Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 77 (76) ZADUMA NAD HISTORIĄ LUDU BOŻEGO.
Ps77(76),1 1 1 In finem, pro Idithun. Psalmus Asaph. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for *
Ιδιθούμ
Jeduthun; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 77:1 5456-1473
φωνή μου
With my voice 4314
προς
[2to 2962
κύριον
3 the lord 2896
εκέκραξα
1I cried out]; 5456-1473
φωνή μου
my voice 4314
προς
to 3588
τον
2316
θεόν
God; 2532
και
and 4337
προσέσχε
he heeded 1473
μοι
me.
Przedniejszemu śpiewakowi dla Jedytuna psalm Asafowy. (77:1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Asafowy. (77:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Asaphowi. W koniec, o Idifumie, psałom Asafu. Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ ґсaфу Въ коне́цъ, о Идиѳу́мѣ, псало́мъ Аса́фу. В конец, через Идифума, псалом Асафа, 76
Ps77(76),2 2 2 Voce mea ad Dominum clamavi;
voce mea ad Deum, et intendit mihi.
77:2 1722
εν
In 2250
ημέρα
the day 2347-1473
θλίψεώς μου
of my affliction 3588
τον
2316-1567
θεόν εξεζήτησα
I inquired of God. 3588
ταις
5495-1473
χερσί μου
[2my hands 3571
νυκτός
1By night] 1726
εναντίον
were before 1473
αυτού
him, 2532
και
and 3756
ουκ
I was not 538
ηπατήθην
deceived. 527.4
απηνήνατο
[2refused 3870
παρακληθήναι
3to be comforted 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul].
(77:2) Głos mój podnoszę do Boga, kiedy wołam; głos mój podnoszę do Boga, aby mię wysłuchał. (77:2) Głośno wołam do Boga i krzyczę, Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. (77:2) Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim do Boga, i wysłuchał mię. asom moim ko Gospodu wozzwach ... k Bogu ... , głasom moim k Bogu, i wniat mi. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ ... къ Бо́гу ... , гла́сомъ мо­и́мъ къ Бо́гу, и вня́тъ ми́. Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне.
Ps77(76),3 3 3 In die tribulationis meæ Deum exquisivi;
manibus meis nocte contra eum, et non sum deceptus.
Renuit consolari anima mea;
77:3 3403
εμνήσθην
I remembered 3588
του
2316
θεού
God 2532
και
and 2165
ευφράνθην
was glad. 96.1
ηδολέσχησα
I meditated 2532
και
and 3641.3
ωλιγοψύχησε
[2was faint-hearted 3588
το
4151-1473
πνεύμά μου
1my spirit]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Pana: wyciągałem w nocy ręce moje bez przestania, a nie dała się ucieszyć dusza moja. (77:3) Szukam Pana w dniu mej niedoli, Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. (77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Boga: rękami memi w nocy ku niemu, a nie jestem omylon: nie chciała się dać pocieszyć dusza moja. W dien' skorbi mojeja Boga wzyskach rukama moima, noszczyju pried nim, i nie priel'szczen bych: otwierżesia utieszytisia dusza moja. Въ дeнь ск0рби моеS бGа взыскaхъ рукaма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не прельщeнъ бhхъ: tвeржесz ўтёшитисz душA моS. Въ де́нь ско́рби мо­ея́ Бо́га взыска́хъ рука́ма мо­и́ма, но́щiю предъ ни́мъ, и не прельще́нъ бы́хъ: от­ве́ржеся утѣ́шитися душа́ моя́. В день скорби моей я искал Бога; руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей; но отвергла утешение душа моя.
Ps77(76),4 4 4 memor fui Dei, et delectatus sum,
et exercitatus sum, et defecit spiritus meus.
77:4 4293.1
προκατελάβοντο
[2first took 5438
φυλακάς
3watches 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
1My eyes]; 5015
εταράχθην
I was disturbed 2532
και
and 3756
ουκ
I did not 2980
ελάλησα
speak.
(77:4) Wspominałem na Boga, a trwożyłem sobą; rozmyślałem, a utrapieniem ściśniony był duch mój. Sela. (77:4) Gdy wspominam o Bogu, jęczę, Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Sela. (77:4) Wspomniałem na Boga, i kochałem się: i rozmyślałem, i ustał duch mój. Pomianuch Boga i wozwiesielichsia, pogłumliachsia , i małoduszstwowasze duch moj. Помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, поглумлsхсz, и3 малодyшствоваше дyхъ м0й. Помяну́хъ Бо́га и воз­весели́хся, поглумля́хся , и малоду́ш­ст­воваше ду́хъ мо́й. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой.
Ps77(76),5 5 5 Anticipaverunt vigilias oculi mei;
turbatus sum, et non sum locutus.
77:5 1260
διελογισάμην
I reasoned 2250
ημέρας
[2days 744
αρχαίας
1about ancient]; 2532
και
and 2094
έτη
[3years 166
αιώνια
2everlasting 3403
εμνήσθην
1I remembered].
(77:5) Zatrzymywałeś oczy moje, aby czuły; potartym był, ażem nie mógł mówić. (77:5) Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał, Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. (77:5) Uprzedzały straże nocne oczy moje: trwożyłem się, a nie mówiłem. Priedwaristie strażby oczi moi: smiatochsia i nie głagołach. Предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ. Предвари́стѣ стражбы́ о́чи мо­и́: смято́хся и не глаго́лахъ. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятенье и хранил молчание.
Ps77(76),6 6 6 Cogitavi dies antiquos,
et annos æternos in mente habui.
77:6 2532
και
And 3191
εμελέτησα
I meditated; 3571
νυκτός
[2by night 3326
μετά
3with 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
4my heart 96.1
ηδολέσχουν
1I conversed], 2532
και
and 4623.3
έσκαλλε
[2tilled 3588
το
4151-1473
πνεύμά μου
1my spirit].
(77:6) Przychodziły mi na pamięć dni przeszłe i lata dawne. (77:6) Przywodzę na pamięć dni dawne, Wspominam lata odległe. (77:6) Rozmyślałem dni starodawne, i roki wieczne miałem na pamięci. Pomyslich dni pierwyja, i lieta wiecznaja pomianuch, i pouczachsia: Помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBчнаz помzнyхъ, и3 поучaхсz: Помы́слихъ дни́ пе́рвыя, и лѣ́та вѣ́чная помяну́хъ, и по­уча́хся: Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался.
Ps77(76),7 7 7 Et meditatus sum nocte cum corde meo,
et exercitabar, et scopebam spiritum meum.
77:7 3361
μη
Shall 1519
εις
[3into 3588
τους
4the 165
αιώνας
5eons 683
απώσεται
2thrust me away 2962
κύριος
1 the lord]? 2532
και
And 3756-4369
ου προσθήσει
will he proceed to not 3588
του
2106
ευδοκήσαι
think well of me 2089
έτι
any more?
(77:7) Wspominałem sobie na śpiewanie moje; w nocym w sercu swem rozmyślał, i wywiadywał się o tem duch mój, mówiąc: (77:7) Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka: (77:7) I rozważałem w nocy w sercu mojem; i ćwiczyłem się, i umiatałem ducha mojego. noszczyju sierdcem moim głumliachsia, i tużasze duch moj: н0щію сeрдцемъ мои1мъ глумлsхсz, и3 тужaше дyхъ м0й: но́щiю се́рдцемъ мо­и́мъ глумля́хся, и тужа́­ше ду́хъ мо́й: Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой;
Ps77(76),8 8 8 Numquid in æternum projiciet Deus?
aut non apponet ut complacitior sit adhuc?
77:8 2228
η
Or, 1519
εις
[3at 5056
τέλος
4 the end 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
2his mercy 609
αποκόψει
1will he cut off]? 4931
συνετέλεσε
Did he finish entirely 4487
ρήμα
his discourse 575
από
from 1074
γενεάς
generation 1519
εις
to 1074
γενεάν
generations?
(77:8) Izali mię na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże? (77:8) Czy Pan na wieki odrzucaI nigdy już nie okaże łaski? (77:8) Izali na wieki Bóg odrzuci? czy nie przyda, aby jeszcze był łaskaw? jeda wo wieki otriniet Gospod' i nie priłożyt błagowoliti paki? є3дA во вёки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки; еда́ во вѣ́ки от­ри́нетъ Госпо́дь и не при­­ложи́тъ благоволи́ти па́ки? ужели навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам?
Ps77(76),9 9 9 aut in finem misericordiam suam abscindet,
a generatione in generationem?
77:9 3361-1950
μη επιλήσεται
Shall [2forget 3588
του
3627
οικτειρήσαι
3to pity 3588
ο
2316
θεός
1God], 2228
η
or 4912
συνέξει
hold up 1722
εν
[2in 3588
τη
3709-1473
οργή αυτού
3his anger 3588
τους
3628-1473
οικτιρμούς αυτού
1his compassions]? 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(77:9) Izali do końca ustanie miłosierdzie jego, i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju? Izali zapomniał Bóg zmiłować się? (77:9) Czy ustała na zawsze łaska jego? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki? (77:9) Czyli do końca odetnie miłosierdzie swoje od rodzaju aż do rodzaju? Czyli Bóg zapamięta zmiłować się? ili do konca miłost' swoju otsiecziet, skoncza głagoł ot roda w rod? и3ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ, скончA гlг0лъ t р0да въ р0дъ; или́ до конца́ ми́лость свою́ от­сѣче́тъ, сконча́ глаго́лъ от­ ро́да въ ро́дъ? Или вконец лишит нас милости Своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род?
Ps77(76),10 10 10 aut obliviscetur misereri Deus?
aut continebit in ira sua misericordias suas?
77:10 2532
και
And 2036
είπα
I said, 3568
νυν
now 756
ηρξάμην
I began. 3778
αύτη
This 3588
η
is the 241.3
αλλοίωσις
change 3588
της
of the 1188
δεξιάς
right hand 3588
του
of the 5310
υψίστου
highest.
(77:10) Izali zatrzymał w gniewie litości swoje? Sela. (77:10) Czy Bóg zapomniał litości, Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela. (77:10) Albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje? jeda zabudiet uszczedriti Bog? ili udierżyt wo gniewie swojem szczedroty swoja? є3дA забyдетъ ўщeдрити бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щедрHты сво‰; еда́ забу́детъ уще́дрити Бо́гъ? или́ удержи́тъ во гнѣ́вѣ сво­е́мъ щедро́ты своя́? Ужели не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты Свои?
Ps77(76),11 11 11 Et dixi: Nunc cœpi;
hæc mutatio dexteræ Excelsi.
77:11 3403
εμνήσθην
I remembered 3588
των
the 2041
έργων
works 2962
κυρίου
of the lord. 3754
ότι
For 3403
μνησθήσομαι
I shall remember 575
από
[2from 3588
της
3the 746
αρχής
4beginning 3588
των
2297-1473
θαυμασίων σου
1your wonders],
(77:11) I rzekłem: Toć jest śmierć moja; wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę. (77:11) I rzekłem: To sprawia mi boleść, Że prawica Najwyższego jest zmienna. (77:11) I rzekłem: Terazem począł; ta jest odmiana prawice Najwyższego. I riech: nynie naczach, sija izmiena diesnicy wyszniago. И# рёхъ: нн7э начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw. И рѣ́хъ: ны́нѣ нача́хъ, сiя́ измѣ́на десни́цы вы́шняго. И сказал я: "Ныне начал я разуметь: свершает изменения десница Всевышнего".
Ps77(76),12 12 12 Memor fui operum Domini,
quia memor ero ab initio mirabilium tuorum:
77:12 2532
και
and 3191
μελετήσω
I shall meditate 1722
εν
on 3956
πάσι
all 3588
τοις
2041-1473
έργοις σου
your works; 2532
και
even 1722
εν
in 3588
τοις
2006.1-1473
επιτηδεύμασί σου
your practices 96.1
αδολεσχήσω
I will meditate.
(77:12) Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione. (77:12) Wspominam dzieła Pańskie, Zaiste, wspominam twoje dawne cuda. (77:12) Wspominałem na sprawy Pańskie; bo będę pamiętał na dziwy twoje od początku. Pomianuch dieła Gospodnia: jako pomianu ot naczała czudiesa twoja, Помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA тво‰, Помяну́хъ дѣла́ Госпо́дня: я́ко помяну́ от­ нача́ла чудеса́ твоя́, Я вспомнил о делах Господних; вспомню чудеса Твои от дней древних,
Ps77(76),13 13 13 et meditabor in omnibus operibus tuis,
et in adinventionibus tuis exercebor.
77:13 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
[2 is in 3588
τω
3the 39
αγίω
4holy place 3588
η
3598-1473
οδός σου
1your way]. 5100
τις
What 2316
θεός
God 3173
μέγας
is great 5613
ως
as 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God?
(77:13) I będę rozmyślał o wszelkiem dziele twojem, i o uczynkach twoich będę mówił: (77:13) Rozpamiętuję wszystkie dzieła twojeI rozważam czyny twoje. (77:13) I będę rozmyślał o wszystkich sprawach twoich: i będę się ćwiczył w wynalazkach twoich. i pouczusia wo wsiech dieliech twoich, i w naczinaniich twoich pogłumliusia . и3 поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. и по­учу́ся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, и въ начина́нiихъ тво­и́хъ поглумлю́ся . и поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять.
Ps77(76),14 14 14 Deus, in sancto via tua:
quis deus magnus sicut Deus noster?
77:14 1473
συ
You 1510.2.2
ει
are 3588
ο
2316
θεός
God, 3588
ο
the 4160
ποιών
one doing 2297
θαυμάσια
wonders. 1107
εγνώρισας
You made known 1722
εν
among 3588
τοις
the 2992
λαοίς
peoples 3588
την
1411-1473
δύναμίν σου
your power.
(77:14) Boże! święta jest droga twoja. Któryż Bóg jest tak wielki, jako Bóg nasz? (77:14) Boże, święta jest droga twoja! Któryż bóg jest tak wielki jak Bóg? (77:14) Boże, w świątości droga twoja; któryż Bóg wielki, jako Bóg nasz? Boże, wo swiatiem put' twoj: kto Bog wielij, jako Bog nasz? Б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ; Бо́же, во святѣ́мъ пу́ть тво́й: кто́ Бо́гъ ве́лiй, я́ко Бо́гъ на́шъ? Боже, исполнен святости путь Твой. Где есть Бог столь великий, как Бог наш?
Ps77(76),15 15 15 Tu es Deus qui facis mirabilia:
notam fecisti in populis virtutem tuam.
77:15 3084
ελυτρώσω
You ransomed 1722
εν
[2by 3588
τω
1023-1473
βραχίονί σου
3your arm 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
1your people], 3588
τους
the 5207
υιούς
sons *
Ιακώβ
of Jacob 2532
και
and *
Ιωσήφ
Joseph.
(77:15) Tyś jest Bóg, który czynisz cuda; podałeś do znajomości między narody moc twoję. (77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją. (77:15) Tyś jest Bóg, który dziwy czynisz: oznajmiłeś między narody moc twoję. Ty jesi Bog tworiaj czudiesa: skazał jesi w liudiech siłu twoju, Ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, Ты́ еси́ Бо́гъ творя́й чудеса́: сказа́лъ еси́ въ лю́дехъ си́лу твою́, Ты – Бог, творящий чудеса! Ты явил народу силу Твою,
Ps77(76),16 16 16 Redemisti in brachio tuo populum tuum,
filios Jacob et Joseph.
77:16 1492
είδοσάν
[2beheld 1473
σε
3you 5204
ύδατα
1 The waters], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1492
είδοσάν
[2beheld 1473
σε
3you 5204
ύδατα
1 the waters] 2532
και
and 5399
εφοβήθησαν
feared; 5015
εταράχθησαν
[2were disturbed 12
άβυσσοι
1 the abysses].
(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud swój, syny Jakóbowe i Józefowe. Sela. (77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, Synów Jakuba i Józefa. Sela. (77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud twój: syny Jakób i Józeph. izbawił jesi myszceju twojeiu liudi twoja, syny Iakowli i Iosifowy. и3збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHсифwвы. изба́вилъ еси́ мы́шцею тво­е́ю лю́ди твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа.
Ps77(76),17 17 17 Viderunt te aquæ, Deus;
viderunt te aquæ, et timuerunt:
et turbatæ sunt abyssi.
77:17 4128
πλήθος
There was a multitude 2279
ήχους
of noises 5204
υδάτων
of waters; 5456
φωνήν
[4a sound 1325
έδωκαν
3gave out 3588
αι
1the 3507
νεφέλαι
2clouds]; 2532-1063
και γαρ
for also 3588
τα
956-1473
βέλη σου
your arrows 1279
διαπορεύονται
travel abroad.
(77:17) Widziały cię wody, o Boże! widziały cię wody, i ulękły się, i wzruszyły się przepaści. (77:17) Ujrzały cię wody, o Boże, Ujrzały cię wody i zadrżały: Tak, wzburzyły się głębiny. (77:17) Ujrzały cię wody, Boże, ujrzały cię wody, i ulękły się: i wzruszyły się przepaści. Widiesza tia wody, Boże, widiesza tia wody i ubojaszasia: smiatoszasia biezdny. Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоsшасz: смzт0шасz бє1здны. Ви́дѣша тя́ во́ды, Бо́же, ви́дѣша тя́ во́ды и убоя́шася: смято́шася бе́здны. Узрели Тебя воды и устрашились,
Ps77(76),18 18 18 Multitudo sonitus aquarum;
vocem dederunt nubes.
Etenim sagittæ tuæ transeunt;
77:18 5456
φωνή
The sound 3588
της
1027-1473
βροντής σου
of your thunder 1722
εν
in 3588
τω
the 5164
τροχώ
wheel; 5316
έφαναν
[2appeared 3588
αι
796-1473
αστραπαί σου
1your lightnings] 3588
τη
to the 3611
οικουμενή
inhabitable world; 4531
εσαλεύθη
[3was shaken 2532
και
4and 1790
έντρομος
5trembling 1096
εγενήθη
6took place 3588
η
1the 1093
γη
2earth].
(77:18) Obłoki wydały powodzi; niebiosa wydały gromy, a strzały twoje tam i sam biegały. (77:18) Obłoki spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, A pioruny twoje latały. (77:18) Wielkość szumu wód: obłoki głos wypuściły: ale i strzały twoje przechodzą: Mnożestwo szuma wod: głas dasza obłacy, ibo strieły twoja priechodiat. Мн0жество шyма в0дъ: глaсъ дaша w4блацы, и4бо стрёлы тво‰ прех0дzтъ. Мно́же­с­т­во шу́ма во́дъ: гла́съ да́ша о́блацы, и́бо стрѣ́лы твоя́ прехо́дятъ. восшумели воды великие; возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят.
Ps77(76),19 19 19 vox tonitrui tui in rota.
Illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ;
commota est, et contremuit terra.
77:19 1722
εν
[2 are in 3588
τη
3the 2281
θαλάσση
4sea 3588
αι
3598-1473
οδοί σου
1Your ways], 2532
και
and 3588
αι
5147-1473
τρίβοι σου
your roads 1722
εν
are in 5204
ύδασι
[2waters 4183
πολλοίς
1many], 2532
και
and 3588
τα
2487-1473
ίχνη σου
your footsteps 3756
ου
shall not 1097
γνωσθήσονται
be known.
(77:19) Huczało grzmienie twoje po obłokach, błyskawice oświeciły okrąg ziemi, ziemia się wzruszyła i zatrzęsła. (77:19) Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. 18 głos gromu twego na około. 19 (77:19) Błyskawice twoje okrąg ziemie oświecały; wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia. as groma twojego w koliesi, oswietisza mołnija twoja wsieliennuju: podwiżesia i triepietna byst' ziemlia. Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz тво‰ вселeнную: подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS. Гла́съ гро́ма тво­его́ въ колеси́, освѣти́ша мо́лнiя твоя́ вселе́н­ную: подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́. Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную; поколебалась и вострепетала земля.
Ps77(76),20 20 20 In mari via tua, et semitæ tuæ in aquis multis,
et vestigia tua non cognoscentur.
77:20 3594
ωδήγησας
You guided 5613
ως
[2as 4263
πρόβατα
3sheep 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
1your people] 1722
εν
by 5495
χειρί
the hand *
Μωυσή
of Moses 2532
και
and *
Ααρών
Aaron.
(77:20) Przez morze była droga twoja, a ścieżki twoje przez wody wielkie, wszakże śladów twoich nie było. (77:20) Droga twoja wiodła przez morze, A ścieżki twoje przez wielkie wody, Lecz nie było widać śladów stóp twoich. (77:20) Na morzu droga twoja, i ścieżki twoje na wodach wielkich: a śladów twoich znać nie będzie. W mori putije twoi, i stiezi twoja w wodach mnogich, i sliedy twoi nie poznajutsia. Въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 не познaютсz. Въ мо́ри путiе́ тво­и́, и стези́ твоя́ въ вода́хъ мно́гихъ, и слѣды́ тво­и́ не позна́ют­ся. В море пути Твои, и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит.
Ps77(76),21 21 21 Deduxisti sicut oves populum tuum,
in manu Moysi et Aaron.
(77:21) Prowadziłeś lud twój, jako stado owiec, przez rękę Mojżesza i Aarona. (77:21) Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona. (77:21) Prowadziłeś lud twój jako owce przez rękę Mojżesza i Aarona. Nastawił jesi jako owcy liudi twoja rukoju Moisieowoju i Aaronieju. Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею. Наста́вилъ еси́ я́ко о́вцы лю́ди твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею. Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой.
Chwała