Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 89 (88) WIERNOŚĆ BOGA.
Ps89(88),1 1 1 Intellectus Ethan Ezrahitæ. 4907
συνέσεως
A contemplation *
Αιθάμ
of Ethan 3588
τω
the *
Ισραηλίτη
Ezrahite. 89:1 3588
τα
1656-1473
ελέη σου
[2of your mercies 2962
κύριε
3O lord 1519
εις
4into 3588
τον
5the 165
αιώνα
6eon 103
άσομαι
1I shall sing]. 1519
εις
Unto 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation 518
απαγγελώ
I shall report 3588
την
225-1473
αλήθειαν σου
your truth 1722
εν
with 3588
τω
4750-1473
στόματί μου
my mouth.
Nauczający (złożony) od Etana Ezrahytczyka. (89:1) Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (89:1) Wyrozumienia Ethana Esrahitskiego. Razuma jefama Izraiłtianina. Рaзума є3faма ї}льтzнина Ра́зума еѳа́ма Изра́илтянина. В поучение, Ефама Израильтянина, псалом 88
Ps89(88),2 2 2 Misericordias Domini in æternum cantabo;
in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.
89:2 3754
ότι
For 2036
είπας
you said, 1519
εις
Into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1656
έλεος
mercy 3618
οικοδομηθήσεται
shall be built up. 1722
εν
[3in 3588
τοις
4the 3772
ουρανοίς
5heavens 2090
ετοιμασθήσεται
2shall be prepared 3588
η
225-1473
αλήθειά σου
1Your truth].
(89:2) O miłosierdziach Pańskich na wieki śpiewać będę; od narodu do narodu opowiadać będę usty swemi prawdę twoję. (89:2) Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją. (89:2) Miłosierdzia Pańskie na wieki wyśpiewywać będę: od narodu do narodu prawdę twoje usty memi opowiadać będę. Miłosti twoja, Gospodi, wo wiek wospoju, w rod i rod wozwieszczu istinu twoju usty moimi. Млcти тво‰, гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты6 мои1ми. Ми́лости твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣщу́ и́стину твою́ усты́ мо­и́ми. Милости Твои, Господи, вовеки воспою, из род в род возвещу истину Твою устами моими.
Ps89(88),3 3 3 Quoniam dixisti: In æternum misericordia ædificabitur in cælis;
præparabitur veritas tua in eis.
89:3 1303
διεθέμην
I ordained 1242
διαθήκην
a covenant 3588
τοις
with 1588-1473
εκλεκτοίς μου
my chosen ones; 3660
ώμοσα
I swore by an oath *
Δαυίδ
to David 3588
τω
1401-1473
δούλω μου
my servant.
(89:3) Rzekłem bowiem: Miłosierdzie na wieki budowane będzie; na niebiosach utwierdziłeś prawdę twoję, o którejś rzekł: (89:3) Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. (89:3) Albowiemeś mówił: Miłosierdzie wieczne zbudowane będzie na niebiesiech; prawda twoja będzie w nich zgotowana. Zanie riekł jesi: w wiek miłost' soziżdietsia: na niebiesiech ugotowitsia istina twoja. ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ млcть сози1ждетсz: на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS. Зане́ ре́клъ еси́: въ вѣ́къ ми́лость сози́ждет­ся: на небесѣ́хъ угото́вит­ся и́стина твоя́. Ибо Ты сказал: "Навеки явлена Мною милость". На небесах от века утверждена, Боже, истина Твоя.
Ps89(88),4 4 4 Disposui testamentum electis meis;
juravi David servo meo:
89:4 2193
έως
Unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon 2090
ετοιμάσω
I shall prepare 3588
το
4690-1473
σπέρμα σου
your seed, 2532
και
and 3618
οικοδομήσω
I will build 1519
εις
[2unto 1074
γενεάν
3generation 2532
και
4and 1074
γενεάν
5generation 3588
τον
2362-1473
θρόνον σου
1your throne].
(89:4) Postanowiłem przymierze z wybranym moim: przysiągłem Dawidowi, słudze swemu, (89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu: (89:4) Postanowiłem Testament mój wybranym moim; przysiągłem Dawidowi, słudze memu: Zawieszczach zawiet izbrannym moim, kliachsia Dawidu rabu mojemu: Завэщaхъ завётъ и3збр†ннымъ мои6мъ, клsхсz дв7ду рабY моемY: Завѣща́хъ завѣ́тъ избра́н­нымъ мо­и́мъ, кля́хся Дави́ду рабу́ мо­ему́: "Завещал Я завет избранникам Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
Ps89(88),5 5 5 Usque in æternum præparabo semen tuum,
et ædificabo in generationem et generationem sedem tuam.
89:5 1843
εξομολογήσονται
[3shall acknowledge 3588
οι
1The 3772
ουρανοί
2heavens] 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
your truth 1722
εν
in 1577
εκκλησία
the assembly 39
αγίων
of the holy ones.
(89:5) Że aż na wieki utwierdzę nasienie twoje, a zbuduję od narodu do narodu stolicę twoję.Sela. (89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo twojeI tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela. (89:5) Że aż na wieki zgotuję nasienie twoje i zbuduję od rodzaju do rodzaju stolicę twoję. do wieka ugotowaju siemia twoje, i soziżdu w rod i rod priestoł twoj. до вёка ўгот0ваю сёмz твоE, и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й. до вѣ́ка угото́ваю сѣ́мя твое́, и сози́жду въ ро́дъ и ро́дъ престо́лъ тво́й. навеки сохраню потомство твое и созижду из рода в род престол твой!"
Ps89(88),6 6 6 Confitebuntur cæli mirabilia tua, Domine;
etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.
89:6 3754
ότι
For 5100
τις
who 1722
εν
in 3507
νεφέλαις
the clouds 2473.1
ισωθήσεται
shall be equal 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord; 3666
ομοιωθήσεται
likened 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
among 5207
υιοίς
the sons 2316
θεού
of God?
(89:6) Przetoż, Panie! wysławiają niebiosa cud twój, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych. (89:6) Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych. (89:6) Będą wyznawać niebiosa cuda twoje, Panie, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych. Ispowiediat niebiesa czudiesa twoja, Gospodi, ibo istinu twoju w cerkwi swiatych. И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ. Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ твоя́, Го́споди, и́бо и́стину твою́ въ це́ркви святы́хъ. Небеса возвестят о чудесах Твоих, Господи, и возвестят истину Твою в церкви святых.
Ps89(88),7 7 7 Quoniam quis in nubibus æquabitur Domino;
similis erit Deo in filiis Dei?
89:7 3588
ο
2316
θεός
God 1740
ενδοξαζόμενος
is being glorified 1722
εν
in 1012
βουλή
the counsel 39
αγίων
of holy ones; 3173
μέγας
[2great 2532
και
3and 5398
φοβερός
4fearful 1510.2.3
εστιν
1he is] 1909
επί
over 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 4033.1
περικύκλω
surrounding 1473
αυτού
him.
(89:7) Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów? (89:7) Któż bowiem na obłokach równy Panu, Któż podobny Panu pośród synów Bożych? (89:7) Albowiem któż na obłokach Panu zrównany będzie? podobny będzie Bogu między syny bożymi? Jako kto wo obłacech urawnitsia Gospodiewi? upodobitsia Gospodiewi w syniech Bożyich? Ћкw кто2 во w4блацэхъ ўравни1тсz гDеви; ўпод0битсz гDеви въ сынёхъ б9іихъ; Я́ко кто́ во о́блацѣхъ уравни́т­ся Го́сподеви? уподо́бит­ся Го́сподеви въ сынѣ́хъ Бо́жiихъ? Ибо кто в обителях сравнится с Господом? Кто уподобится Господу среди сынов Божьих?
