Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma X
K10Ps 71 (70) MODLITWA O SZCZĘŚLIWĄ STAROŚĆ.
Ps71(70),1 1 1 Psalmus David, filiorum Jonadab, et priorum captivorum. In te, Domine, speravi; non confundar in æternum. 3588
τω
*-5568
Δαυιδ ψαλμός
A psalm to David 3588
των
5207
υιών
of the sons *
Ιωναδάβ
of Jonadab, 2532
και
and 3588
των
of the ones 4416.1
πρώτως
originally 163
αιχμαλωτισθέντων
being taken captive. 71:1 1909
επί
Upon 1473
σοι
you, 2962
κύριε
O lord, 1679
ήλπισα
I hoped. 3361
μη
May I not 2617
καταισχυνθείην
be disgraced 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
W tobie, Panie! nadzieję mam: niech na wieki pohańbiony nie będę. W tobie, Panie, ufność pokładam, Niech nigdy nie będę zawstydzony! (71:1) Psalm Dawidowi. Synów Jonadabowych, i pierwszych więźniów. 2 (71:2a) W tobiem, Panie, nadzieję miał, niech nie będę pohańbion na wieki: Na tia, Gospodi, upowach ... i spasi mia., da nie postyżusia w wiek. На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ. На тя́, Го́споди, упова́хъ ... и спаси́ мя., да не постыжу́ся въ вѣ́къ. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки!
Ps71(70),2 2 2 In justitia tua libera me, et eripe me:
inclina ad me aurem tuam, et salva me.
71:2 1722
εν
In 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me, 2532
και
and 1807
εξελού
take 1473
με
me! 2827
κλίνον
Lean 4314
προς
[2to 1473
με
3me 3588
το
3775-1473
ους σου
1your ear] 2532
και
and 4982
σώσόν
deliver 1473
με
me!
Według sprawiedliwości twej wybaw mię, i wyrwij mię; nakłoń ku mnie ucha twego, i zachowaj mię. W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj! Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie! (71:2b) w sprawiedliwości twojéj wybaw mię, i wyrwij mię: nakłoń ku mnie ucha twego, a zbaw mię. Prawdoju twojeiu izbawi mia i izmi mia: prikłoni ko mnie ucho twoje i spasi mia. Прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. Пра́вдою тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя: при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́ и спаси́ мя. Силою правды Твоей избавь меня и исторгни меня! Приклони ко мне ухо Твое и спаси меня!
Ps71(70),3 3 3 Esto mihi in Deum protectorem,
et in locum munitum, ut salvum me facias:
quoniam firmamentum meum et refugium meum es tu.
71:3 1096
γενού
Be 1473
μοι
to me 1519
εις
for 2316
θεόν
[2God 5231.5
υπερασπιστήν
1a defending]! 2532
και
and 1519
εις
for 5117
τόπον
[2place 3793.1
οχυρόν
1a fortified] 3588
του
4982
σώσαί
to deliver 1473
με
me. 3754
ότι
For 4733-1473
στερέωμά μου
[2my confirmation 2532
και
3and 2707.1-1473
καταφυγή μου
4my refuge 1510.2.2-1473
ει συ
1you are].
Bądź mi skałą mieszkania, gdziebym zawżdy uchodził; przykazałeś, aby mię strzeżono; boś ty skałą moją i twierdzą moją. Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i twierdzą moją! Bądź mi Bogiem obrońcą, miejscem obronnem, abyś mię zbawił; albowiem twierdza moja, i ucieczka moja, jesteś ty. Budi mi w Boga zaszczytitielia i w miesto kriepko spasti mia: jako utwierżdienije moje i pribieżyszcze moje jesi ty. Бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко спcти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE є3си2 ты2. Бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ мѣ́сто крѣ́пко спасти́ мя: я́ко утвержде́нiе мое́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ ты́. Будь мне Богом Защитником и оплотом спасения моего, ибо Ты твердыня моя и прибежище мое!
Ps71(70),4 4 4 Deus meus, eripe me de manu peccatoris,
et de manu contra legem agentis, et iniqui:
71:4 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 268
αμαρτωλού
of the sinner! 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 3891
παρανομούντος
of the one acting unlawfully 2532
και
and 91
αδικούντος
doing wrong.
