Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 76 (75) HYMN DZIĘKCZYNNY ZA ZWYCIĘSTWO.
Ps76(75),1 1 1 In finem, in laudibus. Psalmus Asaph, canticum ad Assyrios. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1722
εν
among 5215
ύμνοις
the hymns; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph; 5603
ωδή
an ode 4314
προς
to 3588
τον
the *
Ασσύριον
Assyrian. 76:1 1110
γνωστός
[2 is made known 1722
εν
3in 3588
τη
*
Ιουδαία
4Judea 3588
ο
2316
θεός
1God]; 1722
εν
in 3588
τω
*
Ισραήλ
Israel 3173
μέγα
[2 is great 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
1his name],
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot, psalm i pieśń Asafowi. (76:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń. (76:1) Na koniec, w Hymnach, Psalm Asaphowi, pieśń na Assyryjczyki. W koniec, w piesniech, psałom Asafu, piesn' ko Assirianinu. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ ґсaфу, пёснь ко ґссmрjанину Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, псало́мъ Аса́фу, пѣ́снь ко Ассирі́анину. В конец, псалом Асафа, песнь об ассирийце, 75
Ps76(75),2 2 2 Notus in Judæa Deus;
in Israël magnum nomen ejus.
76:2 2532
και
and 1096
εγενήθη
[2became 1722
εν
3for 1515
ειρήνη
4peace 3588
ο
5117-1473
τόπος αυτού
1his place]; 2532
και
and 3588
το
2732-1473
κατοικητήριον αυτού
his home 1722
εν
is in *
Σιών
Zion.
(76:2) Znajomy jest Bóg w Judzkiej ziemi, w Izraelu wielkie imię jego. (76:2) Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu. (76:2) Znajomy Bóg w Judzie: w Izraelu wielkie imię jego. Wiedom wo Iudiei Bog: wo Izraili wielije imia jego. Вёдомъ во їудeи бGъ: во ї}ли вeліе и4мz є3гw2. Вѣ́домъ во Иуде́и Бо́гъ: во Изра́или ве́лiе и́мя его́. Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его.
Ps76(75),3 3 3 Et factus est in pace locus ejus,
et habitatio ejus in Sion.
76:3 1563
εκεί
There 4937
συνέτριψε
he broke 3588
τα
the 2904
κράτη
might 3588
των
of the 5115
τόξων
bows, 3696
όπλον
the shield, 2532
και
and 4501
ρομφαίαν
the broadsword, 2532
και
and 4171
πόλεμον
war.
(76:3) W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie. (76:3) Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie, (76:3) I stało się w pokoju miejsce jego, i mieszkanie jego na Syonie. I byst' w mirie miesto jego, i żyliszcze jego w Sionie. И# бhсть въ ми1рэ мёсто є3гw2, и3 жили1ще є3гw2 въ сіHнэ. И бы́сть въ ми́рѣ мѣ́сто его́, и жили́ще его́ въ Сiо́нѣ. И было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе.
Ps76(75),4 4 4 Ibi confregit potentias arcuum,
scutum, gladium, et bellum.
76:4 5461
φωτίζεις
[3give light 1473
συ
1You 2298.2
θαυμαστώς
2wonderfully] 575
από
from 3735
ορέων
[2mountains 166
αιωνίων
1 the eternal].
(76:4) Tamci połamał ogniste strzały łuków, tarczę, i miecz, i wojnę. Sela. (76:4) Tam łamie ogniste strzały łuku, Tarczę i miecz, i zbroję. Sela. (76:4) Tam połamał mocności łuków, tarczą, miecz, i wojnę. Tamo sokruszy krieposti łukow, orużyje i miecz' i bran'. Тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ, nрyжіе и3 мeчь и3 брaнь. Та́мо сокруши́ крѣ́пости луко́въ, ору́жiе и ме́чь и бра́нь. Там сокрушил Он оружие, крепкие луки, и меч, и врагов.
Ps76(75),5 5 5 Illuminans tu mirabiliter a montibus æternis; 76:5 5015
εταράχθησαν
[6were disturbed 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the 801
ασύνετοι
3senseless 3588
τη
4in the 2588
καρδία
5heart]. 5258.1
ύπνωσαν
[5slept 5258-1473
ύπνον αυτών
6their sleep 2532
και
7and 3756
ουχ
8did not 2147
εύρον
9find 3762
ουδέν
10anything 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the 435
άνδρες
3men 3588
του
4149
πλούτου
4of wealth] 3588
ταις
in 5495-1473
χερσίν αυτών
their hands.
