Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 81 (80) PIEŚŃ ŚWIĄTECZNA.
Ps81(80),1 1 1 In finem, pro torcularibus. Psalmus ipsi Asaph. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 3025
ληνών
wine vats; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 81:1 21
αγαλλιάσθε
Exult 3588
τω
2316
θεώ
to God 3588
τω
998-1473
βοηθώ ημών
our helper! 214
αλαλάξατε
Shout 3588
τω
to the 2316
θεώ
God *
Ιακώβ
of Jacob!
Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt, Asafowi. (81:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino. ” Asafowy. (81:1) Na koniec, za prasy, Psalm samemu Asaphowi. W koniec, o tocziliech, psałom Asafu. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ ґсaфу Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Аса́фу. В конец, о точилах, псалом Асафа, 80
Ps81(80),2 2 2 Exsultate Deo adjutori nostro;
jubilate Deo Jacob.
81:2 2983
λάβετε
Take 5568
ψαλμόν
a psalm, 2532
και
and 1325
δότε
utter a sound 5178.2
τύμπανον
on the tambourine, 5568.1
ψαλτήριον
[2psaltery 5059.4
τερπνόν
1 and the delightful] 3326
μετά
with 2788
κιθάρας
the harp!
(81:2) Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu. (81:2) Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba! (81:2) Radujcie się Bogu, pomocnikowi naszemu: wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu. Radujtiesia Bogu pomoszczniku naszemu, woskliknitie Bogu Iakowliu: Рaдуйтесz бGу пом0щнику нaшему, воскли1кните бGу їaкwвлю: Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю: Радостно пойте Богу, Подателю помощи, восклицайте Богу Иаковлеву!
Ps81(80),3 3 3 Sumite psalmum, et date tympanum;
psalterium jucundum cum cithara.
81:3 4537
σαλπίσατε
Trump 1722
εν
during 3561
νεομηνία
the new moon — 4536
σάλπιγγι
a trumpet 1722
εν
in 2154
ευσήμω
the well-marked 2250
ημέρα
day 1859-1473
εορτής υμών
of your holiday!
(81:3) Weźmijcie psalm, przydajcie bębęn, i wdzięczną harfę z lutnią. (81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę! (81:3) Weźmijcie Psalm, a podajcie bęben, wdzięczną arfę z cytrą. priimitie psałom i daditie timpan, psałtir' krasien s gusl'mi: пріими1те pал0мъ и3 дади1те тmмпaнъ, pалти1рь красeнъ съ гyсльми: прiими́те псало́мъ и дади́те тимпа́нъ, псалти́рь красе́нъ съ гу́сльми: Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную псалтирь и гусли!
Ps81(80),4 4 4 Buccinate in neomenia tuba,
in insigni die solemnitatis vestræ:
81:4 3754
ότι
For 4366.2
πρόσταγμα
[2an order 3588
τω
*
Ισραήλ
3to Israel 1510.2.3
εστι
1it is], 2532
και
and 2917
κρίμα
a judgment 3588
τω
by the 2316
θεώ
God *
Ιακώβ
of Jacob.
(81:4) Zatrąbcie w trąbę na nowiu miesiąca, czasu ułożonego, w dzień święta naszego uroczystego. (81:4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego, (81:4) Trąbcie na nowiu w trąbę, w dzień zacny uroczystego święta waszego. wostrubitie w nowomiesiaczii truboju, wo błagoznamienityj dien' prazdnika waszego: воструби1те въ новомcчіи труб0ю, во бlгознамени1тый дeнь прaздника вaшегw: воструби́те въ новоме́сячiи трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́­шего: Вострубите в новолуние трубою, в торжественный день праздника вашего!
Ps81(80),5 5 5 quia præceptum in Israël est,
et judicium Deo Jacob.
81:5 3142
μαρτύριον
[3to be a testimony 1722
εν
4among 3588
τω
*
Ισωήφ
5Joseph 5087
έθετο
1He made 1473
αυτόν
2it], 1722
εν
during 3588
τω
1831-1473
εξελθείν αυτόν
his coming forth 1537
εκ
from out of 1093
γης
the land *
Αιγύπτου
of Egypt; 1100
γλώσσαν
a tongue 3739
ην
which 3756-1097
ουκ έγνω
knew not, 191
ήκουσεν
he heard.
(81:5) Albowiem jest postanowienie w Izraelu, prawo Boga Jakóbowego. (81:5) Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba! (81:5) Albowiem jest rozkazanie w Izraelu, i wyrok Bogu Jakóbowemu. jako powielienije Izrailiewi jest', i sud'ba Bogu Iakowliu. ћкw повелёніе ї}леви є4сть, и3 судьбA бGу їaкwвлю. я́ко повелѣ́нiе Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. Ибо таково повеление Израилю и приговор Бога Иаковлева!
