Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 7 MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO.
Ps7,1 1 1 Psalmus David, quem cantavit Domino pro verbis Chusi, filii Jemini. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 3739
ον
which 103
ήσε
he sang 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 5228
υπέρ
because of 3588
των
the 3056
λόγων
words *
Χουσί
of Cush 5207
υιόυ
son of *
Ιεμενεί
Benjamin. 7:1 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 1909
επί
upon 1473
σοι
you 1679
ήλπισα
I hope. 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me 1537
εκ
from 3956
πάντων
all 3588
των
the ones 1377
διωκόντων
pursuing 1473
με
me, 2532
και
and 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me!
Syggajon Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, syna Jemini. (7:1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina. (7:1) Psalm Dawidów, który śpiewał Panu za słowa Chusy, syna Jemini. Psałom Dawidu, jegoże wospiet Gospodiewi o słowiesiech chusijewych, syna Iiemieniina. Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина Псало́мъ Дави́ду, его́же воспѣ́тъ Го́сподеви о словесѣ́хъ хусі́евыхъ, сы́на Иемені́ина. Псалом Давида, воспетый им Господу после слов Хусия, сына Иемении, 7
Ps7,2 2 2 Domine Deus meus, in te speravi;
salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me:
7:2 3379
μήποτε
Lest at any time 726
αρπάση
[2should be snatched away 5613
ως
3as by 3023
λέων
4a lion 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul], 3361
μη
while there is none 1510.6
όντος
being 3084
λυτρουμένου
for ransoming 3366
μηδέ
nor 4982
σώζοντος
delivering.
(7:2) Panie, Boże mój! w tobie ufam; wybawże mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię; (7:2) Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie, (7:2) Panie, Boże mój! w tobiem nadzieję położył: wybaw mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię: Gospodi Boże moj, na tia upowach, spasi mia ot wsiech goniaszczych mia i izbawi mia: ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви мS: Го́споди Бо́же мо́й, на тя́ упова́хъ, спаси́ мя от­ всѣ́хъ гоня́щихъ мя́ и изба́ви мя́: Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от гонителей моих, избавь меня!
Ps7,3 3 3 nequando rapiat ut leo animam meam,
dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.
7:3 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 1487
ει
if 4160
εποίησα
I did 3778
τούτο
this, 1487
ει
if 1510.2.3
έστιν
there is 93
αδικία
injustice 1722
εν
in 5495-1473
χερσί μου
my hands,
(7:3) By snać duszy mojej nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił. (7:3) By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy... (7:3) By kiedy nie porwał jako lew dusze mojéj: gdy niemasz, ktoby odkupił, ani ktoby wybawił. da nie kogda pochitit jako liew duszu moju, nie suszczu izbawliajuszczu, niże spasajuszczu. да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE спасaющу. да не когда́ похи́титъ я́ко ле́въ ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. Да не похитит враг, словно лев, душу мою, когда не будет избавителя и заступника!
Ps7,4 4 4 Domine Deus meus, si feci istud,
si est iniquitas in manibus meis,
7:4 1487
ει
if 467
ανταπέδωκα
I recompensed 3588
τοις
to the ones 467
ανταποδιδούσί
recompensing 1473
μοι
to me 2556
κακά
with bad things, 634
αποπέσοιμι
may I fall away 686
άρα
thus 575
από
from 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies 2756
κενός
empty —
(7:4) Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, a jeźli jest nieprawość w rękach moich; (7:4) Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich, (7:4) Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, jeźli jest nieprawość w rękach moich: Gospodi Boże moj, aszcze sotworich sije, aszcze jest' nieprawda w ruku mojeiu, ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ сіE, ѓще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю, Го́споди Бо́же мо́й, а́ще сотвори́хъ сiе́, а́ще е́сть непра́вда въ руку́ мое́ю, Господи Боже мой, если сотворил я дурное, если осквернил неправдой руки мои,
Ps7,5 5 5 si reddidi retribuentibus mihi mala,
decidam merito ab inimicis meis inanis.
7:5 2614
καταδιώξαι
may [4pursue 686
άρα
1then 3588
ο
2the 2190
εχθρός
3enemy] 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul, 2532
και
and 2638
καταλάβοι
may he overtake it; 2532
και
and 2662
καταπατήσαι
may he trample 1519
εις
[2into 1093
γην
3 the ground 3588
την
2222-1473
ζωήν μου
1my life]; 2532
και
and 3588
την
1391-1473
δόξαν μου
[2my glory 1519
εις
4in 5522
χουν
5 the dust 2681
κατασκηνώσαι
1may 3be encamped].