Boże mój! wyrwij mię z ręki niezbożnika, z ręki przewrotnego i gwałtownika; Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego, Z dłoni nieprawego i ciemiężyciela. Boże mój, wyrwij mię z ręki grzesznika, i z ręki przeciw zakonowi czyniącego i niesprawiedliwego. Boże moj, izbawi mia iz ruki griesznago, iz ruki zakonopriestupnago i obidiaszczago: Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: Бо́же мо́й, изба́ви мя́ изъ руки́ грѣ́шнаго, изъ руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго: Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика.
Ps71(70),5 5 5 quoniam tu es patientia mea, Domine;
Domine, spes mea a juventute mea.
71:5 3754
ότι
For 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are 3588
η
5281-1473
υπομονή μου
my endurance, 2962
κύριε
O Lord, 2962
κύριε
O lord, 3588
η
the one 1680-1473
ελπίς μου
of my hope 1537
εκ
from 3503-1473
νεότητός μου
my youth.
Albowiemeś ty oczekiwaniem mojem, Panie! Panie! nadziejo moja od młodości mojej. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Albowiem ty jesteś cierpliwość moja, Panie: Panie, nadziejo moja, od młodości mojéj. jako ty jesi tierpienije moje, Gospodi, Gospodi, upowanije moje ot junosti mojeja. ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t ю4ности моеS. я́ко ты́ еси́ терпѣ́нiе мое́, Го́споди, Го́споди, упова́нiе мое́ от­ ю́ности мо­ея́. Ибо Ты надежда моя, Господи, Господи, упование мое от юности моей!
Ps71(70),6 6 6 In te confirmatus sum ex utero;
de ventre matris meæ tu es protector meus;
in te cantatio mea semper.
71:6 1909
επί
[4upon 1473
σε
5you 1991
επεστηρίχθην
3I stayed 575
από
1From 1064
γαστρός
2 the womb]; 1537
εκ
from 2836
κοιλίας
the belly 3384-1473
μητρός μου
of my mother 1473
συ
you 1473-1510.2.2
μου ει
are my 4629.1
σκεπαστής
shelterer. 1722
εν
[3about 1473
σοι
4you 3588
η
5214.1-1473
ύμνησίς μου
1My singing praise 1275
διαπαντός
2 is always].
Na tobiem spoległ zaraz z żywota; tyś mię wywiódł z żywota matki mojej; w tobie chwała moja zawżdy. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej: O tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Przez ciebiem jest umocniony skoro z żywota: z żywota matki mojéj tyś obrońcą moim: o tobie śpiewanie moje zawżdy. W tiebie utwierdichsia ot utroby, ot czriewa matierie mojeja ty jesi moj pokrowitiel': o tiebie pienije moje wynu. Въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну. Въ тебѣ́ утверди́хся от­ утро́бы, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ ты́ еси́ мо́й покрови́тель: о тебѣ́ пѣ́нiе мое́ вы́ну. Ты опора моя от рождения, еще от чрева матери моей Ты мой Покровитель; Тебя воспеваю непрестанно.
Ps71(70),7 7 7 Tamquam prodigium factus sum multis;
et tu adjutor fortis.
71:7 5616
ωσεί
[2as it were 5059
τέρας
3a miracle 1096
εγενήθην
1I was] 3588
τοις
to the 4183
πολλοίς
many; 2532
και
but 1473
συ
you are 998
βοηθός
[3helper 1473
μου
1my 2900
κραταιός
2fortified].
Jako dziwowisko byłem u wielu; wszakże tyś jest mocną nadzieją moją. Byłem jak dziwoląg dla wielu, Lecz Tyś pewną ucieczką moją. Jako dziwowisko stałem się mnogim: a ty pomocnik mocny. Jako czudo bych mnogim: i ty pomoszcznik moj kriepok. Ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. Я́ко чу́до бы́хъ мно́гимъ: и ты́ помо́щникъ мо́й крѣ́покъ. Ибо чуждались меня многие, но Ты Заступник мой крепкий.
Ps71(70),8 8 8 Repleatur os meum laude,
ut cantem gloriam tuam,
tota die magnitudinem tuam.