Ps89(88),8 8 8 Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum,
magnus et terribilis super omnes qui in circuitu ejus sunt.
89:8 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
the 2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 5100
τις
who 3664
όμοιός
is likened 1473
σοι
to you? 1415-1510.2.2
δυνατός ει
You are mighty, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
η
225-1473
αλήθειά σου
your truth 2945
κύκλω
is round about 1473
σου
you.
(89:8) I w zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade wszystkich, którzy są około niego. (89:8) Bóg groźny jest w gronie świętych, Potężny i straszny nad wszystkich wokół niego. (89:8) Bóg, który jest wielbion w radzie świętych: wielki i straszliwy nade wszystkie, którzy są około niego. Bog prosławliajem' w sowietie swiatych, wielij i straszen jest' nad wsiemi okriestnymi jego. БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ, вeлій и3 стрaшенъ є4сть над8 всёми њкрeстными є3гw2. Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ, ве́лiй и стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми окре́стными его́. Бог, прославляется в сонме святых, велик Он и грозен для предстоящих пред Ним.
Ps89(88),9 9 9 Domine Deus virtutum, quis similis tibi?
potens es, Domine, et veritas tua in circuitu tuo.
89:9 1473
συ
You 1202.1
δεσπόζεις
are master 3588
του
of the 2904
κράτους
might 3588
της
of the 2281
θαλάσσης
sea; 3588-1161
τον δε
and the 4535
σάλον
tossing about 3588
των
2949-1473
κυμάτων αυτής
of its waves 1473
συ
you 2670.2
καταπραύνεις
soothe.
(89:9) Panie, Boże zastępów! któż jest jakoś ty, Pan mocny? bo prawda twoja jest około ciebie. (89:9) Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię. (89:9) Panie, Boże zaztępów, któż podobien tobie? możnyś jest, Panie, a prawda twoja około ciebie. Gospodi Boże sił, kto podobien tiebie? silien jesi, Gospodi, i istina twoja okriest tiebie. ГDи б9е си1лъ, кто2 под0бенъ тебЁ; си1ленъ є3си2, гDи, и3 и4стина твоS w4крестъ тебє2. Го́споди Бо́же си́лъ, кто́ подо́бенъ тебѣ́? си́ленъ еси́, Го́споди, и и́стина твоя́ о́крестъ тебе́. Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Могуч Ты, Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою.
Ps89(88),10 10 10 Tu dominaris potestati maris;
motum autem fluctuum ejus tu mitigas.
89:10 1473
συ
You 5013
εταπείνωσας
humbled 5613
ως
[2as 5134.1
τραυματίαν
3slain 5244
υπερήφανον
1 the proud]; 1722
εν
with 3588
τω
the 1023
βραχίονι
arm 3588
της
1411-1473
δυνάμεώς σου
of your might 1287
διεσκόρπισας
you dispersed 3588
τους
2190-1473
εχθρούς σου
your enemies.
(89:10) Ty panujesz nad nadętością morską; gdy się podnoszą nawałności jego, ty je skracasz. (89:10) Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się podnoszą, Ty je uśmierzasz. (89:10) Ty panujesz nad mocą morską: a wzruszenie nawałności jego ty uśmierzasz. Ty Władycziestwujeszy dierżawoju morskoju: wozmuszczenije że wołn jego ty ukroczajeszy. Ты2 вLчествуеши держaвою морск0ю: возмущeніе же в0лнъ є3гw2 ты2 ўкрочaеши. Ты́ Влады́че­ст­вуеши держа́вою морско́ю: воз­муще́нiе же во́лнъ его́ ты́ укроча́еши. Ты владычествуешь над пучиной морской; вздымаются волны, и Ты укрощаешь их.
Ps89(88),11 11 11 Tu humiliasti, sicut vulneratum, superbum;
in brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos tuos.
89:11 4674-1510.2.6
σοι εισιν
[3are yours 3588
οι
1The 3772
ουρανοί
2heavens], 2532
και
and 4674-1510.2.3
ση εστιν
[3is yours 3588
η
1the 1093
γη
2earth]. 3588
την
The 3611
οικουμένην
inhabitable world 2532
και
and 3588
το
4138-1473
πλήρωμα αυτής
its fullness 1473
συ
you 2311
εθεμελίωσας
founded.
(89:11) Tyś potawrł Egipt jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich. (89:11) Tyś zmiażdżył Rahaba ugodzonego śmiertelnie, Mocnym swym ramieniem rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich. (89:11) Tyś poniżył pysznego, jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjacioły twoje. Ty smirił, jesi, jako jazwiena, gordago: myszceju siły twojeja rastocził jesi wragi twoja. Ты2 смири1лъ, є3си2, ћкw ћзвена, г0рдаго: мhшцею си1лы твоеS расточи1лъ є3си2 враги2 тво‰. Ты́ смири́лъ, еси́, я́ко я́звена, го́рдаго: мы́шцею си́лы тво­ея́ расточи́лъ еси́ враги́ твоя́. Ты смирил гордого, как сраженного врага; десницей мощной Твоей рассеял недругов Твоих.
Ps89(88),12 12 12 Tui sunt cæli, et tua est terra:
orbem terræ, et plenitudinem ejus tu fundasti;
89:12 3588
τον
The 1005
βορράν
north 2532
και
and 2281
θάλασσαν
the west 1473
συ
you 2936
έκτισας
created. *
Θαβώρ
Tabor 2532
και
and *
Ερμών
Hermon 1722
εν
[2in 3588
τω
3686-1473
ονόματί σου
3your name 21
αγαλλιάσονται
1shall exult].
(89:12) Twojeć są niebiosa, twoja też i ziemia; okrąg świata i pełność jego tyś ugruntował. (89:12) Twoje są niebiosa, twoja też ziemia:Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia. (89:12) Twojeć są niebiosa, i twoja téż jest ziemia: tyś ugruntował okrąg ziemie i napełnienie jéj. Twoja sut niebiesa, i twoja jest' ziemlia: wsieliennuju i ispołnienije jeia ty osnował jesi. Тво‰ сyть небесA, и3 твоS є4сть землS: вселeнную и3 и3сполнeніе є3S ты2 њсновaлъ є3си2. Твоя́ су́тъ небеса́, и твоя́ е́сть земля́: вселе́н­ную и исполне́нiе ея́ ты́ основа́лъ еси́. Твои небеса и земля; вселенную и все, что в ней, Ты сотворил.
Ps89(88),13 13 13 aquilonem et mare tu creasti.
Thabor et Hermon in nomine tuo exsultabunt:
89:13 4674
σος
Your 3588
ο
1023
βραχίων
arm 3326
μετά
is with 1412.1
δυναστείας
dominations. 2901
κραταιωθήτω
Let [2be fortified 3588
η
5495-1473
χειρ σου
1your hand]! 5312
υψωθήτω
Let [2be raised up high 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1your right hand]!
(89:13) Tyś stworzył północy i południe; Tabor i Hermon śpiewają o imieniu twojem. (89:13) Tyś stworzył północ i południe; Tabor i Hermon radośnie wykrzykują imieniu twemu. (89:13) Tyś stworzył północną stronę i morze: Tabor i Hermon w imieniu twem radować się będą. Siewier i morie ty sozdał jesi: fawor i jermon o imieni twojem wozradujetasia. Сёверъ и3 м0ре ты2 создaлъ є3си2: fавHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ возрaдуетасz. Сѣ́веръ и мо́ре ты́ созда́лъ еси́: Ѳаво́ръ и ермо́нъ о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуетася. Север и море создал Ты; Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются.
Ps89(88),14 14 14 tuum brachium cum potentia.
Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua:
89:14 1343
δικαιοσύνη
Righteousness 2532
και
and 2917
κρίμα
equity 2091
ετοιμασία
are the preparation 3588
του
2362-1473
θρόνου σου
of your throne; 1656
έλεος
mercy 2532
και
and 225
αλήθεια
truth 4313
προπορεύσονται
shall go forth 4253
προ
before 4383-1473
προσώπου σου
your face.
(89:14) Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja. (89:14) Ramię twoje jest potężne; Mocna jest ręka twoja, A wysoko podniesiona prawica twoja. (89:14) Twoje ramię z mocą: niech się zmocni ręka twoja, i niech się wyniesie prawica twoja. Twoja myszca s siłoju: da ukriepitsia ruka twoja, i wozniesietsia diesnica twoja. ТвоS мhшца съ си1лою: да ўкрэпи1тсz рукA твоS, и3 вознесeтсz десни1ца твоS. Твоя́ мы́шца съ си́лою: да укрѣпи́т­ся рука́ твоя́, и воз­несе́т­ся десни́ца твоя́. Велика сила Твоя! Да явит мощь рука Твоя. И да вознесется карающая десница Твоя!
Ps89(88),15 15 15 justitia et judicium præparatio sedis tuæ:
misericordia et veritas præcedent faciem tuam.
89:15 3107
μακάριος
Blessed are 3588
ο
the 2992
λαός
people 3588
ο
1097
γινώσκων
knowing 213.2
αλαλαγμόν
the shout of joy. 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
[2in 3588
τω
3the 5457
φωτί
4light 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
5of your face 4198
πορεύσονται
1they shall go].
(89:15) Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje. (89:15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą. (89:15) Sprawiedliwość i sąd przygotowanie stolice twojéj: miłosierdzie i prawda uprzedzą oblicze twoje. Prawda i sud'ba ugotowanije priestoła twojego: miłost' i istina priedidietie pried licem twoim. Прaвда и3 судьбA ўгот0ваніе пrт0ла твоегw2: млcть и3 и4стина пред8и1детэ пред8 лицeмъ твои1мъ. Пра́вда и судьба́ угото́ванiе престо́ла тво­его́: ми́лость и и́стина предъи́детѣ предъ лице́мъ тво­и́мъ. Правда и суд – основание Престола Твоего; милость и истина шествуют пред лицом Твоим.
Ps89(88),16 16 16 Beatus populus qui scit jubilationem:
Domine, in lumine vultus tui ambulabunt,
89:16 2532
και
And 1722
εν
in 3588
τω
3686-1473
ονόματί σου
your name 21
αγαλλιάσονται
they shall exult 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day. 2532
και
And 1722
εν
in 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 5312
υψωθήσονται
they shall be raised up high.
(89:16) Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą. (89:16) Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie. (89:16) Błogosławiony lud, który umie wesołe śpiewanie: Panie, chodzić będą w jasności oblicza twego. Błażeni liudije wieduszczyi woskliknowienije: Gospodi, wo swietie lica twojego pojdut, Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе: гDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдутъ, Блаже́ни лю́дiе вѣ́дущiи воскликнове́нiе: Го́споди, во свѣ́тѣ лица́ тво­его́ по́йдутъ, Блажен народ, взывающий к Тебе: "Господи!" В сиянии лица Твоего пойдет он,
Ps89(88),17 17 17 et in nomine tuo exsultabunt tota die,
et in justitia tua exaltabuntur.
89:17 3754
ότι
For 3588
το
[3the 2745
καύχημα
4boast 3588
της
1411-1473
δυνάμεως αυτών
5of their power 1473
συ
1you 1510.2.2
ει
2are]; 2532
και
and 1722
εν
by 3588
τη
2107-1473
ευδοκία σου
your benevolence 5312
υψωθήσεται
[2shall be raised up high 3588
το
2768-1473
κέρας ημών
1our horn].
(89:17) W imieniu twojem weselić się będą każdego dnia, a w sprwiedliwości twojej wywyższać się będą. (89:17) Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich, (89:17) A w imieniu twojem będą się weselić cały dzień: i w sprawiedliwości twojéj będą podwyższeni. i o imieni twojem wozradujutsia wies' dien', i prawdoju twojeiu wozniesutsia. и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь, и3 прaвдою твоeю вознесyтсz. и о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуют­ся ве́сь де́нь, и пра́вдою тво­е́ю воз­несу́т­ся. о имени Твоем возрадуется он всяк день и правдою Твоею возвысится.
Ps89(88),18 18 18 Quoniam gloria virtutis eorum tu es,
et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.
89:18 3754
ότι
For 3588
του
[2 is of the 2962
κυρίου
3 lord 3588
η
484
αντίληψις
1assistance], 2532
και
and 3588
του
of the 39
αγίου
holy one *
Ισραήλ
of Israel, 935-1473
βασιλέως ημών
our king.
(89:18) Boś ty jest chwałą mocy ich, a za wolą twoją wywyższy się róg nasz. (89:18) Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza. (89:18) Albowiem ty jesteś chwała mocy ich: a w upodobaniu twojem wywyższy się róg nasz. Jako pochwała siły ich ty jesi, i wo błagowolienii twojem wozniesietsia rog nasz: Ћкw похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2, и3 во бlговолeніи твоeмъ вознесeтсz р0гъ нaшъ: Я́ко похвала́ си́лы и́хъ ты́ еси́, и во благоволе́нiи тво­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ на́шъ: Ибо в Тебе слава и могущество наше, и благоволением Твоим возрастет сила наша,
Ps89(88),19 19 19 Quia Domini est assumptio nostra,
et sancti Israël regis nostri.
89:19 5119
τότε
Then 2980
ελάλησας
you spoke 1722
εν
in 3706
οράσει
a vision 3588
τοις
to 5207-1473
υιοίς σου
your sons, 2532
και
and 2036
είπας
said, 5087
εθέμην
I put 996
βοήθειαν
help 1909
επί
upon 1415
δυνατόν
a mighty one; 5312
ύψωσα
raising up high 1588
εκλεκτόν
a chosen one 1537
εκ
from out of 3588
του
2992-1473
λαού μου
my people.
(89:19) Bo od Pana jest tarcza nasza, a od świętego Izraelskiego król nasz. (89:19) Do Pana bowiem należy tarcza nasza, A król nasz do Świętego Izraela. (89:19) Bo Pańska jest nasza obrona, i Świętego Izrael, króla naszego. jako Gospodnie jest' zastuplienije, i swiatago Izrailiewa Caria naszego. ћкw гDне є4сть заступлeніе, и3 с™aгw ї}лева цRS нaшегw. я́ко Госпо́дне е́сть заступле́нiе, и свята́го Изра́илева Царя́ на́­шего. ибо Господь Заступник наш, Святой Израилев Царь наш.
Ps89(88),20 20 20 Tunc locutus es in visione sanctis tuis,
et dixisti: Posui adjutorium in potente,
et exaltavi electum de plebe mea.
89:20 2147
εύρον
I found *
Δαυίδ
David 3588
τον
1401-1473
δούλόν μου
my servant. 1722
εν
[3with 1637
ελαίω
5oil 39-1473
αγίω μου
4my holy 5548
έχρισα
1I anointed 1473
αυτόν
2him].
(89:20) W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu. (89:20) Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoichI powiedziałeś: Wzbudziłem bohatera ku pomocy, Wywyższyłem wybrańca z ludu; (89:20) W on czas mówiłeś w widzeniu do świętych swoich i rzekłeś: Położyłem wspomożenie w mocnym, i wywyższyłem wybranego z ludu mojego. Togda głagołał jesi w widienii synowom twoim, i riekł jesi: położych pomoszcz' na sil'nago, wozniesoch izbrannago ot liudij moich: ТогдA гlалъ є3си2 въ видёніи сыновHмъ твои6мъ, и3 рeклъ є3си2: положи1хъ п0мощь на си1льнаго, вознес0хъ и3збрaннаго t людjй мои1хъ: Тогда́ глаго́лалъ еси́ въ видѣ́нiи сыново́мъ тво­и́мъ, и ре́клъ еси́: положи́хъ по́мощь на си́льнаго, воз­несо́хъ избра́н­наго от­ люді́й мо­и́хъ: Некогда, представ в видении сынам Твоим, Ты сказал: "Явил Я помощь сильному, вознес избранника из народа Моего;
Ps89(88),21 21 21 Inveni David, servum meum;
oleo sancto meo unxi eum.
89:21 3588
η
1063
γαρ
For 5495-1473
χειρ μου
my hand 4878
συναντιλήψεται
shall be an aid 1473
αυτώ
to him; 2532
και
and 3588
ο
1023-1473
βραχίων μου
my arm 2729
κατισχύσει
shall strengthen 1473
αυτόν
him.
(89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego; olejkiem świętym moim pomazałem go. (89:21) Znalazłem Dawida, sługę mego, Namaściłem go świętym olejem moim, (89:21) Nalazłem Dawida, sługę mego: pomazałem go olejkiem świętym moim. obrietoch Dawida raba mojego, jeliejem swiatym moim pomazach jego. њбрэт0хъ дв7да рабA моего2, є3лeемъ с™hмъ мои1мъ помaзахъ є3го2. обрѣто́хъ Дави́да раба́ мо­его́, еле́емъ святы́мъ мо­и́мъ пома́захъ его́. обрел Я Давида, раба Моего, елеем святым Моим помазал его;
Ps89(88),22 22 22 Manus enim mea auxiliabitur ei,
et brachium meum confortabit eum.
89:22 3756
ουκ
[2shall not 5623
ωφελήσει
3derive benefit 2190
εχθρός
1 The enemy] 1722
εν
by 1473
αυτώ
him; 2532
και
and 5207
υιός
the son 458
ανομίας
of lawlessness 3756
ου
shall not 4369
προσθήσει
proceed 3588
του
2559
κακώσαι
to inflict evil 1473
αυτόν
on him.
(89:22) Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go. (89:22) Ręka moja wspierać go będzie, A ramię moje umocni go. (89:22) Bo mu ręka moja będzie pomagała, i posili go ramię moje. Ibo ruka moja zastupit jego, i myszca moja ukriepit jego: И$бо рукA моS застyпитъ є3го2, и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ є3го2: И́бо рука́ моя́ засту́питъ его́, и мы́шца моя́ укрѣпи́тъ его́: посему рука Моя защитит его, десница Моя укрепит его;
Ps89(88),23 23 23 Nihil proficiet inimicus in eo,
et filius iniquitatis non apponet nocere ei.
89:23 2532
και
And 4792.1
συγκόψω
I will cut down 575
από
[2from 4383
προσώπου
3in front 1473
αυτού
4of him 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
1his enemies]; 2532
και
and 3588
τους
the 3404
μισούντας
ones detesting 1473
αυτόν
him 5159.1
τροπώσομαι
shall be put to flight.
(89:23) Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go. (89:23) Nie podejdzie go wróg, A niegodziwiec go nie pognębi. (89:23) Nic nie żyszcze na nim nieprzyjaciel: i syn nieprawości nie przyda szkodzić mu. nicztoże uspiejet wrag na niego, i syn biezzakonija nie priłożyt ozłobiti jego. ничт0же ўспёетъ врaгъ на него2, и3 сhнъ беззак0ніz не приложи1тъ њѕл0бити є3го2. ничто́же успѣ́етъ вра́гъ на него́, и сы́нъ беззако́нiя не при­­ложи́тъ озло́бити его́. не будет успеха врагу в борьбе с ним, и сын беззакония впредь не причинит ему зла!
Ps89(88),24 24 24 Et concidam a facie ipsius inimicos ejus,
et odientes eum in fugam convertam.
89:24 2532
και
And 3588
η
225-1473
αλήθειά μου
my truth 2532
και
and 3588
το
1656-1473
έλεός μου
my mercy 3326
μετ'
are with 1473
αυτού
him; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3686-1473
ονόματί μου
my name 5312
υψωθήσεται
[2shall be raised up high 3588
το
2768-1473
κέρας αυτού
1his horn].
(89:24) Bo potrę przed twarzą jego przeciwników jego, a tych, którzy go mają w nienawiści, porażę. (89:24) Zetrę przed nim jego przeciwników, A tych, co go nienawidzą, powalę. (89:24) I wysiekę przed nim nieprzyjacioły jego: i uczynię, że tył podadzą ci, którzy go mają w nienawiści. I ssieku ot lica jego wragi jego, i nienawidiaszczyja jego pobieżdu: И# ссэкY t лицA є3гw2 враги2 є3гw2, и3 ненави1дzщыz є3го2 побэждY: И ссѣку́ от­ лица́ его́ враги́ его́, и ненави́дящыя его́ побѣжду́: Истреблю пред лицом его врагов его и ненавистников его сокрушу.
Ps89(88),25 25 25 Et veritas mea et misericordia mea cum ipso,
et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.
89:25 2532
και
And 5087
θήσομαι
I will set 1722
εν
[2in 2281
θαλάσση
3 the sea 5495-1473
χείρα αυτού
1his hand], 2532
και
and 1722
εν
[2in 4215
ποταμοίς
3rivers 1188-1473
δεξιάν αυτού
1his right hand].
(89:25) Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg jego. (89:25) Wierność moja i łaska będzie z nimI przez imię moje podniesie się siła jego. (89:25) A prawda moja, i miłosierdzie moje z nim: a w imię moje róg jego będzie podwyższony. i istina moja i miłost' moja s nim, i o imieni mojem wozniesietsia rog jego: и3 и4стина моS и3 млcть моS съ ни1мъ, и3 њ и4мени моeмъ вознесeтсz р0гъ є3гw2: и и́стина моя́ и ми́лость моя́ съ ни́мъ, и о и́мени мо­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ его́: Истина Моя и милость Моя с ним, и именем Моим вознесется достоинство его;
Ps89(88),26 26 26 Et ponam in mari manum ejus,
et in fluminibus dexteram ejus.
89:26 1473
αυτός
He 1941
επικαλέσεταί
shall call upon 1473
με
me, saying, 3962-1473
πατήρ μου
[2my father 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 483.1
αντιλήπτωρ
the shielder 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance.
(89:26) I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego. (89:26) Położę na morzu rękę jego, A prawicę jego na rzekach. (89:26) I postawię na morzu rękę jego, i na rzekach prawicę jego. i położu na mori ruku jego, i na riekach diesnicu jego. и3 положY на м0ри рyку є3гw2, и3 на рэкaхъ десни1цу є3гw2. и положу́ на мо́ри ру́ку его́, и на рѣка́хъ десни́цу его́. и возложу на море левую руку его, и на реки – правую.
Ps89(88),27 27 27 Ipse invocabit me: Pater meus es tu,
Deus meus, et susceptor salutis meæ.
89:27 2504
καγώ
And I 4416
πρωτότοκον
[3first-born 5087
θήσομαι
1will make 1473
αυτόν
2him], 5308
υψηλόν
high 3844
παρά
above 3588
τοις
the 935
βασιλεύσι
kings 3588
της
of the 1093
γης
earth.
(89:27) On wołając rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i skała zbawienia mego, (89:27) On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skalą zbawienia mego. (89:27) On mię będzie wzywał: Ojcem moim jesteś ty, Bogiem moim, i obrońcą zbawienia mego. Toj prizowiet mia: Otiec moj jesi ty, Bog moj i zastupnik spasienija mojego. Т0й призовeтъ мS: nц7ъ м0й є3си2 ты2, бGъ м0й и3 застyпникъ спcніz моегw2. То́й при­­зове́тъ мя́: Оте́цъ мо́й еси́ ты́, Бо́гъ мо́й и засту́пникъ спасе́нiя мо­его́. Он призовет Меня: "Отец мой Ты, Бог мой, Заступник, спасающий меня!"
Ps89(88),28 28 28 Et ego primogenitum ponam illum,
excelsum præ regibus terræ.
89:28 1519
εις
Into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 5442
φυλάξω
I shall guard 1473
αυτώ
to him 3588
το
1656-1473
έλεός μου
my mercy; 2532
και
and 3588
η
1242-1473
διαθήκη μου
my covenant 4103
πιστή
is trustworthy 1473
αυτώ
to him.
(89:28) Ja go też za pierworodnego wystawię, i za wyższego nad królami ziemi. (89:28) Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi. (89:28) A ja go pierworodnym uczynię; wyższym nad króle ziemskie. I az pierwienca położu jego, wysoka paczie cariej ziemnych: И# ѓзъ пeрвенца положY є3го2, высокA пaче царeй земнhхъ: И а́зъ пе́рвенца положу́ его́, высока́ па́че царе́й земны́хъ: И Я первенцем Моим поставлю его, превыше царей земных!
Ps89(88),29 29 29 In æternum servabo illi misericordiam meam,
et testamentum meum fidele ipsi.
89:29 2532
και
And 5087
θήσομαι
I shall establish 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3588
του
5of the 165
αιώνος
6eon 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
1his seed], 2532
και
and 3588
τον
2362-1473
θρόνον αυτού
his throne 5613
ως
as 3588
τας
the 2250
ημέρας
days 3588
του
3772
ουρανού
of heaven.
(89:29) Na wieki mu zachowam miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe będzie przy nim. (89:29) Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, A przymierze moje z nim nie wzruszy się. (89:29) Zachowam mu na wieki miłosierdzie moje, i Testament mój wierny jemu. w wiek sochraniu jemu miłost' moju, i zawiet moj wierien jemu: въ вёкъ сохраню2 є3мY млcть мою2, и3 завётъ м0й вёренъ є3мY: въ вѣ́къ сохраню́ ему́ ми́лость мою́, и завѣ́тъ мо́й вѣ́ренъ ему́: Вовеки сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен;
Ps89(88),30 30 30 Et ponam in sæculum sæculi semen ejus,
et thronum ejus sicut dies cæli.
89:30 1437
εάν
If 1459
εγκαταλίπωσιν
[2should abandon 3588
οι
5207-1473
υιοί αυτού
1his sons] 3588
τον
3551-1473
νόμον μου
my law, 2532
και
and 3588
τοις
2917-1473
κρίμασί μου
[3by my judgments 3361
μη
1should not 4198
πορευθώσιν
2go];
(89:30) I uczynię, że na wieki będzie trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios. (89:30) I utrwalę na wieki ród jego, A tron jego jak dni niebios. (89:30) I położę na wieki wieków nasienie jego, a stolicę jego jako dni niebieskie. i położu w wiek wieka siemia jego, i priestoł jego jako dnije nieba. и3 положY въ вёкъ вёка сёмz є3гw2, и3 пrт0лъ є3гw2 ћкw днjе нeба. и положу́ въ вѣ́къ вѣ́ка сѣ́мя его́, и престо́лъ его́ я́ко дні́е не́ба. и сберегу навеки потомство его и вечен престол его, как небеса!
Ps89(88),31 31 31 Si autem dereliquerint filii ejus legem meam,
et in judiciis meis non ambulaverint;
89:31 1437
εάν
if 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά μου
[2my ordinances 953
βεβηλώσωσι
1they should profane], 2532
και
and 3588
τας
1785-1473
εντολάς μου
[3my commandments 3361
μη
1should not 5442
φυλάξωσιν
2keep];
(89:31) Ale jeźliby synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili; (89:31) Jeżeli synowie jego porzucą zakon mójI nie będą postępowali według nakazów moich, (89:31) A jeźli synowie jego opuszczą zakon mój, a w sądziech moich chodzić nie będą: Aszcze ostawiat synowie jego zakon moj, i w sud'bach moich nie pojdut: Ѓще њстaвzтъ сhнове є3гw2 зак0нъ м0й, и3 въ судьбaхъ мои1хъ не п0йдутъ: А́ще оста́вятъ сы́нове его́ зако́нъ мо́й, и въ судьба́хъ мо­и́хъ не по́йдутъ: Если оставят сыны его закон Мой и жить не будут по правде Моей,
Ps89(88),32 32 32 si justitias meas profanaverint,
et mandata mea non custodierint:
89:32 1980
επισκέψομαι
then I will visit 1722
εν
[2with 4464
ράβδω
3a rod 3588
τας
458-1473
ανομίας αυτών
1their lawlessnesses]; 2532
και
and 1722
εν
[2with 3148
μάστιξι
3whips 3588
τας
93-1473
αδικίας αυτών
1their iniquities].
(89:32) Jeźliby ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali: (89:32) Jeżeli znieważą ustawy mojeI nie będą przestrzegali przykazań moich, (89:32) Jeźli zgwałcą sprawiedliwości moje, a nie będą strzedz przykazania mego: aszcze oprawdanija moja oskwierniat, i zapowiedij moich nie sochraniat: ѓще њправд†ніz мо‰ њсквернsтъ, и3 зaповэдій мои1хъ не сохранsтъ: а́ще оправда́нiя моя́ оскверня́тъ, и за́повѣдiй мо­и́хъ не сохраня́тъ: если нарушат повеления Мои и заповеди Мои не сохранят,
Ps89(88),33 33 33 visitabo in virga iniquitates eorum,
et in verberibus peccata eorum;
89:33 3588
το
1161
δε
But 1656-1473
έλεός μου
my mercy 3766.2
ου μη
in no way 1286.1
διασκεδάσω
should I efface 575
απ'
from 1473
αυτών
them, 3761
ουδ'
nor 3766.2
ου μη
in any way 91
αδικήσω
should I wrong 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία μου
my truth;
(89:33) Tedy nawiedzę rózgą przestępstwo ich, a karaniem nieprawość ich. (89:33) To ukarzę rózgą przestępstwo ichI winę ich plagami, (89:33) Nawiedzę przestępstwa ich rózgą, a grzechy ich biczmi. posieszczu żezłom biezzakonija ich, i ranami nieprawdy ich, посэщY жезл0мъ беззакHніz и4хъ, и3 рaнами непр†вды и4хъ, посѣщу́ жезло́мъ беззако́нiя и́хъ, и ра́нами непра́вды и́хъ, покараю жезлом беззакония их и бичами неправду их,
Ps89(88),34 34 34 misericordiam autem meam non dispergam ab eo,
neque nocebo in veritate mea,
89:34 3761
ουδ'
nor 3766.2
ου μη
in any way 953
βεβηλώσω
should I profane 3588
την
1242-1473
διαθήκην μου
my covenant; 2532
και
and 3588
τα
the things 1607
εκπορευόμενα
going forth 1223
διά
through 3588
των
5491-1473
χειλεών μου
my lips 3766.2
ου μη
in no way 114
αθετήσω
should I annul.
(89:34) Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej. (89:34) Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej; (89:34) A miłosierdzia mego nie oddalę od niego: i nie zaszkodzę w prawdzie mojéj. miłost' że moju nie razoriu ot nich, ni priewrieżdu wo istinie mojej: млcть же мою2 не разорю2 t ни1хъ, ни превреждY во и4стинэ моeй: ми́лость же мою́ не разорю́ от­ ни́хъ, ни преврежду́ во и́стинѣ мо­е́й: но милости Моей не отниму от них, не изменю истине Моей,
Ps89(88),35 35 35 neque profanabo testamentum meum:
et quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita.
89:35 530
άπαξ
Once 3660
ώμοσα
I swore by an oath 1722
εν
by 3588
τω
39-1473
αγίω μου
my holiness; 1487
ει
shall 3588
τω
*-5574
Δαυίδ ψεύσομαι
I lie to David, no.
(89:35) Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. (89:35) Nie naruszę przymierza megoI nie zmienię słowa ust moich, (89:35) Ani zgwałcę Testamentu mojego: a co wychodzi z ust moich, nie odmienię. niże oskwierniu zawieta mojego, i ischodiaszczych ot ust moich nie otwiergusia. нижE њскверню2 завёта моегw2, и3 и3сходsщихъ t ќстъ мои1хъ не tвeргусz. ниже́ оскверню́ завѣ́та мо­его́, и исходя́щихъ от­ у́стъ мо­и́хъ не от­ве́ргуся. и не нарушу завета Моего, от изреченного устами Моими, не отрекусь.
Ps89(88),36 36 36 Semel juravi in sancto meo, si David mentiar: 89:36 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
His seed 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3306
μενεί
1shall abide], 2532
και
and 3588
ο
2362-1473
θρόνος αυτού
his throne 5613
ως
as 3588
ο
the 2246
ήλιος
sun 1726
εναντίον
before 1473
μου
me;
(89:36) Razem przysiągł przez świętobliwość moję, że nie skłamię Dawidowi, (89:36) Raz przysiągłem na świętość moją, Że nie skłamię Dawidowi. (89:36) Razem przysiągł w świętym moim, jeźli skłamam Dawidowi: Iedinoju kliachsia o swiatiem mojem: aszcze Dawidu sołżu? є3ди1ною клsхсz њ с™ёмъ моeмъ: ѓще дв7ду солжY; Еди́ною кля́хся о святѣ́мъ мо­е́мъ: а́ще Дави́ду солжу́? Некогда клялся Я Давиду святынею Моею, – ужели ему солгу?
Ps89(88),37 37 37 semen ejus in æternum manebit.
Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo,
89:37 2532
και
and 5613
ως
as 3588
η
the 4582
σελήνη
moon 2675
κατηρτισμένη
being readied 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 3588
ο
the 3144
μάρτυς
[2witness 1722
εν
3in 3772
ουρανώ
4heaven 4103
πιστός
1trustworthy]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(89:37) A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną; (89:37) Potomstwo jego trwać będzie na wieki, A tron jego jak słońce przede mną, (89:37) Nasienie jego będzie trwać na wieki: a stolica jego, jako słońce przed oczyma memi; Siemia jego wo wiek priebudiet, i priestoł jego jako sołnce priedo mnoju, Сёмz є3гw2 во вёкъ пребyдетъ, и3 прест0лъ є3гw2 ћкw с0лнце предо мн0ю, Сѣ́мя его́ во вѣ́къ пребу́детъ, и престо́лъ его́ я́ко со́лнце предо мно́ю, Потомство его сохранится навеки, и престол его предо Мною, как солнце,
Ps89(88),38 38 38 et sicut luna perfecta in æternum,
et testis in cælo fidelis.
89:38 1473-1161
συ δε
But you 683
απώσω
thrusted away 2532
και
and 1847
εξουδένωσας
treated with contempt. 306
ανεβάλου
You raised 3588
τον
5547-1473
χριστόν σου
your anointed one .
(89:38) Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni. Sela. (89:38) Jak księżyc, ustanowiony na wieki, Wierny świadek na niebie. Sela. (89:38) I jako pełny księżyc na wieki, i świadek wierny na niebie. i jako łuna sowierszena w wiek, i swidietiel' na niebiesi wierien. и3 ћкw лунA совершeна въ вёкъ, и3 свидётель на нб7си2 вёренъ. и я́ко луна́ соверше́на въ вѣ́къ, и свидѣ́тель на небеси́ вѣ́ренъ. и как луна, существующая вечно; и вовеки верен свидетель на Небесах"”.
Ps89(88),39 39 39 Tu vero repulisti et despexisti;
distulisti christum tuum.
89:39 2690
κατέστρεψας
You eradicated 3588
την
the 1242
διαθήκην
covenant 3588
του
1401-1473
δούλου σου
of your servant. 953
εβεβήλωσας
You profaned 1519
εις
in 3588
την
the 1093
γην
land 3588
το
37.1-1473
αγίασμα αυτού
of his sanctuary.
(89:39) Aleś go ty odrzucił i wzgardził; rozgniewałeś się na pomazańca twego. (89:39) Lecz oto Ty odrzuciłeś i wzgardziłeś nim, Rozgniewałeś się na pomazańca swego, (89:39) A przecię odrzuciłeś i wzgardziłeś, odwlokłeś Chrystusa twojego. Ty że otrinuł jesi i unicziżył, niegodował jesi pomazannago twojego: Тh же tри1нулъ є3си2 и3 ўничижи1лъ, негодовaлъ є3си2 помaзаннаго твоего2: Ты́ же от­ри́нулъ еси́ и уничижи́лъ, негодова́лъ еси́ пома́зан­наго тво­его́: Но Ты отринул, и унизил, низложил помазанника Твоего;
Ps89(88),40 40 40 Evertisti testamentum servi tui;
profanasti in terra sanctuarium ejus.
89:40 2507
καθείλες
You demolished 3956
πάντας
all 3588
τους
5418-1473
φραγμούς αυτού
his barriers. 5087
έθου
You made 3588
τα
3794-1473
οχυρώματα αυτού
his fortresses 1167
δειλίαν
dreaded.
(89:40) Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego. (89:40) Zerwałeś przymierze ze sługą swym, Zdeptałeś na ziemi koronę jego. (89:40) Wywróciłeś Testament sługi twego: zgwałciłeś na ziemi poświęcenie jego. razorił jesi zawiet raba twojego, oskwiernił jesi na ziemli swiatyniu jego: разори1лъ є3си2 завётъ рабA твоегw2, њскверни1лъ є3си2 на земли2 с™hню є3гw2: разори́лъ еси́ завѣ́тъ раба́ тво­его́, оскверни́лъ еси́ на земли́ святы́ню его́: расторг завет с Твоим рабом, допустил осквернение святыни его на земле;
Ps89(88),41 41 41 Destruxisti omnes sepes ejus;
posuisti firmamentum ejus formidinem.
