Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 73 (72) ZŁUDNE SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH.
Ps73(72),1 1 1 Psalmus Asaph. Quam bonus Israël Deus,
his qui recto sunt corde!
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 73:1 5613
ως
O how 18
αγαθός
good 3588
ο
2316
θεός
is God 3588
τω
to *
Ισραήλ
Israel, 3588
τοις
to the ones 2117
ευθέσι
straight 3588
τη
in the 2588
καρδία
heart.
Psalm Asafowy. Zaisteć dobry jest Bóg Izraelowi, tym, którzy są czystego serca. Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca. Psalm Asaphowi. Jako dobry Bóg Izraelczyków tym, którzy są prostego serca. Kol' błag Bog Izrailiew prawym sierdcem. К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пр†вымъ сeрдцемъ. Ко́ль бла́гъ Бо́гъ Изра́илевъ пра́вымъ се́рдцемъ. Сколь милостив Бог Израилев к тем, кто праведен сердцем!
Ps73(72),2 2 2 Mei autem pene moti sunt pedes,
pene effusi sunt gressus mei:
73:2 1473-1161
εμού δε
But my 3844-3397
παρά μικρόν
[2were a little 4531
εσαλεύθησαν
3shaken 3588
οι
4228
πόδες
1feet]; 3844-3641
παρ ολίγον
[3a little 1632
εξεχύθη
2slipped 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
1my footsteps].
Ale nogi moje mało się były nie potknęły, a blisko tego było, że mało nie szwankowały kroki moje, Co do mnie – omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie pośliznęły się kroki moje, Ale moje nogi mało się nie potknęły: mało nie szwankowały kroki moje. Moi że wmalie nie podwiżastiesia nozie: wmalie nie prolijaszasia stopy moja: Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стwпы2 мо‰: Мо­и́ же вма́лѣ не подвижа́стѣся но́зѣ: вма́лѣ не пролiя́шася стопы́ моя́: Мои же едва не подкосились ноги; едва не поскользнулись стопы мои;
Ps73(72),3 3 3 quia zelavi super iniquos,
pacem peccatorum videns.
73:3 3754
ότι
For 2206
εζήλωσα
I was jealous 1909
επί
over 3588
τοις
the 459
ανόμοις
lawless things, 1515
ειρήνην
[2 the peace 268
αμαρτωλών
3of sinners 2334
θεωρών
1viewing].
Gdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych. Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych. Iżem był ruszon zawiścią przeciw złośnikom, widząc pokój grzesznych. jako wozriewnowach na biezzakonnyja, mir griesznikow zria: ћкw возревновaхъ на беззакHнныz, ми1ръ грёшникwвъ зрS: я́ко воз­ревнова́хъ на беззако́н­ныя, ми́ръ грѣ́шниковъ зря́: ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников;
Ps73(72),4 4 4 Quia non est respectus morti eorum,
et firmamentum in plaga eorum.
73:4 3754
ότι
For 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 365.1
ανάνευσις
sign of reluctance 1722
εν
in 3588
τω
2288-1473
θανάτω αυτών
their death, 2532
και
nor 4733
στερέωμα
confirmation 1722
εν
in 3588
τη
3148-1473
μάστιγι αυτών
their whip.
Bo nie mają związków aż do śmierci, ale w całości zostaje siła ich. Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Albowiem niemasz względu na śmierć ich: ani przedłużenia w utrapieniu ich. jako niest' woskłonienija w smierti ich i utwierżdienija w ranie ich: ћкw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ: я́ко нѣ́сть восклоне́нiя въ сме́рти и́хъ и утвержде́нiя въ ра́нѣ и́хъ: ибо не тягостна кончина их и не длительны страдания их.
Ps73(72),5 5 5 In labore hominum non sunt,
et cum hominibus non flagellabuntur.
73:5 1722
εν
In 2873
κόποις
toils 444
ανθρώπων
of men 3756-1510.2.6
ουκ εισί
they are not troubled, 2532
και
and 3326
μετά
with 444
ανθρώπων
other men 3756
ου
they will not 3146
μαστιγωθήσονται
be whipped.
