ся нога́ твоя́ въ кро́ви, язы́къ пе́съ тво­и́хъ от­ вра́гъ от­ него́. Да омочатся ноги твои и языки псов твоих в крови врагов Божьих.
Ps68(67),25 25 25 Viderunt ingressus tuos, Deus,
ingressus Dei mei, regis mei, qui est in sancto.
68:25 4399
προέφθασαν
[2went beforehand 758
άρχοντες
1Rulers] 2192
εχόμενα
being next to 5567
ψαλλόντων
ones strumming, 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 3494.1
νεανίδων
of young women 5178.1
τυμπανιστριών
performing on tambourines.
(68:25) Widzieli ciągnienia twoje, Boże! ciągnienia Boga mego i króla mego w świątnicy. (68:25) Widziano pochody twoje Boże! Pochody Boga mego, Króla mego w świątyni. (68:25) Widzieli postępowania twoje, Boże, postępowania Boga mego, króla mojego, który jest w świątnicy. Widiena bysza szestwija twoja, Boże, szestwija Boga mojego Caria, iże wo swiatiem. Ви6дэна бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа моегw2 цRS, и4же во с™ёмъ. Ви́дѣна бы́ша ше́­ст­вiя твоя́, Бо́же, ше́­ст­вiя Бо́га мо­его́ Царя́, и́же во святѣ́мъ. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя, обитающего во святилище.
Ps68(67),26 26 26 Prævenerunt principes conjuncti psallentibus,
in medio juvencularum tympanistriarum.
68:26 1722
εν
In 1577
εκκλησίαις
assemblies 2127
ευλογείτε
bless 3588
τον
2316
θεόν
God! 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 1537
εκ
from 4077
πηγών
the springs *
Ισραήλ
of Israel.
(68:26) Wprzód szli śpiewacy, a za nimi grający na instrumentach, a w pośrodku panienki bijąc w bębny. (68:26) Na przedzie szli śpiewacy, za nimi grajkowieWśród dziewcząt bijących w bębny. (68:26) Uprzedzili książęta złączeni z śpiewającymi, w pośrodku młodziuchnych bębenniczek. Priedwarisza kniazi bliz pojuszczych, posriedie diew timpannic. Предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. Предвари́ша кня́зи бли́зъ пою́щихъ, посредѣ́ дѣ́въ тимпа́н­ницъ. Впереди шли начальники хоров и певцы, среди юных дев с тимпанами.
Ps68(67),27 27 27 In ecclesiis benedicite Deo Domino de fontibus Israël. 68:27 1563
εκεί
There *
Βενιαμίν
Benjamin 3501
νεώτερος
the younger 1722
εν
is in 1611
εκστάσει
astonishment, 758
άρχοντες
even the rulers *
Ιούδα
of Judah, 2232-1473
ηγεμόνες αυτών
and their governors, 758
άρχοντες
the rulers *
Ζαβουλών
of Zebulun, 758
άρχοντες
the rulers *
Νεφθαλί
of Naphtali.
(68:27) W zgromadzeniach błogosławcie Bogu, błogosławcie Panu, którzyście z narodu Izraelskiego. Tu niech będzie Benjamin maluczki, który ich opanował; (68:27) W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela. (68:27) W kościele błogosławcie Bogu, Panu z źródeł Izraelskich. W cerkwach błagosłowitie Boga, Gospoda ot istocznik Izrailiewych. Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Въ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода от­ исто́чникъ Изра́илевыхъ. В церквах благословляйте Бога, Господа, вы, потомки Израиля!
Ps68(67),28 28 28 Ibi Benjamin adolescentulus, in mentis excessu;
principes Juda, duces eorum;
principes Zabulon, principes Nephthali.
68:28 1781
έντειλαι
Give charge, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
τη
to 1411-1473
δυνάμει σου
your power! 1412
δυνάμωσον
Strengthen, 3588
ο
O 2316
θεός
God! 3778
τούτο
this 3739
ο
which 2716
κατειργάσω
you worked out 1722
εν
among 1473
ημίν
us.
(68:28) Tu książęta Judzcy, i hufy ich, książęta Zabulońscy, i książęta Neftalimscy. (68:28) Tam Beniamin, najmłodszy, idzie na czele, Książęta Judy w szatach wzorzystych, Książęta Zebulona, książęta Naftaliego. (68:28) Tam Benjamin młodziuchny, w zachwyceniu myśli: książęta Juda, wodzowie ich: książęta Zabulon i książęta Nephthali. Tamo Wieniamin juniejszyj wo użasie, kniazi Iudowy władyki ich, kniazi Zawułoni, kniazi Nieffalimli. Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдwвы владhки и4хъ, кн‰зи завулw6ни, кн‰зи нефfал‡мли. Та́мо Венiами́нъ юнѣ́йшiй во у́жасѣ, кня́зи Иу́довы влады́ки и́хъ, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Нефѳали́мли. Там Вениамин, самый юный из них в молитвенном восторге, владыки колена Иудина, владыки колен Завулонова и Неффалимова.