89:41 1283
διήρπαζον
[5plundered 1473
αυτόν
6him 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the ones 1353
διοδεύοντες
3traveling through 3598
οδόν
4 the way]. 1096
εγενήθη
He became 3681
όνειδος
scorn 3588
τοις
to 1069-1473
γείτοσιν αυτού
his neighbors.
(89:41) Roztargałeś wszystkie płoty jego, i basztyś jego rozwalił. (89:41) Porozwalałeś wszystkie ogrodzenia jego, Obróciłeś w gruzy warownię jego. (89:41) Popsowałeś wszystkie płoty jego; uczyniłeś obronę jego strachem. razorił jesi wsia opłoty jego, położył jesi twierdaja jego strach. разори1лъ є3си2 вс‰ њпл0ты є3гw2, положи1лъ є3си2 твє1рдаz є3гw2 стрaхъ. разори́лъ еси́ вся́ опло́ты его́, положи́лъ еси́ тве́рдая его́ стра́хъ. разрушил ограды его, исполнил ужаса твердыни его.
Ps89(88),42 42 42 Diripuerunt eum omnes transeuntes viam;
factus est opprobrium vicinis suis.
89:42 5312
ύψωσας
You raised up high 3588
την
the 1188
δεξιάν
right hand 3588
των
of the ones 2346-1473
θλιβόντων αυτόν
afflicting him; 2165
εύφρανας
you made glad 3956
πάντας
all 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
his enemies.
(89:42) Szarpają go wszyscy, którzy drogą mimo idą; pośmiewiskiem jest i sąsiadom swoim. (89:42) Grabią go wszyscy przechodnie, Stał się pośmiewiskiem sąsiadów swoich. (89:42) Szarpali go wszyscy idący drogą; stał się pośmiewiskiem u sąsiadów swoich. Raschiszczachu jego wsi mimochodiaszczyi putiem, byst' ponoszenije sosiedom swoim. Расхищaху є3го2 вси2 мимоходsщіи путeмъ, бhсть поношeніе сосёдwмъ свои6мъ. Расхища́ху его́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ, бы́сть поноше́нiе сосѣ́домъ сво­и́мъ. Расхищают добро его проходящие мимо, стал он посмешищем у соседей своих.
Ps89(88),43 43 43 Exaltasti dexteram deprimentium eum;
lætificasti omnes inimicos ejus.
89:43 654
απέστρεψας
You turned back 3588
την
the 996
βοήθειαν
help 3588
της
4501-1473
ρομφαίας αυτού
of his broadsword, 2532
και
and 3756
ουκ
did not 482
αντελάβου
assist 1473
αυτού
him 1722
εν
in 3588
τω
4171
πολέμω
battle.
(89:43) Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego. (89:43) Wywyższyłeś prawicę nieprzyjaciół jego, Sprawiłeś radość wszystkim wrogom jego. (89:43) Wywyższyłeś prawicę tłumiącego: uweseliłeś wszystkie nieprzyjacioły jego. Wozwysił jesi diesnicu stużajuszczych jemu, wozwiesielił jesi wsia wragi jego: Возвhсилъ є3си2 десни1цу стужaющихъ є3мY, возвесели1лъ є3си2 вс‰ враги2 є3гw2: Возвы́силъ еси́ десни́цу стужа́ющихъ ему́, воз­весели́лъ еси́ вся́ враги́ его́: Вознес Ты над ним десницу гонителей его, возвеселил врагов его;
Ps89(88),44 44 44 Avertisti adjutorium gladii ejus,
et non es auxiliatus ei in bello.
89:44 2647
κατέλυσας
You rested 575
από
from 2512
καθαρισμού
cleansing 1473
αυτού
him. 3588
τον
2362-1473
θρόνον αυτού
[2his throne 1519
εις
3unto 3588
την
4the 1093
γην
5ground 2674.2
κατέρραξας
1You broke down].
(89:44) I ostrze miecza jego stępiłeś, a nie ratowałeś go w bitwie. (89:44) Stępiłeś ostrze miecza jegoI nie wspierałeś go w bitwie. (89:44) Odjąłeś pomoc mieczowi jego, a nie ratowałeś go na wojnie. otwratił jesi pomoszcz' miecza jego i nie zastupił jesi jego wo brani: tврати1лъ є3си2 п0мощь мечA є3гw2 и3 не заступи1лъ є3си2 є3го2 во брaни: от­врати́лъ еси́ по́мощь меча́ его́ и не заступи́лъ еси́ его́ во бра́ни: не оказал помощи мечу его и не защищал его в битве;
Ps89(88),45 45 45 Destruxisti eum ab emundatione,
et sedem ejus in terram collisisti.
89:45 4665.2
εσμίκρυνας
You diminished 3588
τας
the 2250
ημέρας
days 3588
του
2362-1473
θρόνου αυτού
of his throne. 2708
κατέχεας
You poured upon 1473
αυτού
him 152
αισχύνην
shame.
(89:45) Zniosłeś ochędóstwo jego, a stolicę jego uderzyłeś o ziemię. (89:45) Pozbawiłeś blasku majestat jego, A tron jego obaliłeś na ziemię, (89:45) Zepsowałeś ochędożenie jego: a stolicę jego uderzyłeś o ziemię. razorił jesi ot ocziszczenija jego, priestoł jego na ziemliu powiergł jesi: разори1лъ є3си2 t њчищeніz є3гw2, прест0лъ є3гw2 на зeмлю повeрглъ є3си2: разори́лъ еси́ от­ очище́нiя его́, престо́лъ его́ на зе́млю пове́рглъ еси́: отнял у него храм, место очищения его, и престол его на землю поверг;
Ps89(88),46 46 46 Minorasti dies temporis ejus;
perfudisti eum confusione.
89:46 2193
έως
For 4219
πότε
how long, 2962
κύριε
O lord, 654
αποστρέφη
will you turn away — 1519
εις
to 5056
τέλος
the end? 1572
εκκαυθήσεται
Will [2burn 5613
ως
3as 4442
πυρ
4fire 3588
η
3709-1473
οργή σου
1your anger]?
(89:46) Ukróciłeś dni młodości jego, a przyodziałeś go hańbą. Sela. (89:46) Skróciłeś dni młodości jego, Okryłeś go hańbą. Sela. (89:46) Ukróciłeś dni czasu jego: oblałeś go wstydem. umalił jesi dni wriemienie jego, oblijał jesi jego studom. ўмaлилъ є3си2 дни6 врeмене є3гw2, њбліsлъ є3си2 є3го2 студ0мъ. ума́лилъ еси́ дни́ вре́мене его́, облiя́лъ еси́ его́ студо́мъ. сократил дни жизни его и покрыл его стыдом.
Ps89(88),47 47 47 Usquequo, Domine, avertis in finem?
exardescet sicut ignis ira tua?
89:47 3403
μνήσθητι
Remember 5100
τις
what 3588
η
5287-1473
υπόστασις μου
my reality is; 3361-1063
μη γαρ
for 3154.1
ματαίως
acting in folly, 2936
έκτισας
did you creat 3956
πάντας
all 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men?
(89:47) Dokądże, Panie! na wiekiż się kryć będziesz? także będzie jako ogień pałać zapalczywość twoja? (89:47) Dopóki, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy gniew twój jak ogień płonąć będzie? (89:47) Dokądże, Panie, odwracasz się do końca? zapali się gniew twój jako ogień? Dokolie, Gospodi, otwraszczajeszysia w koniec, razżżetsia jako ogn' gniew twoj? Док0лэ, гDи, tвращaешисz въ конeцъ, разжжeтсz ћкw џгнь гнёвъ тв0й; Доко́лѣ, Го́споди, от­враща́ешися въ коне́цъ, разжже́т­ся я́ко о́гнь гнѣ́въ тво́й? Доколе, Господи, будешь отвращаться от нас? Доколе пылать будет, словно огонь, гнев Твой?
Ps89(88),48 48 48 Memorare quæ mea substantia:
numquid enim vane constituisti omnes filios hominum?
89:48 5100
τις
Who 1510.2.3
έστιν
is 444
άνθρωπος
the man 3739
ος
who 2198
ζήσεται
shall live 2532
και
and 3756
ουκ
not 3708
όψεται
see 2288
θάνατον
death? 4506
ρύσεται
Shall he rescue 3588
την
5590-1473
ψυχήν αυτού
his own soul 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand 86
άδου
of Hades? 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(89:48) Wspomnijże na mię, jako krótki jest wiek mój; azaś próżno stworzył wszystkich synów ludzkich? (89:48) Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, Jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich! (89:48) Wspomnij, co za bytność moja; bo azaś próżno stworzył wszystkie syny człowiecze? Pomiani, kij moj sostaw: jeda bo wsuje sozdał jesi wsia syny cziełowieczieskija? Помzни2, кjй м0й состaвъ: є3дa бо всyе создaлъ є3си2 вс‰ сhны человёчєскіz; Помяни́, кі́й мо́й соста́въ: еда́ бо всу́е созда́лъ еси́ вся́ сы́ны человѣ́ческiя? Вспомни слабость естества моего! Ужели напрасно создал Ты сынов человеческих?
Ps89(88),49 49 49 Quis est homo qui vivet et non videbit mortem?
eruet animam suam de manu inferi?
89:49 4226
που
Where 1510.2.6
εισι
are 3588
τα
1656
ελέη
[3mercies 1473
σου
1your 3588
τα
744
αρχαία
2ancient], 2962
κύριε
O lord, 3739
α
which 3660
ώμοσας
you swore by an oath 3588
τω
*
Δαυίδ
to David 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth?
(89:49) Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? któż wyrwie duszę swą z mocy grobu? Sela. (89:49) Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierciI wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? Sela. (89:49) Któryż jest człowiek, który żyć będzie, a nie ogląda śmierci? wyrwie duszę swą z ręki piekielnéj? Kto jest' cziełowiek, iże pożywiet i nie uzrit smierti, izbawit duszu swoju iz ruki adowy? Кто2 є4сть человёкъ, и4же поживeтъ и3 не ќзритъ смeрти, и3збaвитъ дyшу свою2 и3з8 руки2 ѓдовы; Кто́ е́сть человѣ́къ, и́же поживе́тъ и не у́зритъ сме́рти, изба́витъ ду́шу свою́ изъ руки́ а́довы? Кто из людей проживет свой век и не узрит смерти? Кто избавит душу свою от власти ада?
Ps89(88),50 50 50 Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ, Domine,
sicut jurasti David in veritate tua?
89:50 3403
μνήσθητι
Remember, 2962
κύριε
O lord, 3588
του
the 3680
ονειδισμού
scorning 3588
των
1401-1473
δούλων σου
of your servants! 3739
ου
which 5254
υπέσχον
I underwent 1722
εν
in 3588
τω
2859-1473
κόλπω μου
my bosom, 4183
πολλών
of many 1484
εθνών
nations;
(89:50) Gdzież są litości twoje dawne, o Panie! któreś przysiągł Dawidowi w prawdzie swej? (89:50) Gdzież są, o Panie, twe pradawne łaski, Któreś w wierności swej zaprzysiągł Dawidowi? (89:50) Gdzież są, Panie, stare miłosierdzia twoje; jakoś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojéj? Gdie sut' miłosti twoja driewnija, Gospodi, imiże kliałsia jesi Dawidu wo istinie twojej? ГдЁ сyть млcти тво‰ дрє1вніz, гDи, и4миже клsлсz є3си2 дв7ду во и4стинэ твоeй; Гдѣ́ су́ть ми́лости твоя́ дре́внiя, Го́споди, и́миже кля́л­ся еси́ Дави́ду во и́стинѣ тво­е́й? Где, Господи, милости Твои древние, которые Ты истиной Твоей клялся даровать Давиду?
Ps89(88),51 51 51 Memor esto, Domine, opprobrii servorum tuorum,
quod continui in sinu meo, multarum gentium:
89:51 3739
ου
where 3679
ωνείδισαν
[2berated 3588
οι
2190-1473
εχθροί σου
1your enemies], 2962
κύριε
O lord, 3739
ου
where 3679
ωνείδισαν
they berated 3588
το
the 465
αντάλλαγμα
equivalent 3588
του
5547-1473
χριστού σου
of your anointed one .
(89:51) Wspomnij, Panie! na zelżywość sług twoich, a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu swem od wszystkich narodów możnych. (89:51) Pomnij, Panie, na zniewagę sług twoich, Którą noszę w sercu moim jako doznaną od wielu narodów, (89:51) Wspomnij, Panie, na zelżywość sług twoich, (którąm zadzierżał w zanadrzu mojem), od wiela narodów: Pomiani, Gospodi, ponoszenije rab twoich, jeże udierżach w niedrie mojem mnogich jazyk: Помzни2, гDи, поношeніе р†бъ твои1хъ, є4же ўдержaхъ въ нёдрэ моeмъ мн0гихъ kзы6къ: Помяни́, Го́споди, поноше́нiе ра́бъ тво­и́хъ, е́же удержа́хъ въ нѣ́дрѣ мо­е́мъ мно́гихъ язы́къ: Вспомни, Господи, как поносили рабов Твоих многие народы, сколько терпел я от них в сердце своем!
Ps89(88),52 52 52 quod exprobraverunt inimici tui, Domine;
quod exprobraverunt commutationem christi tui.
89:52 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon. 1096
γένοιτο
May it be. 1096
γένοιτο
May it be.
(89:52) Panie! jako urągali nieprzyjaciele twoi, jako urągali ścieżkom pomazańca twego. (89:52) Którą znieważają, Panie, wrogowie twoi, Którą wyszydzają ścieżki pomazańca twego. (89:52) Którą urągali nieprzyjaciele twoi, Panie, którą urągali odmienienie pomazańca twego. imże ponosisza wrazi twoi, Gospodi, imże ponosisza izmienieniju christa twojego. и4мже поноси1ша врази2 твои2, гDи, и4мже поноси1ша и3змэнeнію хрістA твоегw2. и́мже поноси́ша врази́ тво­и́, Го́споди, и́мже поноси́ша измѣне́нiю христа́ тво­его́. Как поносили нас враги Твои, Господи, как поносили поверженного помазанника Твоего!
Ps89(88),53 53 53 Benedictus Dominus in æternum. Fiat, fiat. (89:53) Niech będzie błogosławiony Pan aż na wieki. Amen, Amen. (89:53) Błogosławiony niech będzie Pan na wieki! Amen, Amen. (89:53) Błogosławiony Pan na wieki: Stań się, stań się. Błagosłowien Gospod' wo wiek: budi, budi. Блгcвeнъ гDь во вёкъ: бyди, бyди. Благослове́нъ Госпо́дь во вѣ́къ: бу́ди, бу́ди. Благословен Господь вовеки! Да будет, да будет так!
Chwała