W pracy ludzkiej nie są, a kaźni, jako inni ludzie, nie doznawają. Znoju śmiertelników nie doznają I nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi. W pracy ludzkiéj nie są: i z ludźmi nie będą karani. w trudiech cziełowieczieskich nie sut', i s cziełowieki nie priimut ran. въ трудёхъ человёческихъ не сyть, и3 съ человBки не пріи1мутъ рaнъ. въ трудѣ́хъ человѣ́ческихъ не су́ть, и съ человѣ́ки не прiи́мутъ ра́нъ. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям.
Ps73(72),6 6 6 Ideo tenuit eos superbia;
operti sunt iniquitate et impietate sua.
73:6 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 2902
εκράτησεν
[2held 1473
αυτούς
3them 3588
η
5243-1473
υπερηφανία αυτών
1their pride] 1519
εις
to 5056
τέλος
the end. 4016
περιεβάλοντο
They clothed themselves 93
αδικίαν
[2injustice 2532
και
3and 763
ασέβειαν
4impiety 1438
εαυτών
1of their own].
Przetoż otoczeni są pychą, jako łańcuchem złotym, a przyodziani okrutnością, jako szatą ozdobną. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, A przemoc szatą, która ich okrywa. I przetóż je pycha zjęła: okryli się nieprawością i niezbożnością swoją. Siego radi udierża ja gordynia ich do konca: odiejaszasia nieprawdoju i niecziestijem swoim. Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 нечeстіемъ свои1мъ. Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня и́хъ до конца́: одѣ́яшася непра́вдою и нече́стiемъ сво­и́мъ. Посему овладела ими гордыня; облеклись они в неправду и в нечестие свое.
Ps73(72),7 7 7 Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum;
transierunt in affectum cordis.
73:7 1831
εξελεύσεται
[2comes forth 5613
ως
3as 1537
εκ
4from out of 4720.1
στέατος
5fatness 3588
η
93-1473
αδικία αυτών
1Their injustice]. 1330
διήλθοσαν
They went 1519
εις
by 1241.2
διάθεσιν
disposition 2588
καρδίας
of heart.
Wystąpiły od tłustości oczy ich, a więcej mają nad pomyślenie serca. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, Serce ich jest pełne złych myśli. Wystąpiła jakoby z tłustości nieprawość ich: puścili się za żądzami serca. Izydiet jako iz tuka nieprawda ich: prieidosza w liubow' sierdca. И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ люб0вь сeрдца. Изы́детъ я́ко изъ ту́ка непра́вда и́хъ: преидо́ша въ любо­́вь се́рдца. Избытком богатства порождена неправда их; поступают они по прихоти сердца.
Ps73(72),8 8 8 Cogitaverunt et locuti sunt nequitiam;
iniquitatem in excelso locuti sunt.
73:8 1269.4
διενοήθησαν
They considered 2532
και
and 2980
ελάλησαν
spoke 1722
εν
in 4189
πονηρία
wickedness. 93
αδικίαν
[2injustice 1519
εις
3in 3588
το
4the 5311
ύψος
5haughtiness 2980
ελάλησαν
1They spoke].
Rozpuścili się, i mówią złośliwie, o uciśnieniu bardzo hardzie mówią. Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą. Myślili i mówili złość: nieprawość ku górze mówili. Pomyslisza i głagołasza w łukawstwie, nieprawdu w wysotu głagołasza: Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ, непрaвду въ высотY глаг0лаша: Помы́слиша и глаго́лаша въ лука́в­ст­вѣ, непра́вду въ высоту́ глаго́лаша: Помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о Сущем на высоте;
Ps73(72),9 9 9 Posuerunt in cælum os suum,
et lingua eorum transivit in terra.
73:9 5087
έθεντο
They set 1519
εις
[2against 3772
ουρανόν
3heaven 3588
το
4750-1473
στόμα αυτών
1their mouth], 2532
και
and 3588
η
1100-1473
γλώσσα αυτών
their tongue 1330
διήλθεν
went through 1909
επί
upon 3588
της
the 1093
γης
earth.