71:8 4137
πληρωθήτω
Let [2be filled 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1my mouth] 133
αινέσεως
of praise! 3704
όπως
that 5214
υμνήσω
I may praise in song 3588
την
1391-1473
δόξαν σου
of your glory; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 3588
την
3168.1-1473
μεγαλοπρέπειάν σου
of your majesty.
Niechaj będą napełnione usta moje chwałą twoją, przez cały dzień sławą twoją. Usta moje są pełne chwały twojej, Cały zaś dzień wspaniałości twojej. Niechaj będą napełnione usta moje chwałą, abych śpiewał sławę twoję, cały dzień wielmożność twoję. Da ispołniatsia usta moja chwalienija, jako da wospojuawu twoju, wies' dien' wielikoliepije twoje. Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE. Да испо́лнят­ся уста́ моя́ хвале́нiя, я́ко да воспою́ сла́ву твою́, ве́сь де́нь великолѣ́пiе твое́. Да исполнятся уста мои хвалою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое!
Ps71(70),9 9 9 Ne projicias me in tempore senectutis;
cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me.
71:9 3361
μη
You should not 641-1473
απορρίψης με
throw me away 1519
εις
in 2540
καιρόν
the time 1094
γήρους
of old age; 1722
εν
in 3588
τω
the 1587
εκλείπειν
failing 3588
την
2479-1473
ισχύν μου
of my strength 3361
μη
you should not 1459
εγκαταλίπης
abandon 1473
με
me.
Nie odrzucajże mię w starości mojej; gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mię. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie! Nie odrzucaj mię czasu starości: gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mię. Nie otwierży mienie wo wriemia starosti: wniegda oskudiewati krieposti mojej, nie ostawi mienie. Не tвeржи менє2 во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй, не њстaви менє2. Не от­ве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости: внегда́ оскудѣва́ти крѣ́пости мо­е́й, не оста́ви мене́. Не отвергни меня в годы старости; когда оскудеют силы мои, не оставь меня!
Ps71(70),10 10 10 Quia dixerunt inimici mei mihi,
et qui custodiebant animam meam consilium fecerunt in unum,
71:10 3754
ότι
For 2036
είπον
[2spoke 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies] 1473
εμοί
against me; 2532
και
and 3588
οι
the ones 5442
φυλάσσοντες
watching out 3588
την
for 5590-1473
ψυχήν μου
my life 1011
εβουλεύσαντο
consulted 2009.1
επιτοαυτό
together,
Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie, a ci, którzy czyhali na duszę moję, radę uczynili społem, Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, A czyhający na duszę moją naradzają się społem Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie: a którzy strzegli na duszę moję, radę uczynili społem: Jako riesza wrazi moi mnie, i strguszczyi duszu moju sowieszczasza wkupie, Ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ, Я́ко рѣ́ша врази́ мо­и́ мнѣ́, и стргу́щiи ду́шу мою́ совѣща́ша вку́пѣ, Ибо твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе,
Ps71(70),11 11 11 dicentes: Deus dereliquit eum:
persequimini et comprehendite eum,
quia non est qui eripiat.
71:11 3004
λέγοντες
saying, 3588
ο
2316
θεός
God 1459
εγκατέλιπεν
abandoned 1473
αυτόν
him; 2614
καταδιώξατε
pursue 2532
και
and 2638
καταλάβετε
overtake 1473
αυτόν
him! 3754
ότι
for 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 3588
ο
4506
ρυόμενος
one rescuing him.
Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcież go, a pojmijcie go; boć nie ma, ktoby go wyrwał. Mówiąc: Bóg go opuścił; Ścigajcie go i pochwyćcie go, Bo nie ma ratunku! Mówiąc: Bóg go opuścił: gońcie, a poimajcie go; boć niemasz, ktoby wyrwał. głagoliuszcze: Bog ostawił jest' jego, pożenitie i imitie jego, jako niest' izbawliajaj. глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. глаго́люще: Бо́гъ оста́вилъ е́сть его́, пожени́те и ими́те его́, я́ко нѣ́сть избавля́яй. говоря: "Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя!"