(7:5) Jeźlim złe oddał temu, który ze mną w pokoju mieszkał; jeźliżem nie wyrwał tego, który mię dręczył bez przyczyny: (7:5) Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, (7:5) Jeźlim oddał oddawającym mi złe, niech upadnę słusznie przed nieprzyjacioły moimi próżny. aszcze wozdach wozdajuszczym mia, da otpadu ubo ot wrag moich toszcz: ѓще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ т0щь: а́ще воз­да́хъ воз­даю́щымъ ми́ зла́, да от­паду́ у́бо от­ вра́гъ мо­и́хъ то́щъ: если отомстил я творящему мне зло, да повержен буду врагами моими!
Ps7,6 6 6 Persequatur inimicus animam meam, et comprehendat;
et conculcet in terra vitam meam,
et gloriam meam in pulverem deducat.
7:6 450
ανάστηθι
Rise up, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3709-1473
οργή σου
your anger! 5312
υψώθητι
Be raised up high 1722
εν
in 3588
τοις
the 4009
πέρασι
limits 3588
των
2190-1473
εχθρών σου
of your enemies! 2532
και
And 1825
εξεγέρθητι
awaken, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God! 1722
εν
in 4366.2
προστάγματι
the order 3739
ω
in which 1781
ενετείλω
you gave charge.
(7:6) Niechajże prześladuje nieprzyjaciel duszę moję, a niechaj pochwyci, i podepcze na ziemi żywot mój, a sławę moję niech zagrzebie w proch. Sela. (7:6) Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjacielI wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela. (7:6) Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moję: i niech poima, i podepcze na ziemi żywot mój: a sławę moję niechaj w proch obróci. da pożeniet ubo wrag duszu moju, i da postigniet, i popieriet w ziemliu żywot moj, i sławu moju w pierst' wsielit. да поженeтъ ќбw врaгъ дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ. да пожене́тъ у́бо вра́гъ ду́шу мою́, и да пости́гнетъ, и попере́тъ въ зе́млю живо́тъ мо́й, и сла́ву мою́ въ пе́рсть всели́тъ. Да преследует враг душу мою, и да настигнет меня, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах низведет!
Ps7,7 7 7 Exsurge, Domine, in ira tua,
et exaltare in finibus inimicorum meorum:
et exsurge, Domine Deus meus, in præcepto quod mandasti,
7:7 2532
και
And 4864
συναγωγή
a gathering 2992
λαών
of peoples 2944
κυκλώσει
shall encircle 1473
σε
you; 2532
και
and 5228
υπέρ
for 3778
ταύτης
this 1519
εις
[2unto 5311
ύψος
3 the height 1994
επίστρεψον
1return]!
(7:7) Powstańże, Panie! w popędliwości twojej, podnieś się przeciwko wściekłości nieprzyjaciół moich, ocuć się, a obróć się ku mnie; boś ty sąd postanowił; (7:7) Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd! (7:7) Powstań, Panie, w gniewie twoim: i wynieś się na granicach nieprzyjaciół moich: i powstań, Panie, Boże mój, w przykazaniu, któreś rozkazał. Woskriesni, Gospodi, gniewom twoim, wozniesisia w koncach wrag twoich, i wostani, Gospodi Boże moj, powielienijem, imże zapowiedał jesi, Воскrни2, гDи, гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ твои1хъ, и3 востaни, гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, Воскре́сни́, Го́споди, гнѣ́вомъ тво­и́мъ, воз­неси́ся въ конца́хъ вра́гъ тво­и́хъ, и воста́ни, Го́споди Бо́же мо́й, повелѣ́нiемъ, и́мже заповѣ́далъ еси́, Восстань, Господи, в гневе Твоем, поднимись над пределами врагов Твоих; и вознесись, Господи Боже мой, да свершится заповеданное Тобою!
Ps7,8 8 8 et synagoga populorum circumdabit te:
et propter hanc in altum regredere:
7:8 2962
κύριος
The lord 2919
κρινεί
judges 2992
λαούς
peoples. 2919
κρίνόν
Judge 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 2596
κατά
according to 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην μου
my righteousness! 2532
και
and 2596
κατά
according to 3588
την
171.1-1473
ακακίαν μου
my innocence 1909
επ'
judge for 1473
εμοί
me!
(7:8) Tedy się do ciebie zbieży zgromadzenie narodów; dla nich tedy usiądź na wysokości. (7:8) Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości. (7:8) A zgromadzenie narodów obstąpi cię: i dlatego wróć się na wysokość. i sonm liudij obydiet tia: i o tom na wysotu obratisia. и3 с0нмъ людjй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz. и со́нмъ люді́й обы́детъ тя́: и о то́мъ на высоту́ обрати́ся. И сонм людей обступит Тебя, и возвеличься над ними!
Ps7,9 9 9 Dominus judicat populos.
Judica me, Domine, secundum justitiam meam,
et secundum innocentiam meam super me.
7:9 4931
συντελεσθήτω
Finish off entirely 1211
δη
indeed 4189
πονηρία
the wickedness 268
αμαρτωλών
of sinners! 2532
και
And 2720
κατευθυνείς
you shall straighten 1342
δίκαιον
the just, 2082.1
ετάζων
examining 2588
καρδίας
hearts 2532
και
and 3510
νεφρούς
kidneys , 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1346
δικαιώς
justly.
(7:9) Pan będzie sądził narody. Osądźże mię, Panie! według sprawiedliwości mojej, i według niewinności mojej, która jest przy mnie. (7:9) Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej. (7:9) Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojéj, i według niewinności mojéj na mnie. Gospod' sudit liudiem: sudi mi, Gospodi, po prawdie mojej i po niezłobie mojej na mia. ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, гDи, по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на мS. Госпо́дь су́дитъ лю́демъ: суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ мо­е́й и по незло́бѣ мо­е́й на мя́. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию моему!
Ps7,10 10 10 Consumetur nequitia peccatorum, et diriges justum,
scrutans corda et renes, Deus.
7:10 3588
η
996-1473
βοήθειά μου
My help 3844
παρά
is from 3588
του
2316
θεού
God, 3588
του
the 4982
σώζοντος
one delivering 3588
τους
the 2117
ευθείς
straight 3588
τη
in the 2588
καρδία
heart.
(7:10) Niechże, proszę, ustanie złość niepobożnych, a umocnij sprawiedliwego, który doświadczasz serc i wnętrzności, o Boże sprawiedliwy! (7:10) Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy. (7:10) Zginie złość grzeszników, a prosto poprowadzisz sprawiedliwego, badający się serc i nerek, Boże. Da skonczajetsia złoba griesznych, i isprawiszy prawiednago, ispytajaj sierdca i utroby, Boże, prawiedno. Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы, б9е, првdнw. Да сконча́ет­ся зло́ба грѣ́шныхъ, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно. Да иссякнет злоба грешников! Наставь праведника, Боже, Ты, испытующий праведно сердца и утробы.
Ps7,11 11 11 Justum adjutorium meum a Domino,
qui salvos facit rectos corde.
7:11 3588
ο
2316
θεός
God 2923
κριτής
[2judge 1342
δίκαιος
1 is a just], 2532
και
and 2478
ισχυρός
strong, 2532
και
and 3115.1
μακρόθυμος
lenient, 3361
μη
not 3709
οργήν
[2anger 1863
επάγων
1bringing on] 2596
καθ'
1538
εκάστην
each 2250
ημέραν
day.
(7:11) Bóg jest tarczą moją, który wybawia ludzi serca szczerego. (7:11) Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca. (7:11) Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem. Pomoszcz' moja ot Boga, spasajuszczago prawyja sierdcem. П0мощь моS t бGа, сп7сaющагw пр†выz сeрдцемъ. По́мощь моя́ от­ Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцемъ. Поможет мне Бог, спасающий всех, хранящих правду в сердце своем.
Ps7,12 12 12 Deus judex justus, fortis, et patiens;
numquid irascitur per singulos dies?
7:12 1437
εάν
If 3361
μη
you should not 1994
επιστραφήτε
turn, 3588
την
4501-1473
ρομφαίαν αυτού
[2his broadsword 4743.2
στιλβώσει
1he will brighten]. 3588
το
5115-1473
τόξον αυτού
His bow 1780.2
ενέτεινε
he stretched tight, 2532
και
and 2090
ητοίμασεν
he prepared 1473
αυτό
it;
(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego. (7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwymI Bogiem karcącym każdego dnia. (7:12) Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, zaż się gniewa na każdy dzień? Bog suditiel' prawiedien, i kriepok, i dołgotierpieliw, i nie gniew nawodiaj na wsiak dien'. БGъ суди1тель првdнъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь. Бо́гъ суди́тель пра́веденъ, и крѣ́покъ, и долготерпѣли́въ, и не гнѣ́въ наводя́й на вся́къ де́нь. Бог Судья праведный и могучий, и долготерпеливый, не всяк день являет Он гнев Свой.
Ps7,13 13 13 Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit;
arcum suum tetendit, et paravit illum.
7:13 2532
και
And 1722
εν
by 1473
αυτώ
it 2090
ητοίμασε
he prepared 4632
σκεύη
weapons 2288
θανάτου
of death; 3588
τα
956-1473
βέλη αυτού
[2his arrows 3588
τοις
3for the ones 2545
καιομένοις
4for burning 1829.1
εξειργάσατο
1he brought to completion].