Wystawiają przeciwko niebu usta swe, a język ich krąży po ziemi. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi. Podnieśli w niebo usta swoje: a ich język przechodził po ziemi. położysza na niebiesi usta swoja, i jazyk ich priejdie po ziemli. положи1ша на небеси2 ўстA сво‰, и3 љзhкъ и4хъ прeйде по земли2. положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́къ и́хъ пре́йде по земли́. посягнули на Небеса уста их, и язык их порочит землю.
Ps73(72),10 10 10 Ideo convertetur populus meus hic,
et dies pleni invenientur in eis.
73:10 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 1994
επιστρέψει
[2shall return 3588
ο
2992-1473
λαός μου
1my people] 1778.2
ενταύθα
here; 2532
και
and 2250
ημέραι
[2days 4134
πλήρεις
1full] 2147
ευρεθήσονται
shall be found 1722
εν
with 1473
αυτοίς
them.
A przetoż na to przychodzi lud jego, gdy się im wody już wierzchem leją, Dlatego lud mój zwraca się do nichI nagannego nic w nich nie znajduje. I przetóż lud mój obróci się tu: i dni pełne najdą się między nimi. Siego radi obratiatsia liudije moi siemo, i dnije ispołnieni obriaszczutsia w nich. Сегw2 рaди њбратsтсz лю1діе мои2 сёмw, и3 днjе и3сп0лнени њбрsщутсz въ ни1хъ. Сего́ ра́ди обратя́т­ся лю́дiе мо­и́ сѣ́мо, и дні́е испо́лнени обря́щут­ся въ ни́хъ. Посему последует народ мой за ними, и обретет дни изобилия.
Ps73(72),11 11 11 Et dixerunt: Quomodo scit Deus,
et si est scientia in excelso?
73:11 2532
και
And 2036
είπον
they said, 4459
πως
How did 1097-3588-2316
έγνω ο θεός
God know? 2532
και
and, 1487-1510.2.3
ει έστι
Is there 1108
γνώσις
knowledge 1722
εν
in 3588
τω
the 5310
υψίστω
highest?
Że mówią:Jakoż ma Bóg o tem wiedzieć? albo mali o tem wiadomość Najwyższy? I mówią: Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? I mówili: Jakoż wie Bóg? a jestli wiadomość na wysokości? I riesza: kako uwiedie Bog? i aszcze jest' razum w wyszniem? И# рёша: кaкw ўвёдэ бGъ; и3 ѓще є4сть рaзумъ въ вhшнемъ; И рѣ́ша: ка́ко увѣ́дѣ Бо́гъ? и а́ще е́сть ра́зумъ въ вы́шнѣмъ? И говорили беззаконные: "Разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего?"
Ps73(72),12 12 12 Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sæculo
obtinuerunt divitias.
73:12 2400
ιδού
Behold, 3778
ούτοι
these 3588
οι
are the 268
αμαρτωλοί
sinners, 2532
και
and 2112.1
ευθηνούντες
they prosper 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2722
κατέσχον
holding 4149
πλούτου
wealth.
Albowiem, oto ci niezbożnymi będąc, mają pokój na świecie, i nabywają bogactw. Oto takimi są bezbożni:Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Oto ci grzesznicy, a obfitujący na świecie, otrzymali bogactwa. Sie, sii griesznicy i gobzujuszczyi w wiek udierżasza bogatstwo. СE, сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaша богaтство. Се́, сі́и грѣ́шницы и гобзу́ющiи въ вѣ́къ удержа́ша бога́т­ст­во. Вот эти грешники и благоденствуют всегда, и сохраняют богатство.
