Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 72 (71) MESJAŃSKIE KRÓLESTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU.
Ps72(71),1 1 1 Psalmus, in Salomonem. 2 Deus, judicium tuum regi da,
et justitiam tuam filio regis;
1519
εις
For *
Σολομών
Solomon; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 72:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
το
2917-1473
κρίμά σου
[2your judgment 3588
τω
3to the 935
βασιλεί
4king 1325
δος
1give], 2532
και
and 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness 3588
τω
to the 5207
υιώ
son 3588
του
of the 935
βασιλέως
king!
Salomonowi. Boże! daj królowi sądy twoje, a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu; Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, Psalm na Salomona. 2 Boże, daj sąd twój królowi: a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu; Boże, sud twoj cariewi dażd', i prawdu twoju synu cariewu: Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сhну царeву: Бо́же, су́дъ тво́й царе́ви да́ждь, и пра́вду твою́ сы́ну царе́ву: Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою – сыну царя,
Ps72(71),2 2 judicare populum tuum in justitia,
et pauperes tuos in judicio.
72:2 2919
κρίνειν
to judge 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
your people 1722
εν
in 1343
δικαιοσύνη
righteousness, 2532
και
and 3588
τους
4434-1473
πτωχούς σου
your poor 1722
εν
with 2920
κρίσει
equity.
Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości. Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa! aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogie twe w rozsądku. suditi liudiem twoim w prawdie i niszczym twoim w sudie. суди1ти лю1демъ твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ судЁ. суди́ти лю́демъ тво­и́мъ въ пра́вдѣ и ни́щымъ тво­и́мъ въ судѣ́. да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону!
Ps72(71),3 3 3 Suscipiant montes pacem populo,
et colles justitiam.
72:3 353
αναλαβέτω
Let [3lift up 3588
τα
1the 3735
όρη
2mountains] 1515
ειρήνην
peace 3588
τω
to the 2992
λαώ
people, 2532
και
and 3588
οι
the 1015
βουνοί
hills 1343
δικαιοσύνην
righteousness!
Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość! Niechaj przyjmą góry pokój ludowi, a pagórki sprawiedliwość. Da wospriimut gory mir liudiem i chołmi prawdu. Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1демъ и3 х0лми прaвду. Да воспрiи́мутъ го́ры ми́ръ лю́демъ и хо́лми пра́вду. Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда!
Ps72(71),4 4 4 Judicabit pauperes populi,
et salvos faciet filios pauperum,
et humiliabit calumniatorem.
72:4 2919
κρινεί
He shall judge 3588
τους
the 4434
πτωχούς
poor 3588
του
of the 2992
λαού
people, 2532
και
and 4982
σώσει
shall deliver 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
of the 3993
πενήτων
needy, 2532
και
and 5013
ταπεινώσει
shall humble 4811.1
συκοφάντην
the extortioner.
Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy. Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela. Będzie sądził ubogie z ludu, i wybawi syny ubogich: a uniży potwarcę. Sudit niszczym liudskim, i spasiet syny ubogich, i smirit kliewietnika. Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ, и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 смири1тъ клеветникA. Су́дитъ ни́щымъ людски́мъ, и спасе́тъ сы́ны убо́гихъ, и смири́тъ клеветника́. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника.
Ps72(71),5 5 5 Et permanebit cum sole, et ante lunam,
in generatione et generationem.
72:5 2532
και
And 4839
συμπαραμενεί
he shall continue as 3588
τω
the 2246
ηλίω
sun, 2532
και
and 4253
προ
before 3588
της
the 4582
σελήνης
moon 1074
γενεάς
for generations 1074
γενεών
of generations.
Będą się bać ciebie, póki słońce i miesiąc trwać będzie, od narodu aż do narodu. Niech boją się ciebie, póki słońceI póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie. I będzie trwał z słońcem, i przed księżycem, na pokolenie i pokolenie. I priebudiet s sołncem, i prieżdie łuny roda rodow. И# пребyдетъ съ с0лнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да родHвъ. И пребу́детъ съ со́лнцемъ, и пре́жде луны́ ро́да родо́въ. И пребудет Он с солнцем и прежде луны из рода в род.
