Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 70 (69) WOŁANIE W UCISKU O PRĘDKĄ POMOC BOGA.
↓MAŁA KOMPLETA cd. ↓WIELKA KOMPLETA cd. 
Ps70(69),1 1 1 In finem. Psalmus David in rememorationem, quod salvum fecerit eum Dominus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 364
ανάμνησιν
remembrance 1519
εις
in 3588
το
4982-1473
σώσαί με
my being delivered by 2962
κύριον
the lord. 70:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1519
εις
for 3588
την
996-1473
βοήθειάν μου
my help 4337
πρόσχες
heed me! 2962
κύριε
O lord, 1722-3588-997
εις το βοηθήσαί
[2to help 1473
μοι
3me 4692
σπεύσον
1hasten]!
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy na wspominamie. (70:1) Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej. (70:1) Na koniec, Psalm Dawidowi, na pamiątkę, że go Bóg wybawił. W koniec Dawidu, w wospominanije, wo jeże spasti mia Gospodu. Въ конeцъ дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же спcти1 мz гDу Въ коне́цъ Дави́ду, въ воспомина́нiе, во е́же спасти́ мя Го́споду. В конец, Давида в воспоминание о том, что спас его Господь, 69
Ps70(69),2 2 2 Deus, in adjutorium meum intende;
Domine, ad adjuvandum me festina.
70:2 153
αισχυνθήτωσαν
Let [4be ashamed 2532
και
5and 1788
εντραπήτωσαν
6feel remorse 3588
οι
1the ones 2212
ζητούντες
2seeking 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
3my life]! 654
αποστραφήτωσαν
Let [4be turned 1519
εις
5to 3588
τα
6the 3694
οπίσω
7rear 2532
και
8and 2617
καταισχυνθήτωσαν
9be disgraced 3588
οι
1the ones 1014
βουλόμενοί
2wanting 1473-2556
μοι κακά
3bad things for me]!
(70:2) Boże! pospiesz się, abyś mię wyrwał; Panie! pospiesz się, abyś mi dał ratunek. (70:2) Racz mnie wyzwolić, Boże, Panie, pośpiesz mi z pomocą! (70:2) Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu: Panie, pośpiesz się ku ratunku memu. Boże, w pomoszcz' moju wonmi: Gospodi, pomoszczy mi potszczysia. Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́: Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Боже, помощь мне окажи! Господи, не замедли помочь мне!
Ps70(69),3 3 3 Confundantur, et revereantur, qui quærunt animam meam. 70:3 654
αποστραφήτωσαν
Let them be turned 3910
παραυτίκα
immediately, 153
αισχυνόμενοι
being shamed! 3588
οι
the ones 3004
λέγοντές
saying 1473
μοι
to me, 2103.1
εύγε
Well done, 2103.1
εύγε
well done!
(70:3) Niech będą zawstydzeni i pohańbieni, którzy szukają duszy mojej; niech się obrócą na wstecz, i niech będą pohańbieni, którzy mi złego życzą. (70:3) Niech się zawstydzą i zarumienią Ci, którzy godzą na życie moje! Niech uciekają i okryją się hańbą Ci, którzy pragną zguby mojej! (70:3) Niechaj będą zawstydzeni i pohańbieni, którzy szukają dusze mojéj. Da postydiatsia i posramiatsia iszczuszczyi duszu moju, da wozwratiatsia wspiat' i postydiatsia chotiaszczyi miaja: Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z: Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiи ду́шу мою́, да воз­вратя́т­ся вспя́ть и постыдя́т­ся хотя́щiи ми́ зла́я: Да постыдятся и посрамятся ищущие гибели моей, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла!
Ps70(69),4 4 4 Avertantur retrorsum, et erubescant, qui volunt mihi mala;
avertantur statim erubescentes qui dicunt mihi: Euge, euge!