(76:5) Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa. (76:5) Wspanialszy jesteś i potężniejszyNiż góry odwieczne. (76:5) Ty, oświecający dziwnie z gór wiekuistych. Proswieszczajeszy ty diwno ot gor wiecznych. Просвэщaеши ты2 ди1внw t г0ръ вёчныхъ. Просвѣща́еши ты́ ди́вно от­ го́ръ вѣ́чныхъ. Воссиял Ты дивно народам с высот вечных гор.
Ps76(75),6 6 6 turbati sunt omnes insipientes corde.
Dormierunt somnum suum,
et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis.
76:6 575
από
Because of 2008.1-1473
επιτιμήσεώς σου
your reproach, 3588
ο
O 2316
θεός
God *
Ιακώβ
of Jacob, 3573
ενύσταξαν
[5slumbered 3588
οι
1the ones 1910
επιβεβηκότες
2mounting 3588
τοις
3the 2462
ίπποις
4horses].
(76:6) Ci, którzy byli serca mężnego, podani są na łup, zasnęli snem swoim, nie znaleźli mężni rycerze siły w rękach swych. (76:6) Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła. (76:6) Strwożyli się wszyscy głupiego serca: zasnęli snem swoim, a nic nie naleźli bogacze w rękach swoich. Smiatoszasia wsi nierazumnii sierdcem: usnusza snom swoim, i nicztoże obrietosza wsi mużyje bogatstwa w rukach swoich. Смzт0шасz вси2 неразyмніи сeрдцемъ: ўснyша сн0мъ свои1мъ, и3 ничт0же њбрэт0ша вси2 мyжіе богaтства въ рукaхъ свои1хъ. Смято́шася вси́ неразу́мнiи се́рдцемъ: усну́ша сно́мъ сво­и́мъ, и ничто́же обрѣто́ша вси́ му́жiе бога́т­ст­ва въ рука́хъ сво­и́хъ. В смятенье пришли неразумные сердцем; уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой.
Ps76(75),7 7 7 Ab increpatione tua, Deus Jacob,
dormitaverunt qui ascenderunt equos.
76:7 1473
συ
You 5398-1510.2.2
φοβερός ει
are fearful, 2532
και
and 5100
τις
who 436
αντιστήσεταί
shall oppose 1473
σοι
you? 575-4219
από πότε
For how long 3588
η
3709-1473
οργή σου
is your anger?
(76:7) Od gromienia twego, o Boże Jakóbowy! twardo zasnęły i wozy i konie. (76:7) Od groźby twojej, Boże Jakuba, Zdrętwiały wozy i konie. (76:7) Od fukania twego, Boże Jakób, drzemali ci, co wsiadli na konie. Ot zaprieszczenija twojego, Boże Iakowl', wozdriemasza wsiedszyi na koni. T запрещeніz твоегw2, б9е їaкwвль, воздремaша всёдшіи на к0ни. От запреще́нiя тво­его́, Бо́же Иа́ковль, воз­дрема́ша всѣ́дшiи на ко́ни. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях.
Ps76(75),8 8 8 Tu terribilis es; et quis resistet tibi?
ex tunc ira tua.
76:8 1537
εκ
From out of 3588
του
the 3772
ουρανού
heaven 190.9
ηκούτισας
you caused [2to be heard 2920
κρίσιν
1judgment]. 1093
γη
The earth 5399
εφοβήθη
feared, 2532
και
and 2270
ησύχασεν
was still,
(76:8) Tyś jest, ty bardzo straszliwy; i któż jest, coby się ostał przed obliczem twojem, gdy się zapali gniew twój? (76:8) Straszny Ty jesteś! Któż się ostoi przed obliczem twoim, Przed siłą gniewu twego? (76:8) Tyś jest straszliwy, a któż się sprzeciwi tobie? odtąd gniew twój. Ty straszen jesi, i kto protiwostaniet tiebie? ottolie gniew twoj. Ты2 стрaшенъ є3си2, и3 кто2 противостaнетъ тебЁ; tт0лэ гнёвъ тв0й. Ты́ стра́­шенъ еси́, и кто́ противоста́нетъ тебѣ́? от­то́лѣ гнѣ́въ тво́й. Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего.