Ps73(72),13 13 13 Et dixi: Ergo sine causa justificavi cor meum,
et lavi inter innocentes manus meas,
73:13 2532
και
And 2036
είπα
I said, 686
άρα
Surely 3154.1
ματαίως
in folly 1344
εδικαίωσα
I justified 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart, 2532
και
and 3538
ενιψάμην
washed 1722
εν
[2in 121
αθώοις
3innocent things 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
1my hands];
Próżno tedy w czystości chowam ręce moje, a w niewinności serce moje omywam. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce mojeI w niewinności obmywałem ręce moje? I rzekłem: Tomci tedy próżno usprawiedliwiał serce swe, i omywałem między niewinnymi ręce moje. I riech: jeda wsuje oprawdich sierdce moje i umych w niepowinnych ruce moi, И# рёхъ: є3дA всyе њправди1хъ сeрдце моE и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ мои2, И рѣ́хъ: еда́ всу́е оправди́хъ се́рдце мое́ и умы́хъ въ непови́н­ныхъ ру́цѣ мо­и́, И сказал я: "Ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего, и умывал с неповинными руки мои,
Ps73(72),14 14 14 et fui flagellatus tota die,
et castigatio mea in matutinis.
73:14 2532
και
and 1096
εγενόμην
became 3146
μεμαστιγωμένος
for whipping 3650
όλην
all 3588
την
the 2250
ημέραν
day; 2532
και
and 3588
ο
1650-1473
έλεγχός μου
my reproof 1519
εις
is in 3588
τας
the 4405
πρωϊας
mornings.
Ponieważ mię cały dzień biją, a karanie cierpię na każdy poranek. Albowiem co dzień znoszę ciosyI jestem smagany każdego rana. I byłem biczowan cały dzień, a karanie moje rano. i bych jazwien wies' dien', i obliczienije moje na utrienich? и3 бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь, и3 њбличeніе моE на ќтреннихъ; и бы́хъ я́звенъ ве́сь де́нь, и обличе́нiе мое́ на у́тренихъ? и жестоко укорял себя всяк день, и обличал себя поутру?"
Ps73(72),15 15 15 Si dicebam: Narrabo sic;
ecce nationem filiorum tuorum reprobavi.
73:15 1487
ει
If 3004
έλεγον
I had said, 1334
διηγήσομαι
I shall describe 3779
ούτως
thus; 2400
ιδού
behold, 3588
τη
in the 1074
γενεά
generation 3588
των
5207-1473
υιών σου
of your sons, 801.2
ησυνθέτηκα
I have broken contract.
Rzekęli: Będę też tak o tem mówił, tedy rodzaj synów twoich rzecze, żem im niepraw. Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni, To byłbym zdradził ród twoich dzieci. Jeźlim mówił: Tak mówić będę, otom rodzaj synów twoich potępił. Aszcze głagołach, powiem tako: sie, rodu synow twoich, jemuże obieszczachsia : Ѓще глаг0лахъ, повёмъ тaкw: сE, р0ду сынHвъ твои1хъ, є3мyже њбэщaхсz: А́ще глаго́лахъ, повѣ́мъ та́ко: се́, ро́ду сыно́въ тво­и́хъ, ему́же обѣща́хся : Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами Твоими, Боже.
Ps73(72),16 16 16 Existimabam ut cognoscerem hoc;
labor est ante me:
73:16 2532
και
And 5274
υπέλαβον
I undertook 3588
του
1097
γνώναι
to know 3778
τούτο
this, 2873-1510.2.3
κόπος εστίν
but it is toilsome 1799
ενώπιόν
before 1473
μου
me;
Chciałemci tego rozumem doścignąć, ale mi się tu trudno zdało; Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało, Myślałem, abych to zrozumiał: praca to przedemną. i niepszczewach razumieti: sije trud jest' priedo mnoju, и3 непщевaхъ разумёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю, и непщева́хъ разумѣ́ти: сiе́ тру́дъ е́сть предо мно́ю, И пытался я уразуметь, это трудно мне будет,
Ps73(72),17 17 17 donec intrem in sanctuarium Dei,
et intelligam in novissimis eorum.
73:17 2193
έως
until 3739
ου
of which time 1525
εισέλθω
I should enter 1519
εις
into 3588
το
the 38.1
αγιαστήριον
sanctuary 3588
του
2316
θεού
of God, 2532
και
and 4920
συνώ
should perceive 1519
εις
to 3588
τα
2078-1473
έσχατα αυτών
their latter end.
Ażem wszedł do świątnicy Bożej, a tum porozumiał dokończenie ich. Dopókim nie dotarł do tajemnic BożychI nie zrozumiałem kresu ich. Aż wnidę do świątynie Bożéj: i zrozumiem ich dokończenie. dondieże wnidu wo swiatiło Bożyje i razumieju w posliedniaja ich. д0ндеже вни1ду во с™и1ло б9іе и3 разумёю въ послBднzz и4хъ. до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жiе и разумѣ́ю въ послѣ́дняя и́хъ. доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников.
Ps73(72),18 18 18 Verumtamen propter dolos posuisti eis;
dejecisti eos dum allevarentur.
73:18 4133
πλην
Besides, 1223
διά
on account of 3588
τας
1386.1-1473
δολιότητας αυτών
their deceits 5087
έθου
you appointed 1473-2556
αυτοις κακά
evils unto them; 2598-1473
κατέβαλες αυτούς
you threw them down 1722
εν
in 3588
τω
their 1869
επαρθήναι
being lifted up.
Zprawdęś ich na miejscach śliskich postawił, a podajesz ich na spustoszenie. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, Strącasz ich w zagładę. Bo zaprawdę dla zdrad nagotowałeś im: zrzuciłeś je, gdy się podnosili. Obaczie za l'szczenija ich położył jesi im złaja, nizłożył jesi ja, wniegda razgordieszasia. Nбaче за льщє1ніz и4хъ положи1лъ є3си2 и5мъ ѕл†z, низложи1лъ є3си2 |, внегдA разгордёшасz. Оба́че за льще́нiя и́хъ положи́лъ еси́ и́мъ зла́я, низложи́лъ еси́ я́, внегда́ разгордѣ́шася. Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они.
Ps73(72),19 19 19 Quomodo facti sunt in desolationem?
subito defecerunt: perierunt propter iniquitatem suam.
73:19 4459
πως
O how 1096
εγένοντο
they became 1519
εις
for 2050
ερήμωσιν
desolation. 1819
εξάπινα
Suddenly 1587
εξέλιπον
they failed; 622
απώλοντο
they were destroyed 1223
διά
because of 3588
την
458-1473
ανομίαν αυτών
their lawlessness.
Oto jakoć przychodzą na spustoszenie! niemal w okamgnieniu niszczeją i giną od strachu. Jakże nagle niszczeją, Znikają, giną z przerażenia. Jakóż spustoszeli: natychmiast ustali, zginęli dla nieprawości swojéj. Kako bysza w zapustienije? wniezapu izcziezosza, pogibosza za biezzakonije swoje. Кaкw бhша въ запустёніе; внезaпу и3счез0ша, погиб0ша за беззак0ніе своE. Ка́ко бы́ша въ запустѣ́нiе? внеза́пу изчезо́ша, погибо́ша за беззако́нiе свое́. Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои.
Ps73(72),20 20 20 Velut somnium surgentium, Domine,
in civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges.
73:20 5616
ωσεί
As 1798
ενύπνιον
a dream 1825
εξεγειρομένου
of one awakening, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3588
τη
4172-1473
πόλει σου
your city, 3588
την
1504-1473
εικόνα αυτών
[2their image 1847
εξουδενώσεις
1you will treat] with contempt.
Są jako sen temu, co ocucił; Panie! gdy ich obudzisz obraz ich lekce poważysz. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Jako sen ustawających, Panie, w mieście twem obraz ich wniwecz obrócisz. Jako sonije wostajuszczago, Gospodi, wo gradie twojem obraz ich unicziżyszy. Ћкw с0ніе востаю1щагw, гDи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ ўничижи1ши. Я́ко со́нiе востаю́щаго, Го́споди, во гра́дѣ тво­е́мъ о́бразъ и́хъ уничижи́ши. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь Ты, Господи, их во граде Твоем!
Ps73(72),21 21 21 Quia inflammatum est cor meum,
et renes mei commutati sunt;
73:21 3754
ότι
For 1572
εξεκαύθη
[2was kindled 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 2532
και
and 3588
οι
3510-1473
νεφροί μου
my kidneys 241.2
ηλλοιώθησαν
were changed.
Gdy zgorzkło serce moje, a nerki moje cierpiały kłucie: Gdy rozgoryczone było serce moje, A w nerkach czułem kłucie, Bo się zapaliło serce moje, i odmieniły się nerki moje: Jako razżżesia sierdce moje, i utroby moja izmieniszasia: Ћкw разжжeсz сeрдце моE, и3 ўтрHбы мо‰ и3змэни1шасz: Я́ко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измѣни́шася: Ибо когда разгоралось сердце мое и душа моя терзалась,
Ps73(72),22 22 22 et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi: 73:22 2504
καγώ
And I 1847
εξουδενωμένος
being with contempt, 2532
και
and 3756
ουκ
not 1097
έγνων
knowing, 2934.2
κτηνώδης
[2brutish 1096
εγενήθην
1became] 3844
παρά
before 1473
σοι
you.
Zgłupiałem był, a nicem nie rozumiał, byłem przed tobą jako bydlę. Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą. I jam wniwecz obrócony, a nie wiedziałem: jako bydlę stałem się u ciebie. i az unicziżen, i nie razumiech, skotien bych u tiebie. и3 ѓзъ ўничижeнъ, и3 не разумёхъ, ск0тенъ бhхъ ў тебє2. и а́зъ уничиже́нъ, и не разумѣ́хъ, ско́тенъ бы́хъ у тебе́. ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред Тобой.
Ps73(72),23 23 23 ut jumentum factus sum apud te,
et ego semper tecum.
73:23 2504
καγώ
But I 1275
διαπαντός
was always 3326
μετά
with 1473
σου
you; 2902
εκράτησας
you held 3588
της
5495
χειρός
[2hand 3588
της
1188-1473
δεξιάς μου
1my right],
A wszakże zawżdy byłem z tobą; boś mię trzymał za prawą rękę moję. Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. A ja zawsze z tobą: ująłeś mię za prawą rękę moję. I az wynu s toboju: udierżał jesi ruku diesnuju moju, И# ѓзъ вhну съ тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2, И а́зъ вы́ну съ тобо́ю: удержа́лъ еси́ ру́ку десну́ю мою́, Но я всегда с Тобою, держишь Ты меня за правую руку мою,
Ps73(72),24 24 24 Tenuisti manum dexteram meam,
et in voluntate tua deduxisti me,
et cum gloria suscepisti me.
73:24 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τη
1012-1473
βουλή σου
your counsel 3594
ωδήγησάς
you guided 1473
με
me, 2532
και
and 3326
μετά
with 1391
δόξης
glory 4355-1473
προσελάβου με
you received me.
Według rady swej prowadź mię, a potem do chwały przyjmiesz mię. Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały. A według woli twojéj prowadziłeś mię, i przyjąłeś mię z chwałą. i sowietom twoim nastawił mia jesi, i so sławoju prijał mia jesi. и3 совётомъ твои1мъ настaвилъ мS є3си2, и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2. и совѣ́томъ тво­и́мъ наста́вилъ мя́ еси́, и со сла́вою прiя́лъ мя́ еси́. и советом Твоим наставил Ты меня, прославил и принял меня.
Ps73(72),25 25 25 Quid enim mihi est in cælo?
et a te quid volui super terram?
73:25 5100-1063
τι γαρ
For what 1473-5224
μοι υπάρχει
exists to me 1722
εν
in 3588
τω
the 3772
ουρανώ
heaven? 2532
και
And 3844
παρά
besides 1473
σου
you, 5100
τι
what 2309
ηθέλησα
did I want 1909
επί
upon 3588
της
the 1093
γης
earth?
Kogożbym innego miał na niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Bo cóż ja mam w niebie? albo czegom chciał na ziemi oprócz ciebie? Czto bo mi jest' na niebiesi? i ot tiebie czto woschotiech na ziemli? Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2; и3 t тебє2 что2 восхотёхъ на земли2; Что́ бо ми́ е́сть на небеси́? и от­ тебе́ что́ восхотѣ́хъ на земли́? Что превыше всего для меня на небесах? И, кроме Тебя, чего желать мне на земле?