Ps72(71),6 6 6 Descendet sicut pluvia in vellus,
et sicut stillicidia stillantia super terram.
72:6 2597
καταβήσεται
He shall come down 5613
ως
as 5205
υετός
rain 1909
επί
upon 4169.1
πόκον
fleece, 2532
και
and 5616
ωσεί
as 4711.1
σταγόνες
drops 4712.1
στάζουσαι
dripping 1909
επί
upon 3588
την
the 1093
γην
earth.
Jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię: Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię! Znidzie jako deszcz na runo: a jako krople na ziemię kapiące. Snidiet jako dożd' na runo, i jako kaplia kapliuszczaja na ziemliu. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю. Сни́детъ я́ко до́ждь на руно́, и я́ко ка́пля ка́плющая на зе́млю. Низойдет Он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю.
Ps72(71),7 7 7 Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis,
donec auferatur luna.
72:7 393
ανατελεί
[2shall rise 1722
εν
3in 3588
ταις
2250-1473
ημέραις αυτού
4his days 1343
δικαιοσύνη
1Righteousness], 2532
και
and 4128
πλήθος
a multitude 1515
ειρήνης
of peace 2193
έως
until 3739
ου
of which time 465.3
ανταναιρεθή
[3should be taken away 3588
η
1the 4582
σελήνη
2moon].
Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje. Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca! Wznidzie za dni jego sprawiedliwość, i obfitość pokoju, aż zginie miesiąc. Wozsijaiet wo dniech jego prawda i mnożestwo mira, dondieże otimietsia łuna. Возсіsетъ во днeхъ є3гw2 прaвда и3 мн0жество ми1ра, д0ндеже tи1метсz лунA. Возсiя́етъ во дне́хъ его́ пра́вда и мно́же­с­т­во ми́ра, до́ндеже отъ­и́мет­ся луна́. Воссияет во дни Его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна.
Ps72(71),8 8 8 Et dominabitur a mari usque ad mare,
et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
72:8 2532
και
And 2634
κατακυριεύσει
he shall dominate 575
από
from 2281
θαλάσσης
sea 2193
έως
unto 2281
θαλάσσης
sea, 2532
και
and 575
από
from 4215
ποταμών
rivers 2193
έως
unto 4009
περάτων
the ends 3588
της
of the 3611
οικουμένης
inhabitable world.
Będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi. Niech panuje od morza do morzaI od Rzeki aż do krańców ziemi! I będzie panował od morza aż do morza: i od rzeki aż do krajów okręgu ziemie. I obładajet ot moria do moria, i ot riek do koniec wsieliennyja. И# њбладaетъ t м0рz до м0рz, и3 t рёкъ до конє1цъ вселeнныz. И облада́етъ от­ мо́ря до мо́ря, и от­ рѣ́къ до коне́цъ вселе́н­ныя. И властвовать будет Он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной.
Ps72(71),9 9 9 Coram illo procident Æthiopes,
et inimici ejus terram lingent.
72:9 1799
ενώπιον
[2before 1473
αυτού
3him 4312.1-1473
προπεσούνται Αιθίοπες
1Ethiopians shall fall down], 2532
και
and 3588
οι
2190-1473
εχθροί αυτού
his enemies 5522
χουν
[2dust 3011.2
λείξουσι
1shall lick].
Przed nim padać będą mieszkający na pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch lizać będą. Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, A nieprzyjaciele jego niech proch liżą! Przed nim będą padać Murzynowie: a nieprzyjaciele jego ziemię lizać będą. Pried nim pripadut jefioplianie, i wrazi jego pierst' poliżut. Пред8 ни1мъ припадyтъ є3fі0плzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ. Предъ ни́мъ при­­паду́тъ еѳiо́пляне, и врази́ его́ пе́рсть поли́жутъ. Пред Ним преклонятся эфиопы, и враги Его прах земной полижут.
