Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 84 (83) RADOŚCIĄ JEST IŚĆ DO DOMU PAŃSKIEGO!
↓GODZINA IX początek 
Ps84(83),1 1 1 In finem, pro torcularibus filiis Core. Psalmus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
[2for 3588
των
3the 3025
ληνών
4wine vats 3588
τοις
5to the 5207
υιοίς
6sons *
Κορέ
7of Korah 5568
ψαλμός
1a psalm]. 84:1 5613
ως
How 27
αγαπητά
beloved 3588
τα
4638-1473
σκηνώματά σου
are your tents, 2962
κύριε
O lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces.
Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt, synom Korego psalm. (84:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino”. Psalm synów Koracha. (84:1) Na koniec, za prasy, synom Korego, Psalm. W koniec, o tocziliech, synom Korieowym, psałom. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ. В конец, о точилах, сынов Кореевых, псалом 83
Ps84(83),2 2 2 Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! 84:2 1971
επιποθεί
[2longs after 2532
και
3and 1587
εκλείπει
4falters 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 1519
εις
for 3588
τας
the 833
αυλάς
courtyards 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord. 3588
η
2588-1473
καρδία μου
My heart 2532
και
and 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
my flesh 21
ηγαλλιάσαντο
exulted 1909
επί
over 2316-2198
θεόν ζώντα
the living God.
(84:2) O jako są miłe przybytki twoje, Panie zastępów! (84:2) O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! (84:2a) Jako miłe przybytki twoje, Panie zastępów: Kol' wozliublienna sielienija twoja, Gospodi sił. К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ. Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́, Го́споди си́лъ. Сколь желанны мне обители Твои, Господи сил!
Ps84(83),3 3 3 Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini;
cor meum et caro mea exsultaverunt in Deum vivum.
84:3 2532-1063
και γαρ
For even 4765
στρουθίον
the sparrow 2147
εύρεν
finds 1438
εαυτώ
for himself 3614
οικίαν
a house; 2532
και
and 5167
τρυγών
the turtle-dove 3555
νοσσιάν
a nest 1438
εαυτή
for herself, 3739
ου
where 5087
θήσει
she puts 3588
τα
3556-1438
νοσσία εαυτής
her own nestlings, 3588
τα
even 2379-1473
θυσιαστήριά σου
your altars, 2962
κύριε
O lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 3588
ο
935-1473
βασιλεύς μου
my king 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
(84:3) Żąda i bardzo tęskni dusza moja do sieni Pańskich; serce moje i ciało moje pochutniwa sobie do Boga żywego. (84:3) Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. 2 (84:2b) żąda, i ustaje dusza moja do pałaców Pańskich. 3 (84:3) Serce moje i ciało moje rozweseliły się w Bogu żywym. Żełajet i skonczawajetsia dusza moja wo dwory Gospodni: sierdce moje i płot' moja wozradowastasia o Bozie żywie. Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. Жела́етъ и скончава́ет­ся душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ воз­ра́довастася о Бо́зѣ жи́вѣ. Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни; сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге Живом.
Ps84(83),4 4 4 Etenim passer invenit sibi domum,
et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos:
altaria tua, Domine virtutum,
rex meus, et Deus meus.
84:4 3107
μακάριοι
Blessed are 3588
οι
the 2730
κατοικούντες
ones dwelling 1722
εν
in 3588
τω
3624-1473
οίκω σου
your house; 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons 3588
των
of the 165
αιώνων
eons 134
αινέσουσί
they shall praise 1473
σε
you. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(84:4) Oto i wróbel znalazł sobie domek, i jaskółka gniazdo swoje, gdzie pokłada ptaszęta swe, u ołtarzów twoich, Panie zastępów, królu mój i Boże mój! (84:4) Nawet wróbel znalazł domek, A jaskółka gniazdo dla siebie, Gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój! (84:4) Bo i wróbel nalazł sobie domek: i synogarlica gniazdo sobie, gdzieby położyła ptaszęta swoje: ołtarze twoje, Panie zastępów, królu mój, i Boże mój. Ibo ptica obrietie siebie chraminu, i gorlica gniezdo siebie, idieże położyt ptiency swoja, ołtari twoja, Gospodi sił, Cariu moj i Boże moj. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰, nлтари6 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. И́бо пти́ца обрѣ́те себѣ́ хра́мину, и го́рлица гнѣздо́ себѣ́, идѣ́же положи́тъ птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Го́споди си́лъ, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й. Ибо птица обретает себе жилище, и горлица – гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое прибежище – алтари Твои, Господи сил, Царю мой и Боже мой!
Ps84(83),5 5 5 Beati qui habitant in domo tua, Domine;
in sæcula sæculorum laudabunt te.
84:5 3107
μακάριος
Blessed is 435
ανήρ
the man 3739
ω
in whom 1510.2.3
εστιν
is 3588
η
the 484
αντίληψις
assistance 1473
αυτώ
to him 3844
παρά
from 1473
σου
you; 306.1
αναβάσεις
[4ascending 1722
εν
1in 3588
τη
2588-1473
καρδία αυτού
2his heart 1303
διέθετο
3he ordained];
(84:5) Błogosławieni, którzy mieszkają w domu twoim; będą cię na wieki chwalić. Sela. (84:5) Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, Nieustannie ciebie chwalą! Sela. (84:5) Błogosławieni, którzy mieszkają w domu twoim, Panie: na wieki wieków będą cię chwalić. Błażeni żywuszczyi w domu twojem: w wieki wiekow woschwaliat tia. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. Блаже́ни живу́щiи въ дому́ тво­е́мъ: въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ тя́. Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя!
Ps84(83),6 6 6 Beatus vir cujus est auxilium abs te:
ascensiones in corde suo disposuit,
84:6 1519
εις
into 3588
την
the 2835.1
κοιλάδα
valley 3588
του
of the 2805.1
κλαυθμώνος
place of weeping; 1519
εις
into 3588
τον
the 5117
τόπον
place 3739
ον
which 5087
έθετο
he put himself. 2532-1063
και γαρ
For even 2129
ευλογίας
[4a blessing 1325
δώσει
3will give 3588
ο
1the one 3549
νομοθετών
2establishing law].
(84:6) Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoję w tobie, i w których sercu są drogi twoje. (84:6) Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, Gdy o pielgrzymkach myśli! (84:6) Błogosławiony mąż, którego ratunek jest od ciebie: rozłożył wstępowania w sercu swojem: Błażen muż, jemuże jest' zastuplienije jego u tiebie: woschożdienija w sierdcy swojem położy, Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ сeрдцы своeмъ положи2, Блаже́нъ му́жъ, ему́же е́сть заступле́нiе его́ у тебе́: восхожде́нiя въ се́рдцы сво­е́мъ положи́, Блажен муж, который обрел у Тебя защиту; восхождение к Богу замыслил он в сердце своем,
Ps84(83),7 7 7 in valle lacrimarum, in loco quem posuit.8 Etenim benedictionem dabit legislator;
84:7 4198
πορεύσονται
They shall go 1537
εκ
from 1411
δυνάμεως
force 1519
εις
to 1411
δύναμιν
force; 3708
οφθήσεται
they shall see 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
των
2316
θεών
of gods 1722
εν
in *
Σιών
Zion.
(84:7) Którzy idąc przez dolinę morwów, za źródło go sobie pokładają, i deszcz pożegnania przychodzi na nich. (84:7) Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. (84:7) W padole płaczu, na miejscu, które zgotował; albowiem da błogosławieństwo zakonodawca. wo judol' płacziewnuju, w miesto jeże położy : ibo błagosłowienije dast zakonopołagajaj. во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо блгcвeніе дaстъ законополагazй. во юдо́ль плаче́вную, въ мѣ́сто е́же положи́ : и́бо благослове́нiе да́стъ законополага́яй. в долину плача покаянного, в месте предназначенным Богом, ибо его благословит Творец закона.
Ps84(83),8 8 ibunt de virtute in virtutem:
videbitur Deus deorum in Sion.
84:8 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1522
εισάκουσον
listen to 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer! 1801
ενώτισαι
Give ear, 3588
ο
O 2316
θεός
God *
Ιακώβ
of Jacob! 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(84:8) I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie. (84:8) Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. (84:8) Pójdą z mocy do mocy, oglądają Boga nad bogi w Syonie. Pojdut ot siły w siłu: jawitsia Bog bogow w Sionie. П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. По́йдутъ от­ си́лы въ си́лу: яви́т­ся Бо́гъ бого́въ въ Сiо́нѣ. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе.
Ps84(83),9 9 9 Domine Deus virtutum, exaudi orationem meam;
auribus percipe, Deus Jacob.
84:9 5231.5-1473
υπερασπιστά ημών
[4our defender 1492
ίδε
1Behold 3588
ο
2O 2316
θεός
3God], 2532
και
and 1914
επίβλεψον
look 1519
εις
into 3588
το
the 4383
πρόσωπον
face 3588
του
5547-1473
χριστού σου
of your anointed one .
(84:9) O Panie, Boże zastępów! wysłuchaj modlitwę moję; przyjmij w uszy twe, o Boże Jakóbowy. Sela. (84:9) Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela. (84:9) Panie, Boże zastępów, wysłuchaj modlitwę moję: usłysz, Boże Jakóbów! Gospodi Boże sił, usłyszy molitwu moju, wnuszy, Boże Iakowl'. ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, внуши2, б9е їaкwвль. Го́споди Бо́же си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
Ps84(83),10 10 10 Protector noster, aspice, Deus,
et respice in faciem christi tui.
84:10 3754
ότι
For 2908
κρείσσων
better is 2250
ημέρα
[2day 1520
μία
1one] 1722
εν
in 3588
ταις
833-1473
αυλαίς σου
your courtyards 5228
υπέρ
than 5505
χιλιάδας
thousands. 1586
εξελεξάμην
I would choose 3901.1
παραρριπτείσθαι
to be thrown aside 1722
εν
in 3588
τω
the 3624
οίκω
house 3588
του
2316-1473
θεού μου
of my God, 3123
μάλλον
rather 2228
η
than 3611-1473
οικείν με
for me to live 1909
επί
among 4638
σκηνώμασιν
the tents 268
αμαρτωλών
of sinners.
(84:10) O Boże, tarczo nasza! obacz, a wejrzyj na oblicze pomazańca twego. (84:10) Boże, tarczo nasza, wejrzyjI spójrz na oblicze pomazańca swego! (84:10) Obrońco nasz, Boże, wejrzyj: a wejrzyj na oblicze Chrystusa twojego. Zaszczytniczie nasz, wiżd', Boże, i prizri na lice christa twojego. Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ тво­его́. Защитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо на помазанника Твоего!
Ps84(83),11 11 11 Quia melior est dies una in atriis tuis super millia;
elegi abjectus esse in domo Dei mei
magis quam habitare in tabernaculis peccatorum.
84:11 3754
ότι
For 1656
έλεον
[2mercy 2532
και
3and 225
αλήθειαν
4truth 25-2962
αγαπά κύριος
1 the lord loves]. 3588
ο
2316
θεός
God 5484
χάριν
[2favor 2532
και
3and 1391
δόξαν
4glory 1325
δώσει
1shall give]. 2962
κύριος
The lord 3756
ου
will not 4732.1
στερήσει
deprive 3588
τα
18
αγαθά
good things 3588
τοις
to the 4198
πορευομένοις
ones going 1722
εν
in 171.1
ακακία
innocence.
(84:11) Albowiem lepszy jest dzień w sieniach twoich, niż gdzie indziej tysiąc; obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników. (84:11) Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych. (84:11) Albowiem lepszy jest jeden dzień w pałacach twoich, niż tysiące: obrałem być najpodlejszym w domu Boga mojego, niźli mieszkać w przybytkach niezbożnych. Jako łuczsze dien' jedin wo dworiech twoich paczie tysiaszcz: izwolich primietatisia w domu Boga mojego paczie, nieże żyti mi w sielieniich grieszniczich. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. Я́ко лу́чше де́нь еди́нъ во дво́рѣхъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ: изво́лихъ при­­мета́тися въ дому́ Бо́га мо­его́ па́че, не́же жи́ти ми́ въ селе́нiихъ грѣ́шничихъ. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней; предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников.
Ps84(83),12 12 12 Quia misericordiam et veritatem diligit Deus:
gratiam et gloriam dabit Dominus.
84:12 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 3107
μακάριος
blessed is 444
άνθρωπος
the man 3588
ο
1679
ελπίζων
hoping 1909
επί
upon 1473
σε
you.
(84:12) Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą: tuć łaski i chwały Pan udziela, i nie odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności. (84:12) Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności. (84:12) Albowiem miłosierdzie i prawdę miłuje Bóg: Pan da łaskę i chwałę: nie odejmie dóbr tym, którzy w niewinności chodzą. Jako miłost' i istinu liubit Gospod', Bog błagodat' i sławu dast: Gospod' nie liszyt błagich chodiaszczych niezłobijem. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ. Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Бо́гъ благода́ть и сла́ву да́стъ: Госпо́дь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незло́бiемъ. Ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу; Господь не лишит Своих благ живущих в незлобии.
Ps84(83),13 13 13 Non privabit bonis eos qui ambulant in innocentia:
Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te.
(84:13) Panie zastępów! błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w tobie. (84:13) Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie! (84:13) Panie zastępów! błogosławiony człowiek, który w tobie ma nadzieję. Gospodi Boże sił, błażen cziełowiek upowajaj na tia. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS. Го́споди Бо́же си́лъ, блаже́нъ человѣ́къ упова́яй на тя́. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя!
↓ dalej GODZINA IX cd. Ps 85(84)