Ps73(72),26 26 26 Defecit caro mea et cor meum;
Deus cordis mei, et pars mea, Deus in æternum.
73:26 1587
εξέλιπεν
[4failed 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart 2532
και
2and 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
3my flesh]. 3588
ο
2316
θεός
God 3588
της
is the strength 2588-1473
καρδίας μου
of my heart, 2532
και
and 3588
η
3310-1473
μερίς μου
[2 is my portion 3588
ο
2316
θεός
1God] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
Choć ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego, i działem moim na wieki. Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Ustało ciało moje i serce moje: Boże, serca mojego, i części moja, Boże; na wieki. Izcziezie sierdce moje i płot' moja, Boże sierdca mojego, i czast' moja, Boże, wo wiek. И#счезE сeрдце моE и3 пл0ть моS, б9е сeрдца моегw2, и3 чaсть моS, б9е, во вёкъ. Изчезе́ се́рдце мое́ и пло́ть моя́, Бо́же се́рдца мо­его́, и ча́сть моя́, Бо́же, во вѣ́къ. Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, Властитель сердца моего; в Тебе, Боже, удел мой навеки!
Ps73(72),27 27 27 Quia ecce qui elongant se a te peribunt;
perdidisti omnes qui fornicantur abs te.
73:27 3754
ότι
For 2400
ιδού
behold, 3588
οι
the 3118.2
μακρύνοντες
ones being far 1438
εαυτούς
[3by their own makings 575
από
1from 1473
σου
2you] 622
απολούνται
shall perish. 1842
εξωλόθρευσας
You utterly destroyed 3956
πάντα
every one 3588
τον
4203
πορνεύοντα
committing harlotry 575
από
from 1473
σου
you.
Gdyż oto ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą odstępowaniem od ciebie. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Bo oto, którzy się oddalają od ciebie, zginą: zatraciłeś wszystkie, którzy cudzołożą, od ciebie. Jako sie, udaliajuszczyi siebie ot tiebie pogibnut: potriebił jesi wsiakago liubodiejuszczago ot tiebie. Ћкw сE, ўдалsющіи себE t тебє2 поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго любодёющаго t тебє2. Я́ко се́, удаля́ющiи себе́ от­ тебе́ поги́бнутъ: потреби́лъ еси́ вся́каго любо­дѣ́ющаго от­ тебе́. Ибо все отступившие от Тебя погибнут; истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя.
Ps73(72),28 28 28 Mihi autem adhærere Deo bonum est;
ponere in Domino Deo spem meam:
ut annuntiem omnes prædicationes tuas
in portis filiæ Sion.
73:28 1473-1161
εμοί δε
But for me 3588
το
4347
προσκολλάσθαι
to cleave to 3588
τω
2316
θεώ
God 18-1510.2.3
αγαθόν εστι
is good; 5087
τίθεσθαι
to put 1722
εν
[2in 3588
τω
3the 2962
κυρίω
4 lord 3588
την
1680-1473
ελπίδα μου
1my hope]; 3588
του
1804-1473
εξαγγείλαί με
for me to declare 3956
πάσας
all 3588
τας
133-1473
αινέσεις σου
your praises 1722
εν
at 3588
ταις
the 4439
πύλαις
gates 3588
της
of the 2364
θυγατρός
daughter *
Σιών
of Zion.
Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, abym opowiadał wszystkie sprawy jego. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu: pokładać w Panu Bogu nadzieję moję, abych opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiéj. Mnie że priliepliatisia bogowi błago jest', połagati na Gospoda upowanije moje, wozwiestiti mi wsia chwały twoja, wo wratiech dszczerie Sioni. Мнё же прилэплsтисz бGови блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе моE, возвэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰, во вратёхъ дщeре сіHни. Мнѣ́ же при­­лѣпля́тися богови бла́го е́сть, полага́ти на Го́спода упова́нiе мое́, воз­вѣсти́ти ми́ вся́ хвалы́ твоя́, во вратѣ́хъ дще́ре Сiо́ни. А для меня благо припадать к Богу. Возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона!