Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 82 (81) LOS NIEGODZIWYCH SĘDZIÓW.
Ps82(81),1 1 1 Psalmus Asaph. Deus stetit in synagoga deorum;
in medio autem deos dijudicat.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 82:1 3588
ο
2316
θεός
God 2476
έστη
stood 1722
εν
in 4864
συναγωγή
the congregation 2316
θεών
of gods ; 1722
εν
[2in 3319
μέσω
3 the midst 1161
δε
1and] 2316
θεούς
of gods 1252
διακρίνει
he examines.
Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi: Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd. Psalm Asaphowi. Bóg stanął w zgromadzeniu bogów: a w pośrodku bogi sądzi. Bog sta w sonmie bogow, posriedie że bogi razsudit. БGъ стA въ с0нмэ богHвъ, посредё же б0ги разсyдитъ. Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ, посредѣ́ же бо́ги разсу́дитъ. Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд.
Ps82(81),2 2 2 Usquequo judicatis iniquitatem,
et facies peccatorum sumitis?
82:2 2193
έως
For 4219
πότε
how long 2919
κρίνετε
will you judge 93
αδικίαν
injustice, 2532
και
and 4383
πρόσωπα
[2persons 268
αμαρτωλών
3of sinners 2983
λαμβάνετε
1receive]?
Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwieI stawać po stronie bezbożnych? Sela. Dokądże niesprawiedliwość sądzicie, a osoby grzeszników przyjmujecie? Dokolie suditie nieprawdu, i lica griesznikow prijemlietie? Док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1ца грёшникwвъ пріeмлете; Доко́лѣ су́дите непра́вду, и ли́ца грѣ́шниковъ прiе́млете? Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников?
Ps82(81),3 3 3 Judicate egeno et pupillo;
humilem et pauperem justificate.
82:3 2919
κρίνατε
Judge 3737
ορφανώ
for the orphan, 2532
και
and 4434
πτωχώ
the poor! 5011
ταπεινόν
[2 to the humble 2532
και
3and 3993
πένητα
4needy 1344
δικαιώσατε
1Do justice]!
Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce; utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierocie: strapionego i ubogiego usprawiedliwiajcie. Suditie siru i ubogu, smiriena i niszcza oprawdajtie: Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща њправдaйте: Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте: Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему явите правду!
Ps82(81),4 4 4 Eripite pauperem,
et egenum de manu peccatoris liberate.
82:4 1807
εξέλεσθε
Deliver 3993
πένητα
the needy 2532
και
and 4434
πτωχόν
the poor! 1537
εκ
[3from 5495
χειρός
4 the hand 268
αμαρτωλού
5of the sinner 4506
ρύσασθε
1rescue 1473
αυτόν
2him]!
Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go. Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych! Wyrwijcie ubogiego: a nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie. izmitie niszcza i uboga, iz ruki grieszniczi izbawitie jego. и3зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвите є3го2. изми́те ни́ща и убо́га, изъ руки́ грѣ́шничи изба́вите его́. Спасите нищего и убогого, из руки грешника избавьте их!
Ps82(81),5 5 5 Nescierunt, neque intellexerunt;
in tenebris ambulant:
movebuntur omnia fundamenta terræ.
82:5 3756
ουκ
They did not 1097
έγνωσαν
know, 3761
ουδέ
nor 4920
συνήκαν
perceived. 1722
εν
[2in 4655
σκότει
3darkness 1279
διαπορεύονται
1They travel]. 4531
σαλευθήσονται
[6shall be shaken 3956
πάντα
1All 3588
τα
2the 2310
θεμέλια
3foundations 3588
της
4of the 1093
γης
5earth].
Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi. Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi. Nie umieli, ani rozumieli: chodzą w ciemnościach. Zachwieją się wszystkie grunty ziemie. Nie poznasza, niże urazumiesza, wo tmie chodiat: da podwiżatsia wsia osnowanija ziemli. Не познaша, нижE ўразумёша, во тьмЁ х0дzтъ: да подви1жатсz вс‰ њснов†ніz земли2. Не позна́ша, ниже́ уразумѣ́ша, во тмѣ́ хо́дятъ: да подви́жат­ся вся́ основа́нiя земли́. Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят! Да содрогнутся основания земли!
Ps82(81),6 6 6 Ego dixi: Dii estis,
et filii Excelsi omnes.
82:6 1473
εγώ
I 2036
είπα
said, 2316-1510.2.5
θεοί εστέ
You are gods, 2532
και
and 5207
υιοί
[2sons 5310
υψίστου
3of the highest 3956
πάντες
1all].
Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. Rzekłem: Wyście bogamiI wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, Jam rzekł: Jesteście bogowie i synowie Najwyższego wszyscy. Az riech: bozi jestie, i synowie wyszniago wsi: Ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw вси2: А́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́, и сы́нове вы́шняго вси́: Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего!
Ps82(81),7 7 7 Vos autem sicut homines moriemini,
et sicut unus de principibus cadetis.
82:7 1473-1161
υμείς δε
But you 5613
ως
[2as 444
άνθρωποι
3men 599
αποθνήσκετε
1die]; 2532
και
and 5613
ως
[2as 1520
εις
3one 3588
των
4of the 758
αρχόντων
5rulers 4098
πίπτετε
1fall].
A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie. Lecz jak ludzie pomrzecieI upadniecie jak każdy książę. A wy pomrzecie jako ludzie: a jako jeden z książąt upadniecie. wy że jako cziełowiecy umirajetie, i jako jedin ot kniaziej padajetie. вh же ћкw человёцы ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете. вы́ же я́ко человѣ́цы умира́ете, и я́ко еди́нъ от­ князе́й па́даете. Но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей, можете пасть.
Ps82(81),8 8 8 Surge, Deus, judica terram,
quoniam tu hæreditabis in omnibus gentibus.
82:8 450
ανάστα
Rise up, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2919
κρίνον
judge 3588
την
the 1093
γην
earth! 3754
ότι
for 1473
συ
you 2624.1
κατακληρονομήσεις
shall inherit 1722
εν
among 3956
πάσι
all 3588
τοις
the 1484
έθνεσιν
nations.
Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody. Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Powstań, Boże, sądź ziemię; bo ty odziedziczysz wszystkie narody. Woskriesni, Boże, sudi ziemli: jako ty nasliediszy wo wsiech jazycech. Воскrни2, б9е, суди2 земли2: ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ. Воскре́сни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ́диши во всѣ́хъ язы́цѣхъ. Восстань, Боже, сотвори суд над землей, ибо Ты станешь Владыкой всех народов!