Ps71(70),12 12 12 Deus, ne elongeris a me;
Deus meus, in auxilium meum respice.
71:12 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 3361-3118.2
μη μακρύνης
you should be not far 575
απ'
from 1473
εμού
me. 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 1519
εις
[2to 3588
την
996-1473
βοήθειάν μου
3my help 4337
πρόσχες
1take heed]!
Boże! nie oddalajże się odemnie; o Boże mój! pospieszże się na ratunek mój. Boże! Nie oddalaj się ode mnie! Boże mój, pośpiesz mi na pomoc. Boże, nie oddalaj się odemnie: Boże mój, pojrzyj ku pomocy mojéj. Boże moj, nie udalisia ot mienie: Boże moj, w pomoszcz' moju wonmi. Б9е м0й, не ўдали1сz t менє2: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. Бо́же мо́й, не удали́ся от­ мене́: Бо́же мо́й, въ по́мощь мою́ вонми́. Боже мой, не удаляйся от меня! Боже мой, на помощь мне приди!
Ps71(70),13 13 13 Confundantur et deficiant detrahentes animæ meæ;
operiantur confusione et pudore qui quærunt mala mihi.
71:13 153
αισχυνθήτωσαν
Let [4be shamed 2532
και
5and 1587
εκλιπέτωσαν
6fail 3588
οι
1the ones 1736.1
ενδιαβάλλοντες
2slandering 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
3my soul]! 4016
περιβαλλέσθωσαν
Let [5put on 152
αισχύνην
6shame 2532
και
7and 1791
εντροπήν
8remorse 3588
οι
1the ones 2212
ζητούντες
2seeking 3588
τα
2556
κακά
3bad things 1473
μοι
4for me]!
Niechże będą zawstydzeni, niech zginą przeciwnicy duszy mojej; niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego. Niech się zawstydzą, niech zginą przeciwnicy moi; Niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną mej zguby! Niech będą zawstydzeni i niech ustaną uwłaczający duszy mojéj: niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego. Da postydiatsia i izczieznut okliewietajuszczyi duszu moju, da obliekutsia w stud i sram iszczuszczyi złaja mnie. Да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. Да постыдя́т­ся и изче́знутъ оклевета́ющiи ду́шу мою́, да облеку́т­ся въ сту́дъ и сра́мъ и́щущiи зла́я мнѣ́. Да посрамятся и исчезнут все, кто клевещет на душу мою; да облекутся стыдом и позором все желающие мне зла!
Ps71(70),14 14 14 Ego autem semper sperabo,
et adjiciam super omnem laudem tuam.
71:14 1473-1161
εγώ δε
But I 1275
διαπαντός
always 1679
ελπιώ
shall hope 1909
επί
upon 1473
σε
you, 2532
και
and 4369
προσθήσω
I will add 1909
επί
upon 3956
πάσαν
all 3588
την
133-1473
αίνεσίν σου
your praise.
Aleć ja zawżdy oczekiwać będę, a tem więcej rozszerzę chwałę twoję. Ale ja zawsze będę miał nadzieję I będę pomnażał wszystką chwałę twoją. A ja zawżdy nadzieję mieć będę: i przyczynię nad wszystkę chwałę twoję. Az że wsiegda wozupowaju na tia, i priłożu na wsiaku pochwału twoju. Ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3 приложY на всsку похвалY твою2. А́зъ же всегда́ воз­упова́ю на тя́, и при­­ложу́ на вся́ку похвалу́ твою́. А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою.
Ps71(70),15 15 15 Os meum annuntiabit justitiam tuam,
tota die salutare tuum.
Quoniam non cognovi litteraturam,
71:15 3588
το
4750-1473
στόμα μου
My mouth 312
αναγγελεί
shall announce 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day; 3588
την
4991-1473
σωτηρίαν σου
your deliverance, 3754
ότι
for 3756
ουκ
I did not 1097
έγνων
know 1121.1
γραμματείας
writings.
Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję, cały dzień zbawienie twoje, aczkolwiek liczby jego nie wiem. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją, Po wszystkie dni zbawienie twoje, Nie znam bowiem jego miary. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję, cały dzień zbawienie twoje; iżem w piśmie ja nie biegły. Usta moja wozwiestiat prawdu twoju, wies' dien' spasienije twoje, jako nie poznach kniżnaja. ЎстA мо‰ возвэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь спcніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz. Уста́ моя́ воз­вѣстя́тъ пра́вду твою́, ве́сь де́нь спасе́нiе твое́, я́ко не позна́хъ кни́жная. Уста мои возвестят правду Твою, всяк день – спасение дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной.
Ps71(70),16 16 16 introibo in potentias Domini;
Domine, memorabor justitiæ tuæ solius.
71:16 1525
εισελεύσομαι
I will enter 1722
εν
in 1412.1
δυναστεία
the might 2962
κυρίου
of the lord. 2962
κύριε
O lord, 3403
μνησθήσομαι
I will mention 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
your righteousness 3441
μόνου
only.
Przystąpię do wysławiania wszelakiej mocy Pana panującego, będę wspominał własną sprawiedliwość twoję. Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże, I wspominać jedynie sprawiedliwość twoją. Wnidę w możności Pańskie: Panie, będę wspominał sprawiedliwość ciebie samego. Wnidu w silie Gospodni: Gospodi, pomianu prawdu tiebie jedinago. Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw. Вни́ду въ си́лѣ Госпо́дни: Го́споди, помяну́ пра́вду тебе́ еди́наго. Войду в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну правду Твою, Единый!
Ps71(70),17 17 17 Deus, docuisti me a juventute mea;
et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua.
71:17 1321
εδίδαξάς
You taught 1473
με
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1537
εκ
from 3503-1473
νεότητός μου
my youth; 2532
και
and 3360
μέχρι
until 3588
του
3568
νυν
now 518
απαγγελώ
I will report 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders.
Boże! uczyłeś mię od młodości mojej, i opowiadam aż po dziś dzień dziwne sprawy twoje. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje. Boże, uczyłeś mię z młodości mojéj: i aż dotąd będę opowiadał cuda twoje. Boże moj, imże naucził mia jesi ot junosti mojeja, i donynie wozwieszczu czudiesa twoja. Б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 донн7э возвэщY чудесA тво‰. Бо́же мо́й, и́мже научи́лъ мя́ еси́ от­ ю́ности мо­ея́, и доны́нѣ воз­вѣщу́ чудеса́ твоя́. Боже мой, поучал Ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих.
Ps71(70),18 18 18 Et usque in senectam et senium,
Deus, ne derelinquas me,
donec annuntiem brachium tuum generationi omni quæ ventura est,
potentiam tuam,
71:18 2532
και
Even 2193
έως
until 1094
γήρους
old age, 2532
και
and 4242.1
πρεσβείου
of a senior, 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 3361
μη
you should not 1459
εγκαταλίπης
abandon 1473
με
me 2193
έως
until 302
αν
whenever 518
απαγγειλώ
I should report 3588
τον
1023-1473
βραχίονά σου
your arm 3588
τη
to 1074
γενεά
[3generation 3956
πάση
1every 3588
τη
2064
ερχομένη
2coming];
A przetoż aż do starości i sędziwości nie opuszczaj mię, Boże! aż opowiem ramię twoje temu narodowi, i wszystkim potomkom moc twoję. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, Nie opuszczaj mnie, Boże, Aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, A wszystkim następnym o potędze twojej! I aż do starości i szędziwości, Boże, nie opuszczaj mię: aż opowiem ramię twe wszelkiemu narodowi, który ma przyjść. I daże do starosti i priestarienija, Boże moj, nie ostawi mienie, dondieże wozwieszczu myszcu twoju rodu wsiemu griaduszczemu, И# дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менє2, д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему, И да́же до ста́рости и престарѣ́нiя, Бо́же мо́й, не оста́ви мене́, до́ндеже воз­вѣщу́ мы́шцу твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, И даже до старости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей,
Ps71(70),19 19 19 et justitiam tuam, Deus, usque in altissima;
quæ fecisti magnalia, Deus: quis similis tibi?