Ps72(71),10 10 10 Reges Tharsis et insulæ munera offerent;
reges Arabum et Saba dona adducent:
72:10 935
βασιλείς
Kings *
Θαρσείς
of Tarshish, 2532
και
and 3588
αι
the 3520
νήσοι
islands 1435
δώρα
[2gifts 4374
προσοίσουσι
1shall bring]. 935
βασιλείς
The kings *
Αράβων
of the Arabians 2532
και
and *
Σαβά
Sheba 1435
δώρα
[2 with gifts 4317
προσάξουσι
1will come forward].
Królowie od morza i z wysep dary mu przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy upominki oddadzą. Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; Królowie Saby i Seby niech złożą daninę! Królowie Tarsys i wyspy przyniosą dary: królowie Arabscy i Saba przywiozą upominki. Carije farsijstii i ostrowi dary priniesut, carije Arawstii i Sawa dary priwiedut: Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови дaры принесyтъ, цaріе ґрaвстіи и3 савA дaры приведyтъ: Ца́рiе Ѳарсі́йстiи и о́строви да́ры при­­несу́тъ, ца́рiе Ара́встiи и Сава́ да́ры при­­веду́тъ: Цари Фарсийские и островов дары ему принесут, цари Аравийские и Савские дары ему доставят.
Ps72(71),11 11 11 et adorabunt eum omnes reges terræ;
omnes gentes servient ei.
72:11 2532
και
And 4352
προσκυνήσουσιν
[6shall do obeisance 1473
αυτώ
7to him 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 935
βασιλείς
3kings 3588
της
4of the 1093
γης
5earth]. 3956
πάντα
All 3588
τα
the 1484
έθνη
nations 1398
δουλεύσουσιν
shall serve 1473
αυτώ
to him.
I będą mu się kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody służyć mu będą. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody! I będą mu się kłaniać wszyscy królowie ziemscy: wszyscy narodowie będą mu służyć. i pokłoniatsia jemu wsi carije ziemstii, wsi jazycy porabotajut jemu. и3 покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY. и покло́нят­ся ему́ вси́ ца́рiе зе́мстiи, вси́ язы́цы порабо́таютъ ему́. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему.
Ps72(71),12 12 12 Quia liberabit pauperem a potente,
et pauperem cui non erat adjutor.
72:12 3754
ότι
For 4506
ερρύσατο
he rescued 4434
πτωχόν
the poor 1537
εκ
from 1413
δυνάστου
the mighty one, 2532
και
and 3993
πένητα
the needy one 3739
ω
in whom 3756
ουχ
no 5224
υπήρχε
[2existed 998
βοηθός
1helper].
Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika. Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy. Albowiem wybawi ubogiego: tak możnego i nędznego, który nie miał pomocnika. Jako izbawi niszcza ot sil'na, i uboga, jemuże nie bie pomoszcznika. Ћкw и3збaви ни1ща t си1льна, и3 ўб0га, є3мyже не бЁ пом0щника. Я́ко изба́ви ни́ща от­ си́льна, и убо́га, ему́же не бѣ́ помо́щника. Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи.
Ps72(71),13 13 13 Parcet pauperi et inopi,
et animas pauperum salvas faciet.
72:13 5339
φείσεται
He shall spare 4434
πτωχού
the poor 2532
και
and 3993
πένητος
needy; 2532
και
and 5590
ψυχάς
the souls 3993
πενήτων
of the needy 4982
σώσει
he shall deliver.
Zmiłuje się nad ubogim, i nad niedostatecznym, a duszę nędznych wybawi. Zlituje się nad nędzarzem i biednymI wybawi dusze biednych. Przepuści ubogiemu i niedostatecznemu; a dusze ubogich zbawi. Poszczadit niszcza i uboga, i duszy ubogich spasiet: Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дyшы ўб0гихъ спасeтъ: Пощади́тъ ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гихъ спасе́тъ: Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет.
Ps72(71),14 14 14 Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum,
et honorabile nomen eorum coram illo.
72:14 1537
εκ
From 5110
τόκου
interest 2532
και
and 1537
εξ
from 93
αδικίας
injustice 3084
λυτρώσεται
he shall ransom 3588
τας
5590-1473
ψυχάς αυτών
their souls, 2532
και
and 1784
έντιμον
[2valued 3588
το
3686
όνομα
3name 1473
αυτού
1his] 1799
ενώπιον
will be before 1473
αυτών
them.
Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo droga jest krew ich przed oczyma jego. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego. Z lichwy i nieprawości wykupi dusze ich: a imię ich uczciwe przed nim. ot lichwy i ot nieprawdy izbawit duszy ich, i cziestno imia jego pried nimi. t ли1хвы и3 t непрaвды и3збaвитъ дyшы и4хъ, и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 ни1ми. от­ ли́хвы и от­ непра́вды изба́витъ ду́шы и́хъ, и че́стно и́мя его́ предъ ни́ми. От корысти и от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них.
Ps72(71),15 15 15 Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ;
et adorabunt de ipso semper,
tota die benedicent ei.
72:15 2532
και
And 2198
ζήσεται
he shall live, 2532
και
and 1325
δοθήσεται
there shall be given 1473
αυτώ
to him 1537
εκ
from 3588
του
the 5553
χρυσίου
gold 3588
της
*
Αραβίας
of Arabia. 2532
και
And 4336
προσεύξονται
they shall pray 4012
περί
for 1473
αυτού
him 1275
διαπαντός
always; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 2127
ευλογήσουσιν
they shall bless 1473
αυτόν
him.
I będzie żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, i ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą. Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby, Niech zawsze modlą się za niego! Niech każdego dnia mu błogosławią! A będzie żył, i dadzą mu z złota Arabskiego, i będą się zawsze kłaniać dla niego: cały dzień będą go błogosławić. I żyw budiet, i dastsia jemu ot złata Arawijska: i pomoliatsia o niem wynu, wies' dien' błagosłowiat jego. И# жи1въ бyдетъ, и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска: и3 пом0лzтсz њ нeмъ вhну, вeсь дeнь благословsтъ є3го2. И жи́въ бу́детъ, и да́ст­ся ему́ от­ зла́та Араві́йска: и помо́лят­ся о не́мъ вы́ну, ве́сь де́нь благословя́тъ его́. И жить будет, и принесут ему в дар золото Аравийское; и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его.
Ps72(71),16 16 16 Et erit firmamentum in terra in summis montium;
superextolletur super Libanum fructus ejus,
et florebunt de civitate sicut fœnum terræ.
72:16 1510.8.3
έσται
There will be 4739.6
στήριγμα
a support 1722
εν
on 3588
τη
the 1093
γη
earth 1909
επ'
upon 206.1
άκρων
the tops 3588
των
of the 3735
ορέων
mountains. 5229
υπεραρθήσεται
[2shall be elevated 5228
υπέρ
3above 3588
τον
*
Λίβανον
4Lebanon 3588
ο
2590-1473
καρπός αυτού
1His fruit], 2532
και
and 1816.1
εξανθήσουσιν
they [3shall blossom 1537
εκ
1of 4172
πόλεως
2 the city] 5616
ωσεί
as 5528
χόρτος
grass 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne. Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna. I będzie utwierdzenie na ziemi na wierzchu gór: podniesie się nad Liban urodzaj jego: i rozkwitną się z miasta, jako zioła polne. Budiet utwierżdienije na ziemli na wiersiech gor: priewozniesietsia paczie Liwana płod jego, i procwietut ot grada jako trawa ziemnaja. Бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на версёхъ г0ръ: превознесeтсz пaче лівaна пл0дъ є3гw2, и3 процвэтyтъ t грaда ћкw травA земнaz. Бу́детъ утвержде́нiе на земли́ на версѣ́хъ го́ръ: превоз­несе́т­ся па́че Лива́на пло́дъ его́, и процвѣту́тъ от­ гра́да я́ко трава́ земна́я. Будут твердыни его на земле, на вершинах гор; вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная.
Ps72(71),17 17 17 Sit nomen ejus benedictum in sæcula;
ante solem permanet nomen ejus.
Et benedicentur in ipso omnes tribus terræ;
omnes gentes magnificabunt eum.
