Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 75 (74) OSTATECZNY SĄD BOŻY.
Ps75(74),1 1 1 In finem, ne corrumpas. Psalmus cantici Asaph. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3361
μη
do not 1311
διαφθείρης
destroy; 5568
ψαλμός
a psalm 5603
ωδής
of an ode 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 75:1 1843
εξομολογησόμεθά
I will make acknowledgment 1473
σοι
to you, 3588
ο
O 2316
θεός
God; 1843
εξομολογησόμεθά
I shall make acknowledgment 2532
και
and 1941
επικαλεσόμεθα
shall call upon 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name. 1334
διηγήσομαι
I shall describe 3956
πάντα
all 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders.
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, psalm i pieśń Asafowa. (75:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Psalm Asafowy. Pieśń. (75:1) Na koniec: nie zatracaj, Psalm pieśni Asaphowi. W koniec, da nie rastliszy, psałom piesni Asafu. Въ конeцъ, да не растли1ши, pал0мъ пёсни ґсaфу Въ коне́цъ, да не растли́ши, псало́мъ пѣ́сни Аса́фу. В конец, да не погубишь, псалом, песнь Асафа, 74
Ps75(74),2 2 2 Confitebimur tibi, Deus, confitebimur,
et invocabimus nomen tuum;
narrabimus mirabilia tua.
75:2 3752
όταν
Whenever 2983
λάβω
I should receive 2540
καιρόν
the appointed time, 1473
εγώ
I 2118
ευθύτητας
[2in straightness 2919
κρινώ
1shall judge].
(75:2) Wysławiamy cię, Boże! wysławiamy: bo bliskie imię twoje; opowiadają to dziwne sprawy twoje. (75:2) Wysławiamy cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy imienia twego, opowiadamy cuda twoje. (75:2) Wyznawać ci będziemy, Boże, wyznawać będziemy i wzywać imienia twego: opowiadać będziemy dziwne sprawy twoje. Ispowiemysia tiebie, Boże, ispowiemysia tiebie i prizowiem imia twoje: powiem wsia czudiesa twoja. И#сповёмысz тебЁ, б9е, и3сповёмысz тебЁ и3 призовeмъ и4мz твоE: повёмъ вс‰ чудесA тво‰. Исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, исповѣ́мыся тебѣ́ и при­­зове́мъ и́мя твое́: повѣ́мъ вся́ чудеса́ твоя́. Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих.
Ps75(74),3 3 3 Cum accepero tempus,
ego justitias judicabo.
75:3 5080
ετάκη
[3is melted away 3588
η
1The 1093
γη
2earth] 2532
και
and 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 2730
κατοικούντες
dwelling 1722
εν
in 1473
αυτή
it. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE. 1473
εγώ
I 4732
εστερέωσα
solidified 3588
τους
4769-1473
στύλους αυτής
its columns.
(75:3) Gdy przyjdzie czas ułożony, ja sprawiedliwie sądzić będę. (75:3) Gdy upatrzę porę, Będę sądził sprawiedliwie. (75:3) Gdy wezmę czas, ja sprawiedliwości sądzić będę. Iegda priimu wriemia, az prawoty wozsużdu. є3гдA пріимY врeмz, ѓзъ правwты2 возсуждY. Егда́ прiиму́ вре́мя, а́зъ правоты́ воз­сужду́. "Когда изберу время, Я, Господь ваш, сотворю праведный суд.
Ps75(74),4 4 4 Liquefacta est terra et omnes qui habitant in ea:
ego confirmavi columnas ejus.
75:4 2036
είπα
I said 3588
τοις
to the 3891
παρανομούσι
ones acting unlawfully, 3361
μη
Do not 3891
παρανομείτε
act unlawfully! 2532
και
And 3588
τοις
to the 264
αμαρτάνουσι
sinners, 3361
μη
Do not 5312
υψούτε
exalt 2768
κέρας
the horn!
(75:4) Rozstąpiła się ziemia, i wszyscy obywatele jej; ale ja utwierdzę słupy jej. Sela. (75:4) Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy. Sela. (75:4) Roztopiła się ziemia i wszyscy, którzy mieszkają na niéj: jam umocnił filary jéj. Rastajasia ziemlia i wsi żywuszczyi na niej, az utwierdich stołpy jeia. Растazсz землS и3 вси2 живyщіи на нeй, ѓзъ ўтверди1хъ столпы2 є3S. Раста́яся земля́ и вси́ живу́щiи на не́й, а́зъ утверди́хъ столпы́ ея́. Сотряслась земля со всеми живущими на ней; но Я укреплю столпы ее".