Ps76(75),9 9 9 De cælo auditum fecisti judicium:
terra tremuit et quievit
76:9 1722
εν
in 3588
τω
the 450
αναστήναι
rising up 1519
εις
for 2920
κρίσιν
judgment 3588
τον
by 2316
θεόν
God, 3588
του
4982
σώσαι
to deliver 3956
πάντας
all 3588
τους
the 4239
πραείς
gentle 3588
τη
in the 1093
γης
earth. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(76:9) Gdy z nieba dajesz słyszeć sąd swój, ziemia się lęka i ucicha; (76:9) Z nieba ogłosiłeś wyrok:Ziemia zatrwożyła się i zamilkła, (76:9) Z nieba dałeś słyszeć sąd: ziemia zadrżała i zamilkła: S niebiesieyszan sotworił jesi sud: ziemlia ubojasia i umołcza, Съ нб7сE слhшанъ сотвори1лъ є3си2 сyдъ: землS ўбоsсz и3 ўмолчA, Съ небесе́ слы́шанъ сотвори́лъ еси́ су́дъ: земля́ убоя́ся и умолча́, Возгласил Ты с Небес приговор; земля убоялась и умолкла,
Ps76(75),10 10 10 cum exsurgeret in judicium Deus,
ut salvos faceret omnes mansuetos terræ.
76:10 3754
ότι
For 1761.1
ενθύμιον
the inner thought 444
ανθρώπου
of man 1843
εξομολογήσεταί
shall make acknowledgment 1473
σοι
to you; 2532
και
and 1458.5
εγκατάλειμμα
what is left 1761.1
ενθυμίου
of the inner thought 1858
εορτάσει
shall solemnize a holiday 1473
σοι
to you.
(76:10) Gdy Bóg na sąd powstaje, aby wybawił wszystkich pokornych na ziemi. Sela. (76:10) Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela. (76:10) Gdy powstawał Bóg na sąd, aby wybawił wszystkie ciche ziemie. wniegda wostati na sud Bogu, spasti wsia krotkija ziemli. внегдA востaти на сyдъ бGу, спcти2 вс‰ крHткіz земли2. внегда́ воста́ти на су́дъ Бо́гу, спасти́ вся́ кро́ткiя земли́. когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле.
Ps76(75),11 11 11 Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi,
et reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi.
76:11 2172
εύξασθε
Make a vow, 2532
και
and 591
απόδοτε
render 2962
κυρίω
to the lord 3588
τω
2316-1473
θεώ ημών
our God! 3956
πάντες
All 3588
οι
the ones 2945
κύκλω
round about 1473
αυτού
him 5342
οίσουσι
shall bring 1435
δώρα
gifts
(76:11) Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. (76:11) Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz. (76:11) Bo myśl człowiecza będzie wyznawała tobie, a ostatki myśli będąć święto święcić. Jako pomyszlienije cziełowieczieskoje ispowiestsia tiebie, i ostanok pomyszlienija prazdnujet ti. Ћкw помышлeніе человёческое и3сповёстсz тебЁ, и3 њстaнокъ помышлeніz прaзднуетъ ти2. Я́ко помышле́нiе человѣ́ческое исповѣ́ст­ся тебѣ́, и оста́нокъ помышле́нiя пра́зднуетъ ти́. Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя.
Ps76(75),12 12 12 Vovete et reddite Domino Deo vestro,
omnes qui in circuitu ejus affertis munera:
terribili,
76:12 3588
τω
to the 5398
φοβερώ
fearful one 2532
και
and 851
αφαιρουμένω
the one removing 4151
πνεύματα
the spirits 758
αρχόντων
of rulers; 5398
φοβερώ
fearful 3844
παρά
to 3588
τοις
the 935
βασιλεύσι
kings 3588
της
of the 1093
γης
earth.
(76:12) Śluby czyńcie, a oddawajcie je Panu, Bogu waszemu, wszyscy, którzyście około niego, wszyscy przynoście dary strasznemu. (76:12) Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu! (76:12) Śluby czyńcie a oddawajcie Panu, Bogu waszemu: wszyscy, którzy około niego, przynaszajcie dary Straszliwemu: Pomolitiesia i wozdaditie Gospodiewi Bogu naszemu: wsi, iże okriest jego, priniesut dary Помоли1тесz и3 воздади1те гDеви бGу нaшему: вси2, и5же w4крестъ є3гw2, принесyтъ дaры Помоли́теся и воз­дади́те Го́сподеви Бо́гу на́­шему: вси́, и́же о́крестъ его́, при­­несу́тъ да́ры Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему! Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары
Ps76(75),13 13 13 et ei qui aufert spiritum principum:
terribili apud reges terræ.
(76:13) Onci odejmuje ducha książętom, a on jest na postrach królom ziemskim. (76:13) On ukraca pychę książąt. Jest groźny dla królów ziemi. (76:13) A temu, który odejmuje ducha książętom, strasznemu u królów ziemskich. strasznomu i otiemliuszczemu duchi kniaziej, strasznomu paczie cariej ziemnych. стрaшному и3 teмлющему дyхи кнzзeй, стрaшному пaче царeй земнhхъ. стра́шному и от­ъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́хъ. грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных.