Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XI
K11Ps 78 (77) DZIEJE OJCÓW NAUKĄ DLA SYNÓW.
Ps78(77),1 1 1 Intellectus Asaph. Attendite, popule meus, legem meam;
inclinate aurem vestram in verba oris mei.
4907
συνέσεως
A contemplation 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 78:1 4337
προσέχετε
Take heed, 2992-1473
λαός μου
O my people, 3588
τω
3551-1473
νόμω μου
to my law! 2827
κλίνατε
Lean 3588
το
3775-1473
ους υμών
your ear 1519
εις
to 3588
τα
the 4487
ρήματα
words 3588
του
4750-1473
στόματός μου
of my mouth!
Pieśń wyuczająca podana Asafowi. Słuchaj, ludu mój! zakonu mego; nakłońcież uszów swych do słów ust moich. Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, Nakłońcie uszu na słowa ust moich! Wyrozumienia Asaphowi. Słuchajcie, ludu mój, zakonu mego: nakłońcie ucha swego ku słowom ust moich. Wniemlitie, liudije moi, zakonu mojemu, prikłonitie ucho wasze wo głagoły ust moich. Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемY, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ. Внемли, народ Мой, закону Моему, приклони ухо твое к словам уст Моих!
Ps78(77),2 2 2 Aperiam in parabolis os meum;
loquar propositiones ab initio.
78:2 455
ανοίξω
I will open 1722
εν
[2in 3850
παραβολαίς
3parables 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1my mouth]; 5350
φθέγξομαι
I will utter 4265.1
προβλήματα
riddles 575
απ'
from 746
αρχής
the beginning;
Otworzę w podobieństwie usta moje, a będę opowiadał przypowiastki starodawne. Do przypowieści otworzę usta moje, Opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Otworzę w podobieństwach usta moje: będę powiadał gadki od początku. Otwierzu w pritczach usta moja, prowieszczaju gananija ispierwa. Tвeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰, провэщaю ган†ніz и3спeрва. Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва. Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира.
Ps78(77),3 3 3 Quanta audivimus, et cognovimus ea,
et patres nostri narraverunt nobis.
78:3 3745
όσα
as many as 191
ηκούσαμεν
we heard 2532
και
and 1097
έγνωμεν
we know 1473
αυτά
them, 2532
και
and 3588
οι
3962-1473
πατέρες ημών
our fathers 1334
διηγήσαντο
described 1473
ημίν
to us.
Cośmy słyszeli, i poznali, i co nam ojcowie nasi opowiadali. Cośmy słyszeli i poznali, I co nam opowiadali ojcowie nasi, Jako wielkieśmy rzeczy słyszeli i poznali: i ojcowie nasi powiadali nam. Ielika słyszachom i poznachom ja, i otcy naszy powiedasza nam: є3ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ |, и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ: Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ: То, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам,
Ps78(77),4 4 4 Non sunt occultata a filiis eorum in generatione altera,
narrantes laudes Domini et virtutes ejus,
et mirabilia ejus quæ fecit.
78:4 3756
ουκ
They were not 2928
εκρύβη
hidden 575
από
from 3588
των
5043-1473
τέκνων αυτών
their children 1519
εις
for 1074
γενεάν
[2generation 2087
ετέραν
1another]; 518
απαγγέλλοντες
but are reporting 3588
τας
the 133
αινέσεις
praises 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord, 2532
και
and 3588
τας
1412.1-1473
δυναστείας αυτού
his dominations, 2532
και
and 3588
τα
2297-1473
θαυμάσια αυτού
his wonders 3739
α
which 4160
εποίησε
he did.
Nie zataimy tego przed synami ich, którzy przyszłym potomkom swoim opowiadać będą chwały Pańskie, i moc jego, i cuda jego, które uczynił. Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: Chwalebne czyny Pana i moc jego Oraz cudowne dzieła, których dokonał. Nie zataiły się przed syny ich w drugim narodzie, powiadając chwały Pańskie, i mocy jego i cuda jego, które czynił. nie utaiszasia ot czad ich w rod in, wozwieszczajuszcze chwały Gospodni, i siły jego i czudiesa jego, jaże sotwori. не ўтаи1шасz t ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ, возвэщaюще хвалы6 гDни, и3 си6лы є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же сотвори2. не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́. не утаится от потомков их, возвещу славу Господню, силу Его, и чудеса, сотворенные Им.
Ps78(77),5 5 5 Et suscitavit testimonium in Jacob,
et legem posuit in Israël,
quanta mandavit patribus nostris
nota facere ea filiis suis:
78:5 2532
και
For 450
ανέστησε
he raised up 3142
μαρτύριον
a testimony 1722
εν
in *
Ιακώβ
Jacob, 2532
και
and 3551
νόμον
[2a law 5087
έθετο
1he put] 1722
εν
in *
Ισραήλ
Israel, 3739
ον
which 1781
ενετείλατο
he gave charge 3588
τοις
to 3962-1473
πατράσιν ημών
our fathers, 3588
του
1107-1473
γνωρίσαι αυτά
to make them known 3588
τοις
to 5207-1473
υιοίς αυτών
their sons;
Bo wzbudził świadectwo w Jakóbie, a zakon wydał w Izraelu; przykazał ojcom naszym, aby to do wiadomości podawali synom swoim, Związał Jakuba przykazaniamiI ustanowił w Izraelu zakon, Który nadał ojcom naszym, Aby głosili go synom swoim, I wzbudził świadectwo w Jakóbie, a zakon położył w Izraelu: jako wielkie rzeczy rozkazał ojcom naszym, aby je oznajmili synom swoim: I wozdwiże swidienije wo Iakowie, i zakon położy wo Izraili, jelika zapowieda otcem naszym skazati ja synowom swoim, И# воздви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли, є3ли6ка заповёда nтцє1мъ нaшымъ сказaти | сыновHмъ свои6мъ, И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ, Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим,
Ps78(77),6 6 6 ut cognoscat generatio altera:
filii qui nascentur et exsurgent,
et narrabunt filiis suis,
78:6 3704
όπως
so 302
αν
that 1097
γνώ
[3should know 1074
γενεά
2generation 2087
ετέρα
1another] — 5207
υιοί
the sons 3588
οι
5088
τεχθησόμενοι
being birthed. 2532
και
And 450
αναστήσονται
they shall rise up 2532
και
and 518
απαγγελούσιν
report 1473
αυτά
them 3588
τοις
to 5207-1473
υιοίς αυτών
their sons,
Aby poznał wiek potomny, synowie, którzy się narodzić mieli, a oni zaś powstawszy, aby to opowiadali synom swoim; Aby poznało go następne pokolenie, A synowie, którzy się urodzą, Znów opowiadali go dzieciom swoim: Aby wiedział rodzaj drugi: synowie, którzy się narodzą i powstaną, i będą je powiadać synom swoim. jako da poznajet rod in, synowie rodiaszczyisia, i wostanut i powiediat ja synowom swoim: ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ свои6мъ: я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ: да познают потомки, сыновья, еще не рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим.
Ps78(77),7 7 7 ut ponant in Deo spem suam,
et non obliviscantur operum Dei,
et mandata ejus exquirant:
78:7 2443
ίνα
that 5087
θώνται
they should put 1909
επί
[2upon 3588
τον
2316
θεόν
3God 3588
την
1680-1473
ελπίδα αυτών
1their hope], 2532
και
and 3361
μη
should not 1950
επιλάθωνται
forget 3588
των
the 2041
έργων
works 3588
του
2316
θεού
of God, 2532
και
but 3588
τας
1785-1473
εντολάς αυτού
[2of his commandments 1567
εκζητήσωσιν
1shall inquire];
Aby pokładali w Bogu nadzieję swoję, a nie zapominali na sprawy Boże, ale strzegli przykazań jego; Że mają pokładać nadzieję w BoguI nie zapominać o dziełach Bożych, Lecz strzec przykazań jego; Żeby pokładali w Bogu nadzieję swoję, a nie zapominali spraw Bożych: i pytali się o mandaciech jego: da położat na Boga upowanije swoje, i nie zabudut dieł Bożyich, i zapowiedi jego wzyszczut: да положaтъ на бGа ўповaніе своE, и3 не забyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 зaпwвэди є3гw2 взhщутъ: да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ: Да возложат на Бога упование свое, исполнять будут заповеди Его!
Ps78(77),8 8 8 ne fiant, sicut patres eorum,
generatio prava et exasperans;
generatio quæ non direxit cor suum,
et non est creditus cum Deo spiritus ejus.
78:8 2443
ίνα
that 3361
μη
they should not 1096
γένωνται
become 5613
ως
as 3588
οι
3962-1473
πατέρες αυτών
their fathers — 1074
γενεά
[4generation 4646
σκολιά
1a crooked 2532
και
2and 3893
παραπικραίνουσα
3greatly embittered]; 1074
γενεά
a generation 3748
ήτις
which 3756
ου
did not 2720
κατεύθυνεν
straightened out 3588
την
2588-1438
καρδίαν εαυτής
its own heart, 2532
και
and 3756
ουκ
[2was not 4104
επιστώθη
3trustworthy 3326
μετά
4with 3588
του
2316
θεού
5God 3588
το
4151-1473
πνεύμα αυτής
1its spirit].
Aby się nie stali jako ojcowie ich narodem odpornym i nieposłusznym, narodem, który nie wygotował serca swego, aby był wierny Bogu duch jego. Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu. Aby nie byli jako ojcowie ich, naród zły i draźniący: naród, który nie prostował serca swego, i nie był wiernym Bogu duch jego. da nie budut jakoże otcy ich, rod stroptiw i prieogorcziewajaj, rod iże nie isprawi sierdca swojego i nie uwieri s Bogom ducha swojego. да не бyдутъ ћкоже nтцы2 и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 преwгорчевazй, р0дъ и4же не и3спрaви сeрдца своегw2 и3 не ўвёри съ бGомъ дyха своегw2. да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́. Да не будут, подобно отцам их, родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим.
Ps78(77),9 9 9 Filii Ephrem, intendentes et mittentes arcum,
conversi sunt in die belli.
78:9 5207
υιοί
The sons *
Εφραϊμ
of Ephraim 1780.2
εντείνοντες
stretching tight 2532
και
and 906
βάλλοντες
shooting 5115
τόξοις
with bows, 4762
εστράφησαν
turned back 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 4171
πολέμου
of battle.
Albo jako synowie Efraimowi zbrojni, którzy, choć umieli z łuku strzelać, wszakże w dzień wojny tył podali. Synowie Efraima, łucznicy, Uciekli w dniu boju. Synowie Ephrem, naciągający i spuszczający łuk, podali tył w dzień wojny. Synowie Jefriemli naliacajuszcze i strieliajuszcze łuki wozwratiszasia w dien' brani: Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки возврати1шасz въ дeнь брaни: Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни: Сыны Ефремовы, что напрягают лук и стреляют, обратились в бегство в день битвы;
Ps78(77),10 10 10 Non custodierunt testamentum Dei,
et in lege ejus noluerunt ambulare.
78:10 3756
ουκ
They did not 5442
εφύλαξαν
guard 3588
την
the 1242
διαθήκην
covenant 3588
του
2316
θεού
of God, 2532
και
and 1722
εν
[4by 3588
τω
3551-1473
νόμω αυτού
5his law 3756
ουκ
1they did not 1014
εβουλήθησαν
2want 4198
πορεύεσθαι
3to go].
Bo nie przestrzegali przymierza Bożego, a według zakonu jego zbraniali się chodzić. Nie strzegli przymierza Bożego, A według zakonu jego nie chcieli postępować. Nie strzegli Testamentu Bożego: i nie chcieli chodzić w zakonie jego. nie sochranisza zawieta Bożyja, i w zakonie jego nie woschotiesza choditi. не сохрани1ша завёта б9іz, и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти. не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти. не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его;
Ps78(77),11 11 11 Et obliti sunt benefactorum ejus,
et mirabilium ejus quæ ostendit eis.
78:11 2532
και
And 1950
επελάθοντο
they forgot 3588
των
2108-1473
ευεργεσιών αυτού
his good works, 2532
και
and 3588
των
2297-1473
θαυμασίων αυτού
his wonders 3739
ων
which 1166
έδειξεν
he showed 1473
αυτοίς
to them,
Zapomnieli na sprawy jego, i na dziwne dzieła jego, które im pokazywał. Zapomnieli o czynach jegoI o cudownych dziełach, które im ukazał. I zapamiętali dobrodziejstw jego, i cudów jego, które im ukazał. I zabysza błagodiejanija jego i czudiesa jego, jaże pokaza im И# забhша бlгодэ‰ніz є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же показA и5мъ И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ и забыли благодеяния Его и чудеса Его, что явил Он им.
Ps78(77),12 12 12 Coram patribus eorum fecit mirabilia
in terra Ægypti, in campo Taneos.
78:12 1726
εναντίον
before 3588
των
3962-1473
πατέρων αυτών
their fathers; 3739
α
what 4160
εποίησε
[2he did 2297
θαυμάσια
1wonders] 1722
εν
in 1093
γη
the land *
Αιγύπτω
of Egypt 1722
εν
in 3977.1
πεδίω
the plain *
Τάνεως
of Tanis.
Przed ojcami ich czynił cuda w ziemi Egipskiej, na polu Soan. Wobec ojców ich czynił cudaW ziemi egipskiej, na polach Soanu. Przed ojcy ich czynił dziwy w ziemi Egipskiéj, na polu Tanejskiem. pried otcy ich, jaże sotwori czudiesa w ziemli Jegipietstiej, na poli tanieosie: пред8 nтцы6 и4хъ, ±же сотвори2 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй, на п0ли танеHсэ: предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ: Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле Египетской, на поле Танеос;
Ps78(77),13 13 13 Interrupit mare, et perduxit eos,
et statuit aquas quasi in utre:
78:13 1284
διέρρηξε
How he tore up 2281
θάλασσαν
the sea, 2532
και
and 1236-1473
διήγαγεν αυτούς
led them through; 3936
παρέστησεν
and he stood 5204
ύδατα
the waters 5616
ωσεί
as 779
ασκόν
a water bag.
Rozdzielił morze, i przeprowadził ich, i sprawił, że stanęły wody jako kupa. Rozdzielił morze i przeprowadził ich, I ustawił wody jak wały. Rozerwał morze i przeprowadził je: i zastawił wody, jako w skórzanym worze. razwierzie morie i prowiedie ich: priedstawi wody jako miech, развeрзе м0ре и3 проведE и5хъ: предстaви в0ды ћкw мёхъ, разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ, разверз Он море и, как по суше, провел их; остановил воды, собрав их, словно в мехи;
Ps78(77),14 14 14 et deduxit eos in nube diei,
et tota nocte in illuminatione ignis.
78:14 2532
και
And 3594
ωδήγησεν
he guided 1473
αυτούς
them 1722
εν
with 3507
νεφέλη
a cloud 2250
ημέρας
by day, 2532
και
and 3650
όλην
the entire 3588
την
3571
νύκτα
night 1722
εν
with 5462
φωτισμώ
the illumination 4442
πυρός
of fire.
Prowadził ich w obłoku we dnie, a każdej nocy w jasnym ogniu. Prowadził ich za dnia w obłoku, A całą noc w blasku ognia. I prowadził je w obłoku we dnie: a przez całą noc w rozświeceniu ognia. i nastawi ja obłakom wo dni i wsiu noszcz' proswieszczenijem ognia. и3 настaви | w4блакомъ во дни2 и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS. и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́. и облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столп огненный.
Ps78(77),15 15 15 Interrupit petram in eremo,
et adaquavit eos velut in abysso multa.
78:15 1284
διέρρηξε
He tore open 4073
πέτραν
the rock 1722
εν
in 2048
ερήμω
the wilderness, 2532
και
and 4222-1473
επότισεν αυτούς
he gave them a drink 5613
ως
as 1722
εν
in 12
αβύσσω
[2deep 4183
πολλή
1a vast].
Rozszczepił skały na puszczy, a napoił ich, jako z przepaści wielkich. Rozłupał skały na pustyniI napoił ich obficie jakby głębiami wód. Rozszczepił skałę na puszczy, i napoił je, jako w wielkiéj głębokości. Razwierzie kamien' w pustyni i napoi ja jako w biezdnie mnozie: Развeрзе кaмень въ пустhни и3 напои2 | ћкw въ бeзднэ мн0зэ: Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ: Расторг Он камень в пустыне и напоил их, точно из бездны великой;
Ps78(77),16 16 16 Et eduxit aquam de petra,
et deduxit tamquam flumina aquas.
78:16 2532
και
And 1806
εξήγαγεν
he brought 5204
ύδωρ
water 1537
εκ
from 4073
πέτρας
the rock, 2532
και
and 2609
κατήγαγεν
he led it down 5613
ως
as 4215
ποταμούς
rivers 5204
ύδατα
of waters.
Wywiódł strumienie ze skały, a uczynił, że wody ciekły jako rzeki. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skałyI wody spływały jak rzeki I wywiódł wodę z opoki: i prowadził wody jako z rzeki. i izwiedie wodu iz kamienie i nizwiedie jako rieki wody. и3 и3зведE в0ду и3з8 кaмене и3 низведE ћкw рёки в0ды. и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды. и источил воду из камня, извел потоки водные.
Ps78(77),17 17 17 Et apposuerunt adhuc peccare ei;
in iram excitaverunt Excelsum in inaquoso.
78:17 2532
και
And 4369
προσέθεντο
they proceeded 2089
έτι
still 3588
του
264
αμαρτάνειν
to sin 1473
αυτώ
against him; 3893
παρεπίκραναν
they greatly embittered 3588
τον
the 5310
ύψιστον
highest 1722
εν
in 504
ανύδρω
a waterless place.
A wszakże oni przyczynili grzechów przeciwko niemu, a wzruszyli Najwyższego na puszczy do gniewu; Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemuI buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. A przydali jeszcze grzeszyć przeciw jemu: wzruszyli ku gniewu Najwyższego na miejscu bezwodnem. I priłożysza jeszcze sogrieszati jemu, prieogorczisza wyszniago w biezwodniej: И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY, преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0днэй: И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй: Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной;
Ps78(77),18 18 18 Et tentaverunt Deum in cordibus suis,
ut peterent escas animabus suis.
78:18 2532
και
And 1598-3588-2316
εξεπείρασαν τον θεόν
they put God to the test 1722
εν
in 3588
ταις
2588-1473
καρδίαις αυτών
their hearts, 3588
του
154
αιτήσαι
to ask 1033
βρώματα
foods 3588
ταις
5590-1473
ψυχαίς αυτών
for their lives.
I kusili Boga w sercu swem, żądając pokarmu według lubości swojej. Kusili Boga w sercu swym, Żądając pokarmu według woli swojej. I kusili Boga w sercach swoich, prosząc pokarmu duszom swoim. i iskusisza Boga w sierdcach swoich, wosprositi braszna duszam swoim. и3 и3скуси1ша бGа въ сердцaхъ свои1хъ, воспроси1ти бр†шна душaмъ свои6мъ. и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ. и искушали Бога в сердцах своих, испрашивая пищи, угодной им.
Ps78(77),19 19 19 Et male locuti sunt de Deo;
dixerunt: Numquid poterit Deus parare mensam in deserto?
78:19 2532
και
And 2635
κατελάλησαν
they spoke ill 3588
του
2316
θεού
of God. 2532
και
And 2036
είπον
they said, 3361
μη
Shall 1410-3588-2316
δυνήσεται ο θεός
God be able 2090
ετοιμάσαι
to prepare 5132
τράπεζαν
a table 1722
εν
in 2048
ερήμω
the wilderness?
A mówili przeciwko Bogu temi słowy: Izali może Bóg zgotować stół na tej puszczy? Mówili przeciwko Bogu tymi słowy:Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? I mówili źle o Bogu i rzekli: Izali Bóg może stół zgotować na puszczy? I kliewietasza na Boga i riesza: jeda wozmożet Bog ugotowati trapiezu w pustyni? И# клеветaша на бGа и3 рёша: є3дA возм0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу въ пустhни; И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни? И клеветали они на Бога и говорили: "Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне?
Ps78(77),20 20 20 quoniam percussit petram, et fluxerunt aquæ,
et torrentes inundaverunt.
Numquid et panem poterit dare,
aut parare mensam populo suo?
78:20 1893
επεί
For when 3960
επάταξε
he struck 4073
πέτραν
the rock, 2532
και
and 4482
ερρύησαν
there flowed 5204
ύδατα
waters, 2532
και
and 5493
χείμαρροι
rushing streams 2626
κατεκλύσθησαν
inundated, 3361
μη
shall 2532
και
also 740
άρτον
[3bread 1410
δύναται
1he be able 1325
δούναι
2to give] 2228
η
or 2090
ετοιμάσαι
prepare 5132
τράπεζαν
a table 3588
τω
for 2992-1473
λαώ αυτού
his people?
Oto uderzył w skałę, a wypłynęły wody, i rzeki wezbrały; izali też będzie mógł dać chleb? Izali nagotuje mięsa ludowi swemu? Oto uderzył w skałę I wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Bo uderzył w skałę, i wypłynęły wody, i strumienie wezbrały. Izali i chleb będzie mógł dać, albo nagotować stół ludowi swemu? Ponieże porazi kamien', i potiekosza wody, i potocy nawodniszasia: jeda i chlieb możet dati? ili ugotowati trapiezu liudiem swoim? Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz: є3дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои6мъ; Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ? Хотя ударил Моисей по каменю, и потекли воды, и разлились потоки, но разве может Бог дать хлеб? Или даровать трапезу народу Своему?"
Ps78(77),21 21 21 Ideo audivit Dominus et distulit;
et ignis accensus est in Jacob,
et ira ascendit in Israël:
78:21 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 191-2962
ήκουσε κύριος
the lord heard, 2532
και
and 306
ανεβάλετο
was raised in anger. 2532
και
And 4442
πυρ
a fire 381
ανήφθη
was lit 1722
εν
in *
Ιακώβ
Jacob, 2532
και
and 3709
οργή
anger 305
ανέβη
ascended 1909
επί
upon 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel.
Przetoż usłyszawszy to Pan, rozgniewał się, a ogień się zapalił przeciw Jakóbowi, także i popędliwość powstała przeciw Izraelowi; Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem; Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, Przetóż usłyszał Pan i odłożył: i ogień zapalił się przeciw Jakóbowi, i gniew powstał przeciw Izraelowi. Siego radi słysza Gospod' i priezrie, i ogn' wozgoriesia wo Iakowie, i gniew wzydie na Izrailia: Сегw2 рaди слhша гDь и3 презрЁ, и3 џгнь возгорёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ взhде на ї}лz: Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля: Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, излился гнев на Израиля;
Ps78(77),22 22 22 quia non crediderunt in Deo,
nec speraverunt in salutari ejus.
78:22 3754
ότι
For 3756
ουκ
they did not 4100
επίστευσαν
trust 1722
εν
in 3588
τω
2316
θεώ
God, 3761
ουδέ
nor 1679
ήλπισαν
did they hope 1909
επί
upon 3588
το
4992-1473
σωτήριον αυτού
his deliverance.
Przeto, iż nie wierzyli Bogu, a nie mieli nadziei w zbawieniu jego. Że nie uwierzyli BoguI nie zaufali zbawieniu jego. Bo nie wierzyli w Boga, ani mieli nadzieje w zbawieniu jego. jako nie wierowasza bogowi, niże upowasza na spasienije jego. ћкw не вёроваша бGови, нижE ўповaша на спcніе є3гw2. я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́. ибо не веровали они Богу, и не ждали от Него спасения.
Ps78(77),23 23 23 Et mandavit nubibus desuper,
et januas cæli aperuit.
78:23 2532
και
And 1781
ενετείλατο
he gave charge 3507
νεφέλαις
to clouds 5231.1
υπεράνωθεν
far above, 2532
και
and 2374
θύρας
the doors 3772
ουρανού
of heaven 455
ανέωξε
were opened,
Choć był rozkazał obłokom z góry, i forty niebieskie otworzył. Rozkazał więc obłokom w górzeI otworzył bramy niebios. I rozkazał obłokom zwierzchu, i otworzył forty niebieskie. I zapowieda obłakom swysze, i dwieri niebiesie otwierzie: И# заповёда њблакHмъ свhше, и3 двє1ри небесE tвeрзе: И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе: И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес;
Ps78(77),24 24 24 Et pluit illis manna ad manducandum,
et panem cæli dedit eis.
78:24 2532
και
and 1026
έβρεξεν
[2rained upon 1473
αυτοίς
3them 3131
μάννα
1manna] 2068
φαγείν
to eat; 2532
και
and 740
άρτον
[3 the bread 3772
ουρανού
4of heaven 1325
έδωκεν
1he gave 1473
αυτοίς
2to them].
I spuścił im jako deszcz mannę ku pokarmowi, a pszenicę niebieską dał im. Spuścił im, jak deszcz, mannę na pokarmI dał im zboże z niebios I dżdżył im mannę ku jedzeniu: i dał im chleb niebieski. i odożdi im mannu jasti, i chlieb niebiesnyj dadie im. и3 њдожди2 и5мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ небeсный дадE и5мъ. и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ. и обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им.
Ps78(77),25 25 25 Panem angelorum manducavit homo;
cibaria misit eis in abundantia.
78:25 740
άρτον
[3bread 32
αγγέλων
4of angels 2068
έφαγεν
2ate 444
άνθρωπος
1Man]; 1979
επισιτισμόν
[3provisions 649
απέστειλεν
1he sent 1473
αυτοίς
2to them] 1519
εις
in 4140
πλησμονήν
fullness.
Chleb mocarzów jadł człowiek, a zesłał im pokarmów do sytości. Wszyscy jedli chleb anielski; Zesłał im żywności do syta. Chleba Anielskiego pożywał człowiek: posłał im pokarmów dostatkiem. Chlieb angiełskij jadie cziełowiek: braszno posła im do sytosti. Хлёбъ ѓгGльскій kдE человёкъ: брaшно послA и5мъ до сhтости. Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости. Хлеб ангельский вкушал человек; насытились они пищей.
Ps78(77),26 26 26 Transtulit austrum de cælo,
et induxit in virtute sua africum.
78:26 522
απήρε
He departed 3558
νότον
the south wind 1537
εξ
from 3772
ουρανού
heaven, 2532
και
and 1863
επήγαγεν
he brought on 1722
εν
by 3588
τη
1411-1473
δυνάμει αυτού
his power 3047
λίβα
the southwest wind.
Obrócił wiatr ze wschodu na powietrzu, a przywiódł mocą swą wiatr z południa; Wzbudził na niebie wiatr ze wschoduI przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Przeniósł wiatr południowy z nieba: i przeniósł mocą swą wiatr z zachodu. Wozdwiże jug s niebiesie, i nawiedie siłoju swojeiu Liwa: Воздви1же ю4гъ съ небесE, и3 наведE си1лою своeю лjва: Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва: Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер юго-западный;
Ps78(77),27 27 27 Et pluit super eos sicut pulverem carnes,
et sicut arenam maris volatilia pennata.
78:27 2532
και
And 1026
έβρεξεν
he rained 1909
επ'
[2upon 1473
αυτούς
3them 5616
ωσεί
4as 5522
χουν
5dust 4561
σάρκας
1flesh]; 2532
και
even 5616
ωσεί
[3as 285
άμμον
4 the sand 2281
θαλασσών
5of the seas 4071
πετεινά
2winged creatures 4420.2
πτερωτά
1feathered].
I spuścił na nich mięso jako proch, i ptastwo skrzydlate jako piasek morski; Spuścił na nich mięso jak proch, A ptactwo skrzydlate jak piasek morski. I spuścił na nie mięso, jako proch: a jako piasek morski ptastwo skrzydlaste. i odożdi na nia jako prach płoti, i jako piesok morskij pticy piernaty. и3 њдожди2 на нS ћкw прaхъ плHти, и3 ћкw пес0къ морскjй пти6цы перн†ты. и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты. и обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской, птиц пернатых.
Ps78(77),28 28 28 Et ceciderunt in medio castrorum eorum,
circa tabernacula eorum.
78:28 2532
και
And 1968
επέπεσον
they fell 1519
εις
in 3319
μέσω
the midst 3588
της
3925-1473
παρεμβολής αυτών
of their camp 2945
κύκλω
round about 3588
των
4638-1473
σκηνωμάτων αυτών
their tents.
Spuścił je w pośród obozu ich, wszędy około namiotów ich. Padło ono pośród ich obozu, Wokół ich namiotów. I upadło w pośród ich obozu, około ich namiotów. I napadosza posriedie stana ich, okriest żyliszcz ich. И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, w4крестъ жили1щъ и4хъ. И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ. И падали они среди стана их, вокруг шатров их.
Ps78(77),29 29 29 Et manducaverunt, et saturati sunt nimis,
et desiderium eorum attulit eis:
78:29 2532
και
And 2068
έφαγον
they ate, 2532
και
and 1705
ενεπλήσθησαν
were filled up 4970
σφόδρα
exceedingly. 2532
και
And 3588
την
1939-1473
επιθυμίαν αυτών
[2their desire 5342
ήνεγκεν
1he brought] 1473
αυτοίς
to them.
I jedli, a nasyceni byli hojnie, i dał im, czego żądali. Jedli i nasycili się bardzo; I dał im, czego pożądali. I jedli, i najedli się bardzo: i uczynił dosyć ich chciwości. I jadosza i nasytiszasia zieło, i żełanije ich prieniesie im. И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ принесE и5мъ. И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ. И люди ели и пресытились, Он исполнил желание их;
Ps78(77),30 30 30 non sunt fraudati a desiderio suo.
Adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum,
78:30 3756
ουκ
They were not 4732.1
εστερήθησαν
deprived 575
από
of 3588
της
1939-1473
επιθυμίας αυτών
their desire; 2089
έτι
but 3588
της
1035
βρώσεως
food 1510.6
ούσης
was 1722
εν
in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
their mouth,
A gdy jeszcze nie wypełnili żądości swej, gdy jeszcze pokarm był w ustach ich: A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, Choć jeszcze pokarm był w ustach ich, Nie byli omyleni w żądzy swojéj: jeszcze pokarmy ich były w gębiech ich: Nie liszyszasia ot żełanija swojego: jeszcze brasznu suszczu wo ustiech ich, Не лиши1шасz t желaніz своегw2: є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ, Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ, получили они желанное; но была еще пища в устах у них,
Ps78(77),31 31 31 et ira Dei ascendit super eos:
et occidit pingues eorum,
et electos Israël impedivit.
78:31 2532
και
and 3709
οργή
the anger 3588
του
2316
θεού
of God 305
ανέβη
ascended 1909
επ'
upon 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 615
απέκτεινεν
he killed 1722
εν
in 3588
τοις
4104.21473
πίοσιν αυτών
their plenty; 2532
και
and 3588
τους
the 1588
εκλεκτούς
chosen ones 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel 4846.1
συνεπόδισεν
he impeded.
Tedy zapalczywość Boża przypadła na nich, i pobił tłustych ich, a przedniejszych z Izraela poraził. Spadł na nich gniew BożyI pozabijał najznakomitszych wśród nich, A młodzież Izraela powalił. A gniew Boży zstąpił na nie, i pobił tłuszcze ich: a wybór Izraelczyków spętał. i gniew Bożyj wzydie na nia, i ubi mnożajszaja ich, i izbrannym Izrailiewym zapiat. и3 гнёвъ б9ій взhде на нS, и3 ўби2 мнHжайшаz и4хъ, и3 и3збр†ннымъ ї}лєвымъ запsтъ. и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ. когда разразился гнев Божий над ними, и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля.
Ps78(77),32 32 32 In omnibus his peccaverunt adhuc,
et non crediderunt in mirabilibus ejus.
78:32 1722
εν
In 3956
πάσι
all 3778
τούτοις
these things 264
ήμαρτον
they sinned 2089
έτι
still, 2532
και
and 3756
ουκ
did not 4100
επίστευσαν
trust 1722
εν
in 3588
τοις
2297-1473
θαυμασίοις αυτού
his wonders.
Ale w tem wszystkiem jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego; Mimo to nadal grzeszyliI nie uwierzyli cudownym dziełom jego. W tem wszystkiem jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego. Wo wsiech sich sogrieszysza jeszcze i nie wierowasza czudiesiem jego: Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE и3 не вёроваша чудесє1мъ є3гw2: Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́: Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его;
Ps78(77),33 33 33 Et defecerunt in vanitate dies eorum,
et anni eorum cum festinatione.
78:33 2532
και
And 1587
εξέλιπον
[2ended 1722
εν
3in 3153
ματαιότητι
4folly 3588
αι
2250-1473
ημέραι αυτών
1their days], 2532
και
and 3588
τα
2094-1473
έτη αυτών
their years 3326
μετά
with 4710
σπουδής
haste.
Przetoż sprawił, że marnie dokonali dni swoich, i lat swoich w strachu. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, A lat swoich w trwodze. I ustały w marności dni ich, i lata ich z prędkością. i izcziezosza w sujetie dnije ich, i lieta ich so tszczanijem. и3 и3счез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лBта и4хъ со тщaніемъ. и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ. исчезли в суете дни их, и быстро проходили годы их.
Ps78(77),34 34 34 Cum occideret eos, quærebant eum et revertebantur,
et diluculo veniebant ad eum.
78:34 3752
όταν
Whenever 615
απέκτεινεν
he killed 1473
αυτούς
them, 5119
τότε
then 2212
εζήτουν
they sought 1473
αυτόν
him; 2532
και
and 1994
επέστρεφον
they turned 2532
και
and 3719
ώρθριζον
rose early 4314
προς
to search for 3588
τον
2316
θεόν
God.
Gdy ich tracił, jeźliże go szukali, i nawracali się, a szukali z rana Boga, Gdy ich zabijał, szukali go, Nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Gdy je zabijał, szukali go: i wracali się, i raniuczko chodzili do niego. Iegda ubiwasze ja, togda wzyskachu jego i obraszczachusia i utrieniewachu k Bogu: є3гдA ўбивaше |, тогдA взыскaху є3го2 и3 њбращaхусz и3 ќтреневаху къ бGу: Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу: Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему.
Ps78(77),35 35 35 Et rememorati sunt quia Deus adjutor est eorum,
et Deus excelsus redemptor eorum est.
78:35 2532
και
And 3403
εμνήσθησαν
they remembered 3754
ότι
that 3588
ο
2316
θεός
God 998-1473
βοηθός αυτών
[2their helper 1510.2.3
εστι
1is], 2532
και
and 3588
ο
2316
θεός
God 3588
ο
the 5310
ύψιστος
Highest 3086
λυτρωτής
[2ransomer 1473-1510.2.3
αυτών εστι
1is their].
Przypominając sobie, iż Bóg był skałą ich, a Bóg najwyższy odkupicielem ich: Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, Że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. I wspomnieli, że Bóg jest ich pomocnikiem, a Bóg wysoki jest ich odkupicielem. i pomianusza, jako Bog pomoszcznik im jest', i Bog wysznij izbawitiel' im jest': и3 помzнyша, ћкw бGъ пом0щникъ и5мъ є4сть, и3 бGъ вhшній и3збaвитель и5мъ є4сть: и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть: И вспоминали, что Бог – Податель помощи, Всевышний – Избавитель их.
Ps78(77),36 36 36 Et dilexerunt eum in ore suo,
et lingua sua mentiti sunt ei;
78:36 2532
και
And 25
ηγάπησαν
they loved 1473
αυτόν
him 1722
εν
by 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
their mouth, 2532
και
but 3588
τη
1100-1473
γλώσση αυτών
by their tongue 5574
εψεύσαντο
they lied 1473
αυτώ
to him.
(Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i językiem swoim kłamali mu; Schlebiali mu ustami, A językiem okłamywali go, I miłowali go usty swemi, a językiem swym kłamali mu: i wozliubisza jego usty swoimi, i jazykom swoim sołgasza jemu: и3 возлюби1ша є3го2 ўсты6 свои1ми, и3 љзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY: и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́: И говорили о любви к Нему устами своими, и языком своим лгали Ему.
Ps78(77),37 37 37 cor autem eorum non erat rectum cum eo,
nec fideles habiti sunt in testamento ejus.
78:37 3588
η
1161
δε
And 2588-1473
καρδία αυτών
their heart 3756
ουκ
was not 2117
ευθεία
straight 3326
μετ'
with 1473
αυτού
him, 3761
ουδέ
nor 4104
επιστώθησαν
did they trust 1722
εν
in 3588
τη
1242-1473
διαθήκη αυτού
his covenant.
A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.) Bo serce ich nie było szczere wobec niegoI nie byli wierni jego przymierzu. A serce ich nie było proste ku niemu: ani byli wiernymi w Testamencie jego. sierdce że ich nie bie prawo s nim, niże uwieriszasia w zawietie jego. сeрдце же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, нижE ўвёришасz въ завётэ є3гw2. се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́. Сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его.
Ps78(77),38 38 38 Ipse autem est misericors,
et propitius fiet peccatis eorum,
et non disperdet eos.
Et abundavit ut averteret iram suam,
et non accendit omnem iram suam.
78:38 1473-1161
αυτός δε
But he 1510.2.3
εστιν
is 3629
οικτίρμων
one pitying, 2532
και
and 2433
ιλάσεται
he shall atone 3588
ταις
266-1473
αμαρτίαις αυτών
their sins, 2532
και
and 3756
ου
he will not 1311
διαφθερεί
utterly destroy. 2532
και
And 4129
πληθυνεί
he will fill 3588
του
the 654
αποστρέψαι
turning 3588
τον
2372-1473
θυμόν αυτού
of his rage, 2532
και
and 3780
ουχί
shall not 1572
εκκαύσει
kindle 3956
πάσαν
all 3588
την
3709-1473
οργήν αυτού
his anger.
On jednak będąc miłosierny odpuszczał nieprawości ich, a nie zatracał ich, ale częstokroć odwracał gniew swój, a nie pobudzał wszystkiego gniewu swego; On jednak, będąc miłosierny, Odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. A on jest miłosierny: i miłościw będzie grzechom ich, i nie zatraci ich: i wiele uczynił, aby odwracał gniew swój: i nie zapalił wszystkiego gniewu swego. Toj że jest' szczedr, i oczistit griechi ich, i nie rastlit: i umnożyt otwratiti jarost' swoju, i nie razżżet wsiego gniewa swojego. Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчcтитъ грэхи2 и4хъ, и3 не растли1тъ: и3 ўмн0житъ tврати1ти ћрость свою2, и3 не разжжeтъ всегw2 гнёва своегw2. То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́. Но Он милостивый, очищал их от грехов и не губил, и много раз отвращал от них ярость Свою, умеряя пламя гнева Своего.
Ps78(77),39 39 39 Et recordatus est quia caro sunt,
spiritus vadens et non rediens.
78:39 2532
και
And 3403
εμνήσθη
he remembered 3754
ότι
that 4561-1510.2.6
σαρξ εισι
they are flesh; 4151
πνεύμα
a wind 4198
πορευόμενον
going forth 2532
και
and 3756
ουκ
not 1994
επιστρέφον
returning.
Bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który odchodzi, a nie wraca się zaś. Pamiętał o tym, że są ciałem, Tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. I pamiętał, że byli ciałem: wiatr idący a nie wracający się. I pomianu, jako płot' sut', duch chodiaj i nie obraszczajajsia: И# помzнY, ћкw пл0ть сyть, дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz. И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся: И помнил Он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется.
Ps78(77),40 40 40 Quoties exacerbaverunt eum in deserto;
in iram concitaverunt eum in inaquoso?
78:40 4212
ποσάκις
How often 3893
παρεπίκραναν
they greatly embittered 1473
αυτόν
him 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness; 3949-1473
παρώργισαν αυτόν
they provoked him to anger 1722
εν
in 1093
γη
[2land 504
ανύδρω
1a waterless].
Jako go często draźnili na puszczy, i do boleści przywodzili na pustyniach? Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyniI zasmucali go na pustkowiu! Jako często draźnili go na puszczy, do gniewu pobudzali go na miejscach bezwodnych! kol'kraty prieogorczisza jego w pustyni, progniewasza jego w ziemli biezwodniej? Колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни, прогнёваша є3го2 въ земли2 безв0днэй; колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй? Сколько раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали гнев Его в земле безводной!
Ps78(77),41 41 41 Et conversi sunt, et tentaverunt Deum,
et sanctum Israël exacerbaverunt.
78:41 2532
και
And 1994
επέστρεψαν
they turned 2532
και
and 3985
επείρασαν
tested 3588
τον
2316
θεόν
God; 2532
και
even 3588
τον
the 39
άγιον
holy one 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel 3947
παρώξυναν
they provoked.
Bo coraz kusili Boga, a Świętemu Izraelskiemu granice zamierzali. Ustawicznie kusili BogaI zasmucali Świętego Izraela. I wrócili się, i kusili Boga: i drażnili Świętego Izraelskiego. i obratiszasia, i iskusisza Boga, i swiatago Izrailiewa razdrażysza: и3 њбрати1шасz, и3 и3скуси1ша бGа, и3 с™aго ї}лева раздражи1ша: и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша: То обращались они к Богу, то испытывали Его, Святого Израилева оскорбляли;
Ps78(77),42 42 42 Non sunt recordati manus ejus,
die qua redemit eos de manu tribulantis:
78:42 3756
ουκ
They did not 3403
εμνήσθησαν
remember 3588
της
5495-1473
χειρός αυτού
his hand 2250
ημέρας
the day 3739
ης
of which 3084
ελυτρώσατο
he ransomed 1473
αυτούς
them 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand 2346
θλίβοντος
of one afflicting;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia; Nie pamiętali czynów jego ręki, Dnia, w którym wyzwolił ich od ciemięzcy, Nie pamiętali na rękę jego w dzień, w który je odkupił z ręki trapiącego. i nie pomianusza ruki jego w dien', w on'że izbawi ja iz ruki oskorbliajuszczago: и3 не помzнyша руки2 є3гw2 въ дeнь, в0ньже и3збaви | и3з8 руки2 њскорблsющагw: и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго: и позабыли деяния рук Его, свершенные в день, когда избавил Он их от руки угнетателя;
Ps78(77),43 43 43 sicut posuit in Ægypto signa sua,
et prodigia sua in campo Taneos;
78:43 5613
ως
or how 5087
έθετο
he made 1722
εν
[2in *
Αιγύπτω
3Egypt 3588
τα
4592-1473
σημεία αυτού
1his signs], 2532
και
and 3588
τα
5059-1473
τέρατα αυτού
his miracles 1722
εν
in 3977.1
πεδίω
the plain *
Τάνεως
of Tanis;
Gdy czynił w Egipcie znaki swoje, a cuda swe na polu Soan; Gdy czynił w Egipcie znaki, A cuda swe na polach Soanu, Jako pokazował w Egipcie znaki swoje, i cuda swe na polu Tanejskiem. jakoże położy wo Jegiptie znamienija swoja, i czudiesa swoja na poli tanieosie: ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaмєніz сво‰, и3 чудесA сво‰ на п0ли танеHсэ: я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ: как явил Он в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Танеос;
Ps78(77),44 44 44 et convertit in sanguinem flumina eorum,
et imbres eorum, ne biberent.
78:44 2532
και
and 3344
μετέστρεψεν
he converted 1519
εις
[2into 129
αίμα
3blood 3588
τους
4215-1473
ποταμούς αυτών
1their rivers], 2532
και
and 3588
τα
3654.3-1473
ομβρήματα αυτών
their showers 3704
όπως
so as 3361
μη
to not 4095
πίωσιν
drink.
Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli. Gdy przemienił w krew rzeki ichA potoki ich tak, że pić nie mogli, I przemienił w krew rzeki ich, i deszcze ich, aby nie pili. i priełoży w krow' rieki ich i istoczniki ich, jako da nie pijut. и3 преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ и3 и3ст0чники и4хъ, ћкw да не пію1тъ. и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ. обратил Он в кровь реки Египтян и источники их, лишив их питья.
Ps78(77),45 45 45 Misit in eos cœnomyiam, et comedit eos,
et ranam, et disperdidit eos;
78:45 1821
εξαπέστειλεν
He sent 1519
εις
to 1473
αυτούς
them 2952.4
κυνόμυιαν
the dog-fly, 2532
και
and 2719-1473
κατέφαγεν αυτούς
it devoured them; 2532
και
and 944
βάτραχον
the frog, 2532
και
and 1311
διέφθειρεν
it ruined 1473
αυτούς
them.
Przepuścił na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich gubiły: Zesłał na nich robactwo, które ich pożerało, I żaby, które ich trapiły; Puścił na nie rozmaitą muchę, i kąsała je, i żabę, i wygubiła je. Posła na nia piesija muchi, i pojadosza ja, i żaby, i rastli ja: ПослA на нS пє1сіz м{хи, и3 поzд0ша |, и3 ж†бы, и3 растли2 |: Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́: Послал на Египтян песьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им.
Ps78(77),46 46 46 et dedit ærugini fructus eorum,
et labores eorum locustæ;
78:46 2532
και
And 1325
έδωκε
he appointed 3588
τη
the 2063.1
ερυσίβη
blight 3588
τους
2590-1473
καρπούς αυτών
for their fruits; 2532
και
and 3588
τους
4192-1473
πόνους αυτών
[3for their miseries 3588
τη
1the 200
ακρίδι
2locust].
I dał chrząszczom urodzaje ich, a prace ich szarańczy. Wydał chrząszczom plony ich, A znój ich szarańczy. I dał ich owoce chrząszczom, i robotę ich szarańczy. i dadiee płody ich, i trudy ich prugom. и3 дадE ржЁ плоды2 и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ. и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ. И предал ядовитой росе плоды их, и нивы их – саранче.
Ps78(77),47 47 47 et occidit in grandine vineas eorum,
et moros eorum in pruina;
78:47 615
απέκτεινεν
He killed 1722
εν
[2by 5464
χαλάζη
3hail 3588
την
288-1473
άμπελον αυτών
1their grapevine], 2532
και
and 3588
τας
4807-1473
συκαμίνους αυτών
their sycamine trees 1722
εν
by 3588
τη
the 3974.1
πάχνη
frost.
Potłukł gradem szczepy ich, a drzewa leśnych fig ich gradem lodowym. Zniszczył gradem winnice ich, A sykomory ich szronem. I poraził gradem winnice ich, a morwy ich mrozem. Ubi gradom winogrady ich i czierniczije ich słanoju: Ўби2 грaдомъ віногрaды и4хъ и3 черни1чіе и4хъ слaною: Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною: Побил градом виноград их и смоковницы их морозом;
Ps78(77),48 48 48 et tradidit grandini jumenta eorum,
et possessionem eorum igni;
78:48 2532
και
And 3860
παρέδωκεν
he delivered up 1519
εις
[2unto 5464
χάλαζαν
3hail 3588
τα
2934-1473
κτήνη αυτών
1their cattle], 2532
και
and 3588
την
5223-1473
ύπαρξιν αυτών
their possessions 3588
τω
to the 4442
πυρί
fire.
I podał gradowi bydło ich, a majętność ich węglu ognistemu. Wydał na pastwę gradu bydło ich, A stada ich błyskawicom. I podał gradowi bydło ich, a majętności ogniowi. i priedadie gradu skoty ich, i imienije ich ogniu. и3 предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2. и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́. Истребил градом скот их, а имущество их – огнем.
Ps78(77),49 49 49 misit in eos iram indignationis suæ,
indignationem, et iram, et tribulationem,
immissiones per angelos malos.
78:49 1821
εξαπέστειλεν
He sent out 1519
εις
to 1473
αυτούς
them 3709
οργήν
the anger 2372-1473
θυμού αυτού
of his rage; 2372
θυμόν
rage 2532
και
and 3709
οργήν
anger 2532
και
and 2347
θλίψιν
affliction; 651
αποστολήν
a commission 1223
δι'
through 32
αγγέλων
[2angels 4190
πονηρών
1wicked].
Posłał na nich gniew zapalczywości swojej, popędliwość, i rozgniewanie, i uciśnienie, przypuściwszy na nich aniołów złych. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, Popędliwość, zaciekłość i utrapienie, Poczet aniołów zagłady. Puścił na nie gniew zapalczywości swojéj: popędliwość i rozgniewanie i utrapienie: przypuszczenia przez Anioły złe. Posła na nia gniew jarosti swojeja, jarost' i gniew i skorb', posłanije aggieły liutymi. ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS, ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь, послaніе ѓггєлы лю1тыми. Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми. Обрушил на них гнев ярый Свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных.
Ps78(77),50 50 50 Viam fecit semitæ iræ suæ:
non pepercit a morte animabus eorum,
et jumenta eorum in morte conclusit:
78:50 3597.2
ωδοποίησε
He opened 5147
τρίβον
the road 3588
τη
3709-1473
οργή αυτού
of his anger; 3756
ουκ
he did not 5339
εφείσατο
spare 575
από
[2from 2288
θανάτου
3death 3588
των
5590-1473
ψυχών αυτών
1their souls]; 2532
και
and 3588
τα
2934-1473
κτήνη αυτών
[2their cattle 1519
εις
3to 2288
θάνατον
4death 4788
συνέκλεισε
1he consigned].
Wyprostował ścieżkę gniewowi swemu, nie zachował od śmierci duszy ich, i na bydło ich powietrze dopuścił; Dał upust gniewowi swemu, Nie ochronił od śmierci duszy ich, A życie ich wydał zarazie. Uczynił drogę ścieżce gniewu swego: nie wypuścił dusz ich od śmierci: i bydło ich w śmierci zawarł. Putiesotwori stieziu gniewu swojemu, i nie poszczadie ot smierti dusz ich, i skoty ich w smierti zakliuczi: Путесотвори2 стезю2 гнёву своемY, и3 не пощадЁ t смeрти дyшъ и4хъ, и3 скоты2 и4хъ въ смeрти заключи2: Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́: Проложил путь гневу Своему и не пощадил душ их, и навел мор на скот их;
Ps78(77),51 51 51 et percussit omne primogenitum in terra Ægypti;
primitias omnis laboris eorum in tabernaculis Cham:
78:51 2532
και
And 3960
επάταξε
he struck 3956
παν
every 4416
πρωτότοκον
first-born 1722
εν
in 1093
γη
the land *
Αιγύπτω
of Egypt; 536
απαρχήν
first-fruit 3956
πάντος
of all 4192-1473
πόνου αυτών
their toil 1722
εν
in 3588
τοις
the 4638
σκηνώμασι
tents *
Χαμ
of Ham.
I pobił wszystko pierworodztwo w Egipcie, pierwiastki mocy ich w przybytkach Chamowych; Pobił wszystkich pierworodnych, w Egipcie, Pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama. I pobił wszystkie pierworodne w ziemi Egipskiéj: pierwiatski wszystkich prac ich w przybytkach Cham. i porazi wsiakoje pierworodnoje w ziemli Jegipietstiej, naczatok wsiakago truda ich w sielieniich Chamowych. и3 порази2 всsкое первор0дное въ земли2 є3гЂпетстэй, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ въ селeніихъ хaмовыхъ. и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ. и поразил первенцев всего живого в земле Египетской, начатки трудов людских в селениях Хамовых.
Ps78(77),52 52 52 et abstulit sicut oves populum suum,
et perduxit eos tamquam gregem in deserto:
78:52 2532
και
And 522
απήρεν
he departed 5613
ως
[2as 4263
πρόβατα
3sheep 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
1his people]; 2532
και
and 321-1473
ανήγαγεν αυτούς
he led them up 5616
ωσεί
as 4168
ποίμνιον
a flock 1722
εν
in 2048
ερήμω
the wilderness.
Ale jako owce wyprowadził lud swój, a wodził ich jako stada po puszczy. Jak owce wyprowadził lud swój, A wiódł ich jak trzodę po pustyni. I odjął lud swój jako owce: prowadził je jako stado na puszczy. I wozdwiże jako owcy liudi swoja, i wozwiedie ja jako stado w pustyni: И# воздви1же ћкw џвцы лю1ди сво‰, и3 возведE | ћкw стaдо въ пустhни: И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни: И поднял, словно овец, народ Свой, и повел его, словно стадо, в пустыне;
Ps78(77),53 53 53 et deduxit eos in spe, et non timuerunt,
et inimicos eorum operuit mare.
78:53 2532
και
And 3594
ωδήγησεν
he guided 1473
αυτούς
them 1909
επ'
with 1680
ελπίδι
hope; 2532
και
and 3756
ουκ
they were not 1168
εδείλίασαν
timid, 2532
και
and 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτών
[3their enemies 2572
εκάλυψε
2covered 2281
θάλασσα
1 the sea].
Wodził ich w bezpieczeństwie, tak, że się nie lękali, (a nieprzyjaciół ich okryło morze,) Prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, A nieprzyjaciół ich przykryło morze! I prowadził je w nadziei, i nie bali się: a nieprzyjacioły ich okryło morze. i nastawi ja na upowanije, i nie ubojaszasia: i wragi ich pokry morie. и3 настaви | на ўповaніе, и3 не ўбоsшасz: и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре. и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре. и направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море.
Ps78(77),54 54 54 Et induxit eos in montem sanctificationis suæ,
montem quem acquisivit dextera ejus;
et ejecit a facie eorum gentes,
et sorte divisit eis terram in funiculo distributionis;
78:54 2532
και
And 1521
εισήγαγεν
he brought 1473
αυτούς
them 1519
εις
into 3735
όρος
[2mountain 37.1-1473
αγιάσματος αυτού
1his sanctified]; 3735-3778
όρος τούτο
this mountain 3739
ο
which 2932
εκτήσατο
[2acquired 3588
η
1188-1473
δεξιά αυτού
1his right hand].
Aż ich przywiódł do świętej granicy swojej, na onę górę, której nabyła prawica jego. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, Do góry, którą nabyła prawica jego. I przywiódł je na górę poświęcenia swego, górę, któréj dostała prawica jego. I wwiedie ja w goru swiatyni swojeja, goru siju, juże stiaża diesnica jego. И# введE | въ г0ру с™hни своеS, г0ру сію2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2. И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́. И возвел их на гору святыни Своей, на гору, что стяжала десница Его.
Ps78(77),55 55 55 et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus Israël. 78:55 2532
και
And 1544
εξέβαλεν
he cast out 575
από
[2before 4383-1473
προσώπου αυτών
3their face 1484
έθνη
1nations], 2532
και
and 2815.2
εκληροδότησεν
he allotted 1473
αυτούς
them 1722
εν
by 4979
σχοινίω
a line 2815.1
κληροδοσίας
of inheritance. 2532
και
And 2681
κατεσκήνωσεν
he encamped 1722
εν
[4among 3588
τοις
4638-1473
σκηνώμασιν αυτών
5their tents 3588
τας
1the 5443
φυλάς
2tribes 3588
του
*
Ισραήλ
3of Israel].
I wyrzucił przed twarzą ich narody, i sprawił, że im przyszły na sznur dziedzictwa ich, ażeby mieszkały w przybytkach ich pokolenia Izraelskie. Wypędził przed nimi narody, Wyznaczył sznurem ich dziedzictwo I osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. I wyrzucił przed nimi pogany: i losem rozdzielił im ziemię sznurem pomiaru: i dał mieszkania w przybytkach ich pokoleniom Izraelskim. I izgna ot lica ich jazyki, i po żriebiju dadie im [ziemliu] użem żriebodajanija, i wsieli w sielieniich ich koliena Izrailiewa. И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки, и3 по жрeбію дадE и5мъ (зeмлю) ќжемъ жребодаsніz, и3 всели2 въ селeніихъ и4хъ кwлёна ї}лєва. И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева. И изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал ему землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колена Израилевы.
Ps78(77),56 56 56 Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum excelsum,
et testimonia ejus non custodierunt.
78:56 2532
και
And 3985
επείρασαν
they tested 2532
και
and 3893
παρεπίκραναν
greatly embittered 3588
τον
2316
θεόν
God 3588
τον
the 5310
ύψιστον
highest; 2532
και
and 3588
τα
3142-1473
μαρτύρια αυτού
his testimonies 3756
ουκ
they did not 5442
εφυλάξαντο
keep.
A wszakże przecież kusili i draźnili Boga najwyższego, a świadectwa jego nie strzegli. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu, I nie strzegli przykazań jego, I kusili i obrazili Boga wysokiego, i nie strzegli świadectw jego. I iskusisza i prieogorczisza Boga wyszniago, i swidienij jego nie sochranisza: И# и3скуси1ша и3 преwгорчи1ша бGа вhшнzго, и3 свидёній є3гw2 не сохрани1ша: И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша: Но искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего и откровений Его не хранили;
Ps78(77),57 57 57 Et averterunt se, et non servaverunt pactum:
quemadmodum patres eorum, conversi sunt in arcum pravum.
78:57 2532
και
And 654
απέστρεψαν
they turned 2532
και
and 114
ηθέτησαν
annulled, 2531
καθώς
as 2532
και
also 3588
οι
3962-1473
πατέρες αυτών
their fathers 3344
μετεστράφησαν
converted 1519
εις
into 5115
τόξον
[2bow 4760.1
στρεβλόν
1a crooked].
Ale się odwrócili, i przewrotnie się obchodzili, jako i ojcowie ich; wywrócili się jako łuk omylny. Lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich; Zawiedli jak łuk obwisły. I odwrócili się, a nie zachowali umowy, jako i ojcowie ich: wywrócili się, jako łuk opaczny. i otwratiszasia i otwiergoszasia, jakoże i otcy ich: priewratiszasia w łuk razwraszczen: и3 tврати1шасz и3 tверг0шасz, ћкоже и3 nтцы2 и4хъ: преврати1шасz въ лyкъ развращeнъ: и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ: и отвратились они, отступив от Бога, подобно отцам своим; стали негодными, как треснувший лук.
Ps78(77),58 58 58 In iram concitaverunt eum in collibus suis,
et in sculptilibus suis ad æmulationem eum provocaverunt.
78:58 2532
και
And 3949-1473
παρώργισαν αυτόν
they provoked him to anger 1722
εν
in 3588
τοις
1015-1473
βουνοίς αυτών
their hills; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τοις
1099.3-1473
γλυπτοίς αυτών
their carvings 3863-1473
παρεζήλωσαν αυτόν
they provoked him to jealousy.
Bo go wzruszyli do gniewu wyżynami swemi, a rytemi bałwanami swemi pobudzili go do zapalczywości. Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, A bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Ku gniewu go wzruszyli na swych pagórkach: a rycinami swemi pobudzili go ku zapalczywości. i progniewasza jego w chołmiech swoich, i wo istukannych swoich razdrażysza jego. и3 прогнёваша є3го2 въ х0лмэхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ свои1хъ раздражи1ша є3го2. и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́. И прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его.
Ps78(77),59 59 59 Audivit Deus, et sprevit,
et ad nihilum redegit valde Israël.
78:59 191-3588-2316
ήκουσεν ο θεός
God heard, 2532
και
and 5237
υπερείδε
he overlooked; 2532
και
and 1847
εξουδένωσε
he treated [2with contempt 4970
σφόδρα
3exceedingly 3588
τον
*
Ισραήλ
1Israel].
Co słysząc Bóg rozgniewał się, i zbrzydził sobie bardzo Izraela, Bóg usłyszał to, zapłonął gniewemI zupełnie odrzucił Izraela. Usłyszał Bóg i wzgardził i wniwecz obrócił bardzo lud Izraelski. ysza Bog i priezrie, i unicziży zieło Izrailia: Слhша бGъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 ї}лz: Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля: Услышал Бог, и гневно воззрел, и унизил Он Израиль;
Ps78(77),60 60 60 Et repulit tabernaculum Silo,
tabernaculum suum, ubi habitavit in hominibus.
78:60 2532
και
And 683
απώσατο
he thrust away 3588
την
the 4633
σκηνήν
tent *
Σηλώμ
of Shiloh, 4638
σκήνωμα
the tent 3739
ο
in which 2681
κατεσκήνωσεν
he encamped 1722
εν
among 444
ανθρώποις
men.
Tak, że opuściwszy przybytek w Sylo, namiot, który postawił między ludźmi, Porzucił przybytek w Sylo, Namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. I odrzucił przybytek Sylo: przybytek swój, kędy mieszkał między ludźmi. i otrinu skiniju Siłomskuju, wsielisia w cziełowiecech: и3 tри1ну ски1нію силHмскую, селeніе є4же всели1сz въ человёцэхъ: и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, всели́ся въ человѣ́цѣхъ: и отверг Он скинию Силомскую, жилище, где обитал Он среди народа;
Ps78(77),61 61 61 Et tradidit in captivitatem virtutem eorum,
et pulchritudinem eorum in manus inimici.
78:61 2532
και
And 3860
παρέδωκεν
he delivered up 1519
εις
[2into 161
αιχμαλωσίαν
3captivity 3588
την
2479-1473
ισχύν αυτών
1their strength], 2532
και
and 3588
την
2566.2-1473
καλλονήν αυτών
their beauty 1519
εις
into 5495
χείρας
the hands 2190
εχθρών
of the enemies.
Podał w niewolę moc swoję, i sławę swoję w ręce nieprzyjacielskie. Oddał w niewolę arkę przymierzaI chwałę swoją w ręce wroga, I podał moc ich w niewolą: i piękność ich w ręce nieprzyjacielskie. i priedadie w plien kriepost' ich, i dobrotu ich w ruki wragow: и3 предадE въ плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ въ рyки врагHвъ: и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ: и отдал в плен силу их, и красу их в руки врагов;
Ps78(77),62 62 62 Et conclusit in gladio populum suum,
et hæreditatem suam sprevit.
78:62 2532
και
And 4788
συνέκλεισεν
he consigned 1722
εν
[2by 4501
ρομφαία
3 the broadsword 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
1his people]; 2532
και
and 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν αυτού
his inheritance 5237
υπερείδε
he overlooked.
Dał pod miecz lud swój, a na dziedzictwo swoje rozgniewał się. Wydał lud swój na pastwę mieczaI rozgniewał się na dziedzictwo swoje. I dał pod miecz lud swój, i wzgardził dziedzictwo swoje. i zatwori wo orużyi liudi swoja i dostojanije swoje priezrie. и3 затвори2 во nрyжіи лю1ди сво‰ и3 достоsніе своE презрЁ. и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́. и предал мечу народ Свой, и достояние Свое презрел.
Ps78(77),63 63 63 Juvenes eorum comedit ignis,
et virgines eorum non sunt lamentatæ.
78:63 3588
τους
3495-1473
νεανίσκους αυτών
Their young men 2719
κατέφαγε
were devoured 4442
πυρ
by fire, 2532
και
and 3588
αι
3933-1473
παρθένοι αυτών
their virgins 3756
ουκ
were not 3996
επενθήθησαν
mourned for.
Młodzieńców jego ogień pożarł, a panienki jego nie były uczczone. Ogień pożarł młodzieńców jego, A dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych. Młodzieńce ich ogień pożarł: a panien ich nie płakano. Junoszy ich pojadie ogn', i diewy ich nie osietowany bysza: Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша: Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша: Юношей их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были;
Ps78(77),64 64 64 Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt,
et viduæ eorum non plorabantur.
78:64 3588
οι
2409-1473
ιερείς αυτών
Their priests 1722
εν
[2by 4501
ρομφαία
3 the broadsword 4098
έπεσον
1fell], 2532
και
and 3588
αι
5503-1473
χήραι αυτών
their widows 3756-2799
ουκ κλαυσθήσονται
shall not be wept over.
Kapłani jego od miecza polegli, a wdowy jego nie płakały. Kapłani jego padli od miecza, A wdowy jego nie opłakiwały zmarłych. Kapłani ich od miecza polegli: a wdowy ich nie chodziły w żałobie. swiaszczennicy ich miecziem padosza, i wdowicy ich nie opłakany budut. свzщeнницы и4хъ мечeмъ пад0ша, и3 вдови1цы и4хъ не њпл†каны бyдутъ. свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ. священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов.
Ps78(77),65 65 65 Et excitatus est tamquam dormiens Dominus,
tamquam potens crapulatus a vino.
78:65 2532
και
And 1825
εξηγέρθη
[2awakened 5613
ως
3as 3588
ο
5258.1
υπνών
4from sleep 2962
κύριος
1 the lord]; 5613
ως
as 1415
δυνατός
a mighty one 2896.1
κεκραιπαληκώς
being dizzy 1537
εξ
from 3631
οίνου
wine.
Lecz potem ocucił się Pan jako ze snu, jako mocarz wykrzykający od wina. Lecz Pan ocknął się jakby ze snu, Jak wojownik, który sobie podochocił winem. I ocucił się Pan jako ze snu: jako mocarz, upiwszy się winem. I wosta jako spia Gospod', jako silien i szumien ot wina: И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t вінA: И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́: Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин, шумный от вина;
Ps78(77),66 66 66 Et percussit inimicos suos in posteriora;
opprobrium sempiternum dedit illis.
78:66 2532
και
And 3960
επάταξε
he struck 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
his enemies 1519
εις
unto 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear; 3681
όνειδος
[4scorn 166
αιώνιον
3for eternal 1325
έδωκεν
1he appointed 1473
αυτοίς
2them].
I zaraził nieprzyjaciół swoich na pośladkach, a na wieczną hańbę podał ich. Uderzył na tyły wrogów swoichI okrył ich wieczną hańbą. I zaraził nieprzyjacioły swe na pośladkach: dał im hańbę wieczną. i porazi wragi swoja wspiat', ponoszenije wiecznoje dadie im: и3 порази2 враги2 сво‰ вспsть, поношeніе вёчное дадE и5мъ: и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ: и обратил врагов Своих вспять, поношению вечному предал их;
Ps78(77),67 67 67 Et repulit tabernaculum Joseph,
et tribum Ephraim non elegit:
78:67 2532
και
And 683
απώσατο
he thrust away 3588
το
the 4638
σκήνωμα
tent *
Ισωήφ
of Joseph; 2532
και
and 3588
την
the 5443
φυλήν
tribe *
Εφραϊμ
of Ephraim 3756
ουκ
he did not 1586
εξελέξατο
choose.
Ale choć wzgardził namiotem Józefowym, a pokolenia Efraimowego nie obrał, Wzgardził namiotem Józefa, A plemienia Efraima nie wybrał, I odrzucił namiot Józephów: i nie obrał pokolenia Ephraim. i otrinu sielienije Iosifowo, i kolieno Jefriemowo nie izbra: и3 tри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA: и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́: и отверг жилище Иосифа, и колено Ефремово не избрал;
Ps78(77),68 68 68 sed elegit tribum Juda,
montem Sion, quem dilexit.
78:68 1586
εξελέξατο
He chose 3588
την
the 5443
φυλήν
tribe *
Ιούδα
of Judah, 3588
το
3735
όρος
mount 3588
το
*
Σιών
Zion 3739
ο
which 25
ηγάπησε
he loved.
Wszakże obrał pokolenie Judowe, i górę Syon, którą umiłował. Lecz wybrał plemię JudyI górę Syjon, którą miłuje. Ale obrał pokolenie Judy, górę Syon, którą umiłował. i izbra kolieno Iudowo, goru Sioniu, juże wozliubi: и3 и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню, ю4же возлюби2: и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́: избрал Он колено Иудово, гору Сион, возлюбленную Им.
Ps78(77),69 69 69 Et ædificavit sicut unicornium sanctificium suum,
in terra quam fundavit in sæcula.
78:69 2532
και
And 3618
ωκοδόμησεν
he built 5613
ως
[2as 3439.2
μονοκέρωτος
3 the unicorn 3588
το
37.1-1473
αγίασμα αυτού
1his sanctuary] 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth; 2311-1473
εθεμελίωσεν αυτήν
he laid its foundation 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
I wystawił sobie jako pałac wysoki świątnicę swoję, jako ziemię, którą ugruntował na wieki. Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki. I zbudował, jako jednorożców, świątnicę swoję na ziemi, którą ugruntował na wieki. i sozda jako jedinoroga swiatiliszcze swoje: na ziemli osnowa i w wiek. и3 создA ћкw є3динор0га с™и1лище своE: на земли2 њсновA и5 въ вёкъ. и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ. И сделал неприступным, как логово единорога, святилище Свое; на земле основал его навеки.
Ps78(77),70 70 70 Et elegit David, servum suum,
et sustulit eum de gregibus ovium;
de post fœtantes accepit eum:
78:70 2532
και
And 1586
εξελέξατο
he chose *
Δαυίδ
David 3588
τον
1401-1473
δούλον αυτού
his servant; 2532
και
and 353
ανέλαβεν
he took 1473
αυτόν
him 1537
εκ
from out of 3588
των
the 4168
ποιμνίων
flocks 3588
των
of the 4263
προβάτων
sheep;
I obrał Dawida sługę swego, wziąwszy go z obór owczych; Wybrał Dawida, sługę swego, Powołał go od trzód owiec. I obrał Dawida, sługę swego, i wziął go od trzód owiec, od kotnych owiec wziął go; I izbra Dawida raba swojego, i wosprijat jego ot stad owczich: И# и3збрA дв7да рабA своего2, и3 воспріsтъ є3го2 t стaдъ џвчихъ: И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ: И избрал Давида, раба Своего, взял его от пастбищ овчих;
Ps78(77),71 71 71 pascere Jacob servum suum,
et Israël hæreditatem suam.
78:71 1843.2
εξόπισθεν
even from behind 3588
των
the ones 3068.2
λοχευομένων
giving birth 2983
έλαβεν
he took 1473
αυτόν
him, 4165
ποιμαίνειν
to tend *
Ιακώβ
Jacob 3588
τον
1401-1473
δούλον αυτού
his servant, 2532
και
and *
Ισραήλ
Israel 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν αυτού
his inheritance.
Gdy chodził za owcami kotnemi, przyprowadził go, aby pasł Jakóba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego; Przywiódł go do owiec karmiących, Aby pasł Jakuba, lud jego, I Izraela, dziedzictwo jego. Aby pasł Jakóba, sługę jego, i Izraela, dziedzictwo jego. ot doilic pojat jego, pasti Iakowa raba swojego, i Izrailia dostojanije swoje. t дои1лицъ поsтъ є3го2, пасти2 їaкwва рабA своего2, и3 ї}лz достоsніе своE. от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́. от стад овчих взял его пасти Иакова, раба Своего, и Израиль, достояние Свое;
Ps78(77),72 72 72 Et pavit eos in innocentia cordis sui,
et in intellectibus manuum suarum deduxit eos.
78:72 2532
και
And 4165
εποίμανεν
he tended 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 3588
τη
the 171.1
ακακία
innocence 3588
της
2588-1473
καρδίας αυτού
of his heart; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
ταις
the 4907
συνέσεσι
skillfulness 3588
των
5495-1473
χειρών αυτού
of his hands 3594
ωδήγησεν
he guided 1473
αυτούς
them.
Który ich pasł w szczerości serca swego, a w roztropności rąk swoich prowadził ich. I on pasł ich w prawości serca swego, I prowadził ich rozsądnie ręką swoją. I pasł je w niewinności serca swego: a w roztropności rąk swoich prowadził je. I upasie ja w niezłobii sierdca swojego, i w razumiech ruku swojeiu nastawił ja jest'. И# ўпасE | въ неѕл0біи сeрдца своегw2, и3 въ рaзумэхъ рукY своє1ю настaвилъ | є4сть. И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть. и пас их Давид в незлобии сердца своего и рукою своею мудро направлял их.
Chwała