Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 88 (87) MODLITWA CZŁOWIEKA STRAPIONEGO.
↓JUTRZNIA sześciopsalm cd. 
Ps88(87),1 1 1 Canticum Psalmi, filiis Core, in finem, pro Maheleth ad respondendum. Intellectus Eman Ezrahitæ. 5603
ωδή
An ode 5568
ψαλμού
of a psalm 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah; 1519
εις
for 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
by 3099.1
μαελέθ
the harp 3588
του
611
αποκριθήναι
to respond 4907
συνέσεως
for contemplation *
Αιμάν
to Heman 3588
τω
the *
Ισραηλίτη
Israelite. 88:1 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance; 2250
ημέρας
[4day 2896
εκέκραξα
1I cried out 2532
και
5and 1722
εν
6at 3571
νυκτί
7night 1726
εναντίον
2before 1473
σου
3you].
Pieśń a psalm synów Korego przedniejszemu śpiewakowi na Machalat ku śpiewaniu, nauczający, (złożony)od Hemana Ezrahytczyka. (88:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. Przewodnikowi chóru. Według „Mahalat...” Na udręki. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. (88:1) Pienie Psalmu, synom Kore, na koniec, na Maelecie, ku odpowiadaniu, wyrozumienia Emana Esrahity. Piesn' psałma synom Korieowym, w koniec, o Majeliefie jeże otwieszczati, razuma Jemanu Izraiłtianinu. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну ї}льтzнину Пѣ́снь псалма́ сыно́мъ Коре́овымъ, въ коне́цъ, о Маеле́ѳѣ е́же от­вѣща́ти, ра́зума Ема́ну Изра́илтянину. Песнь, псалом, сынов Кореевых, о конце, на маелефе для ответа, в поучение Емана Израильтянина, 87
Ps88(87),2 2 2 Domine, Deus salutis meæ,
in die clamavi et nocte coram te.
88:2 1525
εισελθέτω
Let [2enter 1799
ενώπιόν
3before 1473
σου
4you 3588
η
4335-1473
προσευχή μου
1my prayer]! 2827
κλίνον
Lean 3588
το
3775-1473
ους σου
your ear 1519
εις
to 3588
την
1162-1473
δέησίν μου
my supplication!
(88:2) Panie, Boże zbawienia mego! we dnie i w nocy wołam do ciebie. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, We dnie i w nocy wołam do ciebie. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, we dniem wołał i w nocy przed tobą. Gospodi Boże spasienija mojego, wo dni wozzwach i w noszczy pried toboju: ГDи б9е спcніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Го́споди Бо́же спасе́нiя мо­его́, во дни́ воз­зва́хъ и въ нощи́ предъ тобо́ю: Господи, Боже Спаситель мой, и днем и в ночи к Тебе я взываю!
Ps88(87),3 3 3 Intret in conspectu tuo oratio mea,
inclina aurem tuam ad precem meam.
88:3 3754
ότι
For 4130
επλήσθη
[2is filled 2556
κακών
3of bad things 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul], 2532
και
and 3588
η
2222-1473
ζωή μου
my life 3588
τω
86
άδη
[2Hades 1448
ήγγισε
1approached].
(88:3) Niech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego. (88:3) Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie, Nakłoń ucha swego na błaganie moje, (88:3) Niechaj modlitwa moja przyjdzie przed obliczność twoję: nakłoń ucha twego ku prośbie mojéj. da wnidiet pried tia molitwa moja, prikłoni ucho twoje k molieniju mojemu. да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY. да вни́детъ предъ тя́ моли́тва моя́, при­­клони́ у́хо твое́ къ моле́нiю мо­ему́. Да вознесется к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему!
Ps88(87),4 4 4 Quia repleta est malis anima mea,
et vita mea inferno appropinquavit.
88:4 4356.1
προσελογίσθην
I was counted 3326
μετά
with 3588
των
the ones 2597
καταβαινόντων
going down 1519
εις
into 2978.1
λάκκον
the pit. 1096
εγενήθην
I became 5616
ωσεί
as 444
άνθρωπος
[2man 10.1
αβοήθητος
1an incurable];
(88:4) Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu. (88:4) Bo dusza moja syta jest cierpień, A życie moje bliskie jest krainy umarłych. (88:4) Albowiem dusza moja napełniona jest złem: a żywot mój przybliżył się do piekła. Jako ispołnisia zoł dusza moja, i żywot moj adu pribliżysia. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Я́ко испо́лнися зо́лъ душа́ моя́, и живо́тъ мо́й а́ду при­­бли́жися. Ибо нахлынули беды на душу мою, и жизнь моя ко вратам ада приблизилась.
Ps88(87),5 5 5 Æstimatus sum cum descendentibus in lacum,
factus sum sicut homo sine adjutorio,
88:5 1722
εν
[2among 3498
νεκροίς
3 the dead 1658
ελεύθερος
1free], 5616
ωσεί
as 5134.1
τραυματίαι
ones slain 2518
καθεύδοντες
sleeping 1722
εν
in 5028
τάφω
the tomb, 3739
ων
whom 3756
ουκ
you do not 3403
εμνήσθης
remember 2089
έτι
any longer; 2532
και
and 1473
αυτοί
they 1537
εκ
[2from out of 3588
της
5495-1473
χειρός σου
3your hand 683
απώσθησαν
1were thrusted away].
(88:5) Poczytano mię między tych, którzy zstępują do dołu; byłem jako człowiek bez wszelakiej mocy. (88:5) Zaliczono mię do tych, co zstępują do grobu, Stałem się jak człowiek bez siły. (88:5) Poczytano mię z stępującymi do dołu; stałem się jako człowiek bez pomocy. Priwmienien bych s nizchodiaszczymi w row: bych jako cziełowiek biez pomoszczy, Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, Привмѣне́нъ бы́хъ съ низходя́щими въ ро́въ: бы́хъ я́ко человѣ́къ безъ по́мощи, Уподобился я нисходящим в гроб; стал, как человек, лишенный помощи,
Ps88(87),6 6 6 inter mortuos liber;
sicut vulnerati dormientes in sepulchris,
quorum non es memor amplius,
et ipsi de manu tua repulsi sunt.
88:6 5087
έθεντό
They put 1473
με
me 1722
εν
in 2978.1
λάκκω
[2pit 2737
κατωτάτω
1 the lowermost], 1722
εν
in 4652
σκοτεινοίς
dark places, 2532
και
and 1722
εν
in 4639
σκιά
the shadow 2288
θανάτου
of death.
(88:6) Policzony jestem między umarłymi; jestem jako pobici, leżący w grobie, na których więcej nie pamiętasz, którzy są od ręki twojej wytraceni. (88:6) Łoże moje jest między umarłymi, Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej. (88:6) Między umarłymi wolny: jako zranieni, którzy śpią w grobiech, na które więcéj nie pamiętasz: i oni z ręki twéj wyrzuceni są. w miertwych swobod': jako jazwiennii spiaszczyi wo grobie, ichże nie pomianuł jesi ktomu, i tii ot ruki twojeja otrinowieni bysza. въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. въ ме́ртвыхъ свобо́дь: я́ко я́звен­нiи спя́щiи во гро́бѣ, и́хже не помяну́лъ еси́ ктому́, и ті́и от­ руки́ тво­ея́ от­ринове́ни бы́ша. к умершим причтенный, как убитые, спящие во гробах; не вспоминаешь Ты о них, ибо они рукой Твоей отринуты были.
Ps88(87),7 7 7 Posuerunt me in lacu inferiori,
in tenebrosis, et in umbra mortis.
88:7 1909
επ'
Upon 1473
εμέ
me 1991
επεστηρίχθη
[2stayed 3588
ο
2372-1473
θυμός σου
1your rage], 2532
και
and 3956
πάντας
[4all 3588
τους
3349.1-1473
μετεωρισμούς σου
5your crests 1863
επήγαγες
1you brought 1909
επ'
2upon 1473
εμέ
3me]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(88:7) Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca. (88:7) Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, W ciemnościach, w głębinach, (88:7) Wsadzili mię w dół głębszy, do ciemności i do cienia śmierci. Położysza mia w rowie prieispodniem, w tiemnych i sieni smiertniej. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днемъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. Положи́ша мя́ въ ро́вѣ преиспо́днѣмъ, въ те́мныхъ и сѣ́ни сме́ртнѣй. Положили меня в преисподней, во тьме и сени смертной;
Ps88(87),8 8 8 Super me confirmatus est furor tuus,
et omnes fluctus tuos induxisti super me.
88:8 3118.2
εμάκρυνας
You distanced 3588
τους
[3the ones 1110
γνωστούς
4knowing 1473
μου
5me 575
απ'
1from 1473
εμού
2me]. 5087
έθεντό
You made 1473
με
me 946
βδέλυγμα
an abomination 1438
εαυτοίς
to them. 3860
παρεδόθην
I have been delivered up, 2532
και
and 3756
ουκ
have not 1607
εξεπορευόμην
gone forth.
(88:8) Doległa mię zapalczywość twoja, a wszystkiemi nawałnościami twemi przytłoczyłeś mię. Sela. (88:8) Gniew twój ciąży na mnie, A wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie. Sela. (88:8) Zmocnił się gniew twój nademną, i przywiodłeś na mię wszystkie nawałności twoje. Na mnie utwierdisia jarost' twoja, i wsia wołny twoja nawieł jesi na mia. На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. На мнѣ́ утверди́ся я́рость твоя́, и вся́ во́лны твоя́ наве́лъ еси́ на мя́. на мне отяготела ярость Твоя, и волны гнева Твоего навел Ты на меня.
Ps88(87),9 9 9 Longe fecisti notos meos a me;
posuerunt me abominationem sibi.
Traditus sum, et non egrediebar;
88:9 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
My eyes 770
ησθένησαν
are weakened 575
από
from 4432
πτωχείας
poorness. 2896
εκέκραξα
I cried out 4314
προς
to 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day. 1276.1
διεπέτασα
I opened and spread out 4314
προς
to 1473
σε
you 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
my hands.
(88:9) Dalekoś oddalił znajomych moich odemnie, którymeś mię bardzo obrzydził, a takiem zawarty, że mi nie lza wynijść. (88:9) Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, Uczyniłeś mnie dla nich ohydą; Jestem zamknięty, bez wyjścia. (88:9) Oddaliłeś odemnie znajome moje: uczynili mię obrzydzeniem sobie: jestem podan, i nie wychodziłem. Udalił jesi znajemych moich ot mienie: położysza mia mierzost' siebie: priedan bych i nie ischożdach. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менє2: положи1ша мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ. Уда́лилъ еси́ зна́емыхъ мо­и́хъ от­ мене́: положи́ша мя́ ме́рзость себѣ́: пре́данъ бы́хъ и не исхожда́хъ. Удалил Ты от меня знаемых моих; скверным сочли меня; предали, и нет мне исхода.
Ps88(87),10 10 10 oculi mei languerunt præ inopia.
Clamavi ad te, Domine, tota die;
expandi ad te manus meas.
88:10 3361
μη
Shall 3588
τοις
[3for the 3498
νεκροίς
4dead 4160
ποιήσεις
1you do 2297
θαυμάσια
2wonders]? 2228
η
or 2395
ιατροί
shall physicians 450
αναστήσουσι
rise up 2532
και
and 1843
εξομολογήσονταί
make acknowledgment 1473
σοι
to you?
(88:10) Oko moje zemdlało od utrapienia mego; wzywam cię, Panie! na każdy dzień, wyciągając do ciebie ręce moje. (88:10) Oko moje gaśnie od strapienia; Wzywam cię, Panie, codziennie, Wyciągam ręce do ciebie. (88:10) Oczy moje zemdlały dla nędze: wołałem ku tobie, Panie, cały dzień; wyciągałem do ciebie ręce moje. Oczi moi izniemogostie ot niszczety: wozzwach k tiebie, Gospodi, wies' dien', wozdiech k tiebie ruce moi. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. О́чи мо­и́ изнемого́стѣ от­ нищеты́: воз­зва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, ве́сь де́нь, воз­дѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́. Очи мои изнемогли от скорбей; взывал я к Тебе, Господи, весь день, воздевал к Тебе руки мои.
Ps88(87),11 11 11 Numquid mortuis facies mirabilia?
aut medici suscitabunt, et confitebuntur tibi?
88:11 3361
μη
Shall 1334
διηγήσεταί
[4describe 5100
τις
1any one 1722
εν
2in 5028
τάφω
3 the tomb] 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 2532
και
and 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
your truth 1722
εν
in 3588
τη
the 684
απωλεία
destruction?
(88:11) Izali przed umarłymi cuda czynić będziesz? izali umarli powstaną, aby cię wysławiali? Sela. (88:11) Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Sela. (88:11) Izali umarłym cuda czynić będziesz? albo lekarze wskrzeszą, i wyznawać ci będą? Ieda miertwymi tworiszy czudiesa? ili wracziewie woskriesiat, i ispowiediatsia tiebie? є3дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? или́ вра́чеве воскреся́тъ, и исповѣ́дят­ся тебѣ́? Разве для мертвых творишь Ты чудеса? Или врачи воскресят их, и прославят они Тебя?
Ps88(87),12 12 12 Numquid narrabit aliquis in sepulchro misericordiam tuam,
et veritatem tuam in perditione?
88:12 3361
μη
Shall 1097
γνωσθήσεται
[2be made known 1722
εν
3in 3588
τω
4the 4655
σκότει
5darkness 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
1your wonders]? 2532
και
and 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 1722
εν
in 1093
γη
a land 1950
επιλελησμένη
being forgotten?
(88:12) Izali opowiadane będzie w grobie miłosierdzie twoje? a prawda twoja w zginieniu? (88:12) Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu zmarłych o wierności twojej? (88:12) Izali kto w grobie będzie opowiadał miłosierdzie twoje, i prawdę twoję w zginieniu? Ieda powiest' kto wo grobie miłost' twoju, i istinu twoju w pogibieli? є3дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Еда́ повѣ́сть кто́ во гро́бѣ ми́лость твою́, и и́стину твою́ въ поги́бели? Разве кто возвестит во гробе милость Твою и истину Твою в обители смерти?
Ps88(87),13 13 13 Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua?
et justitia tua in terra oblivionis?
88:13 2504
καγώ
But I 4314
προς
[2to 1473
σε
3you 2962
κύριε
4O lord 2896
εκέκραξα
1cried out]; 2532
και
and 4404
τοπρωϊ
in the morning 3588
η
4335-1473
προσευχή μου
my prayer 4399-1473
προφθάσει σε
shall be with you beforehand.
(88:13) Izali poznają w ciemnościach cuda twoje? a sprawiedliwość twoję w ziemi zapamiętania? (88:13) Czy w mrokach cud twój będzie można poznać, A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia? (88:13) Izali poznane będą w ciemnościach cuda twoje, a sprawiedliwość twoja w ziemi zapamiętania? Ieda poznana budut wo tmie czudiesa twoja, i prawda twoja w ziemli zabwienniej? є3дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; Еда́ позна́на бу́дутъ во тмѣ́ чудеса́ твоя́, и пра́вда твоя́ въ земли́ забве́н­нѣй? Разве познают во мраке чудеса Твои и правду Твою в земле забвенной?
Ps88(87),14 14 14 Et ego ad te, Domine, clamavi,
et mane oratio mea præveniet te.
88:14 2444
ινατί
Why, 2962
κύριε
O lord, 683
απωθείς
do you thrust away 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul, 654
αποστρέφεις
and turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
απ'
from 1473
εμού
me?
(88:14) Lecz ja, Panie! do ciebie wołam, a z poranku uprzedza cię modlitwa moja. (88:14) Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, A rankiem wita cię modlitwa moja: (88:14) A jam, Panie, wołał ku tobie: a modlitwa moja uprzedzi cię rano. I az k tiebie, Gospodi, wozzwach, i utro molitwa moja priedwarit tia. И# ѓзъ къ тебЁ, гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS. И а́зъ къ тебѣ́, Го́споди, воз­зва́хъ, и у́тро моли́тва моя́ предвари́тъ тя́. Но я к Тебе, Господи, взываю, и ранним утром молитва моя вознесется к Тебе.
Ps88(87),15 15 15 Ut quid, Domine, repellis orationem meam;
avertis faciem tuam a me?
88:15 4434
πτωχός
[2poor 1510.2.1-1473
ειμι εγώ
1I am] 2532
και
and 1722
εν
in 2873
κόποις
troubles 1537
εκ
from 3503-1473
νεότητός μου
my youth. 5312-1161
υψωθείς δε
But being raised up high 5013
εταπεινώθην
I was humbled 2532
και
and 1820
εξηπορήθην
left destitute.
(88:15) Przeczże, o Panie! odrzucasz duszę moję, a zakrywasz oblicze twoje przedemną? (88:15) Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, Ukrywasz przede mną oblicze swoje? (88:15) Przeczże, Panie, odrzucasz modlitwę moję, odwracasz oblicze twe odemnie? Wskuju, Gospodi, otriejeszy duszu moju? otwraszczajeszy lice twoje ot mienie? Вскyю, гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менє2; Вску́ю, Го́споди, от­рѣ́еши ду́шу мою́? от­враща́еши лице́ твое́ от­ мене́? Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою? Отвращаешь лицо Твое от меня?
Ps88(87),16 16 16 Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea;
exaltatus autem, humiliatus sum et conturbatus.
88:16 1909
επ'
Upon 1473
εμέ
me 1330
διήλθον
[2went 3588
αι
3709-1473
οργαί σου
1your angers]; 3588
οι
5397.3-1473
φοβερισμοί σου
your frightful things 1613
εξετάραξάν
disturbed 1473
με
me.
(88:16) Jamci utrapiony, i prawie już umierający od gwałtu; ponoszę strachy twoje, i trwożę sobą. (88:16) Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej, Zawisła nade mną groza twoja, jestem zrozpaczony. (88:16) Jamci jest ubogi, i w pracach od młodości mojéj; a będąc wywyższony, jestem poniżony i zatrwożony. Niszcz jesm' az, i w trudiech ot junosti mojeja: wozniesżesia smirichsia i izniemogoch. Ни1щь є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсжесz смири1хсz и3 и3знемог0хъ. Ни́щъ е́смь а́зъ, и въ трудѣ́хъ от­ ю́ности мо­ея́: воз­не́сжеся смири́хся и изнемого́хъ. В лишениях я и в трудах от юности моей; возвысился, унижен был и изнемог.
Ps88(87),17 17 17 In me transierunt iræ tuæ,
et terrores tui conturbaverunt me:
88:17 2944
εκύκλωσάν
They encircle 1473
με
me 5616
ωσεί
as 5204
ύδωρ
water; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 4023
περιέσχον
they compassed 1473
με
me 260
άμα
together.
(88:17) Powstał przeciwko mnie srogi gniew twój, a strachy twoje wytraciły mię. (88:17) Przewaliły się nade mną ciosy gniewu twego, Niszczą mnie strachy twoje. (88:17) Na mię się przeniosły gniewy twoje: a strachy twoje zatrwożyły mię. Na mnie prieidosza gniewi twoi, ustraszenija twoja wozmutisza mia: На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS: На мнѣ́ преидо́ша гнѣ́ви тво­и́, устраше́нiя твоя́ воз­мути́ша мя́: Навел Ты на меня гнев Твой, угрозы Твои потрясли меня;
Ps88(87),18 18 18 circumdederunt me sicut aqua tota die;
circumdederunt me simul.
88:18 3118.2
εμάκρυνας
You put far 575
απ'
from 1473
εμού
me 5384
φίλον
friend 2532
και
and 4139
πλησίον
near one, 2532
και
and 3588
τους
the ones 1110
γνωστούς
knowing 1473
μου
me, 575
από
because of 5004
ταλαιπωρίας
misery.
(88:18) Ogarniają mię jako woda przez cały dzień; otaczają mię gromadno. (88:18) Ogarniają mnie nieustannie jak woda, Otaczają mię wszystkie naraz. (88:18) Ogarnęły mię cały dzień jako woda, obtoczyły mię społem. obydosza mia jako woda wies' dien', odierżasza mia wkupie. њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ. обыдо́ша мя́ я́ко вода́ ве́сь де́нь, одержа́ша мя́ вку́пѣ. обступили меня, как вода, всяк день меня осаждали.
Ps88(87),19 19 19 Elongasti a me amicum et proximum,
et notos meos a miseria.
(88:19) Oddaliłeś odemnie przyjaciela i towarzysza, a znajomym moim jestem jako w ciemności. (88:19) Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, Moimi zaufanymi – to mroki. (88:19) Oddaliłeś odemnie przyjaciela i bliskiego, i znajome moje dla nędze. Udalił jesi ot mienie druga i iskrienniago, i znajemych moich ot strastiej. Ўдaлилъ є3си2 t менє2 дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй. Уда́лилъ еси́ от­ мене́ дру́га и и́скрен­няго, и зна́емыхъ мо­и́хъ от­ страсте́й. Удалил Ты от меня друга и ближнего, и знаемых мной удалил от скорбей моих.
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm cd. Ps 103(102) 
Chwała