72:17 1510.8.3
έσται
[2will be 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
1His name] 2127
ευλογημένον
a blessing 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons. 4253
προ
[3before 3588
του
4the 2246
ηλίου
5sun 1265
διαμένει
2shall abide 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
1His name], 2532
και
and 1757
ενευλογηθήσονται
[6shall be blessed 1722
εν
7by 1473
αυτώ
8him 3956
πάσαι
1all 3588
αι
2the 5443
φυλαί
3tribes 3588
της
4of the 1093
γης
5earth]. 3956
πάντα
All 3588
τα
the 1484
έθνη
nations 3106-1473
μακαριούσιν αυτόν
shall declare him blessed.
Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą. Niech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody! Niechaj będzie imię jego na wieki błogosławione: przed słońcem trwa imię jego: i będą w nim błogosławione wszystkie pokolenia ziemskie: wszyscy narodowie wielbić go będą. Budiet imia jego błagosłowieno wo wieki, prieżdie sołnca priebywajet imia jego: i błagosłowiatsia w niem wsia koliena ziemnaja, wsi jazycy ubłażat jego. Бyдетъ и4мz є3гw2 благословeно во вёки, прeжде с0лнца пребывaетъ и4мz є3гw2: и3 благословsтсz въ нeмъ вс‰ кwлёна земнaz, вси2 kзhцы ўблажaтъ є3го2. Бу́детъ и́мя его́ благослове́но во вѣ́ки, пре́жде со́лнца пребыва́етъ и́мя его́: и благословя́т­ся въ не́мъ вся́ колѣ́на земна́я, вси́ язы́цы ублажа́тъ его́. Будет имя Его благословенно вовеки; прежде солнца пребывает имя Его; и благословятся Им все племена земные, все народы восхваляют Его.
Ps72(71),18 18 18 Benedictus Dominus Deus Israël,
qui facit mirabilia solus.
72:18 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316
θεός
God 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel, 3588
ο
the one 4160
ποιών
doing 2297
θαυμάσια
wonders 3441
μόνος
alone.
Błogosławiony Pan Bóg, Bóg Izraelski, który sam cuda czyni. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Który sam jeden czyni cuda! Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, który sam czyni dziwy. Błagosłowien Gospod' Bog Izrailiew, tworiaj czudiesa jedin, Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsй чудесA є3ди1нъ, Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, творя́й чудеса́ еди́нъ, Благословен Господь Бог Израилев, Единый творящий чудеса,
Ps72(71),19 19 19 Et benedictum nomen majestatis ejus in æternum,
et replebitur majestate ejus omnis terra. Fiat, fiat.
72:19 2532
και
And 2127
ευλογημένον
being blessed is 3588
το
the 3686
όνομα
name 3588
της
1391-1473
δόξης αυτού
of his glory 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon. 2532
και
And 4137
πληρωθήσεται
[4shall be filled 3588
της
1391-1473
δόξης αυτού
5of his glory 3956
πάσα
1all 3588
η
2the 1093
γη
3earth]. 1096
γένοιτο
May it be. 1096
γένοιτο
May it be.
I błogosławione imię chwały jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą jego wszystka ziemia. Amen, Amen. I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. I błogosławione imię majestatu jego na wieki: i będzie napełniona majestatem jego wszystka ziemia. Stań się, stań się. i błagosłowieno imia sławy jego wo wiek i w wiek wieka: i ispołnitsia sławy jego wsia ziemlia: budi, budi. и3 блгcвeно и4мz слaвы є3гw2 во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: и3 и3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS землS: бyди, бyди. и благослове́но и́мя сла́вы его́ во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: и испо́лнит­ся сла́вы его́ вся́ земля́: бу́ди, бу́ди. и благословенно славное имя Его вовеки! И исполнится славою Его вся земля. Да будет, да будет так!
Ps72(71),20 20 20 Defecerunt laudes David, filii Jesse. 72:20 1587
εξέλιπον
[7are ended 3588
οι
1The 5215
ύμνοι
2hymns *
Δαυίδ
3of David 3588
του
4the 5207
υιόυ
5son *
Ιεσσαί
6of Jesse].
A tuć się kończą modlitwy Dawida, syna Isajego. Koniec modlitw Dawida, syna Isajego. Skończyły się Pieśni Dawida, syna Jessego.
Chwała