Ps81(80),6 6 6 Testimonium in Joseph posuit illud,
cum exiret de terra Ægypti;
linguam quam non noverat, audivit.
81:6 868
απέστησεν
He removed 575
από
[2from 733.1
άρσεων
3tribute 3588
τον
3577-1473
νώτον αυτού
1his back]; 3588
αι
5495-1473
χείρες αυτού
his hands 1722
εν
[2to 3588
τω
3the 2894
κοφίνω
4hamper 1398
εδούλευσαν
1were enslaved].
(81:6) Na świadectwo w Józefie wystawił je, kiedy był wyszedł przeciw ziemi egipskiej, kędym słyszał język, któregom nie rozumiał. (81:6) Przykazanie to dał Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem: (81:6) Postanowił to na świadectwo w Józeph, gdy wychodził z ziemie Egipskiéj: słyszał język, którego nie umiał. Swidienije wo Iosifie położy je, wniegda izyti jemu ot ziemli Jegipietskija: jazyka, jegoże nie wiediasze, usłysza. Свидёніе во їHсифэ положи2 є5, внегдA и3зhти є3мY t земли2 є3гЂпетскіz: љзhка, є3гHже не вёдzше, ўслhша. Свидѣ́нiе во Ио́сифѣ положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от­ земли́ Еги́петскiя: язы́ка, его́же не вѣ́дяше, услы́ша. Откровение даровал Он Иосифу, когда он покидал землю Египетскую, там слышал он язык, ранее ему неведомый.
Ps81(80),7 7 7 Divertit ab oneribus dorsum ejus;
manus ejus in cophino servierunt.
81:7 1722
εν
In 2347
θλίψει
affliction 1941
επεκαλέσω
you called upon 1473
με
me, 2532
και
and 4506
ερρυσάμην
I rescued 1473
σε
you. 1873
επήκουσά
I heeded 1473
σου
you 1722
εν
in 614
αποκρύφω
the concealed place 2616.6
καταιγίδος
of the gale; 1316.1
διάψαλμα
PAUSE. 1381
εδοκίμασά
I tried 1473
σε
you 1909
επί
at 5204
ύδατος
Water 485
αντιλογίας
of Dispute.
(81:7) Wybawiłem, mówi Bóg, od brzemienia ramię jego, a ręce jego od dźwigania kotłów uwolnione. (81:7) Zdjąłem brzemię z barków twoich, Dłonie twe są wolne od dźwigania koszów. (81:7) Wybawił od brzemion ramiona jego: ręce jego służyły koszem. Otiat ot briemienie chriebiet jego: ruce jego w koszy porabotastie. Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ. Отя́тъ от­ бре́мене хребе́тъ его́: ру́цѣ его́ въ коши́ порабо́тастѣ. Снял Он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину.
Ps81(80),8 8 8 In tribulatione invocasti me, et liberavi te.
Exaudivi te in abscondito tempestatis;
probavi te apud aquam contradictionis.
81:8 191
άκουσον
Hear, 2992-1473
λαός μου
O my people! 2532
και
and 1263
διαμαρτύρομαί
I will testify 1473
σοι
to you, *
Ισραήλ
O Israel, 1437
εάν
if 191
ακούσης
you should hear 1473
μου
me.
(81:8) Gdyś mię w ucisku wzywał. wyrwałem cię, i wysłuchałem cię w skrytości gromu, doświadczałem cię u wód poswarku. Sela. (81:8) Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela. (81:8) Wzywałeś mię w ucisku, a wybawiłem cię: wysłuchałem cię w tajniku burzy; doświadczałem cię nad wodami swaru. W skorbi prizwał mia jesi, i izbawich tia: usłyszach tia w tajnie burnie: iskusich tia na wodie prieriekanija. Въ ск0рби призвaлъ мS є3си2, и3 и3збaвихъ тS: ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ: и3скуси1хъ тS на водЁ прерэкaніz. Въ ско́рби при­­зва́лъ мя́ еси́, и изба́вихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ та́йнѣ бу́рнѣ: искуси́хъ тя́ на водѣ́ прерѣка́нiя. "В скорби призвал ты Меня, и избавил Я тебя; услышал тебя в таинственной буре; испытал тебя у источников во время раздоров.
Ps81(80),9 9 9 Audi, populus meus, et contestabor te.
