Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 8 WIELKOŚĆ BOGA I PRZEDZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA.
Ps8,1 1 1 In finem, pro torcularibus. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 3025
ληνών
wine vats; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 8:1 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
2962-1473
κυριός ημών
our Lord, 5613
ως
how 2298
θαυμαστόν
wonderful 3588
το
3686-1473
όνομά σου
is your name 1722
εν
in 3956
πάση
all 3588
τη
the 1093
γη
earth. 3754
ότι
For 1869
επήρθη
[2was lifted 3588
η
3168.1-1473
μεγαλοπρέπειά σου
1your majesty] 5231
υπεράνω
up above 3588
των
the 3772
ουρανών
heavens.
Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy. (8:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino”. Psalm Dawidowy. (8:1) Na koniec za prasy, Psalm Dawidowi. W koniec, o tocziliech, psałom Dawidu. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, о точилах, псалом Давида, 8
Ps8,2 2 2 Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
quoniam elevata est magnificentia tua super cælos.
8:2 1537
εκ
From out of 4750
στόματος
the mouths 3516
νηπίων
of infants 2532
και
and 2337
θηλαζόντων
ones nursing 2675
κατηρτίσω
you ready 136
αίνον
praise 1752
ένεκα
because of 3588
των
2190-1473
εχθρών σου
your enemies, 3588
του
2647
καταλύσαι
to depose 2190
εχθρόν
the enemy 2532
και
and 1557.1
εκδικητήν
the avenger.
(8:2) Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! któryś wyniósł chwałę twoję nad niebiosa. (8:2) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. (8:2) Panie, Panie nasz! jakóż dziwne jest imię twoje po wszystkiéj ziemi; albowiem wyniosła się wielmożność twoja nad niebiosa. Gospodi Gospod' nasz, jako czudno imia twoje po wsiej ziemli, jako wziatsia wielikoliepije twoje priewysze niebies. ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsтсz великолёпіе твоE превhше нб7съ. Го́споди Госпо́дь на́шъ, я́ко чу́дно и́мя твое́ по все́й земли́, я́ко взя́т­ся великолѣ́пiе твое́ превы́ше небе́съ. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Ибо вознеслось величие Твое превыше небес!
Ps8,3 3 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos,
ut destruas inimicum et ultorem.
8:3 3754
ότι
For 3708
όψομαι
I shall see 3588
τους
the 3772
ουρανούς
heavens, 2041
έργα
the works 3588
των
1147-1473
δακτύλων σου
of your fingers; 4582
σελήνην
the moon 2532
και
and 792
αστέρας
stars 3739
α
which 1473
συ
you 2311
εθεμελίωσας
founded.
(8:3) Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści. (8:3) Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela. (8:3) Z ust niemówiątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę dla nieprzyjaciół twoich, abyś zepsował nieprzyjaciela i mściciela. Iz ust mładieniec i ssuszczych sowierszył jesi chwału, wrag twoich radi, jeże razruszyti wraga i miestnika. И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вр†гъ твои1хъ рaди, є4же разруши1ти врагA и3 мeстника. Изъ у́стъ младе́нецъ и ссу́щихъ соверши́лъ еси́ хвалу́, вра́гъ тво­и́хъ ра́ди, е́же разруши́ти врага́ и ме́ст­ника. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя.
Ps8,4 4 4 Quoniam videbo cælos tuos, opera digitorum tuorum,
lunam et stellas quæ tu fundasti.
8:4 5100
τι
What 1510.2.3
εστιν
is 444
άνθρωπος
man 3754
ότι
that 3403
μιμνήσκη
you remember 1473
αυτού
him? 2228
η
or 5207
υιός
a son 444
ανθρώπου
of man 3754
ότι
that 1980
επισκέπτη
you visit 1473
αυτόν
him?
(8:4) Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, (8:4) Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: (8:4) Albowiem oglądam niebiosa twoje, dzieła palców twoich: księżyc i gwiazdy, któreś ty fundował. Jako uzriu niebiesa, dieła pierst twoich, łunu i zwiezdy, jaże ty osnował jesi: Ћкw ўзрю2 небесA, дэлA пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ±же ты2 њсновaлъ є3си2: Я́ко узрю́ небеса́, дѣла́ пе́рстъ тво­и́хъ, луну́ и звѣ́зды, я́же ты́ основа́лъ еси́: Вот смотрю на небеса, деяния рук Твоих, на луну и звезды, сотворенные Тобою!
Ps8,5 5 5 Quid est homo, quod memor es ejus?
aut filius hominis, quoniam visitas eum?
8:5 1639.2
ηλάττωσας
You lessened 1473
αυτόν
him 1024
βραχύ
short of 5100
τι
any 3844
παρ'
of 32
αγγέλους
the angels; 1391
δόξη
with glory 2532
και
and 5092
τιμή
honor 4737
εστεφάνωσας
you crowned 1473
αυτόν
him;
(8:5) Tedy mówię: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz? (8:5) Czymże jest człowiek, że o nim pamietasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? (8:5) Cóż jest człowiek, iże nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iże go nawiedzasz? czto jest' cziełowiek, jako pomniszy jego? ili syn cziełowiecz', jako posieszczajeszy jego? что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw посэщaеши є3го2; что́ е́сть человѣ́къ, я́ко по́мниши его́? или́ сы́нъ человѣ́чь, я́ко посѣща́еши его́? Кто есть человек, что помнишь Ты его? Или сын человеческий, что посещаешь Ты его?
Ps8,6 6 6 Minuisti eum paulominus ab angelis;
gloria et honore coronasti eum;
8:6 2532
και
and 2525
κατέστησας
you placed 1473
αυτόν
him 1909
επί
over 3588
τα
the 2041
έργα
works 3588
των
5495-1473
χειρών σου
of your hands. 3956
πάντα
All things 5293
υπέταξας
you submitted 5270
υποκάτω
underneath 3588
των
4228-1473
ποδών αυτού
his feet —
(8:6) Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. (8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. (8:6) Uczyniłeś go mało co mniejszym od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Umalił jesi jego małym czim ot angieł, sławoju i cziestiju wienczał jesi jego: Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2: Ума́лилъ еси́ его́ ма́лымъ чи́мъ от­ а́нгелъ, сла́вою и че́стiю вѣнча́лъ еси́ его́: Умалил Ты его лишь немногим пред ангелами, славою и честью увенчал его;
Ps8,7 7 7 et constituisti eum super opera manuum tuarum. 8:7 4263
πρόβατα
sheep 2532
και
and 1016
βόας
oxen 537
απάσας
all together, 2089-1161
έτι δε
and still 2532
και
also 3588
τα
the 2934
κτήνη
cattle 3588
του
of the 3977.1
πεδίου
plain,
(8:7) Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego. (8:7) Dałeś mu panowanie nad dziełami rak swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego: (8:7) I postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich: podałeś wszystko pod nogi jego. i postawił jesi jego nad dieły ruku twojeiu, wsia pokorił jesi pod nozie jego: и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2: и поста́вилъ еси́ его́ надъ дѣ́лы руку́ твое́ю, вся́ покори́лъ еси́ подъ но́зѣ его́: и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его:
Ps8,8 8 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus,
oves et boves universas,
insuper et pecora campi,
8:8 3588
τα
the 4071
πετεινά
winged creatures 3588
του
of the 3772
ουρανού
heaven, 2532
και
and 3588
τους
the 2486
ιχθύας
fishes 3588
της
of the 2281
θαλάσσης
sea — 3588
τα
the 1279
διαπορεύομενα
ones traveling over 5147
τρίβους
the paths 2281
θαλασσών
of the seas.
(8:8) Owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne. (8:8) Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne, (8:8) Owce i woły wszystkie, nad to i zwierzęta polne. owcy i woły wsia, jeszcze że i skoty pol'skija, џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 скоты2 польск‡z, о́вцы и волы́ вся́, еще́ же и скоты́ поль­скі́я, овец и волов, и всякий скот полевой,
Ps8,9 9 9 volucres cæli, et pisces maris
qui perambulant semitas maris.
8:9 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
2962-1473
κυριός ημών
our Lord, 5613
ως
how 2298
θαυμαστόν
wonderful 3588
το
3686-1473
όνομά σου
is your name 1722
εν
in 3956
πάση
all 3588
τη
the 1093
γη
earth.
(8:9) Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieszkach morskich. (8:9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. (8:9) Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich. pticy niebiesnyja i ryby morskija, priechodiaszczyja stiezi morskija. пти6цы небє1сныz и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z. пти́цы небе́сныя и ры́бы морскі́я, преходя́щыя стези́ морскі́я. птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими.
Ps8,10 10 10 Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
(8:10) Panie, Panie nasz! jako zacne jest imię twoje po wsystkiej ziemi! (8:10) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! (8:10) Panie, Panie nasz! jakoż dziwne jest imię twoje po wszystkiéj ziemi. Gospodi Gospod' nasz, jako czudno imia twoje po wsiej ziemli. ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2. Го́споди Госпо́дь на́шъ, я́ко чу́дно и́мя твое́ по все́й земли́. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле!
← dalej NIESZPORY po katyźmie I: lucernarium Ps 141(140) 
Chwała