Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 85 (84) MODLITWA O PEŁNIĘ ZBAWIENIA.
↓GODZINA IX cd. 
Ps85(84),1 1 1 In finem, filiis Core. Psalmus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τοις
[2to the 5207
υιοίς
3sons *
Κορέ
4of Korah 5568
ψαλμός
1A psalm]. 85:1 2106
ευδόκησας
You thought well, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
1093-1473
γην σου
of your land. 654
απέστρεψας
You returned 3588
την
the 161
αιχμαλωσίαν
captivity *
Ιακώβ
of Jacob.
Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm. (85:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (85:1) Na koniec, synom Kore, Psalm. W koniec, synom Korieowym, psałom. Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ. В конец, сынов Кореевых, псалом 84
Ps85(84),2 2 2 Benedixisti, Domine, terram tuam;
avertisti captivitatem Jacob.
85:2 863
αφήκας
You forgave 3588
τας
the 458
ανομίας
lawless deeds 3588
τω
2992-1473
λαώ σου
of your people. 2572
εκάλυψας
You covered 3956
πάσας
all 3588
τας
266-1473
αμαρτίας αυτών
their sins.
(85:2) Łaskęś, Panie! PPPniekiedy pokazywał ziemi twojej; przywróciłeś zasię z niewoli Jakóba. (85:2) Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba. (85:2) Ubłogosławiłeś , Panie, ziemię twoję: przywróciłeś poimanie Jakób. Błagowolił jesi, Gospodi, ziemliu twoju, wozwratił jesi plien Iakowl'. Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́, воз­врати́лъ еси́ плѣ́нъ Иа́ковль. Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из плена сынов Иакова.
Ps85(84),3 3 3 Remisisti iniquitatem plebis tuæ;
operuisti omnia peccata eorum.
85:3 2664
κατέπαυσας
You rested 3956
πάσαν
all 3588
την
3709-1473
οργήν σου
of your anger. 654
απέστρεψας
You turned 575
από
from 3709
οργής
the anger 2372-1473
θυμόυ σου
of your rage.
(85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela. (85:3) Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela. (85:3) Odpuściłeś nieprawość ludu twego: pokryłeś wszystkie grzechy ich. Ostawił jesi biezzakonija liudij twoich, pokrył jesi wsia griechi ich. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людjй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. Оста́вилъ еси́ беззако́нiя люді́й тво­и́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ. Простил беззакония народа Твоего, изгладил все грехи его;
Ps85(84),4 4 4 Mitigasti omnem iram tuam;
avertisti ab ira indignationis tuæ.
85:4 1994
επίστρεψον
Turn 1473
ημάς
us, 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
των
4992-1473
σωτηρίων ημών
of our deliverances, 2532
και
and 654
απόστρεψον
turn 3588
τον
2372-1473
θυμόν σου
your rage 575
αφ'
from 1473
ημών
us!
(85:4) Uśmierzyłeś wszystek gniew twój, odwróciłeś od zapalczywości popędliwość twoję. (85:4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. (85:4) Uśmierzyłeś twój wszystek gniew: odwróciłeś się od gniewu popędliwości twojéj. Ukrotił jesi wies' gniew twoj, wozwratiłsia jesi ot gniewa jarosti twojeja. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. Укроти́лъ еси́ ве́сь гнѣ́въ тво́й, воз­врати́л­ся еси́ от­ гнѣ́ва я́рости тво­ея́. умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою.
Ps85(84),5 5 5 Converte nos, Deus salutaris noster,
et averte iram tuam a nobis.
85:5 3361
μη
Shall you 1519
εις
[3into 3588
τους
4the 165
αιώνας
5eons 3710
οργισθής
1be provoked to anger 1473
ημίν
2against us]? 2228
η
Or 1299.1
διατενείς
shall you extend 3588
την
3709-1473
οργήν σου
your anger 575
από
from 1074
γενεάς
generation 1519
εις
unto 1074
γενεάν
generation?
(85:5) Przywróć nas, o Boże zbawienia naszego; a uczyń wstręt gniewowi swemu przeciwko nam. (85:5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas! (85:5) Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz: a oddal gniew swój od nas. Wozwrati nas, Boże spasienij naszych, i otwrati jarost' twoju ot nas. Возврати2 нaсъ, б9е спcній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. Возврати́ на́съ, Бо́же спасе́нiй на́шихъ, и от­врати́ я́рость твою́ от­ на́съ. Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати ярость Твою от нас!
Ps85(84),6 6 6 Numquid in æternum irasceris nobis?
aut extendes iram tuam a generatione in generationem?
85:6 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1473
συ
you, 1994
επιστρέψας
in turning towards us 2227.4
ζωώσεις
shall enliven 1473
ημάς
us, 2532
και
and 3588
ο
2992-1473
λαός σου
your people 2165
ευφρανθήσεται
shall be glad 1909
επί
over 1473
σοι
you.
(85:6) Izali na wieki gniewać się będziesz na nas? a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju? (85:6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? (85:6) Izali na wieki będziesz się na nas gniewał? albo rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju? Ieda wo wieki progniewajeszysia na ny? ili prostrieszy gniew twoj ot roda w rod? є3дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ; Еда́ во вѣ́ки прогнѣ́ваешися на ны́? или́ простре́ши гнѣ́въ тво́й от­ ро́да въ ро́дъ? Ужели вовеки гневаться будешь на нас? Или гнев Твой продлится из рода в род?
Ps85(84),7 7 7 Deus, tu conversus vivificabis nos,
et plebs tua lætabitur in te.
85:7 1166
δείξον
Show 1473
ημίν
to us, 2962
κύριε
O lord, 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy! 2532
και
and 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
[2your deliverance 1325
δώης
1may you give] 1473
ημίν
to us.
(85:7) Izali ty obróciwszy się, nie ożywisz nas, tak, aby się lud twój rozradował w tobie? (85:7) Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie? (85:7) Boże, ty nawróciwszy się, ożywisz nas: a lud twój rozweseli się w tobie. Boże, ty obraszcz'sia ożywiszy ny, i liudije twoi wozwiesieliatsia o tiebie. Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Бо́же, ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дiе тво­и́ воз­веселя́т­ся о тебѣ́. Боже! Ты обратишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе.
Ps85(84),8 8 8 Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
85:8 191
ακούσομαι
I shall hear 5100
τι
what 2980
λαλήσει
[3shall speak 1722
εν
4to 1473
εμοί
5me 2962
κύριος
1 the lord 3588
ο
2316
θεός
2God]; 3754
ότι
for 2980
λαλήσει
he shall speak 1515
ειρήνην
peace 1909
επί
unto 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people, 2532
και
and 1909
επί
unto 3588
τους
3741-1473
οσίους αυτού
his sacred ones, 2532
και
and 1909
επί
unto 3588
τους
the ones 1994
επιστρέφοντας
turning 2588
καρδίας
hearts 1909
επ'
unto 1473
αυτόν
him.
(85:8) Panie! okaż nam miłosierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje. (85:8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje! (85:8) Okaż nam, Panie, miłosierdzie twoje: a daj nam zbawienie twoje. Jawi nam, Gospodi, miłost' twoju, i spasienije twoje dażd' nam. Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 спcніе твоE дaждь нaмъ. Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость твою́, и спасе́нiе твое́ да́ждь на́мъ. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам!
Ps85(84),9 9 9 Audiam quid loquatur in me Dominus Deus,
quoniam loquetur pacem in plebem suam,
et super sanctos suos,
et in eos qui convertuntur ad cor.
85:9 4133
πλην
Moreover 1451
εγγύς
[2 is near 3588
των
3the ones 5399
φοβουμένων
4fearing 1473
αυτόν
5him 3588
το
4992-1473
σωτήριον αυτού
1his deliverance]; 3588
του
so that 2681
κατασκηνώσαι
[2may encamp 1391
δόξαν
1 his glory] 1722
εν
in 3588
τη
1093-1473
γη ημών
our land.
(85:9) Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali. (85:9) Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan:Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. (85:9) Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan Bóg; bo będzie mówił pokój nad ludem swoim i nad świętymi swymi i nad tymi, którzy się do serca nawracają. Usłyszu, czto riecziet o mnie Gospod' Bog: jako riecziet mir na liudi swoja, i na priepodobnyja swoja, i na obraszczajuszczyja sierdca k niemu. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Услы́шу, что́ рече́тъ о мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ: я́ко рече́тъ ми́ръ на лю́ди своя́, и на преподо́бныя своя́, и на обраща́ющыя сердца́ къ нему́. Услышу сердцем моим, что скажет Господь Бог: как возвестит Он мир народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему.
Ps85(84),10 10 10 Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius,
ut inhabitet gloria in terra nostra.
85:10 1656
έλεος
Mercy 2532
και
and 225
αλήθεια
truth 4876
συνήντησαν
are met together; 1343
δικαιοσύνη
righteousness 2532
και
and 1515
ειρήνη
peace 2705
κατεφίλησαν
kissed.
(85:10) Zaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej. (85:10) Zaiste, zbawienie jest bliskieDla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. (85:10) Zaisteć blisko zbawienie jego tym, którzy się go boją, aby mieszkała chwała w ziemi naszéj. Obaczie bliz bojaszczychsia jego spasienije jego, wsieliti sławu w ziemliu naszu. Nбaче бли1з8 боsщихсz є3гw2 спcніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Оба́че бли́зъ боя́щихся его́ спасе́нiе его́, всели́ти сла́ву въ зе́млю на́шу. Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в землю нашу!
Ps85(84),11 11 11 Misericordia et veritas obviaverunt sibi;
justitia et pax osculatæ sunt.
85:11 225
αλήθεια
Truth 1537
εκ
[2from out of 3588
της
3the 1093
γης
4land 393
ανέτειλε
1arose]; 2532
και
and 1343
δικαιοσύνη
righteousness 1537
εκ
[2from 3588
του
3772
ουρανού
3heaven 1253.1
διέκυψε
1looks through].
(85:11) Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą; sprawiedliwość i pokój pocałują się. (85:11) Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały. (85:11) Miłosierdzie i prawda potkały się z sobą: sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Miłost' i istina srietostiesia, prawda i mir obłobyzastasia: Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz: Ми́лость и и́стина срѣто́стѣся, пра́вда и ми́ръ облобыза́стася: Милость и истина встретились, правда и мир облобызались;
Ps85(84),12 12 12 Veritas de terra orta est,
et justitia de cælo prospexit.
85:12 2532-1063
και γαρ
For even 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1325
δώσει
shall give 5544
χρηστότητα
graciousness; 2532
και
and 3588
η
1093-1473
γη ημών
our land 1325
δώσει
shall give 3588
τον
2590-1473
καρπόν αυτής
its fruit.
(85:12) Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy. (85:12) Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. (85:12) Prawda wyrosła z ziemie: a sprawiedliwość z nieba pojrzała. istina ot ziemli wozsija, i prawda s niebiesie priniczie: и4стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че: и́стина от­ земли́ воз­сiя́, и пра́вда съ небесе́ при­­ни́че: истина от земли воссияла и правда с Небес приклонилась;
Ps85(84),13 13 13 Etenim Dominus dabit benignitatem,
et terra nostra dabit fructum suum.
85:13 1343
δικαιοσύνη
Righteousness 1799
ενώπιον
[2before 1473
αυτού
3him 4313
προπορεύσεται
1shall go forth], 2532
και
and 5087
θήσει
he shall place 1519
εις
[2in 3598
οδόν
3 the way 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματα αυτού
1his footsteps].
(85:13) Da też Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój. (85:13) Także dobrobytu udzieli PanI ziemia nasza swój plon wyda. (85:13) Albowiem Pan pokaże dobrotliwość: a ziemia nasza wyda swój owoc. ibo Gospod' dast błagost', i ziemlia nasza dast płod swoj. и4бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. и́бо Госпо́дь да́стъ бла́гость, и земля́ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й. ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой.
Ps85(84),14 14 14 Justitia ante eum ambulabit,
et ponet in via gressus suos.
(85:14) Sprawi, że sprawiedliwość przed twarzą jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi swoje. (85:14) Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzieI wyznaczać drogę krokom jego. (85:14) Sprawiedliwość przed nim chodzić będzie: i położy na drodze kroki swoje. Prawda pried nim priedidiet, i położyt w put' stopy swoja. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰. Пра́вда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пу́ть стопы́ своя́. Правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы свои.
↓ dalej GODZINA IX na koniec Ps 86(85) 
Chwała