71:19 3588
την
1412.1-1473
δυναστείαν σου
of your might 2532
και
and 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
of your righteousness, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2193
έως
unto 3588
των
the 5310
υψίστων
highests, 3739
α
what 4160
εποίησάς
[2you did 1473
μοι
3to me 3167
μεγαλεία
1magnificence]. 3588
ο
O 2316
θεός
God, 5100
τις
who 3664
όμοιός
is likened 1473
σοι
to you?
Bo sprawiedliwość twoja, Boże! wywyższona jest, czynisz zaiste rzeczy wielkie. Boże! któż jest podobien tobie? Sprawiedliwość zaś twoja. Boże, Sięga aż do niebios; Wielkich dokonałeś czynów Boże, Któż jest tobie równy? Moc twoję, i sprawiedliwość twoję, Boże, aż do wysokości; wielkie rzeczy, któreś uczynił. Boże! któż podobien tobie? siłu twoju i prawdu twoju, Boże, daże do wysznich, jaże sotworił mi jesi wieliczija: Boże, kto podobien tiebie? си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; си́лу твою́ и пра́вду твою́, Бо́же, да́же до вы́шнихъ, я́же сотвори́лъ ми́ еси́ вели́чiя: Бо́же, кто́ подо́бенъ тебѣ́? могущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и все великое, что Ты сотворил мне: Боже, кто подобен Тебе?
Ps71(70),20 20 20 Quantas ostendisti mihi tribulationes multas et malas!
et conversus vivificasti me,
et de abyssis terræ iterum reduxisti me.
71:20 3745
όσας
As much as 1166
έδειξάς
you showed 1473
μοι
to me — 2347
θλίψεις
[2afflictions 4183
πολλάς
1many] 2532
και
and 2556
κακάς
bad things; 2532
και
but 1994
επιστρέψας
turning, 2227
εζωοποίησάς
you restored life 1473
με
to me; 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3588
των
the 12
αβύσσων
abysses 3588
της
of the 1093
γης
earth 321
ανήγαγές
you led 1473
με
me.
Który, acześ przypuścił na mię wielkie i ciężkie uciski, wszakże zasię do żywota przywracasz mię, a z przepaści ziemskich zasię wywodzisz mię. Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz I z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Jako wielkie ukazałeś mi uciski mnogie i złe: a nawróciwszy się, ożywiłeś mię, i z przepaści ziemskich zasię wywiodłeś mię. Ieliki jawił mi jesi skorbi mnogi i zły? i obraszcz'sia ożywotworił mia jesi i ot biezdn ziemli wozwieł mia jesi. є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы6; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. Ели́ки яви́лъ ми́ еси́ ско́рби мно́ги и злы́? и обра́щься оживотвори́лъ мя́ еси́ и от­ бе́зднъ земли́ воз­ве́лъ мя́ еси́. Сколь многие и лютые скорби посылал Ты мне! Но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь.
Ps71(70),21 21 21 Multiplicasti magnificentiam tuam;
et conversus consolatus es me.
71:21 4121
επλεόνασας
You abounded 1909
επ'
to 1473
εμέ
me 3588
την
3172
μεγαλωσύνην σου
your greatness, 2532
και
and 1994
επιστρέψας
turning 3870
παρεκάλεσάς
you comforted 1473
με
me; 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3588
των
the 12
αβύσσων
abysses 3588
της
of the 1093
γης
earth 3825
πάλιν
again 321
ανήγαγές
you led 1473
με
me.
Rozmnożysz dostojność moję a zasię ucieszysz mię. Rozmnożysz dostojność naszą I znowu nas pocieszysz. Rozmnożyłeś wielmożność twoję: a nawróciwszy się, pocieszyłeś mię. Umnożył jesi na mnie wielicziestwije twoje, i obraszcz'sia utieszył mia jesi, i ot biezdn ziemli paki wozwieł mia jesi. Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. Умно́жилъ еси́ на мнѣ́ вели́че­ст­вiе твое́, и обра́щься утѣ́шилъ мя́ еси́, и от­ бе́зднъ земли́ па́ки воз­ве́лъ мя́ еси́. Много раз являл Ты мне величие Твое и, обратившись ко мне, утешал меня, и из пропасти земной выводил меня вновь.
Ps71(70),22 22 22 Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi veritatem tuam, Deus;
psallam tibi in cithara, sanctus Israël.
71:22 2532-1063
και γαρ
For also 1473
εγώ
I 1843
εξομολογήσομαί
will make acknowledgment 1473
σοι
to you 1722
εν
among 2992
λαοίς
peoples, 2962
κύριε
O lord; 1722
εν
with 4632
σκεύει
an instrument 5568
ψαλμού
for a psalm 3588
την
225-1473
αλήθειαν σου
of your truth, 3588
ο
O 2316
θεός
God. 5567
ψαλώ
I shall strum 1473
σοι
to you 1722
εν
with 2788
κιθάρα
the harp, 3588
ο
O 39
άγιος
holy one 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel.
A ja też wysławiać cię będę na instrumentach muzycznych, i prawdę twoję, Boże mój! będęć śpiewał przy harfie, o Święty Izraelski! Toteż dziękować ci będę Na harfie za wierność twoją, Boże mój; Będę ci grał na cytrze, Święty Izraela. Bo i ja wysławiać będę tobie na naczyniu pieśni prawdę twoję: Boże, będęć grał na cytrze, Święty Izraelski. Ibo az ispowiemsia tiebie w liudiech, Gospodi, w sosudiech psałomskich istinu twoju, Boże: wospoju tiebie w gusliech, swiatyj Izrailiew. И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, с™hй ї}левъ. И́бо а́зъ исповѣ́мся тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, въ сосу́дѣхъ псало́мскихъ и́стину твою́, Бо́же: воспою́ тебѣ́ въ гу́слехъ, святы́й Изра́илевъ. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на струнах псалтири истину Твою, Боже; воспою Тебя на гуслях, Святой Израилев!
Ps71(70),23 23 23 Exsultabunt labia mea cum cantavero tibi;
et anima mea quam redemisti.
71:23 21
αγαλλιάσονται
[2shall exult 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
1My lips] 3752
όταν
whenever 5567
ψαλώ
I should strum 1473
σοι
to you, 2532
και
and 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
my soul 3739
ην
which 3084
ελυτρώσω
you ransomed.
Rozradują się wargi moje, gdyć będę śpiewał, i dusza moja, którąś wykupił. Rozradują się wargi moje, gdy grać ci będę, I dusza moja, którą wybawiłeś. Rozradują się wargi moje, kiedyć będę śpiewał: i dusza moja, którąś wykupił. Wozradujetiesia ustnie moi, jegda wospoju tiebie, i dusza moja, juże jesi izbawił: Возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: Возра́дуетѣся устнѣ́ мо­и́, егда́ воспою́ тебѣ́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вилъ: Возрадуются уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою;
Ps71(70),24 24 24 Sed et lingua mea tota die meditabitur justitiam tuam,
cum confusi et reveriti fuerint qui quærunt mala mihi.
71:24 2089-1161
έτι δε
But still 2532
και
also 3588
η
1100-1473
γλωσσά μου
my tongue 3650
όλην
[3all 3588
την
4the 2250
ημέραν
5day 3191
μελετήσει
1shall meditate upon 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
2your righteousness], 3752
όταν
whenever 153
αισχυνθώσι
[5should be ashamed 2532
και
6and 1788
εντραπώσιν
7should feel remorse 3588
οι
1the ones 2212
ζητούντες
2seeking 3588
τα
2556
κακά
3bad things 1473
μοι
4for me].
Nadto i język mój będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoję; bo się zawstydzić, i hańbę odnieść musieli ci, którzy szukali nieszczęścia mego. Język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoją, By się zawstydzili, zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego. Ale i język mój cały dzień będzie rozmyślał sprawiedliwość twoję: kiedy zawstydzeni i zelżeni będą, którzy mi szukali złego. jeszcze że i jazyk moj wies' dien' pouczitsia prawdie twojej, jegda postydiatsia i posramiatsia iszczuszczyj złaja mnie. є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи ѕл†z мнЁ. еще́ же и язы́къ мо́й ве́сь де́нь по­учи́т­ся пра́вдѣ тво­е́й, егда́ постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiй зла́я мнѣ́. и язык мой всяк день поучаться будет правде Твоей; и тогда постыдятся и посрамятся желающие мне зла.