Ps68(67),29 29 29 Manda, Deus, virtuti tuæ;
confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.
68:29 575
από
Because of 3588
του
3485-1473
ναού σου
your temple 1909
επί
at *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 1473
σοι
[4to you 5342
οίσουσι
2will bring 935
βασιλείς
1kings 1435
δώρα
3gifts].
(68:29) Obdarzył cię Bóg twój siłą; utwierdź, o Boże! to, coś w nas sprawił. (68:29) Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, Umocnij, Boże, to co dla nas uczyniłeś, (68:29) Przykaż, Boże, mocy twojéj: umocnij to, Boże, coś w nas sprawił. Zapowieżd', Boże, siłoju twojeiu: ukriepi, Boże, sije, jeże sodiełał jesi w nas. Заповёждь, б9е, си1лою твоeю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ. Заповѣ́ждь, Бо́же, си́лою тво­е́ю: укрѣпи́, Бо́же, сiе́, е́же содѣ́лалъ еси́ въ на́съ. Утверди, Боже, силою Твоею, укрепи навеки, Боже, то, что сотворил Ты нам!
Ps68(67),30 30 30 A templo tuo in Jerusalem,
tibi offerent reges munera.
68:30 2008
επιτίμησον
Give reproach 3588
τοις
to the 2342
θηρίοις
wild beasts 3588
του
of the 2563
καλάμου
reed! 3588
η
the 4864
συναγωγή
gathering 3588
των
of the 5022
ταύρων
bulls 1722
εν
among 3588
ταις
the 1151
δαμάλεσι
heifers 3588
των
of the 2992
λαών
peoples; 3588
του
1461.2
εγκλεισθήναι
to lock up 3588
τους
the 1381
δεδοκιμασμένους
ones being tried 3588
τω
by 694
αργυρίω
silver. 1287
διασκόρπισον
Disperse 1484
έθνη
the nations! 3588
τα
the ones 3588
τους
4171
πολέμους
[2wars 2309
θέλοντα
1wanting].
(68:30) Dla kościoła twego, który jest w Jeruzalemie, będąć królowie dary przynosić. (68:30) Z świątyni twojej nad Jeruzalemem! Tobie niech przyniosą królowie dary. (68:30) Od kościoła twego w Jeruzalem tobie królowie ofiarują dary. Ot chrama twojego wo Iierusalim tiebie priniesut carije dary. T хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры. От хра́ма тво­его́ во Иерусали́мъ тебѣ́ при­­несу́тъ ца́рiе да́ры. Для храма Твоего в Иерусалим цари принесут дары Тебе.
Ps68(67),31 31 31 Increpa feras arundinis;
congregatio taurorum in vaccis populorum:
ut excludant eos qui probati sunt argento.
Dissipa gentes quæ bella volunt.
68:31 2240
ήξουσι
[2shall come 4244.1
πρέσβεις
1Ambassadors] 1537
εξ
from out of *
Αιγύπτου
Egypt. *
Αιθιοπία
Ethiopia 4399
προφθάσει
shall go beforehand with 5495-1473
χείρα αυτής
her hand 3588
τω
2316
θεώ
to God.
(68:31) Poraź poczet kopijników, zgromadzenie mocnych wodzów, i ludu bujnego, hardych, chlubiących się kęsem srebra; rozprosz narody pragnące wojny. (68:31) Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny! (68:31) Pogrom zwierzę trzcinne: zgromadzenie byków między krowami narodów: aby wypchnęli te, którzy są doświadczeni jako śrebro: rozprósz narody, które wojen chcą. Zaprieti zwieriem trostnym: sonm juniec w junicach liudskich, jeże zatworiti iskuszennyja sriebrom: rastoczi jazyki chotiaszczyja braniem. Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ. Запрети́ звѣре́мъ тро́стнымъ: со́нмъ юне́цъ въ ю́ницахъ людски́хъ, е́же затвори́ти искуше́н­ныя сребро́мъ: расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́немъ. Запрети врагам нашим, что подобны зверям, обитающим в камышах, стаду диких быков и телиц, бросать в темницу праведников, очищенных, как серебро. Рассей племена, алчущие войны с народом Твоим!
Ps68(67),32 32 32 Venient legati ex Ægypto;
Æthiopia præveniet manus ejus Deo.
68:32 3588
αι
O 932
βασιλείαι
kingdoms 3588
της
of the 1093
γης
earth, 103
άσατε
sing 3588
τω
2316
θεώ
to God! 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord! 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(68:32) Przyjdąć zacni książęta z Egiptu: Murzyńska ziemia pospieszy się wyciągnąć ręce swe do Boga. (68:32) Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga! (68:32) Przyjdą posłowie z Egiptu: Murzyńska ziemia uprzedzi z rękami swemi do Boga. Priidut molitwiennicy ot Jegipta: jefiopia priedwarit ruku swoju k Bogu. Пріи1дутъ моли6твенницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу. Прiи́дутъ моли́твен­ницы от­ Еги́пта: еѳiо́пiа предвари́тъ ру́ку свою́ къ Бо́гу. Придут молитвенники из Египта; Эфиопия первой прострет руку свою к Богу.
Ps68(67),33 33 33 Regna terræ, cantate Deo;
psallite Domino; psallite Deo.
68:33 3588
τω
to the one 1910
επιβεβηκότι
mounting 1909
επί
upon 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven 3588
του
of the 3772
ουρανού
heaven, 2596
κατά
according to 395
ανατολάς
the east. 2400
ιδού
Behold, 1325
δώσει
he shall make 3588
τη
5456-1473
φωνή αυτού
his voice 5456
φωνήν
a sound 1411
δυνάμεως
of power.
(68:33) Królestwa ziemi! śpiewajcież Bogu, śpiewajcie Panu. Sela. (68:33) Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, Grajcie Panu, Sela, (68:33) Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu. Carstwa ziemnaja, pojtie Bogu, wospojtie Gospodiewi, Ц†рства земн†z, п0йте бGу, восп0йте гDеви, Ца́р­ст­ва земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, Царства земные, пойте Богу, воспойте Господа, восшедшего на Высочайшее из небес на востоке!
Ps68(67),34 34 34 Qui ascendit super cælum cæli, ad orientem:
ecce dabit voci suæ vocem virtutis.
68:34 1325
δότε
Give 1391
δόξαν
glory 3588
τω
2316
θεώ
to God! 1909
επί
[2 is over 3588
τον
*
Ισραήλ
3Israel 3588
η
3168.1-1473
μεγαλοπρέπεια αυτού
1his majesty], 2532
και
and 3588
η
1411-1473
δύναμις αυτού
his power 1722
εν
is in 3588
ταις
the 3507
νεφέλαις
clouds.
(68:34) Temu, który jeździ na najwyższych niebiosach od wieczności; oto wydaje głos swój, głos mocy swojej. (68:34) Temu, który jeździ na niebiosach, Niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, Głosem potężnym. (68:34) Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo nad nieby, na wschód słońca: oto da głosowi swemu głos mocy. wozszedszemu na niebo niebiesie na wostoki: sie, dast głasu swojemuas siły. возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы. воз­ше́дшему на небо небесе́ на восто́ки: се́, да́стъ гла́су сво­ему́ гла́съ си́лы. Вот возгремел глас Его, глас могучий.
Ps68(67),35 35 35 Date gloriam Deo super Israël;
magnificentia ejus et virtus ejus in nubibus.
68:35 2298-3588-2316
θαυμαστός ο θεός
God is wonderful 1722
εν
in 3588
τοις
39-1473
αγίοις αυτού
his holy places. 3588
ο
The 2316
θεός
God *
Ισραήλ
of Israel — 1473
αυτός
he 1325
δώσει
shall give 1411
δύναμιν
power 2532
και
and 2901.3
κραταίωσιν
fortification 3588
τω
to 2992-1473
λαώ αυτού
his people. 2128
ευλογητός
Blessed be 3588
ο
2316
θεός
God.
(68:35) Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojność jego, a wielmożność jego na obłokach. (68:35) Uznajcie moc Boga! Majestat jego jest nad Izraelem, A moc jego w obłokach. (68:35) Dajcie chwałę Bogu nad Izraelem: wielmożność jego, a moc jego w obłokach. Daditie sławu bogowi: na Izraili wielieliepota jego, i siła jego na obłacech. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на w4блацэхъ. Дади́те сла́ву богови: на Изра́или велелѣ́пота его́, и си́ла его́ на о́блацѣхъ. Воздайте славу Богу! Над Израилем великолепие Его и мощь Его превыше облаков.
Ps68(67),36 36 36 Mirabilis Deus in sanctis suis;
Deus Israël ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ.
Benedictus Deus!
(68:36) Strasznyś jest, o Boże! z świętych przybytków twoich; Bóg Izraelski sam daje moc i siły ludowi swemu. Niechajże będzie Bóg błogosławiony. (68:36) Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony! (68:36) Dziwny Bóg w świętych swoich, Bóg Izraelski: ten da moc i siłę ludowi swemu, błogosławiony Bóg. Diwien Bog wo swiatych swoich: Bog Izrailiew, toj dast siłu i dierżawu liudiem swoim. Błagosłowien Bog. Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои6мъ. Блгcвeнъ бGъ. Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ сво­и́хъ: Бо́гъ Изра́илевъ, то́й да́стъ си́лу и держа́ву лю́демъ сво­и́мъ. Благослове́нъ Бо́гъ. Дивен Бог средь святых Своих, Бог Израилев, дающий силу и крепость народу Своему. Благословен Бог!
Chwała