Ps75(74),5 5 5 Dixi iniquis: Nolite inique agere:
et delinquentibus: Nolite exaltare cornu:
75:5 3361
μη
Do not 1869
επαίρετε
lift up 1519
εις
[2unto 5311
ύψος
3 the height 3588
το
2768-1473
κέρας υμών
1your horn], 2532
και
and 3361
μη
do not 2980
λαλείτε
speak 2596
κατά
against 3588
του
2316
θεού
God 93
αδικίαν
in unrighteousness!
(75:5) Rzekę szalonym: Nie szalejcie, a niepobożnym: Nie podnoście rogów. (75:5) Mówię do zuchwałych: Nie bądźcie zuchwali! A do bezbożnych: Nie wynoście się! (75:5) Mówiłem nieprawym: Nie czyńcie nieprawości; a występnym: Nie podnoście rogu. Riech biezzakonnujuszczym, nie biezzakonnujtie: i sogrieszajuszczym, nie woznositie roga. Рёхъ беззак0ннующымъ, не беззак0ннуйте: и3 согрэшaющымъ, не возноси1те р0га. Рѣ́хъ беззако́н­ну­ю­щымъ, не беззако́н­нуйте: и согрѣша́ющымъ, не воз­носи́те ро́га. Сказал я, Асаф, беззаконникам: "Не творите беззаконий!" И грешникам: "Не превозноситесь!"
Ps75(74),6 6 6 nolite extollere in altum cornu vestrum;
nolite loqui adversus Deum iniquitatem.
75:6 3754
ότι
For 3777
ούτε
neither 1537
εξ
from 1841
εξόδων
exitings, 3777
ούτε
nor 575
από
from 1424
δυσμών
descents, 3777
ούτε
nor 575
από
from 2048
ερήμων
desolate 3735
ορέων
mountains,
(75:6) Nie podnoście przeciwko Najwyższemu rogów swych, a nie mówcie krnąbrnie, (75:6) Nie podnoście głów przeciwko niebu, Nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu! (75:6) Nie podnoście ku górze rogu waszego: nie mówcie przeciw Bogu nieprawości. Nie wozdwizajtie na wysotu roga waszego i nie głagolitie na Boga nieprawdu: Не воздвизaйте на высотY р0га вaшегw и3 не глаг0лите на бGа непрaвду: Не воз­двиза́йте на высоту́ ро́га ва́­шего и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: Не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду!
Ps75(74),7 7 7 Quia neque ab oriente, neque ab occidente,
neque a desertis montibus:
75:7 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 2923-1510.2.3
κριτής εστι
is judge. 3778
τούτον
This one 5013
ταπεινοί
he humbles, 2532
και
and 3778
τούτον
this one 5312
υψοί
he raises up high.
(75:7) Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy przychodzi wywyższenie. (75:7) Bo nie ze wschodu ani z zachodu, Ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, (75:7) Bo ani od wschodu, ani od zachodu, ani od pustych gór; jako niże ot ischod, niże i zapad, niże ot pustych gor. ћкw нижE t и3схHдъ, нижE и3 з†падъ, нижE t пустhхъ г0ръ. я́ко ниже́ от­ исхо́дъ, ниже́ и за́падъ, ниже́ от­ пусты́хъ го́ръ. Ибо не с востока, не с запада, не с пустынных гор придет суд;
Ps75(74),8 8 8 quoniam Deus judex est.
Hunc humiliat, et hunc exaltat:
75:8 3754
ότι
For 4221
ποτήριον
a cup 1722
εν
is in 5495
χειρί
the hand 2962
κυρίου
of the lord 3631
οίνου
[2wine 194
ακράτου
1of undiluted], 4134
πλήρες
a full 2768.1
κεράσματος
mixture; 2532
και
and 2827
έκλινεν
he leans it 1537
εκ
3778
τούτου
this way 1519
εις
unto 3778
τούτο
this other way, 4133
πλην
but 3588
ο
5166.3-1473
τρυγίας αυτού
its wine with dregs 3756
ουκ
was not 1573.2
εξεκενώθη
emptied out. 4095
πίονται
[6shall drink 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the 268
αμαρτωλοί
3sinners 3588
της
4of the 1093
γης
5earth].
(75:8) Ale Bóg sędzia, tego poniża, a owego wywyższa. (75:8) Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa. (75:8) Albowiem Bóg jest sędzia: tego poniża, a owego podwyższa. Jako Bog sudija jest': siego smiriajet, i siego woznosit. Ћкw бGъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ, и3 сего2 возн0ситъ. Я́ко Бо́гъ судiя́ е́сть: сего́ смиря́етъ, и сего́ воз­но́ситъ. ибо Судия Бог: одного смиряет, а другого возносит.
Ps75(74),9 9 9 quia calix in manu Domini vini meri, plenus misto.
Et inclinavit ex hoc in hoc;
verumtamen fæx ejus non est exinanita:
bibent omnes peccatores terræ.
75:9 1473-1161
εγώ δε
But I 21
αγαλλιάσομαι
shall exult 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon; 5567
ψαλώ
I shall strum 3588
τω
to the 2316
θεώ
God *
Ιακώβ
of Jacob.
(75:9) Zaiste kielich jest w rękach Pańskich, a ten wina mętnego nalany; z tegoż nalewać będzie, tak, że i drożdże jego wyssą i wypiją wszyscy niepobożni ziemi. (75:9) Bo w rękach Pana jest kielichWina musującego, pełnego przypraw; Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją. (75:9) Bo w ręce Pańskiéj jest kielich wina szczerego, pełen zmięszania: i nachylił z tego w on, wszakże drożdże jego nie wylały się; będą pić wszyscy grzesznicy ziemie. Jako czasza w ruce Gospodni, wina nierastworiena ispołn' rastworienija, i ukłoni ot sieja w siju: obaczie drożdije jego nie istoszczysia, ispijut wsi griesznii ziemli. Ћкw чaша въ руцЁ гDни, вінA нерастворeна и3сп0лнь растворeніz, и3 ўклони2 t сеS въ сію2: nбaче др0ждіе є3гw2 не и3стощи1сz, и3спію1тъ вси2 грёшніи земли2. Я́ко ча́ша въ руцѣ́ Госпо́дни, вина́ нера­ст­воре́на испо́лнь ра­ст­воре́нiя, и уклони́ от­ сея́ въ сiю́: оба́че дро́ждiе его́ не истощи́ся, испiю́тъ вси́ грѣ́шнiи земли́. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других; но сила вина не истощится, пить будут его все грешники земли.
Ps75(74),10 10 10 Ego autem annuntiabo in sæculum;
cantabo Deo Jacob:
75:10 2532
και
And 3956
πάντα
all 3588
τα
the 2768
κέρατα
horns 3588
των
of the 268
αμαρτωλών
sinners 4917
συνθλάσω
I shall fracture in pieces together, 2532
και
and 5312
υψωθήσεται
[5shall be exalted 3588
το
1the 2768
κέρας
2horn 3588
του
3of the 1342
δικαίου
4just].
(75:10) Ale ja będę opowiadał sprawy Pańskie na wieki, będę śpiewał Bogu Jakóbowemu. (75:10) Ale ja będę zwiastował po wsze czasy, Opiewać będę Boga Jakuba. (75:10) A ja będę opowiadał na wieki: będę śpiewał Bogu Jakóbowemu. Az że wozradujusia w wiek, wospoju Bogu Iakowliu: Ѓзъ же возрaдуюсz въ вёкъ, воспою2 бGу їaкwвлю: А́зъ же воз­ра́дуюся въ вѣ́къ, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева.
Ps75(74),11 11 11 et omnia cornua peccatorum confringam,
et exaltabuntur cornua justi.
(75:11) A wszystkie rogi niezbożnikom postrącam; ale rogi sprawiedliwego będą wywyższone. (75:11) I połamie wszystkie rogi bezbożnych, Lecz rogi sprawiedliwych podniosą się. (75:11) I wszystkie rogi grzeszników połamię, a rogi sprawiedliwego będą wywyższone. i wsia rogi griesznych słomliu, i wozniesietsia rog prawiednago. и3 вс‰ р0ги грёшныхъ сломлю2, и3 вознесeтсz р0гъ првdнагw. и вся́ ро́ги грѣ́шныхъ сломлю́, и воз­несе́т­ся ро́гъ пра́веднаго. "Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и вознесется род праведника!"