Israël, si audieris me,
81:9 3756-1510.8.3
ουκ έσται
There will not be 1722
εν
in 1473
σοι
you 2316
θεός
a god 4372
πρόσφατος
newly made, 3761
ουδέ
nor 4352
προσκυνήσεις
shall you do obeisance to 2316-245
θεώ αλλοτρίω
an alien god.
(81:9) Tedym rzekł: Słuchaj, ludu mój! a oświadczę się przeciwko tobie, o Izraelu! będzieszli mię słuchał. (81:9) Słuchaj, ludu mój! Upominam cię! Izraelu, obyś mnie słuchał! (81:9) Słuchaj, ludu mój, a oświadczę się na cię: Izraelu, jeźli mię usłuchasz. yszytie, liudije moi, i zaswidietiełstwuju wam, Izrailiu, aszcze posłuszajeszy mienie: Слhшите, лю1діе мои2, и3 засвидётельствую вaмъ, ї}лю, ѓще послyшаеши менє2: Слы́шите, лю́дiе мо­и́, и засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ, Изра́илю, а́ще послу́шаеши мене́: Внимай, народ Мой, Я свидетельствую тебе, Израиль, слушай Меня:
Ps81(80),10 10 10 non erit in te deus recens,
neque adorabis deum alienum.
81:10 1473-1063
εγώ γαρ
For I 1510.2.1
ειμι
am 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316-1473
θεός σου
your God; 3588
ο
the 321
αναγαγών
one leading 1473
σε
you 1537
εκ
from out of 1093
γης
the land *
Αιγύπτου
of Egypt. 4115
πλάτυνον
Widen 3588
το
4750-1473
στόμα σου
your mouth! 2532
και
and 4137
πληρώσω
I shall fill 1473
αυτό
it.
(81:10) I nie będziesz miał boga cudzego, ani się będziesz kłaniał bogu obcemu; (81:10) Niech nie będzie u ciebie boga innegoI nie kłaniaj się bogu obcemu (81:10) Nie będzie w tobie Boga nowego: i nie będziesz chwalił Boga cudzego. nie budiet tiebie bog now, niże pokłoniszysia bogu czużdiemu. не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz б0гу чуждeму. не бу́детъ тебѣ́ бо́гъ но́въ, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. да не будет у тебя бога нового, да не поклонишься богу чужому!
Ps81(80),11 11 11 Ego enim sum Dominus Deus tuus,
qui eduxi te de terra Ægypti.
Dilata os tuum, et implebo illud.
81:11 2532
και
But 3756
ουκ
[2did not 191
ήκουσεν
3hear 3588
ο
2992-1473
λαός μου
1my people] 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice; 2532
και
and *
Ισραήλ
Israel 3756
ου
gave no 4337
προσέσχε
heed 1473
μοι
to me.
(81:11) (Albowiem Jam Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej;) otwórz usta twoje, a napełnięć je. (81:11) Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je! (81:11) Bomci ja jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiéj: rozszerz usta twoje, a napełnię je. Az bo jesm' Gospod' Bog twoj, izwiedyj tia ot ziemli Jegipietskija: razszyri usta twoja, i ispołniu ja. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS, и3 и3сп0лню |. А́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя: разшири́ уста́ твоя́, и испо́лню я́. Ибо Я, Господь Бог твой, Я вывел тебя из земли Египетской! Отверзи уста твои и вложу в них слово Мое!
Ps81(80),12 12 12 Et non audivit populus meus vocem meam,
et Israël non intendit mihi.
81:12 2532
και
And 1821-1473
εξαπέστειλα αυτούς
I sent them out 2596
κατά
according to 3588
τα
the 2006.1
επιτηδεύματα
practices 3588
των
2588-1473
καρδιών αυτών
of their hearts; 4198
πορεύσονται
they shall go 1722
εν
in 3588
τοις
2006.1-1473
επιτηδεύμασιν αυτών
their practices.
(81:12) Ale lud mój nie usłuchał głosu mego, a Izrael nie przestał na mnie. (81:12) Lecz lud mój nie słucha głosu mego, A Izrael nie był mi uległy. (81:12) A nie słuchał lud mój głosu mego: a Izrael nie dbał na mię. I nie posłuszasza liudije moiasa mojego, i Izrail' nie wniat mi: И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2, и3 ї}ль не внsтъ ми2: И не послу́шаша лю́дiе мо­и́ гла́са мо­его́, и Изра́иль не вня́тъ ми́: Но не послушал народ Мой гласа Моего, Израиль не внял Мне;
Ps81(80),13 13 13 Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum;
ibunt in adinventionibus suis.
81:13 1487
ει
If 3588
ο
2992-1473
λαός μου
my people 191
ήκουσέ
heard 1473
μου
me, *
Ισραήλ
[2Israel 3588
ταις
3598-1473
οδοίς μου
4by my ways 1487
ει
1if 4198
επορεύθη
3were gone],
(81:13) Przetoż puściłem ich za żądzami serca ich, i chodzili za radami swemi. (81:13) Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich. (81:13) I puściłem je za żądzami serc ich: pójdą w wynalazkach swoich. i otpustich ja po naczinanijem sierdiec ich, pojdut w naczinaniich swoich. и3 tпусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ, п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ. и от­пусти́хъ я́ по начина́ниемъ серде́цъ и́хъ, по́йдутъ въ начина́нiихъ сво­и́хъ. и дал Я им волю следовать желаниям сердец их; да пойдут они путями своими!
Ps81(80),14 14 14 Si populus meus audisset me,
Israël si in viis meis ambulasset,
81:14 1722-3588-3367
εν τω μηδενί
not the less 302
αν
would 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτών
[2their enemies 5013
εταπείνωσα
1I humbled], 2532
και
and 1909
επί
[3upon 3588
τους
4the ones 2346
θλίβοντας
5afflicting 1473
αυτούς
6them 1911-302
επέβαλον αν
1I would have put 3588
την
5495-1473
χείρά μου
2my hand].
(81:14) Oby mię był lud mój posłuchał, a Izrael drogami mojemi chodził! (81:14) O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi! (81:14) By był lud mój słuchał mię, by był Izrael chodził drogami mojemi: Aszcze bysza liudije moi posłuszali mienie, Izrail' aszcze by w puti moja chodił: Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менє2, ї}ль ѓще бы въ пути6 мо‰ ходи1лъ: А́ще бы́ша лю́дiе мо­и́ послу́шали мене́, Изра́иль а́ще бы въ пути́ моя́ ходи́лъ: Если бы народ Мой слушался Меня, если бы Израиль держался путей Моих,
Ps81(80),15 15 15 pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem,
et super tribulantes eos misissem manum meam.
81:15 3588
οι
The 2190
εχθροί
enemies 2962
κυρίου
of the lord 5574
εψεύσαντο
lied 1473
αυτώ
to him, 2532
και
and 1510.8.3
έσται
[2will be 3588
ο
2540-1473
καιρός αυτών
1their time] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(81:15) W krótkim czasie bym był nieprzyjaciół ich poniżył, a przeciw nieprzyjaciołom ich obróciłbym rękę swą. (81:15) Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ichI zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. (81:15) Snadźbym był łacno poniżył nieprzyjacioły ich: a na trapiące je, obróciłbym rękę swoję. ni o cziesomże ubo wragi jego smirił bych, i na oskorbliajuszczyja ich wozłożył bych ruku moju. ни њ чес0мже ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ, и3 на њскорблsющыz и5хъ возложи1лъ бhхъ рyку мою2. ни о чесо́мже у́бо враги́ его́ смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз­ложи́лъ бы́хъ ру́ку мою́. немедля смирил бы Я врагов его и на оскорбителей его наложил бы руку Мою!
Ps81(80),16 16 16 Inimici Domini mentiti sunt ei,
et erit tempus eorum in sæcula.
81:16 2532
και
And 5595
εψώμισεν
he fed 1473
αυτούς
them 1537
εκ
of 4720.1
στέατος
the fat 4447.1
πυρού
of wheat; 2532
και
and 1537
εκ
[3from out of 4073
πέτρας
4 the rock 3192
μέλι
5 with honey 5526
εχόρτασεν
1he filled 1473
αυτούς
2them].
(81:16) Ci, którzy w nienawiści mają Pana, choć obłudnie, poddaćby się im musieli, i byłby czas ich aż na wieki. (81:16) Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, A czas ich trwałby wiecznie. (81:16) Nieprzyjaciele Pańscy skłamali mu: i będzie czas ich na wieki. Wrazi Gospodni sołgasza jemu, i budiet wriemia ich w wiek: Врази2 гDни солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ: Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́детъ вре́мя и́хъ въ вѣ́къ: Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа Моего длилось бы вечно;
Ps81(80),17 17 17 Et cibavit eos ex adipe frumenti,
et de petra melle saturavit eos.
(81:17) I karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem z opoki nasyciłbym ich. (81:17) Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały. (81:17) I nakarmił je tłustością zboża: i nasycił je miodem z opoki. i napita ich ot tuka pszeniczna, i ot kamienie mieda nasyti ich. и3 напитA и5хъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене мeда насhти и5хъ. и напита́ и́хъ от­ ту́ка пшени́чна, и от­ ка́мене ме́да насы́ти и́хъ. и Я напитал бы его тучной пшеницей, и мед из камня источил бы ему".
Chwała