70:4 21
αγαλλιάσθωσαν
Let them exult 2532
και
and 2165
ευφρανθήτωσαν
be glad 1909
επί
over 1473
σοι
you! 3956
πάντες
even all 3588
οι
the ones 2212
ζητούντές
seeking 1473
σε
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God. 2532
και
And 3004
λεγέτωσαν
let them say 1275
διαπαντός
always, 3170
μεγαλυνθήτω
Let [2be magnified 3588
ο
2962
κύριος
1 the lord]! 3588
οι
even the ones 25
αγαπώντες
loving 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance.
(70:4) Niech się obrócą nazad za to, że mię chcą pohańbić ci, którzy mi mówią: Ehej, ehej! (70:4) Niech cofną się i okryją wstydemCi, którzy mówią: Ha! Ha! (70:4) Niech się obrócą nawstecz, a niech się zawstydzą, którzy mi chcą złego: niech się natychmiast obrócą wstydać się, którzy mi mówią: Ehéj! Ehéj! da wozratiatsia abije stydiaszczesia głagoliuszczyi mi: błagoże, błagoże. да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. да воз­ратя́т­ся а́бiе стыдя́щеся глаго́лющiи ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да обратятся вспять со стыдом говорящие мне злобно: "Добро же тебе, добро!"
Ps70(69),5 5 5 Exsultent et lætentur in te omnes qui quærunt te;
et dicant semper: Magnificetur Dominus, qui diligunt salutare tuum.
70:5 1473-1161
εγώ δε
But I 4434
πτωχός
am poor 2532
και
and 3993
πένης
needy, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 997
βοήθησόν
help 1473
μοι
me! 998-1473
βοηθός μου
[2my helper 2532
και
3and 4511.1-1473
ρύστης μου
4my rescuer 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 2962
κύριε
O lord, 3361
μη
you should not 5549
χρονίσης
delay.
(70:5) Ale niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, a którzy miłują zbawienie twoje, niech mówią zawżdy: Uwielbiony bądź, Boże nasz! (70:5) Niech się rozweselą i rozradują w tobieWszyscy, którzy cię szukają! Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg! Ci, którzy miłują zbawienie twoje. (70:5) Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, a niech zawżdy mówią: Niechaj uwielbion będzie Pan; którzy miłują zbawienie twoje. Da wozradujutsia i wozwiesieliatsia o tiebie wsi iszczuszczyi tiebie, Boże: i da głagoliut wynu, da wozwieliczitsia Gospod', liubiaszczyi spasienije twoje. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи спcніе твоE. Да воз­ра́дуют­ся и воз­веселя́т­ся о тебѣ́ вси́ и́щущiи тебе́, Бо́же: и да глаго́лютъ вы́ну, да воз­вели́чит­ся Госпо́дь, лю́бящiи спасе́нiе твое́. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе ищущие Тебя, Боже, и говорят жаждущие от Тебя спасения: "Да возвеличится Господь!".
Ps70(69),6 6 6 Ego vero egenus et pauper sum;
Deus, adjuva me.
Adjutor meus et liberator meus es tu;
Domine, ne moreris.
(70:6) Jamci nędzny i ubogi; o Boże! pospiesz się ku mnie; tyś jest pomocą moją, i wybawicielem moim! Panie! nie omieszkujże. (70:6) Ja zaś jestem ubogi i biedny; Boże, pośpiesz do mnie! Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem: Panie! Nie opóźniaj się! (70:6) A jam jest ubogi i żebrak, Boże, wspomóż mię: pomocnikiem moim, i wybawicielem jesteś ty moim: Panie, nie omieszkajże! Az że niszcz jesm' i ubog, Boże, pomozi mi: pomoszcznik moj i izbawitiel' moj jesi ty, Gospodi, nie zakosni. Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2. А́зъ же ни́щъ е́смь и убо́гъ, Бо́же, помози́ ми: помо́щникъ мо́й и изба́витель мо́й еси́ ты́, Го́споди, не закосни́. А я нищ и убог. Помоги мне, Боже, Податель помощи, Избавитель мой, Господи, не замедли!
← dalej MAŁA KOMPLETA na koniec Ps 143(142)  ← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 143(142)  ← dalej O PÓŁNOCY po katyźmie IX  Ps 121(120) 
Chwała