(7:13) Jeźli się nie nawróci, naostrzy miecz swój; łuk swój wyciągnął, i nagotował go. (7:13) Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy, (7:13) Jeźli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie: łuk swój naciągnął i nagotował go. Aszcze nie obratitiesia, orużyje swoje oczistit, łuk swoj napriaże, i ugotowa i, Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе своE њчи1ститъ, лyкъ св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5, А́ще не обратите́ся, ору́жiе свое́ очи́ститъ, лу́къ сво́й напряже́, и угото́ва и́, Если не обратитесь к Нему, оружие Свое изострит; лук Свой напряг Он и держит его наготове.
Ps7,14 14 14 Et in eo paravit vasa mortis,
sagittas suas ardentibus effecit.
7:14 2400
ιδού
Behold, 5605
ωδίνησεν
the wicked travails 93
αδικίαν
with iniquity; 4815
συνέλαβε
he conceived 4192
πόνον
misery, 2532
και
and 5088
έτεκεν
gave birth to 458
ανομίαν
lawlessness.
(7:14) Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoje na prześladowników przyprawił. (7:14) Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną, (7:14) I nałożył na nim naczynie śmierci, strzały swe pałającemi sprawił. i w niem ugotowa sosudy smiertnyja, strieły swoja sgarajemym sodieła. и3 въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz, стрёлы сво‰ сгарaємымъ содёла. и въ не́мъ угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стрѣ́лы своя́ сгара́емымъ содѣ́ла. И вложил Он в тетиву орудия смерти, стрелы Свои огненосными сделал.
Ps7,15 15 15 Ecce parturiit injustitiam;
concepit dolorem, et peperit iniquitatem.
7:15 2978.1
λάκκον
[2a pit 3736
ώρυξε
1He dug up], 2532
και
even 383.1
ανέσκαψεν
he dug 1473
αυτόν
it, 2532
και
and 1706
εμπεσείται
he shall fall 1519
εις
into 998.1
βόθρον
a cesspool 3739
ον
which 2038
ειργάσατο
he worked.
(7:15) Oto rodzi nieprawość, bo począł boleść; ale porodzi kłamstwo. (7:15) Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą, (7:15) Oto rodził niesprawiedliwość: począł boleść, i urodził nieprawość. Sie, bolie nieprawdoju, zaczat boliezn' i rodi biezzakonije: СE, болЁ непрaвдою, зачaтъ болёзнь и3 роди2 беззак0ніе: Се́, болѣ́ непра́вдою, зача́тъ болѣ́знь и роди́ беззако́нiе: Вот грешник заболел неправдою, зачал злобу и породил беззаконие.
Ps7,16 16 16 Lacum aperuit, et effodit eum;
et incidit in foveam quam fecit.
7:16 1994
επιστρέψει
[2shall return 3588
ο
4192-1473
πόνος αυτού
1His misery] 1519
εις
unto 2776-1473
κεφαλήν αυτού
his own head; 2532
και
and 1909
επί
[3upon 2884.2-1473
κορυφήν αυτού
4his head 3588
η
93-1473
αδικία αυτού
1his injustice 2597
καταβήσεται
2shall come down].
(7:16) Kopał dół, i wykopał go; ale wpadnie w dół, który sam uczynił. (7:16) A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go; (7:16) Dół otworzył i wykopał go: i wpadł w dół, który uczynił. row izry i iskopa i, i padiet w jamu, juże sodieła. р0въ и3зры2 и3 и3скопA и5, и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла. ро́въ изры́ и ископа́ и́, и паде́тъ въ я́му, ю́же содѣ́ла. Ископал ров и углубил его, но сам упадет в яму, вырытую им.
Ps7,17 17 17 Convertetur dolor ejus in caput ejus,
et in verticem ipsius iniquitas ejus descendet.
7:17 1843
εξομολογήσομαι
I shall make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 2596
κατά
according to 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness; 2532
και
and 5567
ψάλω
I shall strum 3588
τω
to the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord 3588
του
the 5310
υψίστου
highest.
(7:17) Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. (7:17) Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego, (7:17) Obróci się boleść jego na głowę jego: a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. Obratitsia boliezn' jego na gławu jego, i na wierch jego nieprawda jego snidiet. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1детъ. Обрати́т­ся болѣ́знь его́ на главу́ его́, и на ве́рхъ его́ непра́вда его́ сни́детъ. Обратится злоба его на голову его, и на темя его неправда его падет.
Ps7,18 18 18 Confitebor Domino secundum justitiam ejus,
et psallam nomini Domini altissimi.
(7:18) Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, a będę śpiewał imieniowi Pana najwyższego. (7:18) A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego. (7:18) Będę wyznawał Panu według sprawiedliwości jego: i będę śpiewał imieniowi Pana najwyższego. Ispowiemsia Gospodiewi po prawdie jego i poju imieni Gospoda wyszniago. И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2 и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. Исповѣ́мся Го́сподеви по пра́вдѣ его́ и пою́ и́мени Го́спода вы́шняго. Прославлю Господа за правый суд Его и воспою